Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.05.15 - sak 38/15 - Områdereguleringsplan Levanger havn - Endring

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivsaknr: 2015/2776


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.05.15 38/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Områdereguleringsplanen for Levanger havn revideres i sin helhet.
 2. Problemstillinger som framgår av saksframlegg, vurderes i forbindelse med revisjonsarbeidet.
 3. Næringslivet, festere og aktuelle utbyggingsaktører tas med i planarbeidet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

I plan- og utviklingskomiteens møte 22.4.2015 ble det orientert om en del erfaringer og utfordringer mht. vedtatt plan og utbygging av havneområdet. Gjeldende plan ble diskutert. Administrasjonen ble bedt om å komme med en sak om regulering av havneområdet (endring), størrelse/avgrensning (ytre og/eller indre havneområdet), hvilke utfordringer en revidering skulle ta opp og medvirkning i planprosessen. Presentasjonen i møte 22.4.2015 følger vedlagt. 

Vedlegg:

1

PowerPoint-presentasjon Omregulering Levanger havneområde - grunnlag for diskusjon. PUK 22. april 2015 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I forbindelse med den planlagte utbyggingen av Sjøsiden på ytre havneområde, ble det inngått en privatrettslig avtale. I denne avtalen skulle kommunen igangsette arbeidet med en reguleringsendring for ytre havneområde hvor området nord for dette planområdet skulle vurderes planlagt med småbåthavn.

Følgende bestilling ble forelagt 3 konsulenter som kommunen har rammeavtale med: 

Klikk for større skisse

Norconsult AS ble engasjert for utarbeidelsen av denne endringen for ytre havn i områdereguleringsplanen for Levanger havn, vedtatt 25.5.2011. Gjeldende planer for hele havneområde framgår av oversikten nedenfor. Vedtaksdatoer framgår av oversikten.

Klikk for større skisse

Med bakgrunn i en del diskusjoner i PUK rundt bl.a. områdereguleringsplanens krav til næringsvirksomhet, parkeringsløsning, etasjehøyder etc., ønsket rådmannen en diskusjon rundt hele områdereguleringsplanen og ikke bare en endring for ytre område. Med bakgrunn i dette ble det på PUK sitt møte 22.4.2015 redegjort for prinsippene i gjeldende plan og presentert en del problemstillinger rådmannen ønsket en diskusjon rundt. Presentasjonen følger vedlagt.

Følgende problemstillinger ble bl.a. tatt opp:

 • Bruken av områdereguleringsplanen i utforming av området for å sikre god kvalitet estetisk og funksjonelt både for framtidige beboere, næringsaktører og Levanger befolkning – reguleringsformål, detaljeringsgrad, rekkefølgebestemmelser etc.
 • Områdeplanens sikteakser
 • Kvartalsstrukturen indre havneområde
 • Forholdet mellom og lokalisering av bolig- og næringsarealene
 • Bygninger – etasjeantall, signalbygg, materialbruk etc.
 • Veger, gang- og sykkelveger, stier – funksjon, standard, kapasitet etc,
 • Parkering – dekningskrav, gateparkering, parkering i kjeller, parkeringshus
 • «Havnevirksomhet» og kaifronter – standard, småbåthavn/-havner, gjestehavn
 • Møteplasser – funksjon, standard
 • Parker – funksjon


Det vises ellers til presentasjonen for nærmere redegjørelse for disse problemstillingene. I redegjørelsene er det også tatt opp kommunestyrets vedtak om dekning av infrastruktur, bruk aa utbyggingsavtaler, prinsipper for salg av tomt og eventuell dannelse av et utviklingsselskap. Dette er problemstillinger som er knyttet til gjennomføringen av planen og ikke til selve planarbeidet. 

Som det framgår av bestillingen for ytre havneområdet, forutsettes det omregulering av barnehagetomta i dette området. Dette er avklart opp mot framtidig struktur for barnehageutbygging i kommunen. I tillegg muliggjør dagens plan utbygging av en barnehage på indre havneområdet – ved strandparken.. Det vil da heller ikke bli behov for en slik mulighet.

Vaskeriet ved Holmgangen har nå flyttet ut av sine lokaler. I gjeldende plan er tomten regulert til parkeringshus, jfr. en av problemstillingene. Kommunen eier bygningen. Med bakgrunn i bygningens beskaffenhet og sentrale beliggenhet, er kommunen i ferd med å sette i gang en mulighetsstudie mht. bruk av bygninger til kulturelle formål/kulturrettet virksomhet.

Ved utarbeidelse av gjeldende plan, ble det kjørt omfattende medvirkning fra næringslivet og festerne på havneområdet. Planarbeidet ble igangsatt og kjørt i regi av næringsselskapet. 

Vurdering:

Ut fra drøftingene i PUK etter orienteringen, oppfattet rådmannen diskusjonen bl.a. slik:

 • Behov for å se på hele området, men at det ble fremmet en egen sak om planens omfang og opplegg for prosess
 • Bør ha både bolig og næring. Andel næring, næring i 1. etg. og eller egne næringsbygg tas opp i forbindelse med planarbeidet
 • Gjeldende plan sine prinsipper mht. sikteakser opprettholdes
 • Kvartalsstrukturen på indre havneområdet beholdes
 • Bruk av tre i ny bebyggelse må tillates (massivtrebebyggelse)


Havneområdet er et unikt utviklingsområde med dets nærhet til vann på alle kanter – sundet på den ene siden, Levangerelva på den andre og vent ut mot fjorden. Området har nærhet til gode grønt- og aktivitetsområder med Holmgangen og Røstadområdet. Det er derfor viktig at områdets kvaliteter sikres gjennom gode planer. Målet må være å skape et attraktivt område med gode kvaliteter både for framtidige beboere, næringsliv og byen innbyggere. En gjennomgang av reguleringsplanen med de erfaringer en hittil har hatt for å sikre disse kvalitetene, er derfor nødvendig med jevne mellomrom. Kommunen har her også en rolle som eier av nesten hele området. Med sin størrelse og den tetthets som må velges for slike områder, har området i et utviklingsperspektiv 30 – 40 års horisont. 

Rådmannen vil anbefale at det nå tas en gjennomgang av hele området. Med utgangspunkt i de erfaringer en hittil har hatt med de planlagte prosjekter, vil rådmannen anbefale at bl.a. følgende føringer legges for planarbeidet:

 • Endringer vist i bestilling for ytre havn
 • Prinsippet mht. sikteakser opprettholdes
 • Kvartalsstrukturen på indre havneområdet opprettholdes
 • Møteplasser/utsiktsplasser skal ivaretas i ny revidert plan
 • Skald Ravns plass opprettholdes som den sentrale plassen i området
 • Attraktive parker og stier rundt område opprettholdes og hvor det skilles klart mellom privat og offentlig areal
 • Etasjeantall vurderes. Økning til 5.etg. for enkelte kvartaler kan vurdere, men skal grunngis i forhold til omkringliggende planlagt bebyggelse
 • Planene for et signalbygg på området opprettholdes
 • Parkering vurderes nærmere – dekningsgrad, gateparkering, parkering i kjeller (underhele bygget) og parkeringshus


Som ved forrige utarbeidelse av områdereguleringsplanen, må aktiv medvirkning fra næringsliv, festere og aktuelle utbyggingsaktører i planarbeidet. Hvis det blir dannet et utviklingsselskap, vil dette selskapet stå sentralt i utarbeidelsen av den reviderte områdereguleringsplanen.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.05.2015 15:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051