Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 - sak 76/12 - Detaljregulering planovergang Eggen

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2012/4510 - /L12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 76/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Eggen framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Jernbaneverket har fått utarbeidet detaljregulering som har til formål å stenge planovergang ved Eggen på Gråmyra. Stengingen vil medføre at det må bygges ca. 750 meter ny adkomstveg til landbrukseiendommer på sørsiden av jernbanen. Ny adkomstveg foreslås tilknyttet fv. 119 ved Korsbakken. Fjerning av planoverganger er en prioritert strategi i arbeidet med økt sikkerhet i forbindelse med jernbanekryssinger.

Planområdet.
Tiltaket berører flere landbrukseiendommer som i dag har adkomst via den aktuelle planovergangen. Arealet som omfattes av ny adkomstveg langs sørsiden av jernbanen består i all hovedsak av dyrka mark.

Planområdet vist med blå stiplet strek - klikk for større kart 
Planområdet vist med blå stiplet strek.

Planstatus.
I kommuneplanens arealdel som er vedtatt 13.04.2011 er planområdet disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR) i tillegg til jernbanetrase.
Detaljreguleringen innebærer endring av kommuneplanen, og skal da vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr. 855) § 4. Kommunen har etter denne vurdering kommet til at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det vil da ikke være krav om at planen konsekvensutredes.

Planforslaget.
Generelt.
De berørte landbrukseiendommene på sørsiden av jernbanen har i dag adkomst fra E 6 via privat veg som krysser jernbanen i plan. Denne situasjonen utgjør en stor sikkerhetsmessig risiko, samt at togene må kjøre med redusert fart forbi kryssingsstedet. Jernbaneverket ønsker å få bedret disse forholdene ved å stenge planovergangen og bygge ny adkomstveg på sørsiden av jernbanen til fv. 119 ved Korsbakken.

Adkomstvegen på ca. 750 m planlegges med totalbredde 4,0 meter, grusdekke og med en møteplass ca. midtvegs. Krysset med fv. 119 dimensjoneres slik at det kan betjene nødvendig transport knyttet til den aktuelle landbruksdrift. Langs sørsiden av adkomstvegen reguleres et anleggs-/riggområde som brukes i anleggsfasen, og som skal tilbakeføres til landbruksareal etter at vegen er bygget.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Grunnforhold.
Det er gjennomført geoteknisk undersøkelse som viser funn av kvikkleire i østre del av planområdet. Bygging av ny adkomstveg med liten oppfylling samt stor avstand til skråningstopp, vurderes å ikke ha innvirkning på stabilitetsforholdene. Det kan ikke tillates mellomlagring av masser innenfor kvikkleiresonen. Påtreffes områder med større torvmektigheter enn 1 meter, kan dette føre til setnings- og stabilitetsproblem og må vurderes nærmere av geotekniker.

Støy.
Det er gjennomført støyberegninger som konkluderer med at den nye adkomstvegen ikke vil gi merkbar økning i støynivået for boligene i nærheten.

Ulykker.
Ved å stenge planovergangen fjernes årsaken til ulykker mellom tog og annen trafikk i dette området.

Kulturminner.
Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Biologisk mangfold.
Det er ikke registrert biologisk mangfold av betydning innenfor planområdet.

Planprosess.
Medvirkning.
Forhåndskonferanse og oppstartsmøte med Innherred samkommune er gjennomført den 16.05.2012. Oppstart av planarbeidet er kunngjort og varslet med eget brev til berørte parter den 06.06.2012. I tillegg er det gjennomført orienteringsmøte med berørte grunneiere. I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet seks skriftlige innspill til planarbeidet. Disse er oppsummert og kommentert av Jernbaneverket i planbeskrivelsen.

Vurdering:
Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Den foreslåtte løsning ved Eggen vil medføre ulemper for landbrukseiendommene på sørsiden av jernbanen, ved at disse får lengre adkomst til E 6 og ved tap av dyrka mark.

Kommunen er enig i Jernbaneverket sin vurdering om at der det er mulig må det arbeides for å finne den løsning som gir best mulig sikkerhet. Fra grunneierhold er det fremmet ønske om å opprettholde eksisterende plankryssing, men utbedre den med bommer og lyssignal. Slike løsninger har imidlertid vist seg å ikke holde mål sikkerhetsmessig, da de åpner for villkryssinger.

Kommunen mener at her må sikkerheten prioriteres og at den løsning som velges har et framtidsrettet perspektiv. Det tilrås derfor at planen framlegges for høring og offentlig ettersyn.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 14.11.2012 16:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051