Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.05.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Moafjæra (Nytt nærings- og leilighetsbygg på Moan, hovedinngang)
Dato: 13.05.15 - 14:45
Tid:
12:00 - Omvisning og orientering v/Berg Eiendom
13:00 - PUK-møte (møterom i 2. etg over Intersport/Expert)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 34/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 35/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 36/15 Detaljregulering for E6 midtdeler Vassmarka - Ronglan utredning vedtak
PS 37/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4 - 1719/13/7 utredning vedtak
PS 38/15 Områdereguleringsplan Levanger havn - Endring utredning vedtak
 PS 39/15 Søknad om oppføring av anneks - 1719/243/2/3 Tomt nr 84 Løvtangen - Torgeir Skirstad - utlagt 08.05.15 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5+5 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf - forfall
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf - forfall
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf - forfall
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Ingrid Brattgjerd sp vara ap/sp/krf x Astrid Juberg Vordal
Hallvard Svendgård ap vara ap/sp/krf x Ingvill Berg Fordal
Kjellrun Støp v vara h/v/sv x Gerd Haugberg 
Knut Sigurd Hjelmstad   h vara  h/v/sv  Gunnar Morten Løvås
Svein Erik Musum  frp  vara  frp   Geir Tore Persøy  


Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder Samfunnsutvikling Petter VollÅsmund Brygfjeld 

 

Orienteringer:


Spørsmål:
Fra Kjellrun Støp, V – Status Restaureringsfondet
Til toppen av siden

 

 

PS 34/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 35/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og  Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og  Lars Petter Holan, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 36/15 Detaljregulering for E6 midtdeler Vassmarka - Ronglan

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Plankartet justeres i henhold til vedlegg 5.
   
 2. Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene:
  a. § 10.1 endres til: «Melhus vannkulvert kan utvides inntil 3 meter på østre side og inntil 2 meter på vestre side».
   
  b. følgende formulering tas inn i § 3.3: «En kartlegging av fremmede arter i planområdet må gjøres før arbeid med masseflytting og deponering starter».
   
  c. § 3.6 endres til: «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (Rundskriv T- 1442) legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Støyskjermingstiltak bør tilfredsstille grenseverdi 55 dB (LDEN) på uteplass og 35 dB (Leq24h) inne i oppholdsrom. Støytiltakene skal være praktisk gjennomførbare og skal økonomisk stå i rimelig forhold til den støydempende effekten (ambisjonsnivåmetoden). Dersom det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende støyforhold (jf. T-1442/2012) skal dette dokumenteres.»
   
  d. Følgende formuleringer tas inn i § 3.6: «Eventuelle støyreduserende tiltak skal stå ferdig senest samtidig med ferdigstillelse av veganlegget. Det skal gjennomføres en dialog med Fylkesmannen før det tas stilling til det endelige omfanget av lokale støytiltak»
    
  e. Følgende eneboliger og fritidsboliger berøres av gul sone i støysonekart- vegtrafikk, og listes opp i § 3.6 i tillegg til de som allerede står der:
  Gnr./bnr.      Adresse
  180/1             Gamle E6 95
  180/9             Gamle E6 125
  180/12           Gamle E6 167
  175/8             Gamle E6 169
  175/7             Gamle E6 171
  175/11           Gamle E6 177
  175/9             Risbergvegen 2
  170/1             Gamle E6 315
  80/1               Gamle E6 481
  80/1               Gamle E6 577
  82/19             Gamle E6 579 
   
 3. Forslag til detaljregulering for E6 midtdeler Vassmarka – Ronglan, med overnevnte endringer, vedtas deretter i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP og Alf Magnar Reberg, SP:

Det bes om at det på nytt vurderes om det er nødvendig å flytte gamle E6 så mye som 14 meter i Nonstadlia, da E6 flyttes bare 5 meter.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Forslag til tillegg tiltrådt med 7 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

 1. Plankartet justeres i henhold til vedlegg 5.
   
 2. Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene:
  a. § 10.1 endres til: «Melhus vannkulvert kan utvides inntil 3 meter på østre side og inntil 2 meter på vestre side».
   
  b. følgende formulering tas inn i § 3.3: «En kartlegging av fremmede arter i planområdet må gjøres før arbeid med masseflytting og deponering starter».
   
  c. § 3.6 endres til: «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (Rundskriv T- 1442) legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Støyskjermingstiltak bør tilfredsstille grenseverdi 55 dB (LDEN) på uteplass og 35 dB (Leq24h) inne i oppholdsrom. Støytiltakene skal være praktisk gjennomførbare og skal økonomisk stå i rimelig forhold til den støydempende effekten (ambisjonsnivåmetoden). Dersom det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende støyforhold (jf. T-1442/2012) skal dette dokumenteres.»
   
  d. Følgende formuleringer tas inn i § 3.6: «Eventuelle støyreduserende tiltak skal stå ferdig senest samtidig med ferdigstillelse av veganlegget. Det skal gjennomføres en dialog med Fylkesmannen før det tas stilling til det endelige omfanget av lokale støytiltak»
    
  e. Følgende eneboliger og fritidsboliger berøres av gul sone i støysonekart- vegtrafikk, og listes opp i § 3.6 i tillegg til de som allerede står der:
  Gnr./bnr.      Adresse
  180/1             Gamle E6 95
  180/9             Gamle E6 125
  180/12           Gamle E6 167
  175/8             Gamle E6 169
  175/7             Gamle E6 171
  175/11           Gamle E6 177
  175/9             Risbergvegen 2
  170/1             Gamle E6 315
  80/1               Gamle E6 481
  80/1               Gamle E6 577
  82/19             Gamle E6 579 
   
 3. Forslag til detaljregulering for E6 midtdeler Vassmarka – Ronglan, med overnevnte endringer, vedtas deretter i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.


Det bes om at det på nytt vurderes om det er nødvendig å flytte gamle E6 så mye som 14 meter i Nonstadlia, da E6 flyttes bare 5 meter.
Til toppen av siden

 

 

PS 37/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4 - 1719/13/7

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Sørlia felt D4, datert 23.03.2015, med bestemmelser datert 23.02.2015, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Sørlia felt D4, datert 23.03.2015, med bestemmelser datert 23.02.2015, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

 

 

PS 38/15 Områdereguleringsplan Levanger havn - Endring

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Områdereguleringsplanen for Levanger havn revideres i sin helhet.
 2. Problemstillinger som framgår av saksframlegg, vurderes i forbindelse med revisjonsarbeidet.
 3. Næringslivet, festere og aktuelle utbyggingsaktører tas med i planarbeidet.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Områdereguleringsplanen for Levanger havn revideres i sin helhet.
 2. Problemstillinger som framgår av saksframlegg, vurderes i forbindelse med revisjonsarbeidet.
 3. Næringslivet, festere og aktuelle utbyggingsaktører tas med i planarbeidet.
  Til toppen av siden

 
 

PS 39/15 Søknad om oppføring av anneks - 1719/243/2/3 Tomt nr 84 Løvtangen - Torgeir Skirstad - Klage

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtaket i sak 24/15 av 18.03.2015 opprettholdes og saken oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedtaket av 18.03.2015 er fattet med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon) der det ble gitt avslag på søknad om etterhåndsgodkjennelse og dispensasjon for arealoverskridelse både i forhold til anneks og hytte.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.05.2015

Merknad:

Enhetsleder Petter Voll fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedtaket i sak 24/15 av 18.03.2015 opprettholdes og saken oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedtaket av 18.03.2015 er fattet med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon) der det ble gitt avslag på søknad om etterhåndsgodkjennelse og dispensasjon for arealoverskridelse både i forhold til anneks og hytte.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 13.05.2015 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051