Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 - sak 82/12 - Reguleringsendring til rorbuer på eiendommen 1719/227/1 - Hopla

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2011/4211 - /L12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 82/126

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tilrår at det igangsettes detaljregulering for å avklare mulighetene for omregulering til kombinasjon rorbuer og naust på eiendommen 1719/227/1, innenfor det arealet som er vedtatt i kommuneplanens arealdel dat. 13.04.2011.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Tore Haabeth som eier Hopla, gnr. 227, bnr. 1 ved Hoplafjorden, har ved søknad dat. 16.04.2011 bedt om en forhåndsvurdering angående omregulering av naustbebyggelse til rorbuer.

For det aktuelle område med naustbebyggelse gjelder reguleringsplan for Hopla hyttefelt vedtatt 15.10.2003. Noen av naustene er oppført, og det ønskes å få omregulert deler av området slik at det kan oppføres rorbuer. Saken er tidligere tatt opp og har vært gjennom høringer og kommunal behandling i løpet av 2006 – 2007. Levanger kommune ved plan- og utviklingskomiteen vedtok da ved behandling av saken i møte den 28.03.2007, sak nr. 29/07, å fraråde oppstart av reguleringsarbeid for å endre naust til rorbuer/naust.

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel ble saken tatt opp på nytt og fremmet som innspill til planarbeidet. Kommunen valgte da å ta med saken som planforslag, der det foreslås at kombinasjon naust/rorbuer godkjennes gjennom en reguleringsendring. Ved høring av planforslaget har Fylkesmannens miljøvernavdeling signalisert at denne omregulering vil være krevende ut fra et miljøvernperspektiv. Det er imidlertid ikke fremmet innsigelse til planforslaget, og kommuneplanens arealdel er nå vedtatt med det forslag som her var fremmet.

Før det igangsettes eventuell detaljregulering, ønsket grunneier en viss forutsigbarhet ved en slik planbehandling. Saken ble sendt Fylkesmannen ved brev dat. 07.06.2011, der det bes om en klargjøring i forhold til eventuell innsigelse ved detaljregulering. Fylkesmannen har i sitt svar dat. 21.09.2011 gitt følgende konklusjon:

”Etter en samlet vurdering vil en bruksendring som omsøkt medføre privatisering og økt press på strandsonen til hinder for allment friluftsliv. En reguleringsplan med forslag på
bruksendring av naust til rorbuer i Hoplafjorden, vil om nødvendig utløse en innsigelse ut fra regionale og nasjonale miljøvernhensyn.”

Med grunnlag i Fylkesmannens forholdsvis klare konklusjon, frarådde vi at det ble igangsatt arbeid med omregulering til rorbuer. Det ble samtidig opplyst om at dersom grunneier allikevel ønsker å fremme forslag om reguleringsendring, blir det gjennom behandling i politisk planutvalg at det tas avgjørelse om planforslaget skal framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Grunneier har etter dette ved brev dat. 03.10.2012 bedt om at spørsmålet om oppstart av detaljregulering framlegges for politisk behandling.

Vurdering:
I forbindelse med tidligere behandling av saken i 2011 var det lagt med kartskisse som viste en planavgrensning. Fylkesmannen har i sin vurdering av saken lagt til grunn denne planavgrensningen, som gjelder både naustene i et eldre naustområde, ca. 18 enheter, og det regulerte naustområde hvor ca. 7 enheter er bygd. Det vil si arealer som er omfattet av gjeldende kommuneplan (2011) som LNF-spredt boligområde og arealer som er regulert som naustområde i egen reguleringsplan for Hopla hyttefelt (2003). Mellom disse naustområdene er det også regulert inn småbåthavn (Hopla småbåthavn 2000).

Etter samtale med grunneier den 25.10.2012 ble det avklart at søknaden om reguleringsendring til rorbuer, omfatter kun det området som i regulerinsplan for Hopla hyttefelt (planid L2003023) er avsatt til naustbebyggelse. Det er også kun dette området som er vedtatt i kommuneplanens arealdel med krav om detaljregulering.

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-5 er det gitt begrensninger i adgangen til å fremme innsigelse. Bestemmelsen innebærer blant annet at det ikke kan fremmes innsigelse når en plan er i samsvar med en plan som er egengodkjent i løpet av de foregående 10 årene, og det kunne vært fremmet innsigelse til denne planen. Det ble ikke fremmet innsigelse fra Fylkesmannen til forslaget om detaljregulering til kombinasjon rorbuer/naust i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel, men Fylkesmannen signaliserte at denne omregulering vil være krevende ut fra et miljøvernperspektiv.

Fylkesmannen har i sin forhåndsvurdering dat. 21.09.2011 konkludert med at forslag om reguleringsendring av naust til rorbuer i Hoplafjorden, vil om nødvendig utløse en innsigelse ut fra regionale og nasjonale miljøvernhensyn. Denne konklusjon er basert på vurdering av et langt større planområde enn det som er aktuelt og som er vedtatt i kommuneplanen. Når detaljreguleringen vil omfatte kun det området som er avklart i kommuneplanens arealdel, synes adgangen til å fremme innsigelse ikke lenger å være tilstede med mindre det kan vises til innskjerpede miljøkrav, ny viten eller nye forhold i saken.

Med grunnlag i dette kan kommunen tilrå at det igangsettes detaljregulering for å avklare mulighetene for omregulering til kombinasjon rorbuer og naust.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 14.11.2012 16:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051