Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.12 - sak 49/12 - Søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn - 1719/158/3 Kaia - Ekne Småbåthavn BA


Saksbehandler: Audhild Slapgård
Arkivsaknr: 2012/295 - /1719/158/3
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.12 49/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Ekne småbåthavn dispensasjon fra kommuneplanens arealdel plan id 2008018 der det aktuelle området er regulert til sjø og vassdrag. 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1 litra j (plassering av midlertidig anlegg…), godkjennes søknaden fra Ekne småbåthavn om midlertidig plassering og bruk av 40 meter lang pir/flytebrygge for 20 nye båtplasser, for inntil 2 år fra vedtaksdato.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ekne Småbåthavn leverte den 11.04.2012 en revidert søknad om midlertidig plassering av flytebrygge/pir på 40 meter i påvente av å lage en reguleringsplan for området.

Det fremgår av søknaden at utvidelsen vil gi 20 nye båtplasser, der 12 av plassene er forhåndsbestilt. Søker er opptatt av at anlegget skal være åpent for allmennheten og være tilgjengelig også for de som har nedsatt funksjonsevne.

Den midlertidige plasseringen vil ikke medføre at noe nytt landområde blir benyttet. 

Klikk for større bilde 

Vedlegg:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag PDF
 2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF
 3. Norsk Ornitologisk Forening PDF
 4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (revidert) PDF
 5. Situasjonskart PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Opprinnelig søknad PDF
 2. Søknad om igangsettingstillatelse PDF
 3. Merknader fra Roar Lund og Ragna Dahlen sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF
 4. Tilsvar på merknadene fra Ekne Småbåthavn PDF
 5. Revidert søknad om midlertidig plassering PDF
 6. Fylkesmannens Uttalelse PDF


Saksopplysninger:
Innherred-Samkommune mottok den 24.02.2012 søknad om utvidelse av eksisterende  Ekne småbåthavn i Levanger kommune.

Saken gjelder utvidelse av eksisterende anlegg med til sammen 20 båtplasser.

Omsøkte tiltak omfattes av Kommuneplanens arealdel plan id 2008018. Det aktuelle arealet er regulert til sjø og vassdrag. En midlertidig utvidelse av eksisterende småbåthavn, krever derfor dispensasjon fra denne plan.

Søknaden lyder som følger:
“Etter et enstemmig ja til utvidelse av Ekne småbåthavn på medlemsmøtet 16.11.11. har styret kontaktet grunneier for Falstadberget friområdet. Grunneier Levanger kommune v.Håvard Heistad er positiv til planene.
E.s.h. har pr 11. 01.2012. 12 stk på venteliste, alle har bekreftet sin interesse. Ca. halvparten av disse har gangavstand til havna, dette betyr at trafikken i Kaiveien ikke øker nevneverdig etter utbyggingen.
Dette blir en utvidelse av eksisterende anlegg.

Vi ønsker å legge en 40m lang pir ut fra parkeringsplassen parallelt med de pirene vi har i dag. Se vedlagt skisse. Den nye piren blir lik det vi har fra før, slik at anlegget vil framstå helhetlig.

Antall nye plasser er ca 20, slik at totalt antall blir 95 plasser.
Utbyggingen er godt innenfor de linjer avtalen av 13.01.04.med Levanger kommune setter. Parsell 158/5 og158/914 er avsatt til naust og båt. Parsell 158/50 til bading.

Anlegget vil fortsatt stå åpent som i dag.

Ekne småbåthavns anlegg har vist seg å ha flere verdier enn bare småbåthavn. Vi registrerer at havna blir brukt som rekreasjonsområde for lag, institusjoner og andre tilreisende til fisking og grilling.
Havna fungerer som en av Eknes sosiale arenaer.
Dyrelivet nyter også godt av anlegget vårt, Brygger og tau gror til med blåskjell . Dette gir mat til mange. På vinteren har vi store flokker med ærfugl som beiter på blåskjell. Mye fisk er det rundt anlegget pga. lett tilgang til mat og skjul, dette tiltrekker seg oter som er jevnlig å se.
Vi har i to år hatt yngling av oter i kaifoten.

Styret i Ekne småbåthavn ønsker å utvikle Falstadberget friområde videre og mener en utvidelse av antall plasser sikrer inntekter til havna, som kan bidra til videre utvikling av området på land.

Styret i Ekne småbåthavn b/a.”
 
Saken ble den 29.02.2012 sendt på høring til Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Den 13.03.2012 mottok kommunen innvendinger til tiltaket fra Roar Lund, Lund har en fritidseiendom langs veien som fører til småbåthavna. Samme dag ble tiltakshaver informert om merknaden.

“Vi ber om at utvidelse av småbåthavna på Ekne ikke gjennomføres

Vi viser nylig mottatt nabovarsel fra Ekne Småbåthavn AB for planer om utvidelse av småbåthavna på Ekne. (brev mottatt den 26.1.2012).
For var del har den suksessive utvidelsen av småbåthavna og serveringstilbudet i helgene ført til en merkbar trafikkøkning som i betydelig del av sommerhalvåret oppleves som besværlig. Dette uttrykkes i form av økt trafikkstøy (også på nattetid), støvplage i regnfattige perioder og hyppig overtredelse av fartsgrensen. Sistnevnte forhold har gitt flere farefulle trafikksituasjoner, særlig ved utkjøring til Kaiveien fra vår utkjørsel når biler i høy fart kommer i retning fra havneområdet (veisvingen gjør utkjørsel uoversiktlig). En utvidelse av havna vil øke trafikkbelastningen i Kaiveien.
Av de 74 besitterne av eksisterende båtplasser har 28 (38 %) av disse adresse tilhørighet utenfor Ekne. I nabovarselet er det også uttrykt at den ønskede utvidelsen av havna vil styrke grunnlaget for ytterligere utvikling, av landanlegget.

Vi finer grunn til a stille spørsmål om det er riktig at båthavna også skal ta høyde for beboere utenfor Ekne.

Vi ber på bakgrunn av dette at utvidelsen av havna ikke gjennomføres.

Dersom den planlagte utvidelsen imøtekommes ved vedtak av kommunen, bebuder vi at vedtaket vil bli anket (j fr. forvaltningslovens § 28).
For øvrig mener vi at en stor båthavn nært opptil Falstadbukta fuglefredningsområde ikke er i tråd med verneforskriften for verneområdet og at den sannsynligvis ikke er i tråd med Naturmangfoldloven. Vi vil i brev til kommunen påse at planen utredes med henhold til verneforskriften og kravene i Naturmangfoldloven. Kommunen har plikt til å gjøre en slik vurdering.
Dersom neon skulle mene at vi er lite meningsberettiget i forhold motforestillingen til utvidelsen av havna med er slik begrunnelse fordi vi eiere av et fritidshus i Kaiveien, vil vi mene at det faller på sin egen urimelighet så lenge vi berøres som beboere. Ellers tør vi informere om at vi har vært beboere i Kaiveien siden 1989. vårt fritidshus er svært mye brukt. (dvs, de aller fleste helger og det aller meste av ferietid)
Vi ber om at vårt brev vedlegges en eventuell søknad om utvidelse av havna. “

Roar A Lund og Ragna Dahlen.

Dette brevet ble sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune fra Lund og Dahlen:
“Innvendinger til søknad om utvidelse av småbåthavna på Ekne der kommunen har bedt fylkesmannen om uttalelse

Jeg viser til sak oversendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i brev av 29.02.2012 fra Innherred Samkommune der samkommunen ber om fylkesmannens uttalelse angående utvidelse av småbåthavna på Ekne i Levanger kommune. Brevet fra kommunen til fylkesmannen har overskriftstittel ”Søknad om igangsettingstillatelse – 1719/158/3 – Falstadberget – Ørsta Marina Systems AS – Høring” (kommunens referanse AUDSLA 2012/295). Fylkesmannens svarfrist er satt til 28. mars.

Undertegnede er beboer med fritidshus i Kaiveien som er atkomstvei til havna som søkes utvidet.

Jeg ønsker her å meddele fylkesmannen om at en ytterligere utvidelse av småbåthavna er uheldig av miljømessige årsaker og av hensyn til friluftlivsinteresser. Jeg stiller også spørsmål om foreliggende utvidelser av havna er gjort på rettmessig grunnlag.

Bakgrunn
Småbåthavna er utvidet i ulike etapper siden 2004. I 2004 ble havna utvidet fra 24 til 40 båtplasser og et mindre antall gjesteplasser (jfr. vedlagte vedtaksinnstilling fra plan- og byggesakssjef i Levanger kommune datert 21.6.2004). Havna har i dag 74 båtplasser og flere gjesteplasser. Jeg er i nabovarsel meddelt at havna nå søkes utvidet med ytterligere 20 plasser. Av de 74 besitterne av eksisterende båtplasser har 28 av disse adressetilhørighet utenfor Ekne. I nabovarselet er det uttrykt at den ønskede utvidelsen av havna vil styrke grunnlaget for ytterligere utvikling av landanlegget som i dag består av kiosk som holder åpent lørdager og søndager i sommerhalvåret (perioden slutten av mai til første halvdel av september), plattinger i fjæresona (pelede brygger), rasteplasser og parkeringsplasser for biler. Det tillates ikke å bedrive sportsfiske fra anlegget.

Det foreligger en avtale av 13.1.2004 mellom Levanger kommune og Ekne Maritime Forening for bruk og forvaltning av området.

Innvendinger til utvidelsen

1 Forholdet til områdets opprinnelige regulering til friluftslivsformål

I uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av 29.9.2003 til søknaden om den gang å etablere småbåthavn står følgende: «Levanger kommune søkte i 1993 om statlig finansiering av området til bruk som badeområde, båtutfart, nærområde og område for fiske. Området der småbåthavna ligger ble i 1994 sikret til friluftformål ved bruk av statlige bevilgninger. En tinglyst heftelse er at området ikke kan tas i bruk til andre formål uten samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning.»

I samme høringsuttalelse konkluderer FM med følgende (sitat/kopi fra FMs uttalelse):
Fylkesmannen slår altså fast i sin høringsuttalelse av 29.9.2003 at området i sin tid ble sikret til friluftlivsformål og at båtbruken allerede den gang hadde fått utvikle seg ut over det som var det opprinnelige formålet for sikringen. Dagens bruk av området er således ytterligere ute av proporsjon i forhold til det opprinnelige formålet da småbåthavna siden den gang er utvidet fra 40 båtplasser til i dag å romme plasser til 74 båter. I denne sammenheng er det også grunn til å påpeke at det har vært en betydelig økning av båtstørrelser, motorstørrelser og lydnivå fra båtparken ved havna siden 2004 som gjerne vil redusere opplevelsen av området for annen opprinnelig tiltenkt bruk, slik som bading, fiske og annen friluftslivsadspredelse . Havneanlegget opptar også et område som tidligere ble brukt til sportsfiske fra land og bading.

I tillegg brukes området på land til vinterlagringsplass for båter noe som er direkte i konflikt med ett av vilkårene som fylkesmannen satte i 2003 (jfr. fjerde strekpunkt ovenfor).
I de dokumenter jeg har fått tilsendt fra Innherred Samkommune angående etableringen av småbåthavna går det ikke fram fra noen av dokumentene at det er gitt tillatelse til utvidelser av havna etter kommunens vedtak om 40 båtplasser i 2004. Til dette må jeg anmerke at jeg bad kommunen om tilgang til alle dokumenter i saken og ble tilsendt det som kunne oppdrives av dokumenter for noen uker siden (jfr. vedlagte pdf-fil med fem ulike brev angående saken). Jeg mener derfor det vil være riktig å stille spørsmål om utvidelser siden 2004 er gjort på rettmessig grunnlag.

Jeg mener det må være fylkesmannens oppgave i kraft av delegert myndighet fra Direktoratet for naturforvaltning å sjekke ut dette ettersom det berører formålet med friluftslivsområdet. Jfr. i så måte fylkesmannen brev av 29.9.2003 der følgende står: «En tinglyst heftelse er at området ikke kan tas i bruk til andre formål uten samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning». I denne sammenheng bør det også tas stilling til om det etablerte serveringsstedet som ligger innenfor friluftslivsområdet ved havna, er i tråd med formålet for friluftslivsområdet.”

(Bilde mangler)

2 Forholdet til Falstad fuglefredningsområde

Falstadbukta fuglefredningsområde som ble opprettet i 2003, grenser nært opp til havneområdet (figur 1). Nærmeste avstand fra dagens anlegg til grense for fuglefredningsområdet er ca. 280 m, mens denne avstanden reduseres til ca. 230 m ved den planlagte utvidelsen.
Det omsøkte tiltaket må vurderes med henhold til Naturmangfoldlovens prinsipper (§§ 8-12) og i forhold til formålet med forskriften for fuglefredningsområdet. Forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i Naturmangfoldloven må også trekkes også inn i vurderingen. Jeg forventer at fylkesmannen gjør denne vurderingen i sin høringsuttalelse.

Etter min oppfatning utgjør den betydelige båttrafikken allerede en så hyppig forstyrrelse for fuglelivet i Falstadbukta at en ytterligere utvidelse ikke er tråd med Naturmangfoldlovens prinsipper. Det oppgraderte havneanlegget har gitt rom for større båter med større motorer med høyere lydnivå. Etter mine observasjoner (med god utsikt til fredningsområdet fra bolig) har denne utviklingen medført oftere oppflukt av fugl innenfor fredningsområdet som følge av forstyrrelse. Spesielt mener jeg denne trafikken hindrer den døgnkontinuerlige ferdselen av ærfugl, som på dagtid har næringsvandring inn på Falstadbukta og trekker ut av bukta på kveldstid. Båtkjøring innenfor fredningsområdet er observert ved en rekke anledninger, noe som ikke er tillatt ifølge forskriften.

Det skal ellers nevnes at jeg tidligere har påpekt i brev til fylkesmannen at fuglefredningsområdet har vært utsatt for annen uheldig påvirkning siden opprettelsen av fredningsområdet i form av bygging av bolig i kanten av flomålsonen helt på grensen til fredningsområdet (jfr. vedlagte brev av 19.4.2006). Når det skal tas stilling til det omsøkte tiltaket, er det av betydning å vurdere saken også i lys av summen av ulike påvirkninger på naturmiljøet, jfr. Naturmangfoldlovens §10.

3 Alternativ til det omsøkte tiltaket

Med utgangspunkt i konfliktforholdet til både friluftslivsområdets opprinnelige formål og til fuglefredningsområdet bør det vurderes om andre havner i kommunen er bedre egnet til imøtekomme et eventuelt behov for nye båtplasser. I så måte ligger småbåthavna ved Holsand på Skogn i kort avstand fra Ekne.

Avslutningskommentar

Med bakgrunn i de innvendinger jeg her har fremmet, håper jeg fylkesmannen også ser disse og avviser søknaden om utvidelse av båthavna. Jeg ber også om at fylkesmannen vurderer om utvidelsen av småbåthavna fram til nåværende 74 båtplasser er gjort på rettmessig grunnlag.
Jeg ber om å bli tilsendt fylkesmannens vurdering når denne foreligger.

20.03.2012 kom tiltakshaver med kommentarer til nabomerknaden.

Utvidelse av Ekne Småbåthavn – Svarbrev
Vi viser til Deres brev av 3.februar d.å. etter mottatt nabovarsel om utbygging av småbåthavna.

Innledningsvis peker Dere på forhold som trafikkøkning, trafikksituasjoner, utkjøring til Kaiveien og høy fart. Vi må be om at dere tar det opp med rette offentlige myndigheter. Vi kan bemerke at vi mener vel 20 nye båtplasser neppe vil gi merkbar, økt belastning på den kommunale veien.

Videre stiller dere spørsmål ved at ”beboere utenfor Ekne” får tilgang til vår småbåthavn. Vi vil anføre at det aldri har vært, eller vil bli, vår intensjon å tildele båtplasser etter søkeres hjemstedsadresse. Vi vil også opplyse om at Ekne Småbåthavn ligger på kommunal grunn og i et kommunalt friområde. Vi registrerer søknader om båtplass både fra innflyttere til Ekne, søkere med tilgang til hytte eller fritidsbolig og øvrige som trolig ser verdien av vår havn og vårt rekreasjonsområde.

Til slutt nevner Dere Falstad fuglefredningsområde og verneforskrift. Vi mener at både dagens småbåthavn og delen som den nå ønskes utvidet med, ligger på god avstand fra dette.
Vi antar at det også er grunnen til at etableringen av havna ble opprinnelig godkjent. Vi registrerer Deres fortolkning av Naturmangfoldloven. Fra vår side antar vi at utbyggingen vil være fullt i tråd med denne, som sier bl.a. ”I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig”.
Avslutningsvis vil vi opplyse om at vi vil føre saken videre, og at den vil bli behandlet på ordinært årsmøte i Ekne Småbåthavn 8.mars “.

Nedenforstående brev ble sendt Ekne Småbåthavn til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som en kommentar til Lunds brev. 

Utfyllende opplysninger til søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn
Vi viser til vår ”Søknad om igangsettingstillatelse – 1719/158/3 – Falstadberget ” til Innherred Samkommune, brev sendt Dere 29.02.2012 av kommunen, og ”Innvendinger til søknad om utvidelse av småbåthavna på Ekne” i brev fra Roar A. Lund 12.03.2012.
Roar A. Lund hevder utvidelsen er uheldig med hensyn til miljø og friluftsinteresser. Han stiller også spørsmål ved det rettmessige grunnlaget for dagens størrelse på havneanlegget.

Miljø og friluftsinteresser
Vi vil hevde at omtalte brev fra Lund er satt sammen av subjektive påstander. Vi vil gjerne påpeke og tilbakevise disse ved en felles befaring på området. Vi hevder at sjøfugl, fiskeinteresser, badeinteresser og friluftsaktivitet forøvrig er godt ivaretatt med dagens anlegg og den planlagte utvidelsen.

Rettmessig grunnlag for dagens havneanlegg
Dagens småbåthavn med tilhørende landanlegg vil vi opplyse om er utviklet i god dialog og godt samarbeid med Levanger Kommune og Innherred Samkommune. Vi har søkt etter beste evne å følge gjeldende regelverk og føringer som er gitt.

Avslutningsvis mener vi at vårt anlegg viderefører en tradisjon med havn i en bygd ved fjorden hvor beboerne vet å benytte dette til rekreasjon og fritidsaktivitet. Det store flertallet av innbyggerne vet således å støtte opp om dette miljøskapende tiltaket. Vi registrerer at det er beboere i en – 1 - fritidsbolig som er kritiske til dette.

Vi håper at fylkesmann og øvrige myndigheter i den kommende behandlingen vil vektlegge vårt syn på hvordan nærområdet bør utformes og miljø ivaretas.

29.03.2012 Mottok samkommunen en uttalelse fra Norsk Ornitologisk forening (NOF) der de uttaler at de er negative til den omsøkte utvidelsen av småbåthavna. Til orientering er ikke forbundet en høringspart i denne saken. 

02.04.2012 kom Fylkeskommunen med sin høringsuttalelse, der de anbefaler kommunen å utarbeide en reguleringsplan som også omfatter småbåthavna.

03.04.2012 mottok Innherred-Samkommune høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Kort oppsummert råder også Fylkesmannen kommunen til å få ordnet en reguleringsplan for området.

Innherred-Samkommune hadde den 13.04.2012 møte på Ekne småbåthavn, med representanter fra Ekne småbåthavn, Pål Austeen og Herbjøn Vinje. Fra kommunen møtte Torbjørn Sirum, Kirstine Karlsaune, Audhild Slapgård, Håvard Heistad og John Helge Holmen. Formålet med møtet var å se hvordan anlegget ser ut i dag, kartlegge behovet for en reguleringsplan, samt veiledning i prosessen videre.

11.04.2012, sendte tiltakshaver inn en revidert søknad, der det søkes om en midlertidig plassering av pilaren i påvente av å komme i gang med reguleringsarbeidet.

17.04.2012, ble saken på nytt sendt på høring, ettersom at det er ny plassering av pilaren samt at det nå kun er snakk om en midlertidig plassering.

16.05.2012, kom uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Den nye uttalelsen er i samsvar med den forrige, og fylkesmannen fraråder kommunen å dispensere fra planen.

Innherred-Samkommune har pr.dags dato ikke mottatt noen ny uttalelse fra Fylkeskommunen. Innherred-Samkommune går derfor ut ifra at de opprettholder sitt standpunkt som i brev av 02.04.2012.  
   
Nabovarsling:
Det er foretatt tilstrekkelig nabovarsling i samsvar med plan og bygningslovens paragraf 21-3, til den opprinnelige søknaden.
 
Når det gjelder nabovarsling til den reviderte søknaden, er det ikke gjennomført noen ny nabovarsling. Kommunen er av den oppfatning at dette ikke er nødvendig siden alle sider av saken ble godt belyst første gang, samt at den reviderte søknaden ikke medfører noen særlige endringer i forhold til de punktene som ble bemerket av Roar Lund. Kommunen har av den grunn tatt Lund sine merknader til den første søknaden med i vurderingen av midlertidig denne søknaden.   

Vurdering:
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 første ledd, har kommunen ”adgang til å gi varig (…) dispensasjon fra bestemmelser fastsatt (…) i medhold av denne lov”.

Utgangspunktet er således at kommunen kan gi dispensasjon fra gjeldende plan. Forutsetningen for slik adgang som nevnt i første ledd, er imidlertid at ”hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra (…) [ikke] blir vesentlig tilsidesatt” og videre at en samlet vurdering tilsier at fordelene med å gi dispensasjon er ”klart større enn ulempene” jf. pbl. § 19-2 annet ledd.

Ordlyden i § 19-2 annet ledd gir som utgangspunkt uttrykk for en høy terskel for at dispensasjon skal kunne gis. Dette bekreftes i bestemmelsens forarbeider (Ot.prp.nr.32 2007-
2008) hvor det uttales at dispensasjon ikke skal være en kurant sak. Det vises til at dispensasjon ikke må undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag.

Med en utvidelse på 20 båtplasser er det klart at det vil bli økt aktivitet i området. Dette medfører selvfølgelig både fordeler og ulemper for de som bor i nærmiljøet. Fordelene med økt aktivitet er at flere kan bli oppmerksomme på selve plassen Ekne, som i det lange løp kan føre til økt bosetting.  

I planprosessen vil alle slike problemstillinger bli godt belyst og utredes før man tar endelig standpunkt til både plassering og selve utvidelsen. Kommunen ser positivt på at tiltakshaver er innstilt på å få regulert området, slik at man kan oppnå en helhetlig og god løsning for både friområdet, parkeringsplasser, plasser til vinteropplag for båt, kiosk salg og eventuelle andre servicefunksjoner og skape en helhetlig løsning.  

Videre er det slik at midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. 20-1 første ledd bokstav j, ikke må plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. Jf. pbl. § 30-5.

Her er det altså snakk om en flytebrygge/pir på 40 meter som kobles på det eksisterende anlegget for en periode på inntil 2 år. Denne bryggen/piren blir liggende i vannet, og kommunen kan ikke se at dette tiltaket er til hinder for allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på noen måte er til vesentlig ulempe for omgivelsene.  Plan og bygningslovens § 30-5 er således ikke til hinder for at tiltaket gjennomføres.

Trafikk
Når det gjelder økt trafikk i området, som følge av utvidelsen har kommunen fått opplyst av tiltakshaver at ca halvparten av de som står på venteliste for båtplass i dag er innbyggere som er bosatt på Ekne. Disse bor i gangavstand til småbåthavna.

Lund påpeker i sin nabomerknad at det har blitt en merkbar trafikkøkning som følge av at etablering av småbåthavna samt serviseringstilbudet i helgene. Her oppleves det besvær både i forhold til støv, støy samt høyfart.  

Veien som leder ned til friluftsområdet og småbåthavna er en forholdsvis smal kommunal grusvei. Utgangspunktet er således at alle og enhver skal kunne benytte seg av denne veien, uavhengig av småbåthavna.

Fartsgrensen på strekningen er satt til 30 km/t. Dette må man anta har med antall avkjørsler, beliggenhet, standarden på veien samt at man ønsker å unngå støv og støy plager i størst mulig grad for de som bor tett inntil veien. Lund nevner også at det har vært hyppig overtredelser av fartsgrensen. Når det gjelder overtredelse av fartsgrensen er ikke dette en sak for kommunen, men for politiet.

Noe som taler i mot at dispensasjon skal gis er plassmangel. Dette både i forhold til båtopplag og parkerings areal.

Fuglefredningsområdet 

I underkant av 300 meter fra småbåthavna ligger Falstad fuglefredningsområde.
Lund ytrer en skepsis til utvidelsen, siden utvidelsen vil medføre at småbåthavna kommer enda nærmere fuglefredningsområdet enn hva som er tilfellet på nåværende tidspunkt. Dersom småbåthavna kommer enda nærmere, er Lund redd for konsekvensene dette vil ha spesielt for ærfugl.  

Slik som saken står nå er det søkt om en midlertidig plassering av flytebrygge/pir, som gjør at båtplassene kan benyttes i påvente av planprosessen. Den plasseringen som er omsøkt vil ikke medføre at småbåthavna kommer noe nærmere fuglefredningsområdet enn hva som er status i dag.

Generelt kan det sies at slike småbåtanlegg av og til kan skape laguner hvor brakkvannsarter trives.

Båttrafikk i fredningsområdet

Når det gjelder båttrafikk i fredningsområdet, ser kommunen alvorlig på dette, dersom dette er tilfelle. Slik skal ikke forekomme. Kommunen oppfordrer tiltakshaver til å informere alle som har båtplasser ved småbåthavna om fredningsområdet og be om at dette respekteres.

Videre er det et faktum at fredningsområdet ligger på et langgrunt område, noe som gjør at båter med motor vil ha problemer med å komme seg til fredningsområdet særlig ved fjæra sjø.

Friluftsliv

Ved å tillate denne midlertidige utvidelsen er man med på å gi flere muligheten for å komme seg ut på sjøen. Anlegget er tilrettelagt for at også bevegelseshemmede kan komme seg i land på dette anlegget. Denne småbåthavna er åpen for allmenferdsel, og har noen gjesteplasser. Dette er med på å øke aktiviteten på Ekne og flere får nyte godt av det eksisterende friluftsområdet som ligger like ved småbåthavna.

Det er også en realitet at man ved utvidelser av eksiterende anlegg, er med på å unngå utbygging av nye private enkelt anlegg.  
 
Videre må man kunne si andre fordeler ved å tillate denne midlertidige plasseringen er at Eknesmåbåthavn oppnår den løsningen som fremstår som mest hensiktsmessig på dette tidspunktet, i påvente av reguleringsplanen. Denne midlertidige plasseringen må kunne anses som en hensiktsmessig og god utnyttelse av det allerede eksisterende anlegget, samt det faktum at man unngår at noe nytt landområdet blir benyttet til for eksempel landfeste. I forarbeidene til pbl § 19-2 er det understreket at vilkårene for dispensasjon ikke må bli så strenge at de hindrer hensiktsmessig utnyttelse av gjenstående arealer. Kommunen kan ikke se at reguleringsplanens formål, hindrer denne midlertidige plasseringen. Da det ikke skal foretas inngrep i området.

Innherred-Samkommune er av den oppfatning at dette er en god løsning. Dette på bakgrunn av at man ikke benytter noe nytt landområde i forbindelsen med utvidelsen. Det er kun snakk om en utvidelse i vannet. Anlegget vil ikke komme noe nærmere fuglefredningsområdet enn hva som er tilfellet i dag.

Kommunen kan heller ikke se at dispensasjonen som sådan, vil danne noe mønster for senere avgjørelser innenfor samme planområde. Kommunen har vurdert saken og kommet frem til at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, ikke vil bli “vesentlig tilsidesatt” samt at fordelene ved å gi en dispensasjon er “klart større enn ulempene”. Vi finner dermed at vilkårene i pbl § 19-2 er oppfylt, slik at dispensasjon kan gis.

Med hjemmel i pbl § 19-2, gir kommunen med dette Ekne Småbåthavn midlertidig tillatelse til oppføring av flytebrygge/pir i inntil 2 år, i påvente av reguleringsplan.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051