Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.12.14 - sak 86/14 - Detaljregulering for Sundbrua-Holmgangen, gangveg

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2014/5251

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.12.14 86/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Sundbrua-Holmgangen, gangveg, datert 18.11.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn.  

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, dat. 18.11.2014 PDF

2

Plankart 1 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

3

Plankart 2 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

4

Plankart 3 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

5

Plankart 4 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

6

Plankart 5 av 5, dat. 18.11.2014 PDF

7

Illustrasjonsplan 1 av 3, dat. 31.10.2014 PDF

8

Illustrasjonsplan 2 av 3, dat. 18.11.2014 PDF

9

Illustrasjonsplan 3 av 3, dat. 18.11.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for gangveg fra Sundbrua til Holmgangen. Ansvarlig for planarbeidet har vært Norconsult AS.

Kommunen bygger ny ungdomsskole på Røstad og strekningen fra Sundbrua og fram til Holmgangen blir en viktig skoleveg for elever fra sentrum og Nesset. Det vil legges til rette ved å etablere et bredere fortau delvis med eget sykkelfelt.

Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning, jfr. pbl § 4-2

Planområdet

Planområdet ligger i Levanger sentrum og går fra Sundgata og opp til Havnevegen. Planområdet berører i hovedsak kommunal grunn, men også eiendom 315/312 som eies av Sundet Eiendom AS og eiendom 315/118 som er seksjonert eiendom med mange eiere.

Planområdet, vist med svart strek

Planområdet, vist med svart strek.

Planstatus

På strekningen fra Sundgata til Ferjeleiet gjelder Områderegulering for Levanger sentrum vedtatt 28.05.2014. På strekningen fra Sjøgata 33C og opp til Havnevegen berøres tre gjeldende reguleringsplaner:

Levanger havn - del 1 - Hotell/kulturhus, vedtatt 26.05.2010

Levanger havn, vedtatt 25.05.2011

Detaljregulering Sjøgata 33C, vedtatt 25.04.2012.

Planforslaget

Generelt

For å få til et bredere fortau, delvis med eget sykkelfelt, foreslås det å smalne inn kjørebanebredden i gata, samt ved noe grunnerverv på to strekninger.

På fortauene foreslås det å sette opp gatelysmaster og plassere benker der plassen tillater det. Egne sykkelfelt kan anlegges på fortauene. Sykkelfelt skal ha annen farge på dekket enn gangsonen på fortauene.

Forbi ferjeleiet, Tømmerlunden og Sjøgata 33C er det planlagt at skoleelevene skal bruke dagens gang- og sykkelveg. Det er ikke planlagt noen tiltak på denne strekningen.

Fra Sundgata til Sverres gate planlegges det å sette opp støttemur i kanten på gårdsplassen foran Normilks bygninger ved Sundet. Arealet som i dag ligger som en skråning ned fra gata kan da nyttes til bygging av fortau.  Kjørebanebredden reduseres fra 7 m til 6 m. 

På kvartalet mellom Sverres gate og Torggata foreslås det langsgående parkering på begge sider av gata. Kjørebanen blir da flyttet litt ut mot vest slik at den kommer mer på linje med planlagt gate utenfor Normilks tankbilhall. Planlagt kjørebanebredde er 6,0 m.

I park-kvartalet mellom Torggata og Tollbugata foreslås en utvidelse av venstre fortau til 3,5 m. Arealet brukes i dag til plen og er regulert til friområde. Fortau langs østsida av gata beholdes også. Gata planlegges ombygd etter prinsippet «shared space» der gatedekket løftes opp nesten til høyde med topp kantstein. Det planlegges granittpullerter på begge sider av gata i begge ender av kvartalet for å senke farten på de kjørende. Poppelen beholdes, og fortausbredden blir 2,5 m rundt poppelen. På dette kvartalet er det ikke nok plass tilgjengelig for å få etablert et eget sykkelfelt.  

Forbi det gamle posthuset brukes arealer regulert til gate og fortau. Kjørebanebredden er tenkt redusert fra 7 m til 6 m, dermed blir det plass til et fortau langs venstre side av gata med bredde på 3,8 m. Derav planlegges et sykkelfelt med bredde på 2,1 m og en gangsone på 1,7 m. 

Forbi det gamle posthuset og opp til ferjeleiet foreslås bygging på privat areal som i dag brukes til parkering, og offentlig areal som i dag brukes til plen. Ved erverv av grunn til 1,5-2,0 meters bredde utenfor eksisterende støttemur vil det bli nok bredde til fortau med møbleringssone, gangsone og sykkelfelt. Gatebredden reduseres fra dagens 7 m til 6 m. 

Fra Sjøgata 33C og opp til Havnevegen foreslås det å bruke deler av kjørebredden i Gunnlaug Ormstunges gate, fortauet og grønnstripa utenfor fortauet. Gjenstående gatebredde blir da 4,5 m og gata blir enveiskjørt. Bjørkerekka langs dagens fortau foreslås fjernet og erstattet av mer allergivennlige trær. Avkjørselen til kaia fra Gunnlaug Ormstunges gate foreslås stengt. Atkomst til kaia foreslås i stedet fra Havnevegen over tomt for lagerbygg som skal rives.  

Illustrasjoner/snitt som viser forslag til plassering av fortau, sykkelfelt, gate og beplantning kan ses i vedlagt planbeskrivelse.

Støy

Klima- og miljødepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn for eventuelle nødvendige støytiltak ved gjennomføring av reguleringsplanen. Planforslaget medfører ingen endring i forhold til dagens situasjon og det vil følgelig ikke være behov for støyskjermingstiltak.   

Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur blir ikke direkte berørt av planforslaget, men noen kabler må avdekkes og flyttes samt at det må settes nye sluker for overvann der kantsteinslinjen blir flyttet. Dersom det er behov for nye kabelanlegg på strekningen, kan disse legges ned i fortauet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsvurderingene er gjennomført med utgangspunkt i Direktoratet for sivil beredskaps retningslinjer for gjennomføring av slike analyser.

Det er i forbindelse med planarbeidet ikke vurdert å være behov for spesielle undersøkelser eller beredskapstiltak.

Området er ikke utsatt for naturkatastrofer som flom, ras e.l. Med utgangspunkt i kjent informasjon om grunnforhold innenfor planområdet og grunnforhold på tilgrensende arealer, vurderes det å være stabil grunn. Grunnforholdene vil også bli kontrollert med prøvegraving ved anleggsstart.  

Kulturminner

Det foreligger ingen kjente automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

Planområdet ligger innenfor foreslått fredningsområde for kulturminnefredning for Levanger sentrum.

Krav i forhold til kulturminner og aktsomhetsansvar er gitt i planbestemmelsene.

Biologisk mangfold

Det meste av planområdet er asfaltert eller opparbeidet plen/park. Det er ikke registrert viktige eller truede naturverdier innenfor planområdet.

Planprosess.

Medvirkning

Oppstartsmøte i plansaken ble gjennomført 3. juli 2014.

Kunngjøring om igangsatt regulering ble gjort på kommunens hjemmeside og ved annonsering i Levangeravisa den 10. juli 2014. Regionale myndigheter og naboer ble tilskrevet direkte.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norcem AS og Sundet terrasse 4 har uttalt seg til varsel om planoppstart. Det vises til redegjørelse i planbeskrivelsen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens vegvesen, Sametinget, NTE og NVE hadde ingen kommentarer til oppstartsvarselet.

I kommunen er planforslaget forelagt Enhet kommunalteknikk, barnerepresentant og folkehelsekoordinator.

Folkehelsekoordinator, 25.11.14

Vil påpeke at vi må strekke oss langt for å etablere toveis sykkelfelt med adskilt gangfelt gjennom hele strekningen. Dette vil bli en strekning med økt sykkeltrafikk, også mht ungdomsskolen på Røstad, og det er viktig at det legges godt til rette for at det blir enkelt, trygt og attraktivt å ta seg fram på sykkel og til fots. Her har syklister og gående ulike behov, og det er viktig at infrastruktur legger til rette for at det ikke oppstår farlige situasjoner og konflikt mellom trafikantgruppene.

Kommentar:

Sjøgata er pr. dags dato den eneste avlastningsgata for Kirkegata gjennom sentrum. Ved behov for stenging av Kirkegata så ledes trafikken i Sjøgata. Dette er aktuelt ved enkelte arrangementer og ved anlegg- og vedlikeholdsarbeid i Kirkegata. Enhet kommunalteknikk ønsker derfor å opprettholde 2-veis trafikk i Sjøgata. Normilk AS har sitt melkemottak i Sjøgata og det er betydelig trafikk med tunge og store kjøretøyer. Ut fra dette vil det være vanskelig å redusere gatebredden til mindre enn 6 meter.

Det er da ikke plass til 2-veis sykkelfelt pluss gangsone.

Barnerepresentanten, 26.11.14

Barnerepresentanten har sett på planområdet og anser gang- og sykkelvegen for å være så bra som det kan bli, ut fra områdets forutsetninger.

Vurdering:

Tiltakene vil være et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikker forbindelse for gang-/sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad.

Tygge og gode gang- og sykkelveger vil dessuten være viktig i satsningen på økt sykkelbruk også for resten av innbyggerne i Levanger, noe som også påpekes i kommuneplanens samfunnsdel som ligger ute til høring. 

Ideelt sett hadde det vært ønskelig med toveis sykkelfelt med adskilt gangfelt gjennom hele strekningen, men i og med at Sjøgata brukes som avlastningsgate og at det er betydelig trafikk med tunge og store kjøretøy i gata, så vil det være vanskelig å redusere gatebredden til mindre enn 6 meter. Og det er dermed ikke mulig å få plass til toveis sykkelfelt pluss gangsone.

Grunnen vurderes å være stabil ut fra kjent informasjon om grunnforhold i planområdet, men det påpekes at grunnforholdene vil bli kontrollert med prøvegraving ved anleggsstart. 

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.12.2014 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051