Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 - sak 39/13 - 1719/314/375 m.fl. - Utbyggingsavtale Levanger sør

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2013/1649
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen 13.03.13 125/13
Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 38/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende «Levanger Sør» godkjennes iht. plan- og bygningslovens § 17-4. Begrepet brostein endres til belegningsstein i vedlegg 3 s. 4 kap. Område 2 – Skulpturparken.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Utbyggingsavtalen mellom Berg Eiendom AS og Levanger kommune skal avklare gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til detaljregulering for Levanger Sør.

Plan- og byggesakssjefen vedtok den 13.03.2013, delegert sak 125/13, at avtalen skulle ut på offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 16. mars 2013, og avtalen kunne ses på kommunens hjemmeside eller på Servicekontoret, Levanger. Frist for uttalelser var satt til 15. april 2013. Det er ikke mottatt uttalelser.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet Levanger kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, sak 18/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Innhold i en utbyggingsavtale

§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

§ 17-3. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2)

1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Vurdering:

Ved første gangs behandling av tilhørende planforslag var det en intensjon å inngå en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger som avklarer følgende:

Vegløsning fra Moan-området inn på FV 125 (jf. reg.plan 14.05.2003), men med justering av trasévalg inklusive rundkjøring.Vann, avløp, overvann (evt. m/fordrøyning og sandfang)Gang-/sykkelvei + belysningGrønn infrastruktur; 2 parkområder innenfor reg.grensen samt i nærområdetBoligpolitiske tiltakBelysning

Overnevnte punkter har vært utgangspunkt for avtaleforhandlingene. Punkt 5 (boligpolitiske tiltak) har avtalepartene gått bort fra i vedlagte avtaleutkast. De øvrige punktene, bortsett fra selve rundkjøringen, synes avklart i avtalen.

Noen boligpolitiske tiltak kan det også gis bestemmelser om, jf. bestemmelse § 1.2.2 i kommuneplanens arealdel. At kommunen evt. skal ha forkjøpsrett til noen boenheter kan det ikke gis bestemmelser om, men dette kan avtales. Det siste er ikke nevnt i kommuneplanbestemmelsen, da kommunen heller ikke har noen praksis for dette.

I planen er det ikke gitt bestemmelser om leilighetsstørrelser, men iht. Byggteknisk forskrift TEK10 § 12-2 første ledd er det gitt bestemmelse om tilgjengelige boenheter.

Det går fram av avtalen at kommunen vil arbeide aktivt for å iverksette rundkjøring + parkeringsplass (inkl. stopp/snu for skolebusser) ved Levanger videregående skole. Dette forutsetter planendring. Deler av eksisterende parkeringsplass på gnr. 314/10 ble i 2008 planavklart til fjernvarmeanlegg (tiltenkt spiss/reservesentral ved Fritidsparken). Statkraft Varme har «overtatt» Bio Varme sin konsesjon, og ser positivt på detaljreguleringen som vil styrke grunnlaget for å etablere en større varmesentral og videre utbygging av fjernvarme på Levanger.

I avtalens vedlegg 3 går det fram at sti gjennom skulpturparken skal være universelt utformet og belagt med brostein. I reguleringsbestemmelse om universell utforming av uteområder går det fram at alt gangareal må ha fast dekke som ikke gir for stor friksjon for rullestolbrukere. Ved første gangs behandling av avtalen tilrådde Plan- og byggesakssjefen at brostein bør vurderes endret til belegningsstein før sluttbehandling. Dette er bifalt av enhet Kommunalteknikk.

Utover dette ser utbyggingsavtalen til å ligge innenfor rammene i forslag til reguleringsplan/detaljregulering for Levanger sør, som ble lagt ut til offentlig ettersyn den 15.09.2012, med høringsfrist 27. oktober 2012. Avtalen er vurdert til å følge opp intensjonene i aktuell plan. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

I plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd heter det at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er ikke mottatt uttalelser.

Med endring av begrepet brostein til belegningstein i vedlegg 3 kap. Skulpturpark innstiller Rådmannen på at foreliggende avtale godkjennes.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 15.05.2013 17:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051