Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.05.12 - sak 38/12 - Mindre endring av bestemmelser - Reguleringsplan Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2008/2173 - /L12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.05.12 38/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt forslag til endring av bestemmelsene tilknyttet reguleringsplan for Tronnofoten, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14

Vedlegg:

  1. RG-prosjekt, 16.03.12, søknad om endring av bestemmelsene for Tronnofoten PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
RG-prosjekt as har på vegne av Tronnofoten Eiendom AS søkt om at regulerings-bestemmelse § 2.2 tredje ledd tas ut av reguleringsplan for Tronnofoten. Dette for å muliggjøre gjennomføring av regulert boligutbygging, uavhengig av evt. barnehage-utbygging på nabotomt. Tinglyst eier av barnehagetomta er Kjønstadmarka FUS Barnehage AS.

Rekkefølgebestemmelsen lyder slik:
”Bygge-/rammetillatelse for område B1, B2 eller B3 i denne plan kan tidligst gis samtidig med eller etter at det er gitt ramme-/byggetillatelse for barnehage på område AB1 i reguleringsplan for Kjønstadmarka, vedtatt 16.04.2008.”

Følgende begrunnelse er gitt:
Bakgrunnen for denne bestemmelsen var at det på det tidspunktet planarbeidene pågikk, var det en klar underdekning av barnehageplasser i Levanger kommune. Rekkefølgebestemmelsen skulle sikre at denne tomta, AB1, ble utbygd. Dette som et godt tiltak for å få full barnehagedekning i kommunen.

Levanger Tomteselskap AS solgte etter hvert AB1 til Trygge Barnehager AS, et nasjonalt selskap for drift av barnehager. Selskapet har flere ganger bedt Levanger kommune om en bekreftelse på at det er ikke er full barnehagedekning på Levanger. Dette har ikke Levanger kommune ville gitt selskapet all den tid det er full dekning i kommunen. Trygge Barnehager AS ønsker ikke å bygge denne barnehagen så lenge kommunen har full dekning.

Tronnofoten Eiendom AS er i dag klar for å starte realiseringen av deler av prosjektet etter bebyggelsesplanen for Tronnofoten. Dette er imidlertid ikke mulig så lenge dette punktet i bestemmelsene gjelder og så lenge det ikke er aktuelt med utbygging av barnehage på den aktuelle tomta i overskuelig fremtid.

Dersom det aktuelle punktet tas ut av bestemmelsene vil det være mulig å starte utbyggingen av tomta. Det søkes derfor om at ovennevnte punkt tas ut av bestemmelsene for reguleringsplan for ”Tronnofoten”.

Planstatus
Reguleringsplan for Kjønstadmarka, vedtatt 16.04.08, med siste endring vedtatt 08.09.2010, har følgende bestemmelse: ”Dersom AB1 utbygges sammen med B1 skal også dette inngå i bebyggelsesplanen for B1.” Områdene er vist nedenfor.

Utsnitt av reguleringsplan for Kjønstadmarka - klikk for større kartReguleringsplan for Tronnofoten (felt B1 i planen til venstre) - klikk for større kart 

Utsnitt av reguleringsplan for Kjønstadmarka.                    Reguleringsplan for Tronnofoten (felt B1 i planen til venstre).

I reguleringsplanen for Kjønstadmarka var det krav om bebyggelsesplan for felt B1. Plankravet er oppfylt gjennom reguleringsplan for Tronnofoten. Bestemmelse § 2.2 tredje ledd i denne planen, som det nå søkes om å ta ut av planen, skal være iht. AS Levanger Tomteselskaps vedtak i styremøte den 20.10.08, sak 17/08. Rekkefølgebestemmelsen var en del av det private planforslaget.

Planprosess
Plan- og byggesakssjefen i Innherred samkommune vedtok den 22.03.12, sak 177/12, at forslaget til planendring sendes på en begrenset høring iht. plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. Dette ble gjort med brev datert 27.03.2012. Endringsforslaget var også tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på Servicekontoret. Frist for uttalelser var 17. april 2012. Det er mottatt tre høringsuttalelser.

I det følgende er uttalelsene gjengitt/oppsummert og evt. kommentert:

Nord-Trøndelag fylkeskommune, 30.03.12
Vi finner det beklagelig at ikke barnehage skal bygges ut samtidig med feltet.
Poenget med lokalisering av barnehagen er at brukerne skal få barnehage i sitt nærmiljø. I utbyggingsfasen er det stor sannsynlighet for mange barnehagebarn i feltet, som da kunne få barnehage i sitt nærmiljø og redusere behovet for transport m.m. Vi stiller også spørsmål omkring koordinering av barnehageutbyggingen i et større område når det samtidig planlegges utbygging av en stor barnehage med 6-8 avdelinger ved Gjemble, som er et i hovedsak ferdig utbygd felt. Plassering og utbygging av barnehager bør i størst mulig grad tilpasses hvor folk bor og når områdene bygges ut.

Kommentar:
Rådmannen har forståelse for synspunktene, men finner likevel grunn til å ta ut bestemmelsen da det er behov for nye boliger. Se også uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig.

Det er vanskelig å koordinere barnehageutbygging i privat regi. Kommunen kunne avvist eller redusert omfanget av det private planforslaget for barnehage på Gjemble søndre, med henvisning til ubenyttet barnehagetomt i Kjønstadmarka. Tomta eies imidlertid av en konkurrerende barnehageutbygger, og noe av hensikten med det private planforslaget var å legge til rette for nye lokaler for eksisterende barnehager.

Behovet for barnehageplasser vil sannsynligvis øke ved videre boligutbygging i Kjønstadmarka. En stor barnehage på Gjemble søndre kan utsette eller redusere behovet for barnehage i Kjønstadmarka. For begge barnehagetomtene kan det imidlertid søkes direkte om byggetillatelse. Sannsynligvis vil utbyggingen (evt. i etapper) stå i noenlunde forhold til behovet.

Barnehageansvarlig, Levanger kommune, 19.04.12
Det er fortsatt pr. dato full barnehagedekning i kommunen. Undertegnede støtter endring av bestemmelsene slik at en kan starte boligbygging uavhengig av evt. barnehageutbygging.

Kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 16.04.12
Ingen merknader.

Vurdering:
At full barnehagedekning i kommunen skal stoppe aktuell boligutbygging synes noe urimelig. Utbygging av barnehager skjer etter behov.

Utbygging av aktuelle boliger er ikke avhengig av at barnehagen bygges ut samtidig.
Ifølge reguleringsplanen skal noen arealer som opparbeides ifb. boligene være felles for flere, inkl. barnehagen. Dette gjelder felles avkjørsel (FP) og parkering (FA1). Rekkefølgebestemmelser sikrer at aktuelle fellesområder blir utbygd.

Rådmannen tilrår at endringsforslaget vedtas som en mindre endring.
Dette innebærer at utbygging av boliger innenfor reguleringsplan for Tronnofoten kan gjennomføres uavhengig av evt. barnehageutbygging i Kjønstadmarka.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051