Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 - sak 37/13 - Detaljregulering Lundentunet 1719/212/11

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2012/1216 - /L12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.12 51/12
Plan- og utviklingskomiteen (mekling) 14.11.12 83/12
Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 37/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering Lunden, dat. 18.04.12 med revisjoner dat. 27.02.13 og 02.05.13, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Etablering av gjerdet i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 2.10 er tiltakshavers ansvar. Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, dat. 18.04.12, rev. 02.05.13 PDF
 2. Plankart, dat. 18.04.12, rev. 27.02.13 PDF
 3. Reguleringsbestemmelser, dat. 18.04.12, rev. 02.05.13 PDF
 4. Illustrasjoner, dat. 16.04.12 PDF
 5. Utomhusplan, dat. 18.04.12 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Planforslaget er utarbeidet av Landsem Plan & Bygg på vegne av grunneier Øra Eiendom Verdal AS.

Levanger kommune har gjennom kommuneplanens arealdel vedtatt boligformål på eiendommen Lunden, gnr 212 bnr 11, i Åsen sentrum. Området er tidligere regulert til industriformål.

Eier av eiendommen, Øra Eiendom Verdal AS, ønsker å bygge 15 boenheter: 7 eneboliger i rekke og 8 leiligheter, samt tilhørende parkering, garasjer og boder, innenfor planområdet.

Planforslaget er vurdert å ikke falle inn under forskriftens kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn og krav om konsekvensutredning.

Planområdet

Området ligger i Åsen sentrum, like sør for jernbanestasjonen. Området grenser til kommunal veg på nord- og østsiden, og til trafostasjon på vestsiden. Ovenfor området ligger etablert boligbebyggelse.


Planområdets beliggenhet i Åsen - klikk for større kart
Planområdets beliggenhet i Åsen

Kommunen har bygd ny vegløsning med gang- og sykkelveg forbi planområdet og fram til E6. Det er et godt utbygd vegsystem med planskilt kryssing av jernbanen ca. 300 meter nord for området.

Planstatus

I reguleringsplan for Fossingtrøa, vedtatt 26.01.1989, er området regulert til industriformål. I kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.2011, ble bruken av området endret til boligformål. I reguleringsplan "Kommunal veg Sveet-Åsen sentrum", vedtatt 21.05.2008, ble tilstøtende veg til området omlagt med ny avkjørsel til E6.

Planforslaget

Generelt

Planområdet er på 5,6 daa.

Terrenget i planområdet heller mot nordvest med et gjennomsnittlig fall i byggeområdet på ca. 1:10, noe brattere lenger sør. Området har tidligere vært drevet som et lite småbruk og er bebygd med eldre bygningsmasse som står for rivning.

Løsmasser i området består i hovedsak av tykke havavsetninger. Området ligger i nærheten av en kjent kvikkleireforekomst. Multiconsult gjennomførte en befaring og prøvegraving den 28.03.2012. Rapport fra befaring viser at områdestabiliteten er god.

Bebyggelsen

Boligbebyggelse – rekkehus B1

Byggeområde B1, det laveste området og nærmest jernbanen/kommunal veg, er planlagt med rekkehusbebyggelse

I følge reguleringsbestemmelsene tillates det innenfor dette området oppført boliger i 2 etasjer med tilhørende carport.

I planbeskrivelsen er det nevnt at det forutsettes oppfylling spesielt i nordøst av området mot kommunal veg. Grense for fylling/annen veggrunn i tidligere reguleringsplan, justeres tilsvarende til fordel for tomt til rekkehusbebyggelsen.

Privat adkomstveg for rekkehusbebyggelsen er foreslått lagt i samme plan som parkeringsplass og carport.

I reguleringsbestemmelsene foreslås det at boligene tillates oppført med pulttak og/eller splittet saltak, maksimal takvinkel 25 grader og maksimal gesims/mønehøyde på 7,9 meter over planert terrengmålt ved bygningens høyeste fasade.

Maksimalt tillatt bebygd areal er satt til % BYA = 60 % av tomtearealet. Arealet er inkludert boder, carport og parkeringsplass på egen grunn.

I følge reguleringsbestemmelsene er kotehøyde på gulv i 1.etasje angitt på plankartet, veiledende.

Boligbebyggelse – leilighetsbygg B2

I følge reguleringsbestemmelsene tillates det innenfor dette området oppført leilighetsbygg med tilhørende anlegg.

Leilighetsbygget er, i følge planbeskrivelsen, planlagt i 2 etasjer. Det er tenkt bygd på et høyere plannivå og anlagt med felles gårdsplass/parkering. Heis er planlagt i tilknytning til svalgang.

Det foreslås at boligene tillates oppført med flat tak, maksimal takvinkel 6 grader og maksimal gesimshøyde på 7,0 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

Reguleringsbestemmelsene setter maksimalt tillatt bebygd areal til % BYA = 55 % av tomtearealet, inkludert felles boder.

I følge reguleringsbestemmelsene er kotehøyde på gulv i 1.etasje angitt på plankartet, veiledende.

Boder foreslås oppført med flat tak med maksimal takvinkel 6 grader og med maksimal gesimshøyde på 3,4 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

Garasjeanlegg for leilighetsbygg

I følge reguleringsbestemmelsene tillates det innenfor dette området oppført garasjer.

Disse foreslås oppført med flat tak med maksimal takvinkel 6 grader og med maksimal gesimshøyde på 3,4 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

Garasjene skal ha ensartet utforming og maksimalt tillatt bebygd areal er satt til % BYA = 100 % av tomtearealet.

Avfall - miljøtorg

I følge reguleringsbestemmelsene tillates det innenfor dette området oppført lagringshus for søppeldunker med sortering av avfall.

Bygget foreslås oppført med flat tak med maksimal takvinkel 6 grader og med maksimal gesimshøyde på 3,4 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

Maksimalt tillatt bebygd areal er satt til % BYA = 100 % av tomtearealet.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Planforslaget viser to nye avkjørsler fra kommunal veg.

Adkomstveg f_V1 for rekkehusbebyggelse B1 har en total vegbredde på 7 meter fram til snuplass og videre inn til boligene en bredde på 5,5 meter.

Adkomstveg f_V2 for leilighetsbygg B2 er avsatt som felles adkomst og gårdsplass.

Sikttrekant er dimensjonert ut fra fartsgrense på 30 km/t, 10 x 30 meter.

Parkering

Rekkehus B1

Det er planlagt 1 parkeringsplass i tillegg til carport pr. bolig.

Leilighetsbygg B2

Innenfor området P for leilighetsbygg anlegges 7 biloppstillingsplasser. En av oppstillingsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. I tillegg er det planlagt 1 garasjeplass i fellesanlegg pr. leilighet.

Lek og uteopphold

Kommuneplanens retningslinjer stiller krav om minimum 50 m2 regulert leke-/oppholdsareal pr. bolig. I planforslaget for Lundentunet er det avsatt til sammen et areal på 1,4 daa, felles for boligområdene B1 og B2. Området avskjæres av gang- og sykkelveg og en høyspentlinje. Deler av arealet er mindre godt egnet til leik for småbarn og det reelle lekeområdet er noe mindre.

Det opplyses i planbeskrivelsen om at lekeområdet for småbarn legges utenfor sone for elektromagnetisk felt. Området skal anlegges med adkomst fra privat veg og fra felles lekeplass, samt tilpasses universell utforming.

I følge reguleringsbestemmelsene skal lekeplassen utstyres med minimum huske, sandkasse og benk.

Universell utforming

I følge planbeskrivelsen legges deler av områder for lekeplass/uteoppholdsområdet til rette for universell utforming med adkomst for bevegelseshemmede.

Veger i planområdet blir anlagt med minimale stigningsforhold.

Vann, avløp og strøm

Området har utbygd kommunal vannforsyning og avløpsanlegg. Det går en kommunal overløpsledning diagonalt over området. Den forutsettes omlagt.

Det er strømførende kabler innenfor området. Åsen trafostasjon ligger på nabotomta, med 66 kV overføringsledning fra Åsen til Stjørdal som går over planområdet i søndre del langs gangveg.

Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.

Rekkefølge

I følge reguleringsbestemmelsene skal tekniske anlegg for vann, avløp, energiforsyning, opparbeidelse av veg og parkering samt fellesareal for leik og opphold ferdigstilles senest samtidig med første bolig.

Meklingsmøtet mellom Jernbaneverket og Levanger kommune førte til en tilføyelse i reguleringsbestemmelsene:

Før bygging av nye boliger innenfor området settes i gang, skal det være oppført et sikkerhetsgjerde tilsvarende Nylofor paneler med 2 meters høyde.

Gjerdet skal oppføres i hele lengden fra vegbru på Fylkesveg 108 til veggliv for bygningen på eiendom gnr/bnr 212/73 (Duun Industrier AS). Gjerdet skal oppføres i samråd med Jernbaneverket og etter avtale med grunneier på eiendommen gnr/bnr 212/73. Etablering av gjerdet er tiltakshavers ansvar, mens Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.

Støy

Angående trafikkmengde og støy, så har tiltakshaver vurdert trafikkmengde i samråd med Levanger kommune:

 • Interne veger i byggefeltet er skiltet med gjennomkjøring forbudt. Trafikken går i hovedsak etter Stokkanvegen
 • Trafikk fra sykeheimen, inkl. en barnehageavdeling, går etter Stokkanvegen
 • Det foreligger ikke eksakte trafikkmålinger for området
 • Framtidig utbygginger i området Fossingtrøa vil skje på østsiden av feltet og vil ikke berøre veg forbi Lundentunet


Årsdøgntrafikken anslås til 5-600 ÅDT, og ved en enkel støyberegning vil støynivå ligge på ca. 45-50 dBA alt etter avstand fra veg.

Vegen har fartsgrense 30 km/t forbi planområdet.

Bebyggelsen ligger utenfor byggegrense for bane, og i følge planbeskrivelsen er antall togpasseringer pr. døgn få.

Støy fra trafostasjon NTE er ikke så stor, i følge NTE, men kan være irriterende for enkelte. Det er ingen norm for den type støy.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Forslagsstiller har benyttet sjekkliste for å vurdere potensielle risiko- og sårbarhetsforhold for området. Forhold/uønskede hendelser som må vurderes er:

Grunnforhold:

I NGU sine registreringer er det ingen fareområder i selve planområdet, men NVE har påpekt at det er registrert en kvikkleiresone 300 meter nordøst for planområdet.

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser 28.03.2012 med 5 sjaktinger. Rapport fra Multiconsult, 25.04.2012, viser en horisontal lagdeling og det er ikke påtruffet sensitive masser som indikerer kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Undersøkelsesområdet er ikke utsatt for leirskred eller annen type jordskred.

Rapporten konkluderer med at områdestabiliteten er god og at området er egnet til byggeformål.

Radon:

Det er ikke foretatt radonundersøkelser. I følge planbeskrivelsen må dette måles i forbindelse med prosjektering av bygninger, evt. at bygninger uansett oppføres med tilstrekkelig tiltak mot radon.

Elektromagnetisk felt:

Det går en 66 kV høyspentledning gjennom planområdet og langs gang- og sykkelveg i sør.

NTE har gitt en uttalelse i forbindelse med overtakelse av eiendommen 27.01.2010:

Det har vært en del oppmerksomhet omkring magnetfelt ved kraftledninger og eventuelle skadevirkninger av dette. Undersøkelser som er foretatt har ikke avslørt noen dramatiske konsekvenser, men myndighetene har valgt et "føre var" prinsipp og satt en verdi på 0,4 microTesla som grense når man skal utrede alternativer eller tiltak.

Styrken av magnetfeltet omkring en kraftledning avhenger av strømstyrken. Den varierer og er bl.a avhengig av årstidene og driftsmessige forhold i strømnettet. Eksakt verdi kan således ikke angis, men på en dag som i dag (27.01.10) vil man måle ca 0,4 microTesla i en avstand av 18 fra senterlinje. Gjennomsnittet for året blir trolig noe lavere, dvs. at man kommer nærmere linjen før man har samme verdi.

I planforslaget ligger all boligbebyggelse 22 meter eller mer fra senter kraftlinje.

Småbarnslekeplass ligger 16 - 18 meter fra senter kraftlinje og anses som tilfredsstillende sett ut fra et gjennomsnitt på et år.

Minste avstander til bygninger, parkeringsplasser, lysmaster, veier m.m. reguleres av Forskrifter om elektrisk forsyningsanlegg (FEF 2006). Alle bygg i planområdet er plassert langt nok unna til å tilfredsstille forskriftens krav. Dette gjelder også parkeringsplass og gang- og sykkelvei.

Kulturminner

Fylkeskommunen har i kommentar til varsel om oppstart konkludert med at det ikke foreligger konflikt med kulturminner, men man er uansett pålagt aktsomhet og meldeplikt i hht. Kulturminnelovens § 8.2.

Biologisk mangfold

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§8-12 og kommet fram til at det ikke ligger noe hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksiterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart, samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Planprosess

Medvirkning

Forhåndskonferanse i plansaken ble gjennomført 9.02.2012. Oppstart av planarbeid er kunngjort på kommunens nettside og i Levangeravisa 16.02.2012. Naboer/grunneiere, offentlige instanser og tjenesteytere ble tilskrevet med brev av 16.02.2012. Varsel til Jernbaneverket ble ettersendt 29.03.2012.

Følgende forhåndsuttalelser er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen:

NVE, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE og Jernbaneverket.

I kommunen er saken forelagt barnerepresentanten og kommunalteknikk.

Barnerepresentanten, 19.04.2012

Som barnerepresentant er jeg betenkt over at høyspent går over området det skal bygges på og uteområdet. Selv om lekeområdet for småbarn legges utenfor sone for elektromagnetisk felt er det slik at barn beveger seg og ikke nødvendigvis oppholder seg der vi har tenkt at de skal være. Små barn er spesielt sårbare, og undersøkelser har avslørt konsekvenser selv om disse ikke er dramatiske. Det er derfor viktig å se nærmere på dette.

Når det gjelder lekeplass er det viktig at de ferdigstilles før boligene er innflyttingsklare.

Kommentar:

Småbarnslekeplassen ligger 16-18 meter fra senter kraftlinje. Styrken av magnetfeltet vil i de aller fleste tilfeller være mindre enn 0,4 μT og i enkelte perioder kan verdien komme opp i 0,4 μT. Ut i fra dette vil gjennomsnittlig eksponeringstid i løpet av et år være tilfredstillende.

Ferdigstillelse av lekeplass dekkes gjennom reguleringsbestemmelsene.

Kommunalteknikk, 23.05.2012

Det går en kommunal overvannsledning diagonalt over området. Denne forutsettes omlagt fram til kum mellom jernbanen og den kommunale veien.

Det anbefales at det etableres rundkjøring på vannledningene.

Tilkobling til hovedledning utføres etter sanitærsøknad og godkjente planer fra utbygger.

Kommentar:

Punktene videreformidles til utbygger.

Høring og offentlig ettersyn

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 13. juni 2012, sak 51/12, vedtatt at detaljregulering Lunden, datert 18.04.12, fremlegges for høring og offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Offentlig ettersyn ble kunngjort 26.06.12. Berørte parter ble tilskrevet med brev av 22.06.12. Høringsfristen var satt til 21. august 2012.

Det er mottatt følgende høringsuttalselser:

1 NVE, 09.07.2012 PDF

2 Statens vegvesen, 06.08.2012 PDF

3 Sametinget, 09.08.2012 PDF

4 Jernbaneverket, 20.08.2012 PDF

5 Åsen Bygdeforum, 20.08.2012 PDF

6 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 21.08.2012 PDF

7 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 22.08.2012 PDF

-------------

1 NVE, 09.07.2012

NVE er godt fornøyd med at det er gjennomført geoteknisk vurdering for å avklare grunnforholdene. I den geotekniske rapporten konkluderer Multiconsult med at det ikke er påtruffet sensitive masser som indikerer kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Det konkluderes også med at undersøkelsesområdet ikke er utsatt for leirskred/annen type skred, at områdestabiliteten er god og at planområdet er velegnet til byggeformål.

Tiltakshaver har med dette fulgt opp uttalelsen fra NVE på en meget god måte og planområdet oppfyller kravene i TEK 10 Kap. 7/PBLs § 28-1 om sikker byggegrunn.

NVE har ingen innvendinger eller ytterligere kommentarer til planforslaget.

2 Statens vegvesen, 06.08.2012

Ingen merknader til planforslaget.

3 Sametinget, 09.08.2012

Sametinget kan ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Ingen merknader til planforslaget.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 annet ledd. Det gis eksempel på samiske kulturminner. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Kommentar:

Aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven forutsettes fulgt opp av utbygger.

4 Jernbaneverket, 20.08.2012

Viser til innspill til oppstart, i brev 24.04.12, der behov for planfri kryssing er omtalt, og hvor det stilles som vilkår at det etableres planfri kryssing med jernbanen i området ved den tidligere, nå nedlagte, planovergangen. Viser også til høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel der vi bl.a. skrev at dersom det legges ut flere bolig- og næringsområder i Åsen sentrum kan det bli aktuelt for Jernbaneverket å kreve gangbro- eller undergang i området ved den tidligere planovergangen.

Jernbaneverket registrerer at vilkåret om planfri kryssing ikke er tatt med i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen. Kan heller ikke se at innspillet er kommentert i saksframlegget til kommunen, og det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor vilkår om planfri kryssing ikke er tatt med. På bakgrunn av tidligere innspill ser vi oss derfor nødt til å fremme innsigelse til planforslaget.

Vilkår for egengodkjenning – Innsigelse: Det må tas inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at ny planfri kryssing med jernbanen for myke trafikanter skal være etablert før nye boliger kan tas i bruk.

Kommentar:

Det ble den 11.02.2013 gjennomført mekling hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I brev, datert 30.04.2013, frafaller Jernbaneverket sin innsigelse til detaljregulering for Lundentunet.

Det er tatt inn rekkefølgekrav, punkt 2.10, om at sikringsgjerde mot jernbanen skal settes opp og ferdigstilles senest samtidig med første bolig.

5 Åsen Bygdeforum, 20.08.2012

Støtter tilleggsvedtak i PUK-sak 51/12. Vedtak: PUK anmoder at det tas kontakt med andre utbyggere av andre utbyggingsprosjekter i området og andre berørte langs høgspentlinja, med formål å legge høgspenten i jorda.

Høgspentlinjen går over tre ulike grunneiere (Lundentunet, Levanger kommune og Stokkberget boligfelt) fra trafostasjonen til toppen av Stokkberget.

Åsen Bygdeforum anmoder om at kabling og trasse-valg for høgspentlinjen innarbeides i det videre arbeidet med reguleringsplanen/reguleringsbestemmelsene for Lundentunet.

Kommentar:

Utbygger sendte forespørsel til NTE den 04.07.12 angående pris og vurdering av nettsituasjonen i Åsen. I svarbrev fra NTE Nett, datert 23.08.12, opplyses følgende:

 • En omlegging av 66 kV høyspentlinje til høyspentkabel vil koste ca. kr. 2.250.000
 • En omlegging er konsesjonspliktig med en saksbehandlingstid på 2 år
 • Ombygging av regionalnett i sørdelen av Nord-Trøndelag, inkl. Åsen, vil skje innen 2023
 • NTE opplyser at det er andre utbyggere i området som har forespurt om ombygging.


I følge utbygger er det ikke aktuelt for et byggeprosjekt som Lundentunet å forestå en omlegging av høyspentlinje til kabel i Åsen sentrum med så store kostnader, selv om det blir en medfinansiering fra flere aktører. I tillegg, sett i lys av at overføringslinjen uansett skal skriftes ut innen 2023, altså 8 år senere, blir det et lite samfunnsnyttig tiltak.

6 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 21.08.2012

Landbruksavdelingen vurderer planforslaget til å være innenfor rammene trukket opp i kommuneplanens arealdel. Det planlegges for en relativt god utnytting, men hvor området fortsatt har et potensiale for en noe høgere utnytting, jf. også vår forhåndsvurdering datert 16.03.12. Vi ber om at dette vurderes i sluttfasen. Har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen ytterligere merknader til planforslaget.

Miljøvernavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser ingen merknader til planforslaget.

Kommunalavdelingen påpeker at planforslaget delvis benevnes med ulike navn.

For området bebyggelse og anlegg, avfall – miljøtorg er det ikke fastsatt noen grad av utnyttelse. Dette må gjøres.

Kommentar:

I følge forslagsstiller, så vil det være vanskelig å få til høyere utnytting i planområdet. Hele tomten er på ca. 7,2 daa, av dette er 3364 m2 avsatt til byggeformål, 2302 m2 til adkomst, gang- og sykkelveger og parkering, og 1530 m2 er avsatt til lek. På grunn av høgspentledninger er 1070 m2 uaktuell som byggeområde. I tillegg har parsellen veger på tre sider, og det går også en gang- og sykkelveg gjennom området. Disse ytre faktorer er medvirkende årsaker til at parsellen vanskelig kan utnyttes bedre.

Navnet på planen er Lundentunet og det er dette navnet som skal benyttes.

Punkt 3.4 i bestemmelsene er endret og omfatter nå utnyttingsgrad.

7 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 22.08.2012

Støtter at det er tatt inn som rekkefølgebestemmelse at tekniske anlegg, veg, parkering og fellesarealer for leik og opphold skal ferdigstilles senest samtidig med første bolig.

Det er i prosessen tatt opp en del problemstillinger knyttet til eksisterende 66 kV høgspentlinje gjennom området. I saksframlegget vises det blant annet til avstander til lekeplass. I realiteten vil hele det avsatte grønne område og gangveg-/vegarealer være et oppholds- og lekeareal og det bør vurderes å legge høgspentlinjen gjennom bebyggelsen i området i kabel. Det vil også gi en bedre helhetlig løsning.

Kulturminner

Viser til uttalelse datert 28.02.2012 der det ble uttrykt at det ikke var innvendinger til planen. Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget fant vi at det ikke foreligger konflikt med kulturminneloven.

Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2.

Kommentar:

I forhold til høyspentlinje, se kommentar til punkt 5.

Endring etter høring

I samråd med tiltakshaver er det etter høring gjort følgende endringer i plandokumentene:

Reguleringsbestemmelser:

-Punkt 2.10, 3.1 og 3.4 er justert

Plankart:

%BYA i område B1 er endret til 60%

Vurdering:

Jernbaneverket fremmet innsigelse til planforslaget i brev datert 20.08.12. Jernbaneverket og kommunen diskuterte i møte den 19.09.12 mulige forslag til løsninger som Jernbaneverket kunne akseptere, men kom ikke fram til noe konkret. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger vedtok den 14.11.12 at det skulle gjennomføres mekling i saken. Meklingsmøtet ble holdt hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 11.02.13. I meklingsmøtet ble det konkludert med:

Det er enighet mellom partene om at det skal settes opp et nytt gjerde, og at det tas inn rekkefølgekrav om gjerde i bestemmelsene til planen. Det forutsetter at Jernbaneverket og kommunen blir enige om lengden av det nye gjerdet og plassering av dette. Dersom det mot formodning ikke oppnås enighet, så bestemmer Jernbaneverket dette.Framtidige planer for Åsenområdet synliggjør hvor ny undergang skal væreSituasjonen holdes under oppsikt. Oppstår det villkryssing på tross av det nye gjerdet, må situasjonen håndteres.

I etterkant av meklingsmøtet har reguleringsbestemmelsene blitt endret. Det er tatt inn et rekkefølgekrav om gjerde:

Før bygging av nye boliger innenfor området settes i gang, skal det være oppført et sikkerhetsgjerde tilsvarende Nylofor paneler med 2 meters høyde.

Gjerdet skal oppføres i hele lengden fra vegbru på Fylkesveg 108 til veggliv for bygningen på eiendom gnr/bnr 212/73 (Duun Industrier AS). Gjerdet skal oppføres i samråd med Jernbaneverket og etter avtale med grunneier på eiendommen gnr/bnr 212/73. Etablering av gjerdet er tiltakshavers ansvar, mens Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.

Siste setning i endringsforslaget ovenfor er et privatrettslig forhold som ikke kan reguleres gjennom plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette er derfor tatt inn som eget punkt i forslag til vedtak.

I brev, datert 30.04.2013, har Jernbaneverket frafalt sin innsigelse til detaljreguleringsplan Lundentunet.

Det går en 66 kV høyspentledning gjennom planområdet, men i følge Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg (FEF 2006) er bygninger, vei, fortau, parkeringsplass, lekeplass m.m plassert i stor nok avstand fra høyspentlinjen. I følge Statens strålevern er det vist en økt risiko for utvikling av leukemi blant barn som vokser opp i boliger hvor gjennomsnittlig magnetfelt gjennom året er høyere enn 0,4 μT (Ahlbom m.fl., 2000).

WHOs institutt for kreftforskning (IARC) har klassifisert magnetfelt fra høyspentledninger som mulig kreftfremkallende for mennesker, hovedsakelig basert på befolkningsstudier. Fra IARC fremheves det at det er usikkert hvorvidt denne sammenhengen er reell. Slike befolkningsstudier er relativt usikre, og laboratorieforsøk viser ingen kreftfremkallende effekt av slike magnetfelt. Det er, i følge statens strålevern, ikke påvist at økt risiko for kreft hos voksne eller for andre kreftformer hos barn kan knyttes til det å bo nær høyspentanlegg, ei heller andre former for helseskader.

Etter som bygninger er lagt så langt unna høyspentledningen at styrken av magnetfeltet ikke kommer over 0,4 μT, så er det forsvarlig å anbefale utbygging i planområdet.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, ble planområdet omregulert fra industri til boligområde. Området ligger sentralt til i Åsen sentrum, nært blant annet jernbanen, dagligvarebutikk og legekontor. Det er mye boligbebyggelse rundt området, og planforslaget legger til rette for videre utbygging i Åsen.

Planforslaget som er utarbeidet er i samsvar med overordnede planer.

Rådmannen tilrår at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Vebjørn Haugom, H:
Eksisterende og framtidig trafikkmengde synes lavt anslått i beskrivelsen.
PUK ønsker en nærmere vurdering av framtidig trafikkmengde og støy.

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP:
PUK anmoder at det tas kontakt med andre utbygger av andre utbyggingsprosjekter i området og andre berørte langs høgspentlinja, med formål å legge høgspenten i jorda.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Haugoms forslag til tillegg enstemmig vedtatt.
Rebergs forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Lunden, datert 18.04.12, fremlagt for høring og offentlig ettersyn.

Eksisterende og framtidig trafikkmengde synes lavt anslått i beskrivelsen.
PUK ønsker en nærmere vurdering av framtidig trafikkmengde og støy.

PUK anmoder at det tas kontakt med andre utbygger av andre utbyggingsprosjekter i området og andre berørte langs høgspentlinja, med formål å legge høgspenten i jorda. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Lunden, datert 18.04.12, fremlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 18.04.12 PDF
 2. Plankart, datert 18.04.12 PDF
 3. Reguleringsbestemmelser, datert 18.04.12 PDF
 4. Illustrasjoner, datert 16.04.12 PDF
 5. Utomhusplan, datert 18.04.12 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Geoteknisk vurdering 25.04.2012, Multiconsult


Saksopplysninger:
Bakgrunn
Planforslaget er utarbeidet av Landsem Plan & Bygg på vegne av grunneier Øra Eiendom Verdal AS.

Levanger kommune har gjennom kommuneplanens arealdel vedtatt boligformål på eiendommen Lunden, gnr 212 bnr 11, i Åsen sentrum. Området er tidligere regulert til industriformål.

Eier av eiendommen, Øra Eiendom Verdal AS, ønsker å bygge 15 boenheter: 7 eneboliger i rekke og 8 leiligheter, samt tilhørende parkering, garasjer og boder, innenfor planområdet.

Planforslaget er vurdert å ikke falle inn under forskriftens kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn og krav om konsekvensutredning.

Planområdet
Området ligger i Åsen sentrum, like sør for jernbanestasjonen. Området grenser til kommunal veg på nord- og østsiden, og til trafostasjon på vestsiden. Ovenfor området ligger etablert boligbebyggelse.

Klikk for større kart
Planområdets beliggenhet i Åsen

Kommunen har bygd ny vegløsning med gang- og sykkelveg forbi planområdet og fram til E6. Det er et godt utbygd vegsystem med planskilt kryssing av jernbanen ca. 300 meter nord for området.

Planstatus
I reguleringsplan for Fossingtrøa, vedtatt 26.01.1989, er området regulert til industriformål. I kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.2011, ble bruken av området endret til boligformål. I reguleringsplan “Kommunal veg Sveet-Åsen sentrum”, vedtatt 21.05.2008, ble tilstøtende veg til området omlagt med ny avkjørsel til E6.

Planforslaget
Generelt
Planområdet er på 5,6 daa.
Terrenget i planområdet heller mot nordvest med et gjennomsnittlig fall i byggeområdet på ca. 1:10, noe brattere lenger sør. Området har tidligere vært drevet som et lite småbruk og er bebygd med eldre bygningsmasse som står for riving.

Løsmasser i området består i hovedsak av tykke havavsetninger. Området ligger i nærheten av en kjent kvikkleireforekomst. Multiconsult gjennomførte en befaring og prøvegraving den 28.03.2012 i planområdet, og rapport fra befaring viser at områdestabiliteten er god.

Bebyggelsen
Boligbebyggelse – rekkehus B1
Byggeområde B1, det laveste området og nærmest jernbanen/kommunal veg, er planlagt med rekkehusbebyggelse

I følge reguleringsbestemmelsene tillates det innenfor dette området oppført boliger i 1 etasje med tilhørende carport.
I planbeskrivelsen er det nevnt at det forutsettes oppfylling spesielt i nordøst av området mot kommunal veg. Grense for fylling/annen veggrunn i tidligere reguleringsplan, justeres tilsvarende til fordel for tomt til rekkehusbebyggelsen.

Privat adkomstveg for rekkehusbebyggelsen er foreslått lagt i samme plan som parkeringsplass og carport.

I reguleringsbestemmelsene foreslås det at boligene tillates oppført med pulttak, maksimal takvinkel 25 grader og maksimal mønehøyde på 7,9 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.
Maksimalt tillatt bebygd areal er satt til % BYA = 55 % av tomtearealet. Arealet er inkludert boder, carport og parkeringsplass på egen grunn.

I følge reguleringsbestemmelsene er kotehøyde på gulv i 1.etasje angitt på plankartet, veiledende.

Boligbebyggelse – leilighetsbygg B2
I følge reguleringsbestemmelsene tillates det innenfor dette området oppført leilighetsbygg med tilhørende anlegg.

Leilighetsbygget er, i følge planbeskrivelsen, planlagt i 2 etasjer. Det er tenkt bygd på et høyere plannivå og anlagt med felles gårdsplass/parkering. Heis er planlagt i tilknytning til svalgang.

Det foreslås at boligene tillates oppført med flattak, maksimal takvinkel 6 grader og maksimal gesimshøyde på 7,0 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.
Reguleringsbestemmelsene setter maksimalt tillatt bebygd areal til % BYA = 55 % av tomtearealet, inkludert felles boder.

I følge reguleringsbestemmelsene er kotehøyde på gulv i 1.etasje angitt på plankartet, veiledende.

Boder foreslås oppført med flattak med maksimal takvinkel 6 grader og med maksimal gesimshøyde på 3,4 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

Garasjeanlegg for leilighetsbygg
I følge reguleringsbestemmelsene tillates det innenfor dette området oppført garasjer. Disse foreslås oppført med flattak med maksimal takvinkel 6 grader og med maksimal gesimshøyde på 3,4 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

Garasjene skal ha ensartet utforming og maksimalt tillatt bebygd areal er satt til % BYA = 100 % av tomtearealet.

Avfall - miljøtorg
I følge reguleringsbestemmelsene tillates det innenfor dette området oppført lagringshus for søppeldunker med sortering av avfall.
Bygget foreslås oppført med flattak med maksimal takvinkel 6 grader og med maksimal gesimshøyde på 3,4 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.
Biladkomst og gang-/sykkelveg
Planforslaget viser to nye avkjørsler fra kommunal veg.
Adkomstveg f_V1 for rekkehusbebyggelse B1 har en total vegbredde på 7 meter fram til snuplass og videre inn til boligene en bredde på 5,5 meter.
Adkomstveg f_V2 for leilighetsbygg B2 er avsatt som felles adkomst og gårdsplass.

Sikttrekant er dimensjonert ut fra fartsgrense på 30 km/t, 10 x 30 meter.

Parkering
Rekkehus B1
Det er planlagt 1 parkeringsplass i tillegg til carport pr. bolig.

Leilighetsbygg B2
Innenfor området P for leilighetsbygg anlegges 7 biloppstillingsplasser. En av oppstillingsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. I tillegg er det planlagt 1 garasjeplass i fellesanlegg pr. leilighet.

Lek og uteopphold
Kommuneplanens retningslinjer stiller krav om minimum 50 m2 regulert leke-/oppholdsareal pr. bolig. I planforslaget for Lundentunet er det avsatt til sammen et areal på 1,4 daa, felles for boligområdene B1 og B2. Området avskjæres av gang- og sykkelveg og en høyspentlinje. Deler av arealet er mindre godt egnet til leik for småbarn og det reelle lekeområdet er noe mindre.

Det opplyses i planbeskrivelsen om at lekeområdet for småbarn legges utenfor sone for elektromagnetisk felt. Området skal anlegges med adkomst fra privat veg og fra felles lekeplass, samt tilpasses universell utforming.

I følge reguleringsbestemmelsene skal lekeplassen utstyres med minimum huske, sandkasse og benk.

Universell utforming
I følge planbeskrivelsen legges deler av områder for lekeplass/uteoppholdsområdet til rette for universell utforming med adkomst for bevegelseshemmede.

Veger i planområdet blir anlagt med minimale stigningsforhold.

Vann, avløp og strøm
Området har utbygd kommunal vannforsyning og avløpsanlegg. Det går en kommunal overløpsledning diagonalt over området. Den forutsettes omlagt.

Det er strømførende kabler innenfor området. Åsen trafostasjon ligger på nabotomta, med 66kV overføringsledning fra Åsen til Stjørdal som går over planområdet i søndre del langs gangveg.

Rekkefølge
I følge reguleringsbestemmelsene skal tekniske anlegg for vann, avløp, energiforsyning, opparbeidelse av veg og parkering samt fellesareal for leik og opphold ferdigstilles senest samtidig med første bolig.

Støy
Bebyggelsen ligger utenfor byggegrense for bane. I følge planbeskrivelsen er antall togpasseringer pr. døgn få, og kommunal veg Sveet og Stokkanvegen antas å ha en ÅDT mindre enn 100. Vegen forbi planområdet går til en mindre gruppe boliger, hvorav 20-30 boliger antas å benytte Stokkanvegen forbi planområdet. For øvrig er Stokkanvegen adkomst for 2-3 gårdsbruk.
Vegen har fartsgrense 30 km/t forbi planområdet.

Støy fra trafostasjon NTE er ikke så stor, i følge NTE, men kan være irriterende for enkelte. Det er ingen norm for den type støy.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Forslagsstiller har benyttet sjekkliste for å vurdere potensielle risiko- og sårbarhetsforhold for området. Forhold/uønskede hendelser som må vurderes er:

Grunnforhold:
I NGU sine registreringer er det ingen fareområder i selve planområdet, men NVE har påpekt at det er registrert en kvikkleiresone 300 meter nordøst for planområdet.
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser 28.03.2012 med 5 sjaktinger. Rapport fra Multiconsult, 25.04.2012, viser en horisontal lagdeling og det er ikke påtruffet sensitive masser som indikerer kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Undersøkelsesområdet er ikke utsatt for leirskred eller annen type jordskred.
Rapporten konkluderer med at områdestabiliteten er god og at området er egnet til byggeformål.

Radon:
Det er ikke foretatt radonundersøkelser. I følge planbeskrivelsen må dette måles i forbindelse med prosjektering av bygninger, evt. at bygninger uansett oppføres med tilstrekkelig tiltak mot radon.

Elektromagnetisk felt:
Det går en 66 kV høyspentledning gjennom planområdet og langs gang- og sykkelveg i sør.

NTE har gitt en uttalelse i forbindelse med overtakelse av eiendommen 27.01.2010:

Det har vært en del oppmerksomhet omkring magnetfelt ved kraftledninger og eventuelle skadevirkninger av dette. Undersøkelser som er foretatt har ikke avslørt noen dramatiske konsekvenser, men myndighetene har valgt et ”føre var” prinsipp og satt en verdi på 0,4 microTesla som grense når man skal utrede alternativer eller tiltak.
Styrken av magnetfeltet omkring en kraftledning avhenger av strømstyrken. Den varierer og er bl.a avhengig av årstidene og driftsmessige forhold i strømnettet. Eksakt verdi kan således ikke angis, men på en dag som i dag (27.01.10) vil man måle ca 0,4 microTesla i en avstrand av 18 fra senterlinje. Gjennomsnittet for året blir trolig noe lavere, dvs. at man kommer nærmere linjen før man har samme verdi.
I planforslaget ligger all boligbebyggelse 22 meter eller mer fra senter kraftlinje.
Småbarnslekeplass ligger 16 - 18 meter fra senter kraftlinje og anses som tilfredsstillende sett ut fra et gjennomsnitt på et år.

Minste avstander til bygninger, parkeringsplasser, lysmaster, veier m.m. reguleres av Forskrifter om elektrisk forsyningsanlegg (FEF 2006). Alle bygg i planområdet er plassert langt nok unna til å tilfredsstille forskriftens krav. Dette gjelder også parkeringsplass og gang- og sykkelvei.

Kulturminner
Fylkeskommunen har i kommentar til varsel om oppstart konkludert med at det ikke foreligger konflikt med kulturminner, men man er uansett pålagt aktsomhet og meldeplikt i hht. Kulturminnelovens § 8.2.

Biologisk mangfold
Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§8-12 og kommet fram til at det ikke ligger noe hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksiterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart, samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Planprosess
Medvirkning
Forhåndskonferanse i plansaken ble gjennomført 9.02.2012. Oppstart av planarbeid er kunngjort på kommunens nettside og i Levangeravisa 16.02.2012. Naboer/grunneiere, offentlige instanser og tjenesteytere ble tilskrevet med brev av 16.02.2012. Varsel til Jernbaneverket ble ettersendt 29.03.2012.

Følgende forhåndsuttalelser er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen:
NVE, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE og Jernbaneverket.

I kommunen er saken forelagt barnerepresentanten og kommunalteknikk.

Barnerepresentanten, 19.04.2012
Som barnerepresentant er jeg betenkt over at høyspent går over området det skal bygges på og uteområdet. Selv om lekeområdet for småbarn legges utenfor sone for elektromagnetisk felt er det slik at barn beveger seg og ikke nødvendigvis oppholder seg der vi har tenkt at de skal være. Små barn er spesielt sårbare, og undersøkelser har avslørt konsekvenser selv om disse ikke er dramatiske. Det er derfor viktig å se nærmere på dette.
Når det gjelder lekeplass er det viktig at de ferdigstilles før boligene er innflyttingsklare.

Kommentar: Småbarnslekeplassen ligger 16-18 meter fra senter kraftlinje. Styrken av magnetfeltet vil i de aller fleste tilfeller være mindre enn 0,4 µT og i enkelte perioder kan verdien komme opp i 0,4 µT. Ut i fra dette vil gjennomsnittlig eksponeringstid i løpet av et år være tilfredstillende.
Ferdigstillelse av lekeplass dekkes gjennom reguleringsbestemmelsene.

Kommunalteknikk, 23.05.2012
Det går en kommunal overvannsledning diagonalt over området. Denne forutsettes omlagt fram til kum mellom jernbanen og den kommunale veien.
Det anbefales at det etableres rundkjøring på vannledningene.
Tilkobling til hovedledning utføres etter sanitærsøknad og godkjente planer fra utbygger.

Kommentar: Punktene videreformidles til utbygger.

Vurdering:
Det går en 66 kV høyspentledning gjennom planområdet, men i følge Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg (FEF 2006) er bygninger, vei, fortau, parkeringsplass, lekeplass m.m plassert i lang nok avstand fra høyspentlinjen. I følge Statens strålevern er det vist en økt risiko for utvikling av leukemi blant barn som vokser opp i boliger hvor gjennomsnittlig magnetfelt gjennom året er høyere enn 0,4 µT (Ahlbom m.fl., 2000). WHOs institutt for kreftforskning (IARC) har klassifisert magnetfelt fra høyspentledninger som mulig kreftfremkallende for mennesker, hovedsakelig basert på befolkningsstudier. Fra IARC fremheves det at det er usikkert hvorvidt denne sammenhengen er reell. Slike befolkningsstudier er relativt usikre, og laboratorieforsøk viser ingen kreftfremkallende effekt av slike magnetfelt. Det er, i følge statens strålevern, ikke påvist at økt risiko for kreft hos voksne eller for andre kreftformer hos barn kan knyttes til det å bo nær høyspentanlegg, ei heller andre former for helseskader.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, ble planområdet omregulert fra industri til boligområde. Området ligger sentralt til i Åsen sentrum, nært blant annet jernbanen, dagligvarebutikk og legekontor. Det er mye boligbebyggelse rundt området, og planforslaget legger til rette for videre utbygging i Åsen.

Etter som bygninger er lagt så langt unna høyspentledningen at styrken av magnetfeltet ikke kommer over 0,4 µT, så er det forsvarlig å anbefale utbygging i planområdet.

Planforslaget som er utarbeidet er i samsvar med overordnede planer.

Det tilrådes derfor at planen sendes på høring og offentlig ettersyn.
Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 15.05.2013 17:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051