Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.11.14 - sak 82/14 - Detaljregulering for Stallmyra

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2014/3078

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 12.11.14 82/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Stallmyra sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 18.8.2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 18.8.2014 PDF  -  JPG
   
 3. Planbestemmelser, datert 18.8.2014 PDF
     
 4. Visuell presentasjon PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Innspill til varsel om oppstart PDF


Saksopplysninger: 

Bakgrunn.

Norconsult AS fremmer forslag til detaljregulering for Stallmyra i Åsenfjord på vegne av Levanger kommune. Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge ny avkjørsel til eksisterende industriområde, samt å tilrettelegge for idrettsformål.

Planområdet.

Klikk for større foto

Planområdet ligger langs Fv 753 (Frostadvegen) ca. 4 kilometer fra Åsen sentrum. Innenfor området er det i dag noe næringsvirksomhet, samt at det i den vestlige delen ligger 4 skotthyllbaner.

Planstatus.

Klikk for større kart

Deler av planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Åsenfjord, Vollamarka 2 boligfelt. Dette gjelder industriområdet og en boligeiendom som er tatt med i planforslaget. For resten av planområdet gjelder kommuneplanens arealdel, hvor formålet er LNF (landbruk, natur og friluftsformål).

Planforslaget.

Generelt.

Planforslaget regulerer til formålene industri, boligbebyggelse og idrettsanlegg. I tillegg reguleres ny avkjørsel fra fylkesvegen og parkering.  

Området regulert til boligbebyggelse er en eksisterende boligtomt hvor eiendomsgrensen i nord i gjeldende regulering går inn i industriområdet. Dette retter det nye planforslaget nå opp. På arealer regulert til idrett er det tenkt etablert en ny fotballbane for 7èr fotball, samt fire nye skotthyllbaner.

Bebyggelsen.

For arealet regulert til boligbebyggelse og industri er bestemmelsene i gjeldende regulering videreført når det gjelder hva som kan bygges. Innenfor arealet avsatt til idrettsformål, kan det bare oppføres mindre konstruksjoner som er nødvendig for utnytting og drift av områdene.

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Det legges opp til felles kryss for adkomst til industriområdet og idrettsanlegg. Krysset er dimensjonert etter Statens vegvesen sine håndbøker. Krav til fri sikt er ivaretatt.

Langs fylkesvegen er det regulert gang- og sykkelveg langs hele planområdet. Det nye planforslaget grenser til denne reguleringen, slik at her vil fortsatt gang- og sykkelvegreguleringen i «gammel» plan gjelde.

Parkering.

Planforslaget regulerer en parkeringsplass med 16 parkeringsplasser til benyttelse for brukere av idrettsanlegget.

Støy.

For dette prosjektet er det ikke kjørt støyberegninger, da tiltaket ikke gir et økt støynivå. Planforslaget inneholder heller ikke ny støyfølsom bebyggelse. Industristøy skal vurderes i detalj i egen utbyggingsplan. Etter en mer detaljert vurdering av industristøyen, må man se nærmere på om det er behov for at bebyggelsen må utformes spesielt for å innfri anbefalingene i T-1442. Reguleringsbestemmelsene sikrer at Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging (rundskriv T-1442) skal legges til grunn.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Plan- og bygningslovens krav om ROS-analyse er etterkommet gjennom planbeskrivelsen, med avsnitt som omhandler trafikk, grunnforhold, støy, flom og anleggsarbeider. Stabilitet og rasfare er vurdert og beskrevet i pkt. 3.5 i beskrivelsen.

Flom er vurdert og beskrevet i pkt. 3.8 i beskrivelsen. Tiltakshaver er ikke kjent med andre forhold av betydning for samfunnssikkerheten som ikke er belyst i beskrivelsen. 

Kulturminner.

I forbindelse med varsling av planoppstart krevde Fylkeskommunen undersøkelser av mulige kulturminner i området. Undersøkelsen er gjennomført uten at det ble funnet kulturminner i området.

Planprosess.

Det ble den 09.07.14 sendt ut kunngjøring om oppstart av planarbeid til fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, NTE, sametinget, Statens vegvesen og berørte grunneiere. Varsel om planoppstart ble også annonsert i Levangeravisa 14.06.2014.

Fra offentlige organer er det mottatt kommentarer/merknader fra fylkesmannen, fylkeskommunen, statens vegvesen og NTE. Forslagsstiller har kommentert innspillene i vedlagte planbeskrivelse. Det er ikke mottatt skriftlige eller muntlige kommentarer/merknader fra naboer og grunneiere.

Vurdering:

Planforslaget vil bedre adkomsten til industriområdet, samtidig som det tilrettelegges for å etablere en ny fotballbane på stedet. Denne banen vil være en erstatning for grusbanen i Åsen sentrum som det er et ønske om å omdisponere til areal for utvidelse av Grilstad sitt foredlingsanlegg. Rådmannen mener at planforslaget legger til rette for en god utnyttelse og at det nye idrettsanlegget vil være et positivt tilskudd for bebyggelsen i nærområdet.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke er risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. Kommunen legger til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Det foreslås at planforslaget vedtas sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 12.11.2014 16:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051