Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.03.12 - sak 24/12 - Restaureringsfondet 2011

Hilde Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivsaknr: 2011/7772 - /242
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.03.12 24/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2011:

 • Rolf Kaasen, kr. 10.000,-
 • Tine Lian, kr. 10.000,-
 • GBO Eiendom AS v/ Terje Rekkebo, kr. 20.000,-
 • Terje Tangerud, kr. 5.000,-
 • Levanger Boligforvaltning KF v/ Asbjørn Eriksen, kr. 21.310,- 
 • Stig Strømberg, kr. 25.000,-
 • Per Tore Wikhammer og Helga Granås, kr. 15.000,-
 • Levanger kommune, kr. 20.000,-
 • Kirkegata 20 AS v/ Reidar Vandvik, kr. 20.000,-


Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

 1. Fylkeskommunen uttalelse til restaureringsfondet 2011 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): (PDF)

 1. Søknad fra Gbo eiendom AS, datert 15.09.2011
 2. Søknad fra Terje Tangerud, datert 12.10.2011
 3. Søknad om midler fra Rolf Kaasen, datert 13.10.2011
 4. Søknad fra Per Tore Wikhammer og Helga Granås, datert 13.10.2011
 5. Søknad fra Levanger boligforvaltning, datert 13.10.2011
 6. Pristilbud til Helga Irene Granås, datert 13.10.2011
 7. Søknad fra Stig Strømberg, datert 14.10.2011
 8. Søknad fra Levanger kommune, datert 13.10.2011
 9. Søknad fra Tine Lian, datert 14.10.2011
 10. Søknad fra Kirkegata 20 AS, datert 14.10.2011
 11. Tillegg til søknad fra Levanger kommune, datert 28.10.2011 (10MB)
 12. Ettersending av kostnadsoverslag, Stig Strømberg, datert 08.11.2011
 13. Presisering/ endring av søknad, Rolf Kaasen, datert 12.01.2012
 14. Endring av søknad, Kirkegata 20 AS, datert 21.02.2012
 15. Nytt kostnadsoverslag, Kirkegata 20 AS, datert  01.03.2012    


Saksopplysninger:
Ved fristens utløp var det kommet inn 9 søknader. Søknadene har vært forelagt Nord-Trøndelag Fylkeskommune (Fylkeskonservatoren) i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter.

I følge vedtektene kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum”. Fondet har en størrelse på 8.022 mill. kroner. Rentene for 2011 utgjør kr. 162.567,-. 90 % av rentene utgjør kr. 146.310,-, disse pengene er til fordeling.

Vurdering:
I år har det som i fjor kommet inn 9 søknader til behandling. Dette er en økning i forhold til tidligere år, da søknadsmassen har ligget på 2-4 søknader pr. år. Lav rente og mange søknader gjør at det blir små tilskudd til hvert enkelt prosjekt. Tiltakshaverne anbefales derfor å søke Riksantikvaren eller Norsk Kulturminnefond i tillegg.

Rolf Kaasen, skifting av bordkledning, vinduer og port, Kirkegata 7:
 
Rolf Kaasen, skifting av bordkledning, vinduer og port, Kirkegata 7 - klikk for større foto
Kirkegata 7

 
Kirkegata 7 først på 1960-tallet - klikk for større foto
Kirkegata 7 først på 1960-tallet

Det skal skiftes bordkledning og vinduer mot Kirkegata med tanke på lyd- og varmeisolering. Planene er endret (mindre omfattende) enn opprinnelig søknad. Dagens utseende på bygningen blir i hovedsak beholdt. For å imøtekomme kravene fra Riksantikvaren settes det inn kittvinduer istedenfor vinduer med løse (evt. pålimte) sprosser. Grunnmur flyttes ut. Utflytting av port mot gata (ny port). Utvendig trapp i forbindelse med port. Til sammen utgjør disse merutgiftene kr. 100.750,-.

Denne bygningen ble kraftig ombygd på 1960-tallet. Flere av endringene er så omfattende at de vanskelig lar seg reversere, blant annet taktypen.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

De endringer som det nå søkes om støtte til vil være med på å gjøre fasaden noe mer lik den opprinnelige. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 10.000,-.

Tine Lian, diverse arbeider, Kirkegata 5:
 
Tine Lian, diverse arbeider, Kirkegata 5 - klikk for større foto
Kirkegata 5

 
Planlagte tiltak - klikk for større tegning
Planlagte tiltak

Det søkes om støtte til prosjektering, omgjøring av mellombygg mellom bolighus og uthus, dvs. senking av tak og ny transparent fasade, skifte tak på uthus (fra eternitt til Decra), etterisolering av vegg og skifte av utvendig kledning på uthusets vegg inn mot gårdsplass samt gavlvegg mot Sundet, skifte av vinduer og tilbakeføring til empirestil på de vegger som må etterisoleres, tiltak som må gjøres i forhold til brannkrav i vegg mot nabo. Kostnadsoverslaget er beregnet til kr. 840.000,- (dette inkluderer også tilbygg til uthus). 

Bygningen er en lensmannsgård fra Sparbu, som ble flyttet hit i 1896.

Fylkeskommunen anbefaler ikke støtte til ny taktekking (Decra), men anbefaler støtte til endringen av mellombygget.

Decra er en nyere type taktekking, som vi ikke anbefaler at det gis støtte til. Vedtektene åpner for at det kan gis støtte til nybygg. Mellombygget mellom bolighus og uthus blir mindre fremtredende og vil slik fremheve både hovedhuset og uthuset på en bedre måte. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 10.000,-.

GBO Eiendom AS v/ Terje Rekkebo, skifting av tak, Håkon den godes gate 5:
 
GBO Eiendom AS v/ Terje Rekkebo, skifting av tak, Håkon den godes gate 5 - klikk for større foto
Håkon den godes gate 5

Det søkes om et tilskudd til skifting av tak til skifertak. Kostnadene er beregnet til kr. 384.763,-. Riksantikvaren har innvilget er tilskudd på kr. 100.000,-.

Bygningen er en typisk sveitserstil-bygning i Levanger, oppført i 1899.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Skifertak er i tråd med husets opprinnelige uttrykk. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 20.000,-.

Terje Tangerud, skifting av vinduer, Kirkegata 14D:
 
Terje Tangerud, skifting av vinduer, Kirkegata 14D - klikk for større foto
Kirkegata 14D

Det søkes om tilskudd til skifting av 4 stk. vinduer (type Norgesvinduet). Vindusutskiftingen er allerede utført. Kostnadene ble på kr. 88.300,-.

Bygningen er en flott funkis-bygning, oppført i 1935.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Selv om dette er et vindu som vi vanligvis ikke vil anbefale ved restaurering av eldre hus, ser vi det som positivt at eier har satt inn vindu som samsvarer i stil og utforming med de opprinnelige funkisvinduene. Bygningen er ikke underlagt noen form for juridisk vern, så eier kunne ha valgt en billigere løsning. Vindusutformingen er viktig for å beholde bygningens karakter. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 5.000,-.

Levanger Boligforvaltning KF v/ Asbjørn Eriksen, skifting av tak, Sjøgata 42A:
 
Levanger Boligforvaltning KF v/ Asbjørn Eriksen, skifting av tak, Sjøgata 42A - klikk for større foto
Sjøgata 42A

Det søkes om midler til rehabilitering/ ny taktekking (skifer). Brukbar skifer skal gjenbrukes, mens ødelagt skifer skal skiftes ut. Asbjørn Eriksen opplyser at originale takrenner og nedløpsrør beholdes hvis mulig ellers skal de skiftes ut med tilsvarende. Pipa er allerede restaurert (ikke beslag rundt). Det er også om støtte til Norsk Kulturminnefond. Kostnadene er beregnet til kr. 494.000,-.

Bygget ble oppført rett etter bybrannen i 1897. Det er gjort lite endringer med bygningen som har høy grad av autentisitet med original bordkledning og vindus- og døromramming.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden under forutsetning av at brukbar skiferstein gjenbrukes.

Det er svært viktig at det ved rehabilitering av tak legges skifertak der det har vært det opprinnelig. Det er viktig at den skiferstein som ikke er skadet legges tilbake. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 21.310.

Stig Strømberg, diverse arbeider, Håkon den godes gate 35B:
 
Stig Strømberg, diverse arbeider, Håkon den godes gate 35B - klikk for større foto
Håkon den godes gate 35B

Det søkes om midler til restaurering av vinduer mot gate, kopiering av dør og port mot gate. Eksisterende panel mot gate beholdes (det som er råteskadet skiftes ut). Vinduer og panel mot bakgård skiftes (kopieres). Taket skiftes sannsynligvis til siniusformet blikktak (sinkbelagt eller galvanisert). Totalkostnadene er beregnet til kr. 2.875.450,-. Riksantikvaren har innvilget et tilskudd på kr. 500.000,-.

Dette er en flott autentisk bygning som ble oppført like etter bybrannen i 1897.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Håkon den godes gate 35B er et av få bygninger i Levanger med original ytterkledning og originale vinduer, og er derfor svært viktig for kulturmiljøet i Levanger sentrum. For å bevare bygningens høye verneverdi er det derfor viktig at restaureringen gjøres etter antikvariske prinsipper. Arbeidet gjøres i samarbeid med Riksantikvaren. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 25.000,-.

Per Tore Wikhammer og Helga Granås, skifting av tak, Jernbanegata 39:
 
Per Tore Wikhammer og Helga Granås, skifting av tak, Jernbanegata 39 - klikk for større foto
Jernbanegata 39

Det søkes om støtte til skifting av tak på eiendommen. Det søkes om å få legge betongstein, som sannsynligvis har vært opprinnelig materiale (byggesaksmappen på lik nabobygning i Håkon den godes gate 48A angir sementstein på tak). I dag ligger det blikktak på bygningen, dette ble pålagt på 1980-tallet. Kostnadene er beregnet til kr. 235.000,-.

Bygningen er oppført i 1922. Bygningen ligger utenfor forslag til fredningsområde. Bygningen er heller ikke regulert til spesialområde bevaring. Likevel er dette en flott bygning som beriker trehusmiljøet i Levanger.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Det søkes om legging av betongstein på tak, noe som det høyst sannsynligvis har vært på denne bygningen. Vi anbefales at tiltaket støttes med kr. 15.000,-

Levanger kommune, tilbakeføring av dør(er) og etablering av rampe, Kirkegata 11:
 
Levanger kommune, tilbakeføring av dør(er) og etablering av rampe, Kirkegata 11 - klikk for større foto
Kirkegata 11

Det søkes om støtte til å tilbakeføre 1-2 dører på Middelskolebygget, samt etablering av rampe for å tilrettelegge for universell utforming. Kostnadene er beregnet til kr. 340.000,-.

Forslag til rampe og dører - klikk for større montasje 
Forslag til rampe og dører

 
Foto fra 1910-1916 - klikk for større foto
Foto fra 1910-1916

Bygningen som ble oppført i 1878 representerer overgangen mellom sen empire og sveitserstil. Bygningen er en av få bygg som berget siste store bybrann i 1897.

Fylkeskommune anbefaler søknaden.

Opprinnelig hadde bygningen 2 dører mot Kirkegata, en i hver ende. Senere ble det en inngangsdør omtrent midt på bygget. Vi ser det som positivt å åpne opp inngang(er) mot Kirkegata. Høydeforskjell mellom fortau og gulv er på kun 26 cm. Den løsning til rampe som er skissert er en god estetisk løsning. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 20.000,-.

Kirkegata 20 AS v/ Reidar Vandvik, diverse arbeider, Kirkegata 20:
 
Kirkegata 20 AS v/ Reidar Vandvik, diverse arbeider, Kirkegata 20 - klikk for større foto
Kirkegata 20

Det ble opprinnelig søkt om skifting av bordkledning og omramming rundt vinduene på veggen mot Festiviteten (riving av eksisterende kledning, vindtetting, lekting og oppretting av vegg og ny omramming rundt eksisterende vinduer). Kostnadene var beregnet til kr. 343.000,-. Fylkeskommunen anbefalte ikke søknaden slik den forelå.

Tiltakshaver har nå omarbeidet søknaden. Det legges nå opp til en mer skånsom restaurering hvor panelet demonteres, det legges på papp, mest mulig av det originale panelet og listverket gjenbrukes, og gode kopier lages hvor det er nødvendig med nytt panel og listverk. Kostnadene er beregnet til kr. 190.625,-.

Hjørnebygningen som ble oppført i 1898 er en flott bygning i sveitserstil. Den er godt synlig når man kommer kjørende sørfra. Bygningen har i NIKU sin rapport fått vernekategori 3.

Med bakgrunn i den skånsomme restaurering det nå legges opp til anbefaler vi at tiltaket støttes med kr. 20.000,-.
   Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 09.10.2013 15:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051