Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 - sak 34/13 - Detaljregulering planovergang Eggen

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2012/4510 - /L12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 76/12
Plan- og utviklingskomiteen 16.01.13 4/13
Kommunestyret 20.03.13 4/13
Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 34/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Jernbaneverkets brev dat. 29.04.2013 tas til etteretning.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Jernbaneverket skriver i brev dat. 29.04.2013 følgende:

«Vi viser til brev fra Innherred samkommune om vedtak i Levanger kommunestyre 20.03.2013 i sak 4/13, der Jernbaneverkets klage avvises og Plan- og utviklingskomiteens vedtak stadfestes.

I denne saken er Jernbaneverket forslagstiller, og hensikten med detaljreguleringen er å stenge en planovergang ved Eggen på Gråmyra. Saksgangen har vært som følger:

Planforslaget ble først behandlet i møte i Plan og utviklingskomiteen den 14.11.2012, i sak 76/12. Det ble her vedtatt at man ønsket en endring i planen der vegsystemet ble noe endret, og planforslaget ble sendt i retur. Jernbaneverket påklaget vedtaket i brev datert 03.12.2013 og ba om at planen ble lagt frem for høring og offentlig ettersyn. I møte i Plan og utviklingskomiteen 16.01.2013 holdt Jernbaneverket en orientering om sin prosess i saken. Utvalget vedtok i samme møte å avvise planen og krevde reguleringsplan på et forslag som var presentert som et forkastet forslag i Jernbaneverkets prosess (alternativ 1b). Jernbaneverket ba i brev datert 06.02.2013 om at saken ble behandlet i kommunestyret. I kommunestyrets behandling 20.03.2013 ble klagen avvist, og vedtaket fra 16.01.2013 opprettholdt.

Jernbaneverket viser til at ettersom kommunen er planmyndighet, så har kommunen mulighet til å avvise reguleringsplanforslaget. Vi viser også til PBL § 12-11, der det fremgår at kommunen i saker som omhandler private reguleringsplanforslag, skal avgjøre om forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med påfølgende behandling. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Hvis planforslaget kunne vært lagt ut til offentlig ettersyn slik det var forslått av Jernbaneverket, og kommunen samtidig sendte med sitt alternative forslag, ville vi fått viktige innspill fra andre fagmyndigheter.

Vi velger også å vise til PBL § 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven, punkt h) som omhandler formål med planlegging som gjelder samfunnssikkerhet. I samme paragraf står det følgende:

"Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig".

Jernbaneverket ser ikke hensikten med å utarbeide en alternativ plan som ikke vil kunne gjennomføres grunnet svært høye kostnader, og forfølger derfor ikke denne saken videre. Vi tar til etterretning at kommunen ikke tar til seg våre argumenter om gjennomførbarhet, da vi hadde håpet å få fjernet denne usikrede planovergangen i 2013/2014. Vi velger å bruke våre begrensede midler til å sikre andre planoverganger.

Med utviklingen av jernbanen på strekningen Trondheim-Steinkjer, som det legges opp til i Nasjonal Transportplan 2014-2023, vil kravene til sikkerhet på jernbanen skjerpes betydelig. Denne konkrete planovergangen vil derfor ikke kunne opprettholdes, men løsningen skyves frem i tid. Planovergangen vil altså fortsatt utgjøre en risiko for brukerne og senke toghastigheten på stedet i lang tid.

Jernbaneverket beklager at Levanger kommune velger å opprettholde dagens planovergang på ubestemt tid, når problemet kunne vært løst på en hensiktsmessig måte innen 2014.»

Til toppen av siden

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Plan- og utviklingskomiteen behandlet denne saken i møte den 16.01.2013, sak nr. 4/13, der det ble vedtatt å avvise reguleringsplanen. Dette vedtaket har Jernbaneverket påklaget i brev dat. 06.02.2013, der det bes om at saken forelegges kommunestyret.

Utdrag fra Jernbaneverkets brev er som følger:

Jernbaneverket påklager herved vedtak fattet av Levanger kommune 16.01.2013 i sak 4/13 og ber om at saken forelegges kommunestyret. Klagen begrunnes i at kommunen krever en reguleringsplan for et alternativ som Jernbaneverket ikke har forelagt kommunen som et forslag til reguleringsplan.

Alternativet 1b som vedtaket viser til ble forkastet av Jernbaneverket i en tidlig fase, men ble presentert for planutvalget i en gjennomgang av Jernbaneverkets prosess. Dette forslaget ligger utenfor vårt mandat kostnadsmessig. Per i dag vil det derfor ikke bli aktuelt for oss å gjennomføre tiltaket slik kommunen ønsker. Det opprinnelige forslaget uten kulvert har midler for gjennomføring i 2013, men disse midlene vil da overføres til andre planovergangsprosjekter med realistisk gjennomføring i 2013/2014.

Nedenfor følger sakspapir fra behandlingen i plan- og utviklingskomiteen den 16.01.2013, sak nr. 4/13.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Orientering i møte:

Orientering fra tiltakshaver Jernbaneverket

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Plan- og utviklingskomiteen avviser reguleringsplanen.

Begrunnelse:

Plan- og utviklingskomiteen viser til behandlingen den 14.11.2012, der det ble gjort følgene vedtak: Saken sendes tilbake: Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord. Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.

Dette vedtaket er ikke hensyntatt fra jernbaneverket, og det er dessverre ikke gjort endringer på planen. Jernbaneverkets foreslåtte løsninger er etter komiteens vurderinger ikke gode nok, ift til trafikksikkerhet, vil invitere til villkryssing pga lange avstander. Planen beslaglegger også unødvendig med dyrkajord.

Plan- og utviklingskomiteen krever derfor en reguleringsplan på alternativ 1b.

 

Oversendelsesforslag

Plan- og utviklingskomiteen ser overgangen på Skogn sentrum som særdeles kritisk i forhold til sikkerhet. Komiteen ber administrasjonen i samarbeid med fylket og Jernbaneverket arbeide for at planfri kryssing i Skogn sentrum iverksettes.

Begrunnelse

Antall kjøretøy som passerer er betydelig. Det passerer daglig ett stort antall barn helt ned i 5 til 6 års alderen som har dette som skolevei (barne- og ungdomsskole).

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:

Forslag til vedtak fra Veie vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen avviser reguleringsplanen.

Begrunnelse:

Plan- og utviklingskomiteen viser til behandlingen den 14.11.2012, der det ble gjort følgene vedtak: Saken sendes tilbake: Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord. Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.

Dette vedtaket er ikke hensyntatt fra jernbaneverket, og det er dessverre ikke gjort endringer på planen. Jernbaneverkets foreslåtte løsninger er etter komiteens vurderinger ikke gode nok, ift til trafikksikkerhet, vil invitere til villkryssing pga lange avstander. Planen beslaglegger også unødvendig med dyrkajord.

Plan- og utviklingskomiteen krever derfor en reguleringsplan på alternativ 1b.

 

Oversendelsesforslag

Plan- og utviklingskomiteen ser overgangen på Skogn sentrum som særdeles kritisk i forhold til sikkerhet. Komiteen ber administrasjonen i samarbeid med fylket og Jernbaneverket arbeide for planfri kryssing i Skogn sentrum iverksettes.

Begrunnelse

Antall kjøretøy som passerer er betydelig. Det passerer daglig ett stort antall barn helt ned i 5 til 6 års alderen som har dette som skolevei (barne- og ungdomsskole).

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Eggen framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Jernbaneverket har fått utarbeidet detaljregulering som har til formål å stenge planovergang ved Eggen på Gråmyra. Stengingen vil medføre at det må bygges ca. 750 meter ny adkomstveg til landbrukseiendommer på sørsiden av jernbanen. Ny adkomstveg foreslås tilknyttet fv. 119 ved Korsbakken. Fjerning av planoverganger er en prioritert strategi i arbeidet med økt sikkerhet i forbindelse med jernbanekryssinger.

Plan- og utviklingskomiteen behandlet planforslaget i møte den 14.11.2012, sak nr. 76/12, der det ble gjort følgende vedtak:

«Saken sendes tilbake:

Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord.Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.»

Jernbaneverket har i brev dat. 03.12.2012 gitt følgende svar på plan- og utviklingskomiteen sitt vedtak:

Ny atkomst er lagt så nært spor som mulig iht. Jernbaneverkets Teknisk regelverk. Dette for å begrense bruk av dyrkajord.I tråd med intensjoner i første del av kommunens vedtak er det fra Jernbaneverkets side anbefalt en vegtrase som går på nordsiden av boliger, og som beslaglegger ca. 2.500 m2 mindre med dyrkajord enn vegtrase på sørsiden av boliger. Vegtrase på sørsiden av boliger er tidligere vurdert av Jernbaneverket, og gått bort fra som følge av større beslag av dyrkajord, større stigning på vegen (8-9 %), mer omfattende landskapsinngrep, større ulemper for boliger og høyere kostnader. Avkjørsel ut på Fv 119 er i Jernbaneverkets anbefalte alternativ dimensjonert iht. krav i Statens vegvesen Håndbok 017 «Veg- og gateutforming» både når det gjelder geometrisk utforming og sikt.

Jernbaneverket klager herved på vedtaket og ber om at detaljregulering planovergang Eggen framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Planområdet.

Tiltaket berører flere landbrukseiendommer som i dag har adkomst via den aktuelle planovergangen. Arealet som omfattes av ny adkomstveg langs sørsiden av jernbanen består i all hovedsak av dyrka mark.

Planområdet vist med blå stiplet strek - klikk for større kart
Planområdet vist med blå stiplet strek.

Planstatus.

I kommuneplanens arealdel som er vedtatt 13.04.2011 er planområdet disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR) i tillegg til jernbanetrase.

Detaljreguleringen innebærer endring av kommuneplanen, og skal da vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr. 855) § 4. Kommunen har etter denne vurdering kommet til at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det vil da ikke være krav om at planen konsekvensutredes.

Planforslaget.

Generelt.

De berørte landbrukseiendommene på sørsiden av jernbanen har i dag adkomst fra E 6 via privat veg som krysser jernbanen i plan. Denne situasjonen utgjør en stor sikkerhetsmessig risiko, samt at togene må kjøre med redusert fart forbi kryssingsstedet. Jernbaneverket ønsker å få bedret disse forholdene ved å stenge planovergangen og bygge ny adkomstveg på sørsiden av jernbanen til fv. 119 ved Korsbakken.

Adkomstvegen på ca. 750 m planlegges med totalbredde 4,0 meter, grusdekke og med en møteplass ca. midtvegs. Krysset med fv. 119 dimensjoneres slik at det kan betjene nødvendig transport knyttet til den aktuelle landbruksdrift. Langs sørsiden av adkomstvegen reguleres et anleggs-/riggområde som brukes i anleggsfasen, og som skal tilbakeføres til landbruksareal etter at vegen er bygget.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Grunnforhold.

Det er gjennomført geoteknisk undersøkelse som viser funn av kvikkleire i østre del av planområdet. Bygging av ny adkomstveg med liten oppfylling samt stor avstand til skråningstopp, vurderes å ikke ha innvirkning på stabilitetsforholdene. Det kan ikke tillates mellomlagring av masser innenfor kvikkleiresonen. Påtreffes områder med større torvmektigheter enn 1 meter, kan dette føre til setnings- og stabilitetsproblem og må vurderes nærmere av geotekniker.

Støy.

Det er gjennomført støyberegninger som konkluderer med at den nye adkomstvegen ikke vil gi merkbar økning i støynivået for boligene i nærheten.

Ulykker.

Ved å stenge planovergangen fjernes årsaken til ulykker mellom tog og annen trafikk i dette området.

Kulturminner.

Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Biologisk mangfold.

Det er ikke registrert biologisk mangfold av betydning innenfor planområdet.

Planprosess.

Medvirkning.

Forhåndskonferanse og oppstartsmøte med Innherred samkommune er gjennomført den 16.05.2012. Oppstart av planarbeidet er kunngjort og varslet med eget brev til berørte parter den 06.06.2012. I tillegg er det gjennomført orienteringsmøte med berørte grunneiere. I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet seks skriftlige innspill til planarbeidet. Disse er oppsummert og kommentert av Jernbaneverket i planbeskrivelsen.

Vurdering:

Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Den foreslåtte løsning ved Eggen vil medføre ulemper for landbrukseiendommene på sørsiden av jernbanen, ved at disse får lengre adkomst til E 6 og ved tap av dyrka mark.

Rådmannen er enig i Jernbaneverket sin vurdering om at der det er mulig, må det arbeides for å finne den løsning som gir best mulig sikkerhet. Fra grunneierhold er det fremmet ønske om å opprettholde eksisterende plankryssing, men utbedre den med bommer og lyssignal. Slike løsninger har imidlertid vist seg ikke å holde mål sikkerhetsmessig, da de åpner for villkrysninger.

De alternative løsninger som plan- og utviklingskomiteen har påpekt ved behandling av planforslaget, er vurdert av Jernbaneverket i forbindelse med utarbeidelse av planen. Ut fra en totalvurdering er det da konkludert med at planens foreslåtte løsning, vil være det alternativ som forbruker minst dyrka mark og samtidig gir tilfredsstillende trafikal løsning.

Rådmannen mener at her må sikkerheten prioriteres og at den løsning som velges har et framtidsrettet perspektiv. Det tilrås derfor at planen framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:
Saken sendes tilbake:

  • Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord.
  • Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.


Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:
Veies forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes tilbake:

  • Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord.
  • Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.

 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Eggen framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Jernbaneverket har fått utarbeidet detaljregulering som har til formål å stenge planovergang ved Eggen på Gråmyra. Stengingen vil medføre at det må bygges ca. 750 meter ny adkomstveg til landbrukseiendommer på sørsiden av jernbanen. Ny adkomstveg foreslås tilknyttet fv. 119 ved Korsbakken. Fjerning av planoverganger er en prioritert strategi i arbeidet med økt sikkerhet i forbindelse med jernbanekryssinger.

Planområdet.
Tiltaket berører flere landbrukseiendommer som i dag har adkomst via den aktuelle planovergangen. Arealet som omfattes av ny adkomstveg langs sørsiden av jernbanen består i all hovedsak av dyrka mark.

Planområdet vist med blå stiplet strek - klikk for større kart
Planområdet vist med blå stiplet strek.

Planstatus.
I kommuneplanens arealdel som er vedtatt 13.04.2011 er planområdet disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR) i tillegg til jernbanetrase.
Detaljreguleringen innebærer endring av kommuneplanen, og skal da vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr. 855) § 4. Kommunen har etter denne vurdering kommet til at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det vil da ikke være krav om at planen konsekvensutredes.

Planforslaget.
Generelt.
De berørte landbrukseiendommene på sørsiden av jernbanen har i dag adkomst fra E 6 via privat veg som krysser jernbanen i plan. Denne situasjonen utgjør en stor sikkerhetsmessig risiko, samt at togene må kjøre med redusert fart forbi kryssingsstedet. Jernbaneverket ønsker å få bedret disse forholdene ved å stenge planovergangen og bygge ny adkomstveg på sørsiden av jernbanen til fv. 119 ved Korsbakken.

Adkomstvegen på ca. 750 m planlegges med totalbredde 4,0 meter, grusdekke og med en møteplass ca. midtvegs. Krysset med fv. 119 dimensjoneres slik at det kan betjene nødvendig transport knyttet til den aktuelle landbruksdrift. Langs sørsiden av adkomstvegen reguleres et anleggs-/riggområde som brukes i anleggsfasen, og som skal tilbakeføres til landbruksareal etter at vegen er bygget.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Grunnforhold.
Det er gjennomført geoteknisk undersøkelse som viser funn av kvikkleire i østre del av planområdet. Bygging av ny adkomstveg med liten oppfylling samt stor avstand til skråningstopp, vurderes å ikke ha innvirkning på stabilitetsforholdene. Det kan ikke tillates mellomlagring av masser innenfor kvikkleiresonen. Påtreffes områder med større torvmektigheter enn 1 meter, kan dette føre til setnings- og stabilitetsproblem og må vurderes nærmere av geotekniker.

Støy.
Det er gjennomført støyberegninger som konkluderer med at den nye adkomstvegen ikke vil gi merkbar økning i støynivået for boligene i nærheten.

Ulykker.
Ved å stenge planovergangen fjernes årsaken til ulykker mellom tog og annen trafikk i dette området.

Kulturminner.
Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Biologisk mangfold.
Det er ikke registrert biologisk mangfold av betydning innenfor planområdet.

Planprosess.
Medvirkning.
Forhåndskonferanse og oppstartsmøte med Innherred samkommune er gjennomført den 16.05.2012. Oppstart av planarbeidet er kunngjort og varslet med eget brev til berørte parter den 06.06.2012. I tillegg er det gjennomført orienteringsmøte med berørte grunneiere. I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet seks skriftlige innspill til planarbeidet. Disse er oppsummert og kommentert av Jernbaneverket i planbeskrivelsen.

Vurdering:
Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Den foreslåtte løsning ved Eggen vil medføre ulemper for landbrukseiendommene på sørsiden av jernbanen, ved at disse får lengre adkomst til E 6 og ved tap av dyrka mark.

Kommunen er enig i Jernbaneverket sin vurdering om at der det er mulig må det arbeides for å finne den løsning som gir best mulig sikkerhet. Fra grunneierhold er det fremmet ønske om å opprettholde eksisterende plankryssing, men utbedre den med bommer og lyssignal. Slike løsninger har imidlertid vist seg å ikke holde mål sikkerhetsmessig, da de åpner for villkryssinger.

Kommunen mener at her må sikkerheten prioriteres og at den løsning som velges har et framtidsrettet perspektiv. Det tilrås derfor at planen framlegges for høring og offentlig ettersyn.
Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 15.05.2013 16:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051