Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.05.12 - sak 37/12 - Klage på vedtak - Søknad om deling av eiendommen 1719/340/5 Brenne østre - Svanhild Sørli - Hyttetomt


Saksbehandler: Gunnar Vatn
Arkivsaknr: 2011/6284 - /1719/340/5
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.05.12 37/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak i sak 18/12 datert 11.01.2012 opprettholdes. Klage fra Inger Salater tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelige avgjørelse.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Svanhild Sørli har søkt om fradeling av en parsell som skal benyttes som hyttetomt. Parsellen ligger i LNFR-område i kommuneplanen for Levanger kommune, og innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Søknaden er i strid med både kommuneplanen og Plan- og bygningslovens § 1-8 (Forbud mot tiltak mv langs sjø og vassdrag). Det ble gitt administrativt avslag på søknaden. Inger Salater som skal ha hyttetomten har klaget på avslaget. Parallelt med denne klagen behandles klage om fradeling av tilgrensende areal.

Vedlegg:

 1. Oversiktskart PDF
 2. Utsnitt kommuneplan PDF
 3. Situasjonskart PDF
 4. Begrunnelse for søknad PDF
 5. Ytterligere begrunnelse for søknad PDF
 6. Uttalelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag PDF
 7. Vedtak sak 18/12 datert 11.01.2012 PDF
 8. Klage på vedtak PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad mottatt 30.06.2011 PDF
 2. Brev til andre myndigheter datert 12.09.2011 PDF
 3. Foreløpig svar datert 13.09.2011 PDF
 4. Brev fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune mottatt 23.09.2011 PDF
 5. Brev fra Statens vegvesen Region midt mottatt 29.09.2011 PDF
 6. Jordlovsbehandling sak 73/11 datert 04.11.2011 PDF
 7. Oversendelse av klage til grunneier pr e-post datert 17.02.2012 PDF


Saksopplysninger:
Søknaden:
Svanhild Sørli søkte 30.06.2011 om fradeling av en parsell på ca 1,4 dekar fra eiendommen Brenne østre med gnr/bnr 340/5 på Ytterøy i Levanger kommune. Parsellen skal benyttes som tomt for fritidsbolig, sammen med del av eiendommen Sjølyst med gnr/bnr 340/12.

Andre søknader i området:
Kommunen har også mottatt en delingssøknad fra Mildrid Norum som eier naboeiendommen Sjølyst med gnr/bnr 340/12. Denne eiendommen som er på ca 3,3 dekar søkes delt, hvorav ca 2,6 dekar skal være tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom Brennestø med gnr/bnr 340/11, mens resten skal sammen med omsøkte fradeling fra Brenne østre skal utgjøre en ny hyttetomt.

Planstatus/100-metersbelte langs sjø:
Den omsøkte parsell ligger i kommuneplanen for Levanger kommune innenfor LNFR-sone SB12, som er område for Landbruks-, Natur-, Frilufts- og Reindriftsformål hvor det er åpnet for spredt boligbebyggelse etter visse kriterier. Fradeling av ei hyttetomt er derimot i strid med planen.

Den omsøkte parsell ligger også innenfor 100-metersbeltet langs sjø. I følge Plan- og bygningslovens § 1-8 er det forbudt med tiltak som fradeling i 100-metersbeltet langs sjø.

Klikk for større foto
 
Søknaden behandles som en dispensasjonssak fra både kommuneplanen og Plan- og bygningslovens § 1-8.

Andre myndigheter:
I henhold til Plan- og bygningslovens § 19 og § 21-5 ble saken i brev datert 12.09.2011 sendt andre myndigheter for uttalelse og behandling etter annet lovverk.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune skriver bl.a. at de anbefaler at kommunen ikke godkjenner tomtefradelinger helt ned i sjøkanten, og at det settes igjen et belte langs sjøen som utmark med fri ferdsel.

Statens vegvesen Region midt skriver bl.a. at søknaden ikke er i strid med deres lovverk, men at de synes det er uheldig at nye søknader kommer så raskt etter at ny kommuneplan er vedtatt og samtidig er i strid med bestemmelsene.

Søknaden er godkjent etter Jordloven.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skriver at de går i mot fradeling og oppretting av en ny parsell for fritidsbebyggelse. Tiltaket berører nasjonale og regionale miljøverninteresser i 100-metersbeltet langs sjø. De informerer om at et eventuelt dispensasjonsvedtak vil bli vurdert påklaget, og ber om å bli orientert om vedtak i saken.

1.gangs behandling av søknaden:
Søknaden ble behandlet administrativt av enhet for Plan, Byggesak, Oppmåling og Miljø (PBOM) i sak 18/12 den 11.01.2012. Søknaden ble avslått, og det ble informert om at vedtaket kan påklages jf Forvaltningslovens § 28. Bakgrunnen for avslaget var at det ble vurdert at hensynet bak kommuneplanen og Plan- og bygningslovens § 1-8 ble vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke var klart større enn ulempene. Det vises til vedlegget om førstegangsbehandlingen for utfyllende bakgrunn for avslaget.

Klage:
Inger Salater klager i brev mottatt 07.02.2012 på vedtaket.

Klagen ble oversendt grunneier Svanhild Sørli pr e-post den 18.02.2012 for evt kommentarer.

Det er ikke mottatt skriftlige kommentarer fra Svanhild Sørli.

Vurdering:
Vurdering om rettslig klageinteresse:
Vedtak angående fradeling anses som enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslovens § 28. Enkeltvedtak kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse. Part er den eller de som vedtaket rettes mot, som i dette tilfellet er grunneier Svanhild Sørli.

Med begrepet rettslig klageinteresse må klager ha en aktuell interesse av vedtaket og en viss tilknytning til saken. Vedtaket trenger ikke ha rettslige konsekvenser for klager, det er nok at det blir faktiske følger av en viss styrke. Dersom klager ikke er part, må to vilkår være oppfylt:
1. Klagers interesse av utfallet i saken må tilgodeses av formålene i den aktuelle lov.
2. Klager må ha en konkret, praktisk interesse i utfallet i saken. Forvaltningspraksis har vært liberal i praktiseringen av vilkåret.

Inger Salater er tiltenkt omsøkte hyttetomt. Med bakgrunn i dette vurderer Rådmannen at Inger Salater har rettslig klageinteresse.

Vurdering om klagen er rettidig:
Forvaltningslovens § 29 om klagefrist sier at det er 3 ukers klagefrist fra det tidspunkt underretning om vedtak er mottatt av vedkommende part.

Vedtak er datert 11.01.2012, mens klagen er mottatt 07.02.2012.

Med bakgrunn i ovennevnte og bl.a. tid til postgang, vurderes klagen å være rettidig.

Vurdering av klagen:
I klagen datert 07.02.2012 skriver Inger Salater følgende:
”I begrunnelsen for vedtaket er det vist til vedtatt kommuneplan for Ytterøy og streng håndheving av ny hyttebebyggelse innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Jeg er med den begrunnelse innforstått med at ny hyttebebyggelse på den omsøkte parsell ikke kan godkjennes.

I henhold til tidligere brev av 3.oktober 2011 ønskes fradeling av tomten i henhold til ”arveoppgjøret” fra 1977, som da ble godkjent.”

Søknaden ble i brev datert 03.10.2011 begrunnet med bl.a. følgende:
”I forbindelse med salg av eiendommen i 1977 fra tidligere eier Ingolf Sørli til sin sønn Steinar Sørli ble det samtidig fradelt en hyttetomt til datter Inger Sørli. Utskrift fra sak 117/77 om enstemmig godkjenning følger vedlagt. ...

Etter godkjent fradeling av hyttetomta skulle selvfølgelig nødvendig tomteoppmåling og tinglysing har vært gjennomført. Dels pga at tidligere eier Ingolf Sørli døde relativt tidlig og at jeg, Inger Salater, ble fastboende på Ytterøy og hadde derfor ikke stort behov for å bygge hytte på heimplassen, ble saken aldri gjennomført. Nå er det imidlertid neste generasjon som muligens ønsker å få en fritidseiendom på ”heimplassen” samtidig som fradeling av tomta i ”arveoppgjøret” kan sluttføres”
I førstegangsbehandlingen ble forholdet vurdert slik:
”Vedlagte utskrift viser at tomta ble godkjent fradelt av jordstyret i 1977. I våre arkiv foreligger det ingen godkjenning etter Plan- og bygningsloven. En delingstillatelse etter Plan- og bygningslovens er gyldig i 3 år, slik at en evt tillatelse fra 1977 som ikke er effektuert ved en kartforretning, ville derfor ikke være gyldig lenger.

Siden 1977 er dispensasjonspraksisen i strandsonen blitt betydelig innskjerpet, samt at kommuneplanen er rullert flere ganger”. De forhold og vurderinger som ble gjort den gang gjelder derfor ikke i dag. Oppføring av hytte på ei eldre, ubebygd tomt, vil dessuten i dag være avhengig av dispensasjon både fra kommuneplan og Plan- og bygningslovens § 1-8, og det er ikke nødvendigvis en kurant sak å få dispensasjon. En slik søknad må også på en høringsrunde til andre myndigheter.”

Konklusjon:
Rådmannen har vurdert klagen nøye og kommet til at den ikke inneholder noe vesentlig nytt som ikke var kjent ved førstegangsbehandling. Rådmannen anbefaler derfor at vedtaket opprettholdes og at saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051