Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.03.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 14.03.12
Tid: kl. 13:00-15:30

Sakliste som PDF (for utskrift av hefter: hefte 1 - hefte 2) - protokoll som PDF
Sakliste som EPUB - protokoll som EPUB (epub-format på eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 17/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 18/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 19/12 Søknad om oppsetting av Solsia uteservering i Tollbugata 2012 - Orion Restaurant AS utredning vedtak
PS 20/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård
Utlagt 12.03.12: Notat angående planprosessen - Løvetanna Landskap, 23.02.12 PDF
utredning vedtak
PS 21/12 1719/3/7 m.fl. - Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre utredning vedtak
PS 22/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1719/19/12 - Tangen - Jan Arild Steinvik utredning vedtak
PS 23/12 Søknad om sammenslåing av tomtene 1719/6/94 og 1719/6/95 Nordengbakkan 2 og 4 - Marianne Halvorsen og Marius Haugan utredning vedtak
PS 24/12 Restaureringsfondet 2011 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem ap/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Knut Sigurd Hjelmstad h varamedlem h/v/sv x Gunnar Morten Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, plan-, byggesak, oppmåling og miljø Kirstine Karlsaune  barne- og ungdomsrepresentant Berit Sunnset Voldseth, Åsmund Brygfjeld

Merknader:
Befaring før møtet i forbindelse med sak PS 21/12 Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre

Orientering ved landskapsarkitekt Astrid Kjølen, Løvetanna Landskap, i sak PS 20/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård 
    Til toppen av siden


 


PS 17/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 18/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Britt Tønne Haugan, KRF og Torbjørn Andre Moe, AP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Britt Tønne Haugan, KRF og Torbjørn Andre Moe, AP
    Til toppen av siden

 

 

PS 19/12 Søknad om oppsetting av Solsia uteservering i Tollbugata 2012 - Orion Restaurant AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009, 2010 og 2011.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2012.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009, 2010 og 2011.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2012.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.
    Til toppen av siden

 

 

PS 20/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Alstadhaug kirkegård, datert 16.12.2011, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:
Forslag til reguleringsplan for Alstadhaug kirkegård, datert 16.12.2011, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10, men komiteen ber om at følgene endringer vurderes:

 1. Det må ses på muligheten for å etablere en rett linje i sørlige hjørne av eksisterende kirkegård, og mot sørvestligste hjørne av planlagt ny utvidelse, dette i tråd med skissekart fremlagt i møtet. Dette for å få rette linjer, som vil være en stor fordel for landbruksjord, samt sikre at det ikke blir liggende områder «brakk» utenfor grav/urnelund, med uønsket vegetasjon som skjermer for kirkegården.
 2. Med de samme begrunnelser må det igjen ses på muligheten for en rettere linje i nordlige ende av området.


Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:
Veies forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Alstadhaug kirkegård, datert 16.12.2011, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10, men komiteen ber om at følgene endringer vurderes:

 1. Det må ses på muligheten for å etablere en rett linje i sørlige hjørne av eksisterende kirkegård, og mot sørvestligste hjørne av planlagt ny utvidelse, dette i tråd med skissekart fremlagt i møtet. Dette for å få rette linjer, som vil være en stor fordel for landbruksjord, samt sikre at det ikke blir liggende områder «brakk» utenfor grav/urnelund, med uønsket vegetasjon som skjermer for kirkegården.
 2. Med de samme begrunnelser må det igjen ses på muligheten for en rettere linje i nordlige ende av området.
      Til toppen av siden


 

 

PS 21/12 1719/3/7 m.fl. - Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre

Rådmannens forslag til innstilling:
Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, sist rev. 01.02.2012, med bestemmelser sist rev. 01.03.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP:
PUK henstiller til at tiltakshaver tar kontakt med nabo (Floan/Andreassen) for å kunne gjøre tilpasninger i forhold til innsyn.

Saksordfører:
Astrid Juberg Vordal - klikk for personkort
Astrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Veies forslag til tillegg enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, sist rev. 01.02.2012, med bestemmelser sist rev. 01.03.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

PUK henstiller til at tiltakshaver tar kontakt med nabo (Floan/Andreassen) for å kunne gjøre tilpasninger i forhold til innsyn.
    Til toppen av siden

 

 

PS 22/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen  1719/19/12 - Tangen - Jan Arild Steinvik

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak i sak 992/11 datert 21.12.2011 opprettholdes.
Klage fra Jan Arild Steinvik tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i  Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Vedtak i sak 992/11 datert 21.12.2011 opprettholdes.
Klage fra Jan Arild Steinvik tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i  Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden


 

 

PS 23/12 Søknad om sammenslåing av tomtene 1719/6/94 og 1719/6/95 Nordengbakkan 2 og 4 - Marianne Halvorsen og Marius Haugan

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Marius Haugan og Marianne Halvorsen dispensasjon fra arealplan Kjønstadmarka boligfelt etappe 1, til sammenslåing av to boligtomter til en. Bakgrunn og forutsetninger er gitt i dette saksfremlegg.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Marius Haugan og Marianne Halvorsen, om sammenslåing av to boligtomter til en. Dette gjelder gnr 6 bnr 94 og gnr 6 bnr 95 i Levanger kommune.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Marius Haugan og Marianne Halvorsen dispensasjon fra arealplan Kjønstadmarka boligfelt etappe 1, til sammenslåing av to boligtomter til en. Bakgrunn og forutsetninger er gitt i dette saksfremlegg.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Marius Haugan og Marianne Halvorsen, om sammenslåing av to boligtomter til en. Dette gjelder gnr 6 bnr 94 og gnr 6 bnr 95 i Levanger kommune.   
    Til toppen av siden

 

 

PS 24/12 Restaureringsfondet 2011

Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2011:

 • Rolf Kaasen, kr. 10.000,-
 • Tine Lian, kr. 10.000,-
 • GBO Eiendom AS v/ Terje Rekkebo, kr. 20.000,-
 • Terje Tangerud, kr. 5.000,-
 • Levanger Boligforvaltning KF v/ Asbjørn Eriksen, kr. 21.310,- 
 • Stig Strømberg, kr. 25.000,-
 • Per Tore Wikhammer og Helga Granås, kr. 15.000,-
 • Levanger kommune, kr. 20.000,-
 • Kirkegata 20 AS v/ Reidar Vandvik, kr. 20.000,-


Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2011:

 • Rolf Kaasen, kr. 10.000,-
 • Tine Lian, kr. 10.000,-
 • GBO Eiendom AS v/ Terje Rekkebo, kr. 20.000,-
 • Terje Tangerud, kr. 5.000,-
 • Levanger Boligforvaltning KF v/ Asbjørn Eriksen, kr. 21.310,- 
 • Stig Strømberg, kr. 25.000,-
 • Per Tore Wikhammer og Helga Granås, kr. 15.000,-
 • Levanger kommune, kr. 20.000,-
 • Kirkegata 20 AS v/ Reidar Vandvik, kr. 20.000,-


Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 14.03.2012 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051