Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 - sak 83/12 - Detaljregulering Lundentunet 1719/212/11 - mekling

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2012/1216 - /L12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 83/12

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmmel i plan- og bygningslovens § 5-6 vil kommunen be om at det gjennomføres mekling i sak der Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planforslaget Lundentunet.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Eiendommen Lunden, gnr 212 bnr 11, ligger i Åsen sentrum, like sør for jernbanestasjonen. Levanger kommune har gjennom kommuneplanens arealdel vedtatt boligformål på eiendommen. Området er tidligere regulert til industriformål.
Eier av eiendommen, Øra Eiendom Verdal AS, ønsker å bygge 15 boenheter innenfor planområdet: 7 eneboliger i rekke og 8 leiligheter, samt tilhørende parkering, garasjer og boder.

Planområdets beliggenhet i Åsen, like ved jernbanen - klikk for større kart

Planområdets beliggenhet i Åsen, like ved jernbanen

Planområdet Lunden ble behandlet i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger den 13.06.2012 og ble deretter fremlagt for høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 21.08.2012.

Jernbaneverket fremmer innsigelse til planforslaget i brev datert 20.08.2012. I brevet skriver Jernbaneverket:
«Jernbaneverket viser til vårt innspill til oppstart, i brev 24.4.2012, der behovet for planfri kryssing er omtalt, og hvor vi stiller som vilkår at det etableres planfri kryssing med jernbanen i området ved den tidligere, nå nedlagte, planovergangen. Vi viser også til vår høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel, som lå ute til offentlig ettersyn i 2011, der vi bl.a. skrev at dersom det legges ut flere bolig- og næringsområder i Åsen sentrum kan det bli aktuelt for Jernbaneverket å kreve gangbro- eller undergang i området ved den tidligere planovergangen.
Vi registrerer at vårt vilkår om planfri kryssing ikke er tatt med i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen. Vi kan ikke se at vårt innspill er kommentert i saksfremlegget til kommunen, og det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor vårt vilkår om planfri kryssing ikke er tatt med. På bakgrunn av våre tidligere innspill ser vi oss derfor nødt til å fremme innsigelse til planforslaget. 

Vilkår for egengodkjenning – Innsigelse
Det må tas inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at ny planfri kryssing med jernbanen for myke trafikanter skal være etablert før nye boliger kan tas i bruk.»
I brev fra Jernbaneverket til tiltakshaver, datert 24.04.2012, ble det, som allerede nevnt, stilt som vilkår at det bygges planfri kryssing med jernbanen før det etableres ytterligere bebyggelse i området. I planbeskrivelsen kommenteres dette: « Krav om tiltak for å bedre sikkerheten for kryssing med jernbanen har vært fremmet ved tidligere plansaker. Vi legger til grunn at sikringstiltak for villkryssing av området er tidligere vurdert». 
Kommentaren i planbeskrivelsen sikter blant annet til at det i 2009 ble bygd nytt vegsystem med planfri kryssing av jernbanen ca. 300 meter nord for området. Kommunen bygde da ny gang- og sykkelveg forbi planområdet og fram til E6. I tillegg ble det satt opp et høyt flettverksgjerde langs begge sider av jernbanesporet fra gammel planovergang og til ny bru.

I høringsuttalelse i forbindelse med kommuneplanens arealdel, datert 10.08.10, påpekte Jernbaneverket: «Nye utbyggingsområder som fører til økt trafikk over eksisterende planovergang, vil kunne føre til innsigelse på reguleringsplannivå dersom ikke alternative planfrie løsninger er tilstrekkelig vurdert». Og i tillegg: «Tiltakshaver er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av gjerde, men utforming og oppsett skal skje i samarbeid med Jernbaneverket. I reguleringsplaner med fare for villkryssing og der det ikke er satt krav til inngjerding, vil det bli vurdert å fremme innsigelse».

Ved området Lunden er det satt opp gjerde og kommunen har dermed betraktet jernbanesporet som tilfredsstillende sikret, i og med at det også er bygd ny bru over jernbanen. 

Vurdering:
I møte den 19.09.2012 diskuterte kommunen og Jernbaneverket mulige løsninger i forhold til innsigelsen. Dersom Jernbaneverket skal trekke sin innsigelse til planen, må innsigelsen tas til følge eller det må foreligge konkrete forslag til løsninger som de kan akseptere. På møtet 19.09.2012 ble en mulig undergang under jernbanen, i området sør-vest for stasjonen, diskutert. Jernbaneverket skal lage et grovt kostnadsoverslag, både for undergang kun for fotgjengere og undergang for fotgjengere og biltrafikk. Jernbaneverket skal også undersøke om det finnes muligheter for at de kan bidra økonomisk i en eventuell bygging av undergang. I tillegg skal Jernbaneverket undersøke om det finnes midlertidige løsninger som kan benyttes.

Fra kommunens side så tas spørsmålet om en eventuell undergang opp i forhold til ny områdeplan for Åsen. Kommunen ser også på muligheter for å dekke deler av finansieringa ved bruk av utbyggingsavtaler, det vil si at alle som berøres av områdeplanen kan bli krevd utbyggingsavtale ved nye tiltak. Gjennom utbyggingsavtalen ser en for seg at et visst beløp per enhet går til et fond som bidrar til utvikling av infrastruktur og grøntområder i Åsen. 

Det er vanskelig å se for seg noen løsning på kort sikt i denne saken. For om mulig å avklare situasjonen for utbyggingsprosjektet Lundentunet, tilrås det gjennomført mekling. Mekling skal gjennomføres før planen legges fram for behandling i kommunestyret, og det vil være Fylkesmannen som innkaller og gjennomfører mekling mellom partene.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 09.01.2013 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051