Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.06.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 10.06.15
Tid: 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 40/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 41/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 42/15 Detaljregulering for Nesset oppvekstsenter utredning vedtak
PS 43/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/87/1 Veie østre - Einar Veie utredning vedtak
PS 44/15 Mindre endring - Områderegulering Staup - 1719/1/1 utredning vedtak
 PS 45/15 Kommunedelplan for E6 Kvithammar - Åsen utredning vedtak
PS 46/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda utredning vedtak
PS 47/15 Endring av reguleringsbestemmelser - Frol bygdeallmenning utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf - forfall
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h vara h/v/sv x Vebjørn Haugom
Hallvard Svendgård  ap  vara  ap/sp/krf  Ingvill Berg Fordal 
Janne Kathrine Jørstad  frp  vara  frp Geir Tore Persøy 

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken (under orienteringen),  Åsmund Brygfjeld 

Merknader:
Orientering/diskusjon - Fylkesmannen v/Leif Inge Paulsen, miljøvernavdelingen m/fl: «Hvordan oppnå miljøforbedringer i forurensede vannforekomster som bl.a. Hotranvassdraget» - presentasjon PDF

Lars Petter Holan, AP, fikk permisjon før avstemning i sak 45/15
Til toppen av siden

 

 

PS 40/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 41/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Børge Lund, KRF og Janne Kathrine Jørstad, FRP 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Børge Lund, KRF og Janne Kathrine Jørstad, FRP 
Til toppen av siden

 

 

PS 42/15 Detaljregulering for Nesset oppvekstsenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende tilføyes bestemmelsene:

§ 3.10 «Geoteknisk vurdering, som dokumenterer tilfredsstillende stabilitet, skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 27.01.2015 fra SWECO».  

Vedlagte forslag til detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende tilføyes bestemmelsene:

§ 3.10 «Geoteknisk vurdering, som dokumenterer tilfredsstillende stabilitet, skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 27.01.2015 fra SWECO».  

Vedlagte forslag til detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10
Til toppen av siden

 

 

 

PS 43/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/87/1 Veie østre - Einar Veie

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt i LNFR-område i kommuneplanen i Levanger kommune. Bakgrunn for dispensasjonen kommer fram av dette saksframlegg. 

Forutsetning for dispensasjonen er at det søkes om og innvilges utslippstillatelse som tilfredsstiller Forurensningsforskriftens § 12-8 a), før endeling delingstillatelse etter Plan- og bygningslovens § 20-1 kan gis. Det forutsettes også at det søkes om og innvilges tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel, samt at nødvendige private rettigheter til atkomst, vann og avløp sikres.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges ikke søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt i LNRF- området i kommuneplanen i Levanger kommune.

Begrunnelse:

Levanger har i sin eksisterende arealplan bestemmelser der det tillates spredt bolig- og fritidsbebyggelse på nærmere vilkår i enkelte deler av kommunen. Områdene det dreier seg om er nedfelt i kommunedelplanens arealdel. Det er lagt vekt på å finne fram til områder som egner seg til formålet og samtidig styre unna områder som er viktig å beskytte mot slik bebyggelse. Det området som er søkt fradelt til bolig befinner seg i et område hvor planen ikke tillater slik fradeling. Hensikten med spredt boligbygging er å styrke eksisterende grendesentra og ikke dispensere fra planen som i dette tilfellet.

SV mener videre at det er et skritt i feil retning å åpne for ytterligere kloakkutslipp til et allerede hardt belastet vassdrag og går imot at det gis dispensasjon i saken. SV mener at avløp i området bør saneres ved at det framføres kommunalt avløpsnett med hjemmel i forurensningslovens paragraf 12-16. Hotranvassdraget er kategorisert som viktig bekkedrag med regional verdi med bestand av ørret.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt i LNFR-område i kommuneplanen i Levanger kommune. Bakgrunn for dispensasjonen kommer fram av dette saksframlegg. 

Forutsetning for dispensasjonen er at det søkes om og innvilges utslippstillatelse som tilfredsstiller Forurensningsforskriftens § 12-8 a), før endeling delingstillatelse etter Plan- og bygningslovens § 20-1 kan gis. Det forutsettes også at det søkes om og innvilges tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel, samt at nødvendige private rettigheter til atkomst, vann og avløp sikres.
Til toppen av siden

 

  

PS 44/15 Mindre endring - Områderegulering Staup - 1719/1/1

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende tilføyes bestemmelsenes § 3.4: «Dokumentasjon på tilfredsstillende stabilitet skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 04.12.2014 fra SWECO». 

Vedlagte forslag til mindre endring av bestemmelsenes § 7.4, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende tilføyes bestemmelsenes § 3.4: «Dokumentasjon på tilfredsstillende stabilitet skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 04.12.2014 fra SWECO». 

Vedlagte forslag til mindre endring av bestemmelsenes § 7.4, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
Til toppen av siden

 

  

PS 45/15 Kommunedelplan for E6 Kvithammar - Åsen

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

  • Det legges inn en hensynssone for videreføring av reguleringsplan for Vassmarka for berørte områder utenfor området regulert til samferdselsanlegg.


Forslag til kommunedelplan for E6 Kvithammar - Åsen sendes deretter på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 11-14

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP på vegne av SP, AP og KRF:

Kulepunkt 2. Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny E6-trase bør det vurderes miljøtunell fra tunellinnslag ved Stokksve og i retning sørover inntil traseen kommer over terreng ved gnr 213/11. Store og dype skjæringer i terrenget unngås med dette, samt at dyrket mark kan tilbakeføres over miljøtunellen. Videre kan den mye brukte «Volstien» videreføres over ny E6.

Kulepunkt 3. Fra kryss nord i Åsen må eksisterende trase inn mot dagens E6 oppgraderes og få gang og sykkelveg på strekningen. Det vil bli sterk økning i trafikken på strekningen som også er mye brukt av gående og syklende.

Kulepunkt 4. Når Kommuneplan for ny E6-trase er vedtatt må klausuleringen av gammel E6-trase nord for Åsen sentrum oppheves slik at arbeidet med områdereguleringsplanen for Åsen kan fullføres. 

Avstemning:

Lars Petter Holan, AP, fikk permisjon før avstemning i sak 45/15

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggspunkt 2. fremmet av Reberg enstemmig vedtatt

Tilleggspunkt 3. fremmet av Reberg enstemmig vedtatt

Tilleggspunkt 4. fremmet av Reberg enstemmig vedtatt 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

  • Det legges inn en hensynssone for videreføring av reguleringsplan for Vassmarka for berørte områder utenfor området regulert til samferdselsanlegg.
  • Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny E6-trase bør det vurderes miljøtunell fra tunellinnslag ved Stokksve og i retning sørover inntil traseen kommer over terreng ved gnr 213/11. Store og dype skjæringer i terrenget unngås med dette, samt at dyrket mark kan tilbakeføres over miljøtunellen. Videre kan den mye brukte «Volstien» videreføres over ny E6.
  • Fra kryss nord i Åsen må eksisterende trase inn mot dagens E6 oppgraderes og få gang og sykkelveg på strekningen. Det vil bli sterk økning i trafikken på strekningen som også er mye brukt av gående og syklende.
  • Når Kommuneplan for ny E6-trase er vedtatt må klausuleringen av gammel E6-trase nord for Åsen sentrum oppheves slik at arbeidet med områdereguleringsplanen for Åsen kan fullføres.


Forslag til kommunedelplan for E6 Kvithammar - Åsen sendes deretter på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 11-14..
Til toppen av siden

 

 

PS 46/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for ny adkomstveg Følkesgrenda sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Habilitet:

Alf Magnar Reberg, SP, ba om vurdering av sin habilitet.

Reberg ble enstemmig vedtatt å anse som inhabil i saken og fratrådte behandlingen.

Nestleder Svein Erik Veie, AP, overtok som møteleder.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (10 stemmer).

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for ny adkomstveg Følkesgrenda sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

 

 

PS 47/15 Endring av reguleringsbestemmelser - Frol bygdeallmenning

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til endring av reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Jamtkneppet, vedtatt i 1993, og bebyggelsesplan for fortetting av 10 hyttetomter fra 2001, på Frol bygdeallmenning, vedtas i medhold av Plan og bygningsloven § 12-14

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til endring av reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Jamtkneppet, vedtatt i 1993, og bebyggelsesplan for fortetting av 10 hyttetomter fra 2001, på Frol bygdeallmenning, vedtas i medhold av Plan og bygningsloven § 12-14

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 10.06.2015 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051