Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 - sak 49/14 - Detaljregulering for Åsen sentrum

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr:  2014/912
Saksordfører: Ingen

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 49/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Åsen sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 26/5 2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 23/5 2014 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 23/5 2014 PDF
   
 4. Illustrasjonsplan, datert 23/5 2014 PDF
   
 5. ROS-analyse, datert 23/5 2014


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Innspill til varsel om oppstart
 • Trafikkanalyse
 • Illustrerende snitt 


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Agraff As har på oppdrag fra Levanger kommune utarbeidet et forlag til ny detaljregulering for deler av Åsen sentrum.  Hensikten med planen har vært å legge til rette for utvidelse av eksisterende industriområde, barnehageutbygging, ny flerbrukshall, nytt nærmiljøanlegg samt nye løsninger for trafikk og parkering. Behovet for å finne trafikksikre løsninger for skolebarn i Hammerøyvegen og i områdene vest og nord for skolen er særlig stort. 

Planområdet.

Planområdet gjelder Åsen sentrum nord for E6. Sentralt ligger Grilstad AS, Åsensenteret, Åsen skole og Åsen stadion. I nordøstre del ligger Bruse barnehage. I vest ligger Åsentunet og Hammerøyvegen med boligbebyggelse. Åsen sentrum har et urbant preg, omkranset av frodig jordbruks- og skogbrukslandskap. 

Klikk for større bilde

Planstatus.

Det meste av området er i dag regulert gjennom reguleringsplan for Åsen sentrum, vedtatt i 1983. For deler av området gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2011.  

Klikk for større kart

Planforslaget.

Generelt.

I forhold til dagens regulering består planforslaget i hovedsak av 3 nye plangrep:

 • Industriområdet til Grilstad AS utvides mot nord. Dette gir utvidelsesmuligheter for industribedriften nordover. Samtidig må boligene i Hammerøyvegen skaffes ny adkomst, og friområdet som IL Aasguten disponerer til grusbane blir innskrenket. Grusbanen nord for eksisterende industriområde avvikles som fotballbane og erstattes med areal for bebyggelse knyttet til barnehagedrift, skoledrift og aktiviteter som rekreasjon, lek og idrett. 
 • Trafikksituasjonen forbedres og forenkles. Hammerøyvegen får ny adkomst fra E6, noe som gjør at de slipper å kjøre gjennom industriområdet for å komme til sine eiendommer. Parkering for ansatte og besøkende samt hente-/bringeparkering for skole og barnehage flyttes til dagens jordbruksområde øst for skolen og stadionanlegget. I tillegg planlegges det flere utbyggingstiltak som bedrer trafikksikkerheten.
 • Det legges til rette for utvidelse av barnehagetilbudet, ny flerbrukshall og en utvidelse av tilbudet for rekreasjon, lek, opphold og idrett. Ved omdisponering øst og nord for skolen sikres nok areal til framtidig idrettshall, ny adkomst med parkering og utvidelse av eksisterende barnehage.


Bebyggelsen.

I forhold til dagens bebyggelse tilrettelegger planforslaget for en utvidelse av industribebyggelsen til Grilstad AS, bygging av ny idrettshall og en utvidelse av Bruse barnehage.  

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

I dag er det en utfordrende trafikksituasjon innenfor planområdet. Planforslaget deler opp trafikken slik at hovedfunksjonene blir mer skilt fra hverandre. Boligene i Hammarøyvegen får ny adkomst fra vest. Innkjøringen vest for idrettsplassen blir ny adkomst til skole, barnehage og idrettsaktiviteter. I dagens innkjøring endres situasjonen med tydeligere ganglinjer og det etableres en tydelig avgrenset bussoppstillingsplass. Det reguleres en ny gang/sykkelveg nord for det utvidede industriområdet for å få en sammenheng i gangvegsystemet vestover.

Parkering.

Parkering for ansatte og besøkende samt hente-/bringeparkering for skole og barnehage flyttes til dagens jordbruksområde øst for skolen og stadionanlegget.

Lek og uteopphold.

Tilbudet utvides betraktelig. Grusbanen legges ned, men med planlagt opparbeidelse av kunstgressbane på stadionanlegget, nytt område for nærmiljøanlegg og ny idrettshall, i tillegg til skolens uteområder, vil det være mange muligheter for varierte lek og uteoppholdsarealer.

Støy.

En utvidelse av Grilstad AS kan medføre ytterligere støy for naboer. Ved utbygging må derfor støyberegninger gjennomføres, og nødvendige tiltak iverksettes. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelsenes§3.2.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Med planen følger en risiko- og sårbarhetsanalyse med følgende konklusjoner:

Det anbefales følgende tiltak:

 • Geologisk undersøkelse bør foreligge for områder med marin strandavsetninger før utbygging iverksettes.
 • Før oppstart av arbeid må det foreligge en befaring og eventuelt gjøres en arkeologisk forundersøkelse for å ivareta fornminner.
 • I anleggsfasen må trafikk og forurensing håndteres gjennom egne planer for å sikre adkomst til boliger og omsorgsinstitusjoner, sikres skoleskyss samt hindre forurensing til elv og grunn.
 • Støy bør utredes før utvidelse av Spis Grilstad. Tiltak for vegstruktur og sikringstiltak for myke trafikanter langs Hammerøyvegen bør gjennomføres, for å forbedre sikkerheten for skolebarn.


Kravene er sikret i reguleringsbestemmelsene til planforslaget. 

Kulturminner.

Kulturminnemyndighetene har i sin forhåndsuttalelse påpekt at det er stor sannsynlighet for at det finnes automatisk fredete kulturminner under markoverflaten i området. Før de kan godkjenne planene må det derfor gjennomføres en befaring og eventuelt også gjøre en arkeologisk forundersøkelse. Dette kravet er tatt inn i reguleringsbestemmelsenes § 3.3.

Planprosess.

Medvirkning.

Forslagsstiller har gjennomført oppstartsmøte og varsling i henhold til plan- og bygningsloves bestemmelser. I oppstartsfasen har det kommet inn 10 innspill til planarbeidet. Disse innspillene er kommentert i planbeskrivelsen til planforslaget.

Levanger kommune har også gjennom prosessen hatt kontakt med de aktuelle høringsinstansene om de problemstillingene som søkes ivaretatt i planen.  

Vurdering:

Gjennom planforslaget forsøker Levanger kommune å tilrettelegge for en positiv og riktig utvikling av Åsen sentrum. Planforslaget har mål om å legge til rette for en framtidsrettet trafikksituasjon, samtidig som den viktige industribedriften i sentrum gis muligheter for å utvikle seg videre. Rådmannen mener grepene med å skille trafikkfunksjonene, og å tilrettelegge mer for idrett og lek gir gode muligheter for en god utvikling og sambruk mellom skole, barnehage og idrettslag.

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrket jord øst for dagens idrettsplass. Selv om jordvernet står, og skal stå sterkt, mener rådmannen det i et helhetlig perspektiv er riktig at dette området kan omdisponeres. Området gir rom for en utvidelse av skole og idrettsaktiviteter, og er med på å bedre trafikksituasjonen totalt sett. Dyrka marka ligger også i dag innklemt mellom bebyggelse og har utfordringer arronderingsmessig som landbruksjord. Bruse barnehage har også varslet oppstart av planarbeid for samme område, som et utvidelsesområde til barnehagen. Rådmannen mener imidlertid at det er bedre at barnehagen utvides vestover fra dagens plassering, slik dette planforslaget legger til rette for. Dette gir bedre muligheter for sambruk både når det gjelder parkerings- og aktivitetsområder.

Klikk for større bilde

Planforslaget inneholder mange viktige problemstillinger for den videre utviklingen av Åsen sentrum. Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Til toppen av siden

 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.06.2014 15:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051