Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 - sak 29/14 - Søknad om oppføring av Solsia uteservering i Tollbugata for 2014 - Orion Restaurant AS


Saksbehandler: Johannes Olav Nestvold
Arkivsaknr: 2014/2010 - /1719/315/264
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 29/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2013.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2014.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Orion Restaurant A/S søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum og tillatelse til oppføring av midlertidig uterestaurant i Tollbugata. Søknaden behandles som dispensasjon og tiltak etter plan- og bygningsloven, jfr § 19 (dispensasjon) og § 20-1 (tiltaket).

Det er gjennom flere år tidligere gitt tilsvarende midlertidig dispensasjon for plassering av tiltaket.

Vedlegg:

 1. Søknad om oppføring av Solsia uteservering i Tollbugata for 2014 - Orion Restaurant AS PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Epost datert 27.03.14, Mahmut Eken – daglig leder, Uteservering Orion PDF
   
 2. Tegninger/bilder finnes i sak fra 2009/2010


Saksopplysninger:
 

TILTAKET:

Orion Restaurant A/S søker om tillatelse til å oppføre uterestauranten ”Solsia” med samme konstruksjon og vilkår som tidligere år. Søknaden gjelder for tidsrommet 5. mai til 20.september.

PLANSTATUS OG DISPENSASJONSSØKNAD:

Eiendommen/området omfattes av reguleringsplanen for Levanger sentrum.

I plankartet er området uterestauranten søkes oppført på markert med formål trafikkområde med veg og fortau. Det søkes om dispensasjon vedrørende forholdet.

I tekstdelen til planen, under fellesbestemmelser generelt, står det om utendørs salgsboder og serveringssteder:

«Utendørs salgsboder og serveringssteder kan bare tillates midlertidig, under ingen omstendighet for mer enn 1/ 2 år av gangen, og bare på steder der de ikke kan bli til ulempe for omgivelser og vanlig ferdsel.

Byggverk over fortau skal utføres med lette og åpne konstruksjoner, og legges på fortausnivå. Fast takkonstruksjon tillates ikke, kun markiser tillates.»

TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING:

I henhold til reguleringsplanens bestemmelse i pkt. 20.12 skal prinsippene for universell utforming ligge til grunn for utforming av både bygg og utearealer. Konkrete krav til tilgjengelighet/brukbarhet finnes i teknisk forskrift kapittel 12. Det vises blant annet til § 12-1 vedrørende krav til universell utforming. Tegningene som er vedlagt tidligere søknad er ikke så detaljerte at adkomst med mer vises i detalj, det forutsettes at regelverket følges.

ANDRE MYNDIGHETER:

Enheten for kommunalteknikk ved Roar Eriksen, Levanger kommune har som lokal vegmyndighet avgitt muntlig godkjennelse av tiltakets plassering på telefon den 27.03.14. Enheten har ingen merknader til tiltaket under forutsetning av at innretningen er den samme som i 2013. 

Høring til andre myndigheter anses unødvendig. Det vises til Riksantikvarens uttalelse fra 2009 vedrørende samme tiltak og til rundskriv fra Fylkesmannen datert 03.06.96 vedrørende høring til Fylkesmann og Fylkeskommune.

NABOVARSLING:

Det foreligger positiv uttalelse fra nabo i Sjøgata 16, Stiftelsen studentboliger i Levanger. Ytterligere nabovarsling anses unødvendig, jfr. plan- og bygningslovens §21-3. 

Vurdering:

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Argumenter som kan tale for dispensasjon i dette tilfellet kan være:

 • Dispensasjonen er midlertidig, eventuelle uønskede virkninger er dermed også midlertidige.
 • Tiltaket kan ha en positiv effekt på miljøet i sentrum og bidra med trivsel og økt aktivitet i sentrum.
 • Enhet for Kommunalteknikk har ingen merknader til tiltaket.


Argumenter som kan tale mot dispensasjon kan være:

 • Et kjørefelt i Tollbugata må stenges dersom det gis tillatelse. Det vil i seg selv medføre en vanskeligere trafikksituasjon for kjørende.
 • Fortauet langs Tollbugata vil bli okkupert av konstruksjonen, det vil medføre at fotgjengere må velge annen veg/fortau for å unngå å gå i kjørebane.


KONKLUSJON:
Etter en samlet helhetsvurdering sett på bakgrunn av tidligere praksis og erfaringer, anser kommunen fordelene ved å gi dispensasjon for klart større enn ulempene. Vi kan ikke se at dispensasjon er i strid med statlige og regionale rammer eller mål. Hensynene bak reguleringsplanen blir kun delvis tilsidesatt ettersom Tollbugata fortsatt blir åpen for trafikk. Dispensasjon anses med dette som lovlig og forsvarlig. 

Samtlige vilkår i pbl § 19-2 anses med dette for oppfylt slik at dispensasjon kan gis.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 09.04.2014 16:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051