Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.11.14

Bruk ab nettbrett

Møtested: Kortmans Lysfabrikk, Åsen
Dato: 12.11.14
Tid: 13:00 - 14:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 77/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 78/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 79/14 Detaljregulering Røstad studentby - 1719/274/18 23 og 25 utredning vedtak
PS 80/14 Detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg utredning vedtak
PS 81/14 Detaljregulering for Sjøgata 33 utredning vedtak
PS 82/14 Detaljregulering for Stallmyra utredning vedtak
PS 83/14 Utbyggingsavtale Gjemble lille - 1719/4/1 utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingrid Brattgjerd sp vara ap/sp/krf x Ingvill Berg Fordal
Kjellrun Støp  vara  h/v/sv  Vebjørn Haugom 


Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Stene, Åsmund Brygfjeld 

 

Merknad

 
Gnr/bnr 37/181 Nytt elevinternat ved Skogn folkehøgskole - Søknad om dispensasjon fra krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan.

Enstemmig vedtak:
Dispensasjonssaken behandles administrativt da den ikke anses å være av prinsipiell art.
Til toppen av siden

 

 

PS 77/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 78/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll:  Lars Petter Holan, AP og Astrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll:  Lars Petter Holan, AP og Astrid Juberg Vordal, AP
Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 79/14 Detaljregulering Røstad studentby - 1719/274/18  23 og 25

Rådmannens forslag til vedtak:

Innsigelsen fra Fylkesmannens landbruksavdeling tas til følge og forslag til detaljregulering for Røstad studentby, datert 18.05.2014, inkludert senere revisjon 25.08.2014, avvises.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak og innstilling fra Alf Magnar Reberg, SP, på vegne av AP, SP og KRF:

Rådmannen bes snarest avklare med departementet om det er fremmet en innsigelse i lovens forstand innenfor lovens frist. Forutsatt at det er fremmet en innsigelse innenfor lovens frist ber kommunen med hjemmel i plan og bygningsloven § 5-6 om at det gjennomføres megling i sak der Fylkesmannens landbruksavdeling har fremmet innsigelse til regulering for Røstad studentby.

Begrunnelse

Innsigelsen fra fylkesmannen bør ikke vektlegges fordi den har flere svakheter, og bør bli tilsidesatt av departementet.

 1. Det første man bør ta stilling til er om det er fremmet innsigelse innenfor lovens frist. Innsigelsen ble ikke fremmet innen høringsfristen. Administrasjonen i kommunen har muntlig samtykket til at fylkesmannen fikk utsatt frist uten at høringsfristen ble utsatt. Fylkesmannen kom med en uttalelse datert 22. august 2014. Det vises til pkt 3 i brev fra utbyggers advokat datert 20. oktober 2014 og administrasjonens redegjørelse for dette spørsmål knyttet til administrasjonens kommentar til brevet fra utbyggers advokat. Det er ikke naturlig at Fylkesmannen som har fremmet innsigelsen selv tar stilling til om innsigelsen er fremmet i tide, og derfor bør Rådmannen kontakte departementet om dette spørsmål. Departementet bes henvise til korrekt forvaltningsorgan dersom departementet selv ikke er riktig organ. 
 2. Fylkesmannens brev av 22. august var ingen innsigelse, men et varsel om at innsigelse ikke ville komme dersom samordning med Sinot`s reguleringsplan på nabotomten ble gjennomført. I ettertid viser det seg at hverken Sinot eller Stiklestad eiendom ville samordne slik fylkesmannen ønsket. Deretter ble det avholdt et møte mellom kommunen og fylkesmannen den 16/9-2014 der fylkesmannen endte opp med flere konkrete krav for ikke å fremme innsigelse. Videre, etter mye mediaomtale om saken, kom fylkesmannen med et «klargjøringsbrev om innsigelse» datert 20. oktober 2014, hvor det hevdes at tidligere uttalelser fra fylkesmannen var innsigelse. Juridiske uttalelser om dette fra utbyggers advokat følger saken. Rådmannen bes også om å avklare disse problemstillinger med departementet.
 3. Gitt at det er fremmet innsigelse innenfor lovens frist bør departementet også uttale seg om det bør oppnevnes sette-fylkesmann. Det er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har fremmet innsigelsen og det må vurderes om samme fylkesmann også skal mekle i saken. Det er fra utbyggers side, ved utbyggers advokat, stilt spørsmål om det ligger innenfor Fylkesmannens saksområde å gi innsigelser av slik art som her er gjort.
 4. Når det gjelder realiteten bemerker PUK at det fremmes innsigelse fra fylkesmannens landbruksavdelingen på et areal som er omregulert fra landbruk for mange år siden.
 5. Det begrunnes med at tiltaket er et vanlig leilighetsprosjekt som ikke er høyskolerelatert. Det fremgår ikke av gjeldende områdeplan at tiltak her skal være høyskolerelatert (det punktet er strøket i planen etter pålegg fra fylkesmannen). Uttalelser om at dette er et vanlig leilighetsprosjekt som dermed ikke har studenter som målgruppe, er kun en påstand som går på tvers av utbyggers planbeskrivelse. Studentorganisasjonen i Nord-Trøndelag ønsker planlagt regulering realisert jamfør uttalelse i media fra Sinot`s direktør. Hint v/rektor har også uttrykt ønske om realisering av planforslaget.
  Det minnes også om plan og bygningslovens klare premisser om vesentlige nasjonale og regionale betydninger for å gå til innsigelse. At det har vesentlig betydning for fylkesmannens landbruksavdeling kan heller ikke anvendes da dette arealet ble omregulert fra landbruk for mange år siden.
 6. Det bør kunne legges til rette for leiligheter i umiddelbar nærhet til Høyskolen på Røstad slik det her planlegges. Det vil styrke Hint som et fortsatt godt utdanningstilbud i kommunen både på kort og lang sikt. Som nevnt uttrykker så vel ledelsen på Hint ved rektor Steiner Nebb, som studentorganisasjonen full støtte til planen. Planforslaget innebærer leiligheter som både Hint og studentene på Røstad ønsker velkommen. Det er jo slik at studenter i andre byer også ofte kjøper leiligheter for å bo i mens de studerer. Reguleringsplanen vil gi et løft for studentbyen Levanger og vil være med og sikre fremtiden og utviklingen for byen.
 7. PUK viser også til at den nye regjeringen i rundskriv til fylkesmennene har påpekt at terskelen for å gripe inn med innsigelse mot reguleringsplaner skal høynes for å unngå overkjøring av lokalpolitiske vedtak.  


Innstilling fra PUK til kommunestyret

 1. Forslag til detaljregulering for Røstad studentby, datert 18.05.2014, inkludert senere revisjon 25.08.2014, vedtas.
 2. Tillegg punkt til reguleringsbestemmelsenes § 1-6:

                                i.            «Ved søknad om rammetillatelse eller et trinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra grunnundersøkelser i planområdet, som dokumenterer tilfredsstillende sikkerhet i henhold til plan og bygningsloven § 28-1 og TEK 10 kapittel 7.» 


Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Forslag fremmet i møtet vedtatt/tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Rådmannen bes snarest avklare med departementet om det er fremmet en innsigelse i lovens forstand innenfor lovens frist. Forutsatt at det er fremmet en innsigelse innenfor lovens frist ber kommunen med hjemmel i plan og bygningsloven § 5-6 om at det gjennomføres megling i sak der Fylkesmannens landbruksavdeling har fremmet innsigelse til regulering for Røstad studentby.

Begrunnelse

Innsigelsen fra fylkesmannen bør ikke vektlegges fordi den har flere svakheter, og bør bli tilsidesatt av departementet.

 1. Det første man bør ta stilling til er om det er fremmet innsigelse innenfor lovens frist. Innsigelsen ble ikke fremmet innen høringsfristen. Administrasjonen i kommunen har muntlig samtykket til at fylkesmannen fikk utsatt frist uten at høringsfristen ble utsatt. Fylkesmannen kom med en uttalelse datert 22. august 2014. Det vises til pkt 3 i brev fra utbyggers advokat datert 20. oktober 2014 og administrasjonens redegjørelse for dette spørsmål knyttet til administrasjonens kommentar til brevet fra utbyggers advokat. Det er ikke naturlig at Fylkesmannen som har fremmet innsigelsen selv tar stilling til om innsigelsen er fremmet i tide, og derfor bør Rådmannen kontakte departementet om dette spørsmål. Departementet bes henvise til korrekt forvaltningsorgan dersom departementet selv ikke er riktig organ. 
 2. Fylkesmannens brev av 22. august var ingen innsigelse, men et varsel om at innsigelse ikke ville komme dersom samordning med Sinot`s reguleringsplan på nabotomten ble gjennomført. I ettertid viser det seg at hverken Sinot eller Stiklestad eiendom ville samordne slik fylkesmannen ønsket. Deretter ble det avholdt et møte mellom kommunen og fylkesmannen den 16/9-2014 der fylkesmannen endte opp med flere konkrete krav for ikke å fremme innsigelse. Videre, etter mye mediaomtale om saken, kom fylkesmannen med et «klargjøringsbrev om innsigelse» datert 20. oktober 2014, hvor det hevdes at tidligere uttalelser fra fylkesmannen var innsigelse. Juridiske uttalelser om dette fra utbyggers advokat følger saken. Rådmannen bes også om å avklare disse problemstillinger med departementet.
 3. Gitt at det er fremmet innsigelse innenfor lovens frist bør departementet også uttale seg om det bør oppnevnes sette-fylkesmann. Det er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har fremmet innsigelsen og det må vurderes om samme fylkesmann også skal mekle i saken. Det er fra utbyggers side, ved utbyggers advokat, stilt spørsmål om det ligger innenfor Fylkesmannens saksområde å gi innsigelser av slik art som her er gjort.
 4. Når det gjelder realiteten bemerker PUK at det fremmes innsigelse fra fylkesmannens landbruksavdelingen på et areal som er omregulert fra landbruk for mange år siden.
 5. Det begrunnes med at tiltaket er et vanlig leilighetsprosjekt som ikke er høyskolerelatert. Det fremgår ikke av gjeldende områdeplan at tiltak her skal være høyskolerelatert (det punktet er strøket i planen etter pålegg fra fylkesmannen). Uttalelser om at dette er et vanlig leilighetsprosjekt som dermed ikke har studenter som målgruppe, er kun en påstand som går på tvers av utbyggers planbeskrivelse. Studentorganisasjonen i Nord-Trøndelag ønsker planlagt regulering realisert jamfør uttalelse i media fra Sinot`s direktør. Hint v/rektor har også uttrykt ønske om realisering av planforslaget.
  Det minnes også om plan og bygningslovens klare premisser om vesentlige nasjonale og regionale betydninger for å gå til innsigelse. At det har vesentlig betydning for fylkesmannens landbruksavdeling kan heller ikke anvendes da dette arealet ble omregulert fra landbruk for mange år siden.
 6. Det bør kunne legges til rette for leiligheter i umiddelbar nærhet til Høyskolen på Røstad slik det her planlegges. Det vil styrke Hint som et fortsatt godt utdanningstilbud i kommunen både på kort og lang sikt. Som nevnt uttrykker så vel ledelsen på Hint ved rektor Steiner Nebb, som studentorganisasjonen full støtte til planen. Planforslaget innebærer leiligheter som både Hint og studentene på Røstad ønsker velkommen. Det er jo slik at studenter i andre byer også ofte kjøper leiligheter for å bo i mens de studerer. Reguleringsplanen vil gi et løft for studentbyen Levanger og vil være med og sikre fremtiden og utviklingen for byen.
 7. PUK viser også til at den nye regjeringen i rundskriv til fylkesmennene har påpekt at terskelen for å gripe inn med innsigelse mot reguleringsplaner skal høynes for å unngå overkjøring av lokalpolitiske vedtak.  


INNSTILLING:

 1. Forslag til detaljregulering for Røstad studentby, datert 18.05.2014, inkludert senere revisjon 25.08.2014, vedtas.
 2. Tillegg punkt til reguleringsbestemmelsenes § 1-6:

                                i.            «Ved søknad om rammetillatelse eller et trinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra grunnundersøkelser i planområdet, som dokumenterer tilfredsstillende sikkerhet i henhold til plan og bygningsloven § 28-1 og TEK 10 kapittel 7.» 
Til toppen av siden

 

 


PS 80/14 Detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Elvebredden, gang- og sykkelveg, dat. 12. og 13.06.14, med revisjoner dat. 23.09.2014, vedtas i hht. plan-og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Børge Lund, KRF 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

Innstilling:

Forslag til detaljregulering for Elvebredden, gang- og sykkelveg, dat. 12. og 13.06.14, med revisjoner dat. 23.09.2014, vedtas i hht. plan-og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 81/14 Detaljregulering for Sjøgata 33

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Sjøgata 33 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Det er planlagt et leilighetsbygg med 21 leiligheter med byggehøyde på 9,9 meter. Deler av det nye bygget er plassert på tvers av eksisterende bygg og vil strekke seg fram til gangvei ned til ferjeleiet. Et av momentene i saken som taler mot å bygge dette tilbygget, er at det vil bryte med eksisterende siktlinjer og etablerte byggelinjer. I tillegg vil en del av allmenningen mot Sundet bygges igjen. Området er en del av allmenningen fra byplanen 1846 som åpner opp mellom byen og sundet. I forslag til forvaltningsplan «Levanger Kulturmiljø» pkt. 5.8.2, utarbeidet av Riksantikvaren er allmenningen omtalt som en svært viktig del, med stor kulturhistorisk verdi for Levanger.

Kravet til næring i planen er 25 %, ¼ del av bygget. Det betyr at store deler av den eksisterende «Lensmannsgården» ikke vil bli utbygd, men stå som i dag. Dette vil skjemme området. Det beste hadde vært at utbygger også fikk ta i bruk dette arealet til boligbygging og at planlagt del av bygg på tvers av eksisterende bygg sløyfes. Hovedformålet i eksisterende planforslag er reguleringen til kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig eller privat tjenesteyting. Det betyr at det må fremmes en dispensasjonssøknad fra hovedformålet til bolig i denne aktuelle saken, jf. Plan- og bygningsloven § 19- 1 og § 19- 2.

Forslag til oversendelse fra Ingrid Brattgjerd, SP:

Ber om at administrasjonen ser på gode løsninger for pendlere med ferja og trafikken rundt dette området.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt .

Tillegg fra Løvås avvist med 9 mot 2 stemmer.

Oversendelsesforslag fra Brattgjerd enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Sjøgata 33 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Oversendelsesforslag

Ber om at administrasjonen ser på gode løsninger for pendlere med ferja og trafikken rundt dette området.
Til toppen av siden

 

 

PS 82/14 Detaljregulering for Stallmyra

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Stallmyra sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Stallmyra sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

 

 

PS 83/14 Utbyggingsavtale Gjemble lille - 1719/4/1

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Gjemble lille» godkjennes, iht. plan- og bygningslovens § 17-4.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.11.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Gjemble lille» godkjennes, iht. plan- og bygningslovens § 17-4.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 13.11.2014 14:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051