Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.10.14

Bruk ab nettbrett

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 15.10.14
Tid: kl. 13:00 - 13:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 72/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 73/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 74/14 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/44/10 Lønset - Oddleiv Terje Brenne - Dispensasjon fra kommuneplan utredning vedtak
PS 75/14 Detaljregulering Helge Ingstads veg 1 og 3 - 1719/274/24 og 25 utredning vedtak
PS 76/14 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset Levanger utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf - forfall
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Per Olav Gilstad vara  h/v/sv   Gerd Haugberg 
Ingrid Brattgjerd  sp  vara  ap/sp/krf  Ingvill Berg Fordal 


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder PBOMLN Petter Voll, Åsmund Brygfjeld 

Merknader

Byggeskikkprisen 2014 – frist utsettes til 15.11.14, juryen fra i fjor gjenvelges.

Orientering fra Alf Magnar Reberg, SP – jernbanekryssing Skogn (Åsvegen 15-17, Skogn), mekling gjennomført med positivt resultat. Intensjonsavtale utarbeides.

Spørsmål vedrørende «Lensmannsgården» fra Gunnar Morten Løvås, SV.
Svar fra Alf Birger Haugnes: Detaljplan/utbyggingsavtale kommer til behandling i PUK.

Spørsmål fra Svein Erik Veie, AP, «Studentby Røstad», Stiklestad eiendom:
Alf Magnar Reberg, SP, orienterte om saken (Fylkesmannen kommer med innsigelse hvis boligprosjektene på Røstad ikke samordnes).
Til toppen av siden

 

 

PS 72/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 73/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gunnar Morten Løvås, SV og Geir Tore Persøy, FRP 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gunnar Morten Løvås, SV og Geir Tore Persøy, FRP  
Til toppen av siden

 

 

 

PS 74/14 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/44/10 Lønset - Oddleiv Terje Brenne - Dispensasjon fra kommuneplan

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av boligtomt i LNFR-område. Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Lønset med gnr/bnr 44/10 i Levanger kommune innvilges ikke. Avslagene hjemles i kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjonsvedtaket).

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr.  Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP, på vegne av AP:

Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Lønset med gnr/bnr 44/10 i Levanger kommune innvilges. Søknaden innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2.

Begrunnelse

Omsøkte tiltak ligger ikke i den delen av Levanger med størst press på arealene, eller i nærheten av viktige friluftsområder. Tomta er flyttet i forhold til opprinnelig søknad, og er nå plassert lengst øst på eiendommen, området fremstår ikke som dyrkbar mark, og deler av tomta er i dag opparbeidet som parkeringsplass. Med bakgrunn i fjell er ikke eiendommen i sin helhet blitt dyrket siden 1980-tallet. Planlagt bebyggelse vil derfor ikke gå på bekostning av dyrket mark. Tilførselsvei vil heller ikke gå over dyrkamark.

Ut fra en samlet vurdering innvilges søknaden, da hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Holan:

Holans forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Lønset med gnr/bnr 44/10 i Levanger kommune innvilges. Søknaden innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2.

Begrunnelse

Omsøkte tiltak ligger ikke i den delen av Levanger med størst press på arealene, eller i nærheten av viktige friluftsområder. Tomta er flyttet i forhold til opprinnelig søknad, og er nå plassert lengst øst på eiendommen, området fremstår ikke som dyrkbar mark, og deler av tomta er i dag opparbeidet som parkeringsplass. Med bakgrunn i fjell er ikke eiendommen i sin helhet blitt dyrket siden 1980-tallet. Planlagt bebyggelse vil derfor ikke gå på bekostning av dyrket mark. Tilførselsvei vil heller ikke gå over dyrkamark.

Ut fra en samlet vurdering innvilges søknaden, da hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 75/14 Detaljregulering Helge Ingstads veg 1 og 3 - 1719/274/24 og 25

Rådmannens forslag til innstilling:

Forutsatt at tredjepartskontroll av geotekniske vurdering framlegges før planvedtak har Rådmannen følgende innstilling:

Det gjøres følgende endringer av planen:

 • Park i nord o_PRK tas ut.
 • Bestemmelsenes § 4.3 Geotekniske forhold og stabilitet endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal arbeidet med å utrede og dokumentere sikkerheten være utført i henhold til veilederen til TEK10 og NVEs veileder 7/2014. Geoteknisk rapport skal vedlegges byggesøknad.»
 • Ny § 4.5.3 tilføyes: «Bebyggelsen skal tilpasses Røstadområdets særpreg i arkitektonisk utforming, fargevalg og materialbruk.»
 • § 4.6.2 (parkering for boliger): Endres til 0,4 – 0,75 p-plasser pr. boenhet. For boenheter med hybler regnes parkeringskravet pr. hybelenhet.
 • § 4.7 Sykkelparkering, tilføyelse: «For boenheter med hybler regnes parkeringskravet pr. hybelenhet».
 • § 5.1 andre setning tas ut. Tredje setning suppleres med: «Boenheter med flere hybelenheter kan være større.»
 • § 5.1 suppleres med:
  • «Bolighus skal oppføres i 3 etasjer».
  • «Det skal være minst 15 boenheter pr. daa tomt».
  • «Garasje tillates ikke».
 • § 5.2 suppleres med: «Byggegrensen i vest følger formålsgrensen».
 • § 6.3.1, supplering: «P2 kan også benyttes til trafo/nettstasjon».


Forslag til detaljregulering for Helge Ingstads veg 1 og 3, datert 03.06.2014, med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forutsatt at tredjepartskontroll av geotekniske vurdering framlegges før planvedtak har Rådmannen følgende innstilling: 

Det gjøres følgende endringer av planen:

 • Park i nord o_PRK tas ut.
 • Bestemmelsenes § 4.3 Geotekniske forhold og stabilitet endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal arbeidet med å utrede og dokumentere sikkerheten være utført i henhold til veilederen til TEK10 og NVEs veileder 7/2014. Geoteknisk rapport skal vedlegges byggesøknad.»
 • Ny § 4.5.3 tilføyes: «Bebyggelsen skal tilpasses Røstadområdets særpreg i arkitektonisk utforming, fargevalg og materialbruk.»
 • § 4.6.2 (parkering for boliger): Endres til 0,4 – 0,75 p-plasser pr. boenhet. For boenheter med hybler regnes parkeringskravet pr. hybelenhet.
 • § 4.7 Sykkelparkering, tilføyelse: «For boenheter med hybler regnes parkeringskravet pr. hybelenhet».
 • § 5.1 andre setning tas ut. Tredje setning suppleres med: «Boenheter med flere hybelenheter kan være større.»
 • § 5.1 suppleres med:
  • «Bolighus skal oppføres i 3 etasjer».
  • «Det skal være minst 15 boenheter pr. daa tomt».
  • «Garasje tillates ikke».
 • § 5.2 suppleres med: «Byggegrensen i vest følger formålsgrensen».
 • § 6.3.1, supplering: «P2 kan også benyttes til trafo/nettstasjon».


Forslag til detaljregulering for Helge Ingstads veg 1 og 3, datert 03.06.2014, med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 76/14 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset  Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.10.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 

 • I reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.3, Støy, tilføyes følgende setning: Grenseverdiene for støy angitt i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) med tilhørende veiledning skal overholdes.
 • I reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.1, Offentlig eller privat tjenesteyting, tilføyes følgende setning i avsnittet om formål: Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.


Forslag til detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset Levanger, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 15.10.2014 14:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051