Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 - sak 30/14 - Detaljregulering for del av kommuneveg 81 ved Myr, Ytterøy

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2013/6601
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 04.12.13 78/13
Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 30/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr, Ytterøy, sist rev. 13.02.2014.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse dat. 18.10.2013 PDF
  2. Plankart rev. 13.02.2014 PDF  -  JPG
  3. Planbestemmelser rev. 13.02.2014 PDF
  4. Plan og profiltegning dat. 18.10.2013 PDF
  5. Geologisk vurdering dat. 14.03.2014 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Sammendrag.

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for omlegging av kv. 81 ved Myr på Ytterøya. Kv.81 går i dag gjennom tunet på gården Myr med svært dårlige siktforhold. For å bedre trafikksikkerheten er det ønske om å legge vegen i ny trase utenom tunet. Omleggingen medfører bygging av ca. 450 ny kommuneveg over eiendommen Myr øvre samt bygging av ny adkomst til Myr øvre.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn samt tilleggsvurdering av geoteknisk stabilitet, har det ikke framkommet forhold som tilsier at planen ikke kan vedtas.

Høring.

Plan- og utviklingskomitéen har i møte den 04.12.2013, sak nr. 78/13, vedtatt å legge planforslaget frem for høring og offentlig ettersyn. I forbindelse med høring har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert.

1. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 18.12.2013 PDF

Har ikke registrert konflikt i forhold til automatisk freda kulturminner. Minner allikevel om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom det påtreffes slike kulturminner i det videre arbeidet. Dette pålegg må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. For øvrig er det ingen merknader til planforslaget.

Kommentar.

Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2.

2. Sametinget, dat. 19.12.2013 PDF

Har ikke registrert automatisk freda samiske kulturminner i planområdet. Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda. Minner om det generelle aktsomhetsansvar og foreslår at følgende tekst tas inn i bestemmelsene:

Kulturminner og aktsomhetsansvar.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Kommentar.

Bestemmelsene § 6.2 erstattes med den tekst som Sametinget har anbefalt.

3. Norges vassdrags- og energidirektorat, dat. 02.01.2014 PDF

Forholdet til sikkerhet mot naturfare må avklares og kravene i teknisk forskrift (TEK 10) om sikker grunn må kunne oppfylles. Planområdet ligger i sin helhet under øvre marin grense, og det bør da gjennomføres en enkel geoteknisk vurdering og ikke bare forutsette at grunnforholdene er tilfredsstillende.

Kommentar.

Tiltakshaver har etterbestilt en enkel geoteknisk vurdering som er gjennomført av Multiconsult as. I notat dat. 14.03.2014 gis det slik vurdering:

Det må regnes med forekomster av leire i undersøkelsesområdet. Skråningshelninger i

undersøkelsesområdet er moderate (< 1:15). Ved løsmasseskråningene som berører

vegtiltaket, er det observert berg i dagen ved nedre delen (skråningsfoten).

Med grunnlag i observert terreng- og grunnforhold vurderes områdestabiliteten for dagens situasjon som tilfredsstillende. Framlagt byggeplan medfører ikke store terrengendringer og områdestabiliteten for prosjektert terreng vurderes som stabilt. Tiltaksområde er trygt og ikke utsatt for skredfare.

I anleggsfasen må grunnforholdene vurderes fortløpende og geotekniker varsles dersom man treffer på bløt leire. Dette gjelder særlig for deponeringsområdet og delstrekning profil 350 – profil 450.

Ut fra dette anser kommunen at de geotekniske forhold er tilfredsstillende vurdert

4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 03.02.2014 PDF

Landbruksavd.

Omlegging av veg utenom gårdstun på landbrukseiendom vurderes som samfunnsinteresse av stor betydning. Vurderinger mht. lokalisering av ny trase og bestemmelser om tilbakeføring av areal, ivaretar landbruksinteressene på tilfredsstillende måte.

Miljøvernavd.

Ingen merknader.

Reindriftsavd.

Ingen merknader.

Kommunalavd.

Vegen skal bygges i område med marine avsetninger, og det kan da forekomme lommer av kvikkleire utenfor de kartlagte kvikkleireområdene. Dette forhold må også vurderes i forbindelse med tiltaket.

Det synes å være usikkert om formålet LNFR – spredt boligbebyggelse kan brukes i en detaljregulering uten at det er knyttet bestemmelser til omfang mv.

Kommentar.

Tiltakshaver har etterbestilt en enkel geoteknisk vurdering og konklusjon fra denne er kommentert under uttalelse fra NVE.

Kart og bestemmelser endres til LNFR – landbruksformål, for å unngå usikkerhet om det må knyttes bestemmelser til formålet.

Endring etter høring.

Kart.

LNFR - spredt boligbebyggelse endres til LNFR - landbruksformål.

Bestemmelser.

LNFR - spredt boligbebyggelse endres til LNFR - landbruksformål.

Bestemmelsene § 6.2 erstattes med den tekst som Sametinget har anbefalt.

Vurdering:

Omlegging av kommunevegen som går gjennom gårdstunet vil være et samfunnsmessig sterkt ønsket tiltak. Dette vil gi betydelige forbedring av trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen, samt bidra til reduserte forurensningsproblemer i forhold til støy og støv. Samtidig vil det i forhold til trafikken på vegen også være viktig for avviklingen.

Tiltaket vil medføre noe nedbygging av dyrka mark, totalt ca. 3 dekar. Annen løsning som unngår nedbygging av dyrka mark synes her ikke gjennomførbar. Den vil bli langt mer omfattende i både lengde og terrenginngrep, samt medføre inngrep i andre verdifulle areal som beite og kulturlandskap.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn er det gjennomført tilleggsvurdering av geoteknisk stabilitet, der det konkluderes med at tiltaksområdet er trygt og ikke utsatt for skredfare. Etter høring er det gjort noen mindre endringer for å gjøre plandokumentene mer entydig.

Det tilrås at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.12.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr dat. 18.10.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr dat. 18.10.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse dat. 18.10.2013 PDF
  2. Plankart dat. 18.10.2013 PDF - JPG (nettbrett)
  3. Planbestemmelser dat. 18.10.2013 PDF
  4. Plan og profiltegning dat. 18.10.2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for omlegging av kv. 81 ved Myr på Ytterøya. Kv.81 går i dag gjennom tunet på gården Myr med svært dårlige siktforhold. For å bedre trafikksikkerheten er det ønske om å legge vegen i ny trase utenom tunet. Omleggingen medfører bygging av ca. 450 ny kommuneveg over eiendommen Myr øvre samt bygging av ny adkomst til Myr øvre.

Planområdet.

Arealene som berøres er stort sett dyrkamark, samt noe utmark/skogsmark. Planområdet utgjør ca. 12,5 da, derav ca. 4,1 da som er midlertidig anleggsbelte.

Reguleringsplanen omfatter det areal som er nødvendig for å få bygd ny veg med tilhørende avkjørsler.

Klikk for større kart

Oversiktskart – planområdet med rød sirkel

Planstatus.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (planid. 2008018, vedtatt 13.4.2011) disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål, med muligheter for spredt boligbebyggelse.

Planforslaget.

Vegstandard.

Vegene foreslås dimensjonert etter landbruks- og matdepartementet sine normaler for landbruksveger. Ny kv.81 bygges som vegklasse 2, med totalbredde 4,5 meter, og nye gårdsveger bygges som vegklasse 3, med totalbredde 4,0 meter.

Kulturminner.

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner som kan komme i konflikt med tiltaket. Planbestemmelsene inneholder dessuten krav om aktsomhets- og meldeplikt i henhold til kulturminneloven, dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner.

Naturmangfold.

Hele Ytterøya er registrert som viktig beiteområde for rådyr, samt område med spesielt verneverdig kulturlandskap. Like nord for gården Myr ligger Sandstad naturreservat som er et fredet edelløvskogsområde. Innenfor selve planområdet er det ikke registrert truet eller betydelig verdifullt naturmangfold.

Samfunnssikkerhet og beredskap.

Stabilitet.

I forbindelse med den landsomfattende kvikkleirekartlegginga gjennomførte NGI i 2008/2009 en kartlegging på Ytterøya. Det ble funnet flere kvikkleiresoner sentralt på øya. Planområdet innehar imidlertid ikke kjente soner, og sannsynlighet for funn av nye soner synes liten. Terrenginngrepene er stort sett små skjæringer i jordmasser og fyllingene har mindre høyde enn 2 m. Det forventes dermed ikke geotekniske problemer ved gjennomføringen av planlagt vegomlegging.

Støy.

Vegtrafikkstøy vurderes normalt ut i fra Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 for støy i arealplanlegging, som gir veiledende grenser for støyberegning. Grunnet svært lav ÅDT (Årsdøgntrafikk) < 50 kjt, vil vegomleggingen ikke være i nærheten av å gi et støynivå som vil utløse krav til støyskjermingstiltak. Basert på erfaring vil alle boligene langs vegen har støy langt under 55 dBA.

Det er ikke andre kjente forhold av betydning for samfunnssikkerheten som ikke er belyst i beskrivelsen. Utbyggingen synes derfor ikke å medføre særskilt fare for mennesker, miljø og materielle verdier.

Grunnerverv.

Det vil som en hovedregel bli ervervet grunn til 1 meter utenfor skjæringstopp/ fyllingsfot, eller minimum 3 meter fra vegkant. Endelig oppgjør vil bli utregnet etter oppmåling når vegen er ferdig.

Dagens veger som utgår fjernes og tillegges tilstøtende eiendom, og dagens veg gjennom gårdstunet omklassifiseres til privat veg.

Når båndlagte areal i forbindelse med anleggsfasen tilbakeføres, er det beregnet at det medgår ca. 3,1 dekar dyrka mark og ca. 2,5 dekar utmark/skogsmark.

Planprosess.

Medvirkning.

Grunneiere er blitt informert underveis i planprosessen.

Det ble den 12.08.13 sendt ut kunngjøring om oppstart av planarbeid til fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, NTE og berørte grunneiere. Varsel om planoppstart ble også annonsert i Levangeravisa 13.08.13.

Det er mottatt kommentarer/merknader fra fylkeskommunen, fylkesmannen og NVE. Kommentarene/merknadene er blitt vurdert i forbindelse med planutarbeidelsen.

Vurdering:

Omlegging av kommunevegen som går gjennom gårdstunet vil være et samfunnsmessig sterkt ønsket tiltak. Dette vil gi betydelige forbedring av trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen, samt bidra til reduserte forurensningsproblemer i forhold til støy og støv. Samtidig vil det i forhold til trafikken på vegen også være viktig for avviklingen.

Tiltaket vil medføre noe nedbygging av dyrka mark, totalt ca. 3 dekar. Annen løsning som unngår nedbygging av dyrka mark synes her ikke gjennomførbar. Den vil bli langt mer omfattende i både lengde og terrenginngrep, samt medføre inngrep i andre verdifulle areal som beite og kulturlandskap.

Saken er også vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at tiltaket kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8.

Det tilrås at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 09.04.2014 16:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051