Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 - sak 35/13 - Detaljregulering planovergang Nossumhyllan

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2012/3962 - /L12

Lars Petter Holan
Saksordfører: Lars Petter Holan, Ap

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.03.13 19/13
Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 35/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering planovergang Nossumhyllan dat. 19.02.2013, sist rev. 03.05.2013.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse dat. 19.02.2013 PDF
 2. Plankart 2 deler, dat. 19.02.2013 PDF
 3. Planbestemmelser rev. 03.05.2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Jernbaneverket har fått utarbeidet detaljregulering som har til formål å stenge planovergangen på Nordlandsbanen ved Nossumhyllan. Stengingen vil medføre at det må etableres nye adkomster til eiendommer på sørsiden av jernbanen, derav 2 boligeiendommer. Dette foreslås løst ved at eksisterende adkomstveg fra fv. 122 ved Nossum opprustes forbi Bjørklia 18/16. I tillegg reguleres gang-/sykkelveg fra adkomstvegen ved Nossum til Høgberget, som vil gi adkomst til eiendommen Fosheim 18/22 fra Høgberget. Denne gang-/sykkelvegen er dessuten en framtidig løsning for gang-/sykkelforbindelse fra Nossum og planlagt boligutbygging i Bjørklia via Momarka til Halsan skole.

Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr. 855), og kommunen konkluderer med at planen ikke omfattes av forskriften.

Planområdet.

Planområdet ligger på sørsiden av E 6 ved Nossumhyllan. Nosssumhyllan er et eksisterende boligområde med et 60-talls boliger, og det er godkjent planer for ytterligere utbygging. Området på sørsiden av Nordlandsbanen som berøres av tiltaket er i hovedsak landbruksareal med dels skogsmark og dels dyrka mark. Levanger kommune har innløst store deler av området her som ikke er dyrka mark med tanke på framtidig boligbygging i Bjørklia. I tilknytning til planområdet er det 6 boligenheter. Landbrukseiendommen Fossen 18/11 har areal på begge sider av E 6 og Nordlandsbanen.

Oversiktskart med planområdet markert. - klikk for større kart
Oversiktskart med planområdet markert.

Planstatus.

Planområdet omfattes av kommunedelplan for Levanger sentrum som er vedtatt 27.9.2000. Arealet er her disponert til framtidig boligområde Bjørklia og LNF-formål.

Planforslaget.

Generelt.

Hovedformålet med planen er å stenge planovergangen ved Nossumhyllan, og det må da etableres ny adkomst til eiendommene på sørsiden av Nordlandsbanen som blir berørt av stengingen. I tillegg ønsker kommunen vurdert muligheter for gang-/sykkelveg mellom Nossum og Momarka, som kan løse behovet for skoletrafikken fra Nossum og framtidig boligområde Bjørklia til Halsan skole.

Kjøreveg.

Ny adkomst foreslås lagt til eksisterende adkomstveg fra fv. 122 ved Nossum, og ca. 400 m traktorveg forbi Bjørklia må opprustes. Denne vegen vil gi ny adkomst til eiendommene Bjørklia 18/16 og Fossen 18/11(på sørsiden av jernbanen). Vegen reguleres med bredde på 4,0 meter pluss nødvendige fyllings-/skjæringsutslag.

Gang-/sykkelveg.

Planforslaget viser gang-/sykkelveg fra adkomstvegen ved Nossum til Høgberget, en strekning på ca. 1,1 km. Gang-/sykkelvegen legges i kanten sør for framtidig boligområde Bjørklia, og reguleres med bredde på 4,0 meter pluss nødvendige fyllings-/skjæringsutslag. Østre strekning av gang-/sykkelvegen skal dessuten gi ny kjøreadkomst fra Høgberget til eiendommen Fosheim 18/22. Denne strekningen mellom profil 740 og 1090 må derfor opparbeides før stenging av planovergangen kan gjennomføres. Realisering av den øvrige strekning av gang-/sykkelvegen ned mot Nossum, blir et prioriteringsspørsmål i forhold til skoleveg mellom Halsan skole og Nossum samt framtidig utbygging av Bjørklia.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Planforslaget beskriver vurderinger i forhold til risiko og sårbarhet. Det er ikke registrert kvikkleiresone, men planområdet ligger i soner med marin strandavsetning og hav-/strandavsetning. Ut fra kjente opplysninger er det lite som indikerer risiko i forhold til stabilitet, men det vil i forbindelse med detaljprosjektering bli gjennomført grunnundersøkelser på utvalgte steder.

Det er gjennomført arkeologiske forundersøkelser og det ble funnet et antall automatisk fredete kulturminner. Planforslaget har tatt hensyn til dette ved at gang-/sykkelvegen med tilhørende tilleggsareal legges utenfor kulturminnenes sikringssoner.

Det er gjennomført støyberegning som viser at det ikke blir endring av støynivået for boligene i umiddelbar nærhet til planområdet som følge av omlegging av adkomst.

Naturmangfold.

Det er ikke kjennskap til eller påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, og heller ikke utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011, som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8.

Planprosess.

Medvirkning.

Det er gjennomført oppstartsmøte den 12.05.2012. Igangsatt regulering ble kunngjort i Levanger-Avisa 09.06.2012, og samtidig ble grunneiere og berørte parter varslet pr. brev. I forbindelse med varsling kom det innspill fra Levanger kommune om å få vurdert gang-/sykkelvegforbindelse fra Nossum/Bjørklia til Halsan skole i forbindelse med planarbeidet. Utvidelse av planområdet ble varslet 01.11.2012. I forbindelse med varsel om planoppstart har det kommet flere innspill som det er nærmere redegjort for i planbeskrivelsen.

Høring.

Planforslaget er behandlet i plan- og utviklingskomiteen den 13.03.2013, sak nr. 19/13, og ble vedtatt framlagt for høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist ble satt til 27.04.2013. I forbindelse med høring og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og eventuelt kommentert.

1. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 19.03.2013

Ingen merknader.

2. Sametinget, dat. 20.03.2013 PDF

Etter vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold synes tiltaket ikke å komme i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Dersom det under videre arbeid skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jfr. kulturminnelovens § 8. Dette krav må formidles videre til de som skal utføre arbeider. Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kulturminneloven.

Kommentar.

Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

3. NVE, dat. 16.04.2013 PDF

Har i forbindelse med varsel om planoppstart uttalt at det forutsettes at forholdet til grunnforhold/geoteknikk inngår som utredningstema i ROS-analysen til planforslaget. Tekstdelen inneholder opplysning om at det som grunnlag for detaljprosjektering vil bli gjennomført grunnundersøkelser på utvalgte steder i planområdet våren 2013. Det er dessuten gitt bestemmelse om at det i forbindelse med byggeplan skal foreligge en rapport, som viser at det er gjennomført grunnundersøkelser innenfor planområdet. Anser at dette vil ivareta kravene i TEK 10 om sikkerhet på en tilfredsstillende måte, og har ingen ytterligere merknader.

4. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 05.04.2013 PDF

Viser til tidligere uttalelse samt arkeologiske forundersøkelser og rapport med omtale av påviste kulturminner. Av hensyn til kulturminnene som er automatisk fredet, må det ikke skje inngrep i markoverflaten eller oppføres bygning. Tiltaket ligger nå utenfor området med påviste kulturminner, og det er da ikke nødvendig med dispensasjon for eventuell frigivelse av de påviste kulturminner.

Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Minner derfor om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven, dersom det påtreffes slike kulturminner i det videre arbeidet. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommentar.

Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 26.04.2013 PDF

Fjerning av planoverganger gir gjerne krevende løsninger med hensyn til omdisponering av dyrka jord og driftsmessige ulemper for landbruket, men er samtidig en samfunnsinteresse av stor vekt. De endringer som er gjort etter varsel om oppstart har blitt til det bedre med hensyn til jordvern. Gang-/sykkelvegen er i all hovedsak lagt innenfor eller inntil formålsgrensen for framtidig Bjørklia-utbygging, og i større grad på skogsmark. Dersom dette kan optimaliseres ytterligere, bes dette vurdert inn mot sluttbehandling av planen.

Har ellers ingen merknader i forhold til regionale og nasjonale miljøinteresser, og heller ikke ut fra samfunnssikkerhetshensyn.

Merknader til planbestemmelsene;

§ 2: Aen som er satt etter LNFR bør tas bort, selv om dette betyr areal.

§ 3.1: Det ikke er anledning til å gi bestemmelser om massedeponering utenfor planområdet. 3. avsnitt må derfor tas ut.

§ 4.1, 3. ledd: Det kan i liten grad gis bestemmelser om ferdsel med hjemmel i plan- og

bygningsloven, og første setning i nevnte avsnitt bør tas ut.

§ 4.3: Annen veggrunn som skal brukes til hhv. tekniske formål og grøntareal må vises hver for seg, og det må knyttes bestemmelser til dette hver for seg. Det er også forskjellige sosikoder for disse. Dersom det skal settes opp støyskjerming og lignende, mener vi riktig formål er annen veggrunn - tekniske anlegg, og ikke grøntareal.

§ 5: Synes unødvendig med bestemmelser i landbruksområdet. Det følger av formålet selv at det ikke kan gjøres andre tiltak enn landbruksdrift på arealene, og det kan heller ikke gis restriksjoner til landbruksdrifta gjennom bestemmelser. Det ser ut som at bestemmelsen ellers hører hjemme under § 6—område for bestemmelser.

Kommentar.

Den løsning som nå er valgt med hensyn til adkomst og gang-/sykkelveg, synes å gi det totale beste resultat med hensyn til funksjonalitet og jordvern. Foreslåtte endringer av bestemmelsene er tatt til følge.

Endringer etter høring.

Planbestemmelser.

 • § 2: LNFRA endret til LNFR.
 • § 3.1: 3. avsnitt tatt ut.
 • § 4.1, 3. ledd: Første setning tatt ut.
 • § 4.3: Første setning tatt ut.
 • § 5: Utgår. 2 siste setninger flyttes til § 6.
 • § 6 og § 7: Endres til henholdsvis § 5 og § 6.


Vurdering:

Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Tiltaket medfører at eiendommen Fossen 18/11 (på nordsida av E6) får en god del lengre adkomst til landbruksarealene på sørsiden av Nordlandsbanen. I tillegg vil gang-/sykkelvegen beslaglegge noe dyrka mark.

Fordelene med å få fjernet en plankryssing av jernbanen vurderes å være så pass positiv i forhold til sikkerhet, at dette vil oppveie for de ulemper tiltaket eventuelt vil medføre. Etablering av gang-/sykkelvegforbindelse mellom Nossum og Halsan skole vil også ha en betydelig sikkerhetsgevinst, samt at det er et tiltak som vil være en viktig faktor i samfunnets arbeid med å styrke folkehelsen.

Det tilrås med grunnlag i dette at planforslaget vedtas. 

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Endring fra rådmannen:

To siste avsnitt i reguleringsbestemmelsene §3.1 endres til:

Overskudd av matjord mellomlagres i området.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, Ap

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med endring i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

To siste avsnitt i reguleringsbestemmelsene §3.1 endres til:

Overskudd av matjord mellomlagres i området.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Nossumhyllan dat. 19.02.2013, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Nossumhyllan dat. 19.02.2013, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse dat. 19.02.2013 PDF
 2. Plankart 2 deler, dat. 19.02.2013 - del 1 - del 2 PDF
 3. Planbestemmelser dat. 19.02.2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Innspill i forbindelse med varsling
 2. Støyberegninger, dat. 28.08.2012
 3. Plan- og profiltegning, D-001, dat. 19.02.2013


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Jernbaneverket har fått utarbeidet detaljregulering som har til formål å stenge planovergangen på Nordlandsbanen ved Nossumhyllan. Stengingen vil medføre at det må etableres nye adkomster til eiendommer på sørsiden av jernbanen, derav 2 boligeiendommer. Dette foreslås løst ved at eksisterende adkomstveg fra fv. 122 ved Nossum opprustes forbi Bjørklia 18/16. I tillegg reguleres gang-/sykkelveg fra adkomstvegen ved Nossum til Høgberget, som vil gi adkomst til eiendommen Fosheim 18/22 fra Høgberget. Denne gang-/sykkelvegen er dessuten en framtidig løsning for gang-/sykkelforbindelse fra Nossum og planlagt boligutbygging i Bjørklia via Momarka til Halsan skole.

Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr. 855), og kommunen konkluderer med at planen ikke omfattes av forskriften.

Planområdet.

Planområdet ligger på sørsiden av E 6 ved Nossumhyllan. Nosssumhyllan er et eksisterende boligområde med et 60-talls boliger, og det er godkjent planer for ytterligere utbygging. Området på sørsiden av Nordlandsbanen som berøres av tiltaket er i hovedsak landbruksareal med dels skogsmark og dels dyrka mark. Levanger kommune har innløst store deler av området her som ikke er dyrka mark med tanke på framtidig boligbygging i Bjørklia. I tilknytning til planområdet er det 6 boligenheter. Landbrukseiendommen Fossen 18/11 har areal på begge sider av E 6 og Nordlandsbanen.

Oversiktskart med planområdet markert - klikk for større kart

Oversiktskart med planområdet markert.

Planstatus.

Planområdet omfattes av kommunedelplan for Levanger sentrum som er vedtatt 27.9.2000. Arealet er her disponert til framtidig boligområde Bjørklia og LNF-formål.

Planforslaget.

Generelt.

Hovedformålet med planen er å stenge planovergangen ved Nossumhyllan, og det må da etableres ny adkomst til eiendommene på sørsiden av Nordlandsbanen som blir berørt av stengingen. I tillegg ønsker kommunen vurdert muligheter for gang-/sykkelveg mellom Nossum og Momarka, som kan løse behovet for skoletrafikken fra Nossum og framtidig boligområde Bjørklia til Halsan skole.

Kjøreveg.

Ny adkomst foreslås lagt til eksisterende adkomstveg fra fv. 122 ved Nossum, og ca. 400 m traktorveg forbi Bjørklia må opprustes. Denne vegen vil gi ny adkomst til eiendommene Bjørklia 18/16 og Fossen 18/11(på nord side av E6). Vegen reguleres med bredde på 4,0 meter pluss nødvendige fyllings-/skjæringsutslag.

Gang-/sykkelveg.

Planforslaget viser gang-/sykkelveg fra adkomstvegen ved Nossum til Høgberget, en strekning på ca. 1,1 km. Gang-/sykkelvegen legges i kanten sør for framtidig boligområde Bjørklia, og reguleres med bredde på 4,0 meter pluss nødvendige fyllings-/skjæringsutslag. Østre strekning av gang-/sykkelvegen skal dessuten gi ny kjøreadkomst fra Høgberget til eiendommen Fosheim 18/22. Denne strekningen mellom profil 740 og 1090 må derfor opparbeides før stenging av planovergangen kan gjennomføres. Realisering av den øvrige strekning av gang-/sykkelvegen ned mot Nossum, blir et prioriteringsspørsmål i forhold til skoleveg mellom Halsan skole og Nossum samt framtidig utbygging av Bjørklia.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Planforslaget beskriver vurderinger i forhold til risiko og sårbarhet. Det er ikke registrert kvikkleiresone, men planområdet ligger i soner med marin strandavsetning og hav-/strandavsetning. Ut fra kjente opplysninger er det lite som indikerer risiko i forhold til stabilitet, men det vil i forbindelse med detaljprosjektering bli gjennomført grunnundersøkelser på utvalgte steder.

Det er gjennomført arkeologiske forundersøkelser og det ble funnet et antall automatisk fredete kulturminner. Planforslaget har tatt hensyn til dette ved at gang-/sykkelvegen med tilhørende tilleggsareal legges utenfor kulturminnenes sikringssoner.

Det er gjennomført støyberegning som viser at det ikke blir endring av støynivået for boligene i umiddelbar nærhet til planområdet som følge av omlegging av adkomst.

Naturmangfold.

Det er ikke kjennskap til eller påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, og heller ikke utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011, som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8.

Planprosess.

Medvirkning.

Det er gjennomført oppstartsmøte den 12.05.2012. Igangsatt regulering ble kunngjort i Levanger-Avisa 09.06.2012, og samtidig ble grunneiere og berørte parter varslet pr. brev. I forbindelse med varsling kom det innspill fra Levanger kommune om å få vurdert gang-/sykkelvegforbindelse fra Nossum/Bjørklia til Halsan skole i forbindelse med planarbeidet. Utvidelse av planområdet ble varslet 01.11.2012. I forbindelse med varsel om planoppstart har det kommet flere innspill som det er nærmere redegjort for i planbeskrivelsen.

Vurdering:

Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Tiltaket medfører at eiendommen Fossen 18/11 (på nordsida av E6) får en god del lengre adkomst til landbruksarealene på sørsiden av Nordlandsbanen. I tillegg vil gang-/sykkelvegen beslaglegge noe dyrka mark.

Fordelene med å få fjernet en plankryssing av jernbanen vurderes å være så pass positiv i forhold til sikkerhet, at dette vil oppveie for de ulemper tiltaket eventuelt vil medføre. Etablering av gang-/sykkelvegforbindelse mellom Nossum og Halsan skole vil også ha en betydelig sikkerhetsgevinst, samt at det er et tiltak som vil være en viktig faktor i samfunnets arbeid med å styrke folkehelsen.

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget legges fram for høring og offentlig ettersyn.
Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 15.05.2013 16:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051