Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.10.14 - sak 76/14 - Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass – sykehuset Levanger

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr:  2014/753 - /L12

Lars Petter Holan
Saksordfører: Lars Petter Holan, AP

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 48/14
Plan- og utviklingskomiteen 15.10.14 76/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling: 

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • I reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.3, Støy, tilføyes følgende setning: Grenseverdiene for støy angitt i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) med tilhørende veiledning skal overholdes.
 • I reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.1, Offentlig eller privat tjenesteyting, tilføyes følgende setning i avsnittet om formål: Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.


Forslag til detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset Levanger, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 30.5.2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 8.5.2014 PDF   -   JPG
   
 3. Planbestemmelser, datert 28.5.2014 PDF
   
 4. Ros-analyse PDF
   
 5. Støyrapport flytrafikk PDF
   
 6. Støyrapport vegtrafikkstøy PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Høringsuttalelser


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Planforslaget tilrettelegger for bygging av en komplett helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger, med kort avstand fra landingsplass til akuttmottak. I kombinasjon med helikopterlandingsplassen legges det til rette for et bygg for forskjellige enheter i Helse Midt-Norge, og ambulansestasjon for Levanger med garasjeanlegg, administrasjon og overnatting. 

Byggingen av det planlagte bygget vil styrke akuttmottaket ved Sykehuset Levanger, noe som er viktig for sykehusets posisjon i framtiden.

Forslaget til detaljregulering ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring i PUK den 11/6 2014, sak 48/14. Det ble ved 1. gangs behandling i PUK vedtatt et tillegg som henstiller Sykehuset Levanger om å komme med en plan for erstatning av tapet av P-plasser for sine ansatte. Helse Nord-Trøndelag har i sin høringsuttalelse besvart dette med at det er inngått en intensjonsavtale med Levanger kommune om erstatning av tapte parkeringsplasser.

I høringsperioden har det kommet inn uttalelser fra flere fylkesetater og fra eier av Mo gård, Eilif Due. Både Fylkesmannen og Eilif Due stiller spørsmål knyttet til støyproblematikken rundt etablering av en helikopterlandingsplass i dette området. Planforslaget beskriver at detaljerte støyutredninger, med eventuelle tiltak på nærliggende bebyggelse, skal avklares på byggesaksnivået. Rådmannen forutsetter at de anbefalte kravene til innendørs støynivå for omkringliggende støyfølsom bebyggelse blir ivaretatt i byggesaksbehandlingen, og at nødvendige støyreduserende tiltak blir gjennomført. Dette er sikret gjennom støybestemmelser i detaljreguleringen.

Planforslaget hjemler en virksomhet som i all hovedsak er i tråd med overordnet regulering, og er dessuten et viktig og samfunnsnyttig tiltak.

Rådmannen foreslår at detaljreguleringen, med foreslåtte endringer vedtas.

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 48/14. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 4/8 2014


Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, som har følgende merknader:

Landbruksavdelingen har ingen merknader til planforslaget 

Miljøvernavdelingen vil sterkt tilrå kommunen å ta utgangspunkt i retningslinjene T1442/2012-Støy i arealplanlegging, og legge de anbefalte kravene til innendørs støynivå i denne til grunn for planarbeidet. Det henvises bl.a. til veilederen til forurensningsforskriften som sier at for ny virksomhet som krever planbehandling skal denne retningslinjen legges til grunn. 

Miljøvernavdelingen vurderer bestemmelsen knyttet til anleggsfasen som tilstrekkelig, men vil sterkt tilrå at det i «2.0 Fellesbestemmelser» som gjelder situasjonen også etter at anleggsfasen er over, tas inn et tillegg om at grenseverdiene for støy angitt i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) med tilhørende veiledning skal overholdes. Miljøvernavdelingen forutsetter videre at kommunen følger opp dette i byggesaksbehandlingen.

Kommentar:

I støyrapporten som Sintef har laget til denne saken står det i sammendraget på side 1 at: «beregningene viser at det ikke er bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen og innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til forurensingsforskriften». Som fylkesmannen påpeker i sin høringsuttalelse stemmer dette ikke med resultatet av beregningene i kapittel 9 i rapporten. Det er flere bygninger med støyfølsom bruk innenfor kartleggingsgrensene for støy (jf. Tabell 9-2 side 19 i støyrapporten).

Dette gjelder både selve sykehuset, men også undervisningsbygget på Levanger videregående skole og boligbebyggelse på Mo gård. For disse bygningene må det en mer detaljert kartlegging til for å fastsette hvilke eventuelle tiltak på bygningene som skal til for at innendørs støynivå skal tilfredsstille kravene. I bestemmelsene til planforslaget er dette sikret i pkt. 2.3. I denne bestemmelsen er det ikke presisert at grenseverdiene i retningslinjene for støy i arealplanleggingen skal overholdes. I og med at det her er snakk om et nytt støytiltak, er Rådmannen enig med Fylkesmannens miljøvernavdeling i at en presisering, om at grenseverdiene for innendørs støy i retningslinjen skal overholdes, vil være riktig å ta med i bestemmelsene. Rådmannen vil derfor foreslå en tilføyelse til reguleringsbestemmelsenes pkt.2.3.

2.      Nord Trøndelag fylkeskommune, datert 1/7 2014 

Fylkeskommunen påpeker at parkering i størst mulig grad bør dekkes i p-kjeller, jamfør regionalpolitiske retningslinjer for byene i Regional plan for arealbruk. For øvrig har ikke Nord-Trøndelag fylkeskommune planfaglige merknader til saken ut fra regionale hensyn.

Kommentar:

Parkeringsplasser for kombinasjonsbygget kan etableres både på terreng og i parkeringsanlegg. Helse Nord - Trøndelag HF har tegnet intensjonsavtale med Levanger kommune der det framgår at kommunen skal erstatte bortfalte parkeringsplasser på kommunal tomt.

3.      Helse Nord-Trøndelag, datert 27/6 2014

Det vises til vedtaket i PUK der det henstilles om at Sykehuset Levanger må utrede planer for nye parkeringsplasser som erstatning for de som går tapt ved realisering av nytt kombinasjonsbygg. Helse Nord - Trøndelag HF har tegnet intensjonsavtale med Levanger kommune der det framgår at kommunen skal erstatte bortfalte parkeringsplasser på kommunal tomt.

Kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

4.      NTE, datert 10/7 2014 

NTE Nett AS gjør oppmerksom på at det finnes flere jordkabelanlegg med nettstasjon innenfor planområdet. Disse strømforsyningsanleggene inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi, og er nødvendige komponenter i den lokale strømforsyningen som må ivaretas. NTE Nett AS har ingen merknader til detaljreguleringen, men ønsker at tiltakets behov for strømforsyningsanlegg skal komme med i planen. Det er mulig det vil bli behov for ny nettstasjon i området, og det er ønskelig at det avsettes plass i planen til dette, eventuelt at det sikres i reguleringsbestemmelsene

Kommentar:

Det foreslås at det tilføyes et tillegg i reguleringsbestemmelsene som tillater trafo innenfor byggeområdet for offentlig eller privat tjenesteyting. Tiltakshaver er bedt om å ta kontakt med NTE for å finne løsninger for strømforsyningsanleggene i området.

5.      Luftfartstilsynet, datert 11/7 2014

Luftfartstilsynet er kjent med planene og vurderer det slik at det er mulig å få til en grei helikopterplass på taket av det planlagte bygget. Vi tar til orientering av det kan være behov for å gjennomføre støyreduserende tiltak i tilknytning til omkringliggende støyømfintlig bebyggelse.

Kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

6.      Eiliv Due, datert 22/7 2014

Uttalelsen omhandler støyproblematikken og konsekvensene for Mo Gård.

 • Boligenhetene på Mo Gård og avstanden til helikopterplassen framkommer ikke på de ulike vedlagte kartutsnittene i dokumentasjonen.
 • Mo Gård har i dag 8 boenheter som vil bli berørt av landingsplassen.
 • En av innflygnings-korridorene går over hustakene på Mo Gård uten angivelse av høyde og støynivå, denne trasèn bør flyttes mot øst, bort fra bolighusene.
 • Parken mellom Mo Gård og sykehuset Levanger har gamle trær som kan komme i konflikt med den valgte traseen for innflygningen.
 • Mo Gård er fredet og har gamle vinduer som har dårligere egenskaper mht. støy-reduksjon.
 • Andre bygningsmessige inkl. bygningsfysiske konsekvenser må vurderes.
 • Savner en vurdering av støyrefleksjon når helikopteret er under høyden til sykehus-byggene.
 • Hvilke tiltak er tenkt planlagt rent konkret i forhold til støyskjerming utover utarbeidelse av støysonekart?
 • Når blir støysonekartet for dagens situasjon og den videre prognose tilgjengelig, og som angir de nivåene som berører Mo Gård?


Kommentar:

Rådmannen er enig i at detaljeringen på de vedlagte kartene er for dårlig. På kartutsnittet under ser vi at boligbebyggelsen på Mo gård vil bli liggende i gul støysone. Innenfor denne sonen er det behov for mer detaljerte støyutredninger for å kartlegge om det er behov for støyreduserende tiltak. I planforslaget legges det opp til at denne kartleggingen og eventuelle tiltak skal gjennomføres på byggesaksnivået. Konkret hva disse tiltakene består i vet vi dermed ikke før byggesaken kommer. Som Due påpeker kan det bli utfordringer med å gjennomføre tiltak på Mo gård i og med at bygninger der er vernet. Hvis det blir behov for tiltak på vernet bebyggelse må tiltakene godkjennes av riksantikvaren, og han kan sette krav om hva som kan gjøres og hvordan. Dette kan gjøre at kostnadene med tiltakene blir store. Dette er et forhold tiltakshaver er klar over. 

Plasseringen av innflygningskorridorene må ifølge tiltakshaver være der de er på grunn av vinklene inn og ut av landingsplassen og for å unngå hindringer.

Klikk for større kart

7.      Statens vegvesen, datert 20/8 2014 

Med bakgrunn i at det er etablert funksjoner som busslomme, fortau og annet vegareal langs fylkesvegen, vil vegvesenet ikke ha innvendinger mot at byggegrense reguleres til 13 meter fra vegmidte av vegen.

Gjeldene plan for området viser en undergang over til videregående skole. Det opplyses at denne ikke blir videreført i nytt planforslag. Dette er i tråd med signaler Vegvesenet har gitt tidligere, da de ikke ser det som hensiktsmessig med etablering av undergang på dette stedet.

Kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

Vurdering:

I høringsperioden har det kommet inn uttalelser fra flere fylkesetater og fra eier av Mo gård, Eilif Due. Både Fylkesmannen og Eilif Due stiller spørsmål knyttet til støyproblematikken rundt etablering av helikopterlandingsplass i dette området.

Som en følge av disse uttalelsene vil Rådmannen foreslå at det i reguleringsbestemmelsene presiseres at grenseverdiene for innendørs støy i retningslinjen T1442/2012-Støy i arealplanlegging, skal overholdes

Planforslaget hjemler en virksomhet som i all hovedsak er i tråd med overordnet regulering og er et viktig og samfunnsnyttig tiltak.

Rådmannen foreslår at detaljreguleringen, med foreslåtte endringer vedtas. 

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Det henstilles til Sykehuset Levanger om å komme med en plan for erstatning av tapet av P-plasser for sine ansatte.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass – sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Det henstilles til Sykehuset Levanger om å komme med en plan for erstatning av tapet av P-plasser for sine ansatte.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 

Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass – sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg: 

 1. Planbeskrivelse, datert 30.5.2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 8.5.2014 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 28.5.2014 PDF
   
 4. Ros-analyse PDF
   
 5. Støyrapport flytrafikk PDF
   
 6. Støyrapport vegtrafikkstøy


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Innspill til varsel om oppstart

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Planforslaget er fremmet av Madsø Sveen arkitekter AS på vegne av utbygger Levanger kommune. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av et kombinasjonsbygg med garasjer, kontorlokaler og helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger.  

Kombinasjonsbygget skal romme forskjellige funksjoner, blant annet garasjer for ambulansetjenesten og helikopterlandingsplass hvor sistnevnte vil være den mest eksponerte og prege utformingen av bygget. Bygget vil ligge svært sentralt i forhold til funksjonene som betjener sykehuset. Anlegget ligger også sentralt i Levanger sentrum og er eksponert ut mot hovedvegen inn til Levanger sentrum. Det er derfor et mål å gi bygget en høy estetisk kvalitet og skape et positivt tilskudd både til sykehuset og omgivelsene.

Planområdet.

Planområdet ligger mellom sykehusbebyggelsen og Kirkegata.  Området benyttes i dag hovedsakelig til parkering. Et mindre garasjebygg må rives. 

Klikk for større foto

Klikk for større foto

Planstatus.

Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Levanger sentrum. Det meste av området er avsatt til offentlig bebyggelse, område 44C, med krav om detaljregulering. I sør-vestre del av planområdet er det regulert en avkjørsel inn til sykehusområdet og en gang/sykkelveg undergang under fylkesvegen. I område 44C kan det anlegges landingsplass for helikopter, forutsatt at bruken har et støynivå som tilfredsstiller Miljøverndepartementets retningslinjer.

Klikk for større kart

Gjeldende regulering

Planforslaget.

Generelt.

Den foreslåtte arealbruken i planforslaget er i all vesentlighet i samsvar med gjeldende regulering. Det er lagt opp til en fleksibel plan hvor byggegrenser, utnyttelsesgrad og høydebegrensninger regulerer hva som kan tillates bygd på planområdet. Planforslaget viderefører ikke den regulerte undergangen under FV 125 (Kirkegata) over til Levanger videregående skole.

Bebyggelsen.

Den nye bebyggelsens endelige plassering og utforming skal godkjennes på byggesaksnivået. Reguleringsforslaget foreslår en maksimal gesimshøyde på kotehøyde +22 meter og +23 meter for deler av området. Dette er vesentlig over det gjeldende regulering hjemler (+12,5m).

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Biladkomst til planområdet vil være gjeldende avkjørsel fra Fv 125 (Kirkegata). Gang- og sykkeladkomst vil være fra dagens fortau langs fylkesvegen.

Parkering.

Innenfor området avsatt til offentlig- og privat tjenesteyting kan det tilrettelegges for parkering både på terreng og i parkeringsanlegg. Det er i reguleringsbestemmelse satt krav til at parkeringsdekningen skal være i henhold til Levanger kommunes normer for parkering.

For å dekke kravet om biloppstillingsplassene som planlagte bebyggelse krever, kan parkering helt eller delvis bli anordnet på et annet sted i rimelig nærhet. Avklaring angående parkeringsdekning, og hvordan dette løses, skal avklares i byggesaksbehandlingen. 

Universell utforming.

I reguleringsbestemmelsenes punkt 2.4 settes det krav til at både bebyggelsen og uteområdene skal tilrettelegges med universell utforming.

Støy.

Det er i arbeidet med planforslaget utarbeidet støyutredninger både i forhold til vegtrafikkstøy fra Fv 125 og fra helikopterlandingsplassen.

Beregningene for støy fra helikopterlandingsplassen viser at det ikke er bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjene for flystøy i forurensningsforskriften.

Beregningene for vegtrafikkstøy fra Fv 125 viser at alle rom innvendig vil kunne sikres i henhold til kravene teknisk forskrift ved tiltak på vinduer og fasader. Reguleringsbestemmelsene sikrer at dette følges opp på byggesaksnivået.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Vedlagte ROS-analyse er basert på veilederen ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet”. Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. Omreguleringen i seg selv medfører få endringer for omgivelsene. Trafikkbildet og derved ulykkessituasjonen er nær uendret. I og med at parkeringsplasser forsvinner, vil det bli noe mindre trafikk til området. Store biler med varetransport og tankfylling vil komme fra eksisterende avkjøring.

Støy fra trafikk og helikopter vil være kritisk i forhold til områdets beliggenhet, men den nye bebyggelsen vil virke gunstig som støyskjerm mellom Kirkegata og sykehuset. Det vises til støyvurderingene for nærmere analyser angående støyproblematikken 

Kulturminner.

Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet, men fylkeskommunen gjør oppmerksom på aktsomhets- og meldeplikten dersom det påtreffes slike kulturminner under byggearbeidene.

Planprosess.

Medvirkning.

Oppstartmøte med Innherred samkommune ble gjennomført 13.01.2014.  Planoppstart ble kunngjort i Levangeravisa den 8.2.2014, samt kommunens hjemmeside. Samtidig ble det sendt skriftlig varsel til naboer og aktuelle fylkesetater. Det kom inn 4 uttalelser i forbindelse med varslingen av planoppstart. Det vises til vedlagte planbeskrivelse for forslagsstillers kommentarer til de innspill som kom i forbindelse med varslingen.

Vurdering:

Planforslaget tilrettelegger for bygging av en komplett helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger, med kort avstand fra landingsplass til akuttmottak. I kombinasjon med helikopterlandingsplassen legges det til rette for et bygg for forskjellige enheter i Helse Midt-Norge og ambulansestasjon for Levanger med garasjeanlegg, administrasjon og overnatting.

Støyproblematikken med å etablere helikopterlandingsplass så nærme eksisterende bebyggelse, med sykehus, videregående skole og Mo gård i nærheten, var noe vi var spente på konsekvensene av. Støyrapporten viser imidlertid at dette har liten negativ virkning på omgivelsene, noe som skyldes at trafikkmengden vil være forholdsvis begrenset (150 oppdrag pr. år).

Det er positivt at tiltakshaver er bevisst på at det planlagte bygget ligger sentralt i Levanger sentrum og eksponert ut mot hovedvegen inn til Levanger sentrum og har som mål å gi bygget en høy estetisk kvalitet som kan skape et positivt tilskudd både til sykehuset og omgivelsene.

Planforslaget hjemler en virksomhet som i all hovedsak er i tråd med overordnet regulering og er dessuten et særdeles viktig samfunnsviktig tiltak.

Etter en samlet vurdering anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Til toppen av siden

 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.10.2014 14:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051