Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 - sak 28/14 - Restaureringsfondet 2013


Saksbehandler: Johannes Olav Nestvold
Arkivsaknr: 2013/6300
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 28/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2013:

 
Totalt kr. 133.000

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad fra Per Audun Letnes, Kirkegata 25a, datert 16.09.13 PDF
   
 2. Søknad fra Egil Kjeldstad, Kirkegata 27, datert 02.10.13 PDF
   
 3. Søknad fra Floan Eiendom v/Olav Floan, Kirkegata 33, datert 12.10.13 PDF
   
 4. Søknad fra Levangeravisa v/Roger Rein, Kirkegata 50, 1. etasje, datert 15.10.13 PDF
   
 5. Søknad fra Nordic Property Group AS, Kirkegata 50, 2 etasje, datert 08.10.13 PDF

 
Saksopplysninger:

Ved fristens utløp var det kommet inn 6 søknader, hvor av en av søkerne i ettertid har trukket tilbake innsendt søknad. Søknadene har vært forelagt Nord-Trøndelag Fylkeskommune (Fylkeskonservatoren) i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter.

I følge vedtektene kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum”. Fondet har en størrelse på 8,36 mill. kroner. Rentene for 2013 utgjør kr. 215 892,-. 90 % av rentene utgjør kr. 194 302,8,-, disse pengene er til fordeling.

I kommunestyrevedtak av 26.09.12 – sak 53/12 ble de enstemmig vedtatt endringer av vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum. Endringene berørte avsetting av 10 000,- kr til byggeskikkprisen, jfr. vedtektene punkt 10, samt avsetting av et rammebeløp til innleid spesialkompetanse opp til 10 000,- kr for hvert prosjekt, jfr. vedtektene punkt 11. Videre ble det bestemt at et rammebeløp til dekning av utgifter til maling også skulle settes av, dette opp til 5 000,- kr for hvert prosjekt, jfr. vedtektene punkt 12.

Det må derfor settes av et beløp på kr 10 000,- til byggeskikkprisen, jfr. vedtektene punkt 10.
Vi anbefaler videre at det til punkt 11 og 12 i vedtektene avsettes et totalt rammebeløp på 50 000,- kr. Til fordeling på søknader til restaureringsfondet 2013 blir dermed 134 302,9,- kr. 

Vurdering:

Det er mottatt 6 søknader med forespørsel om tilskudd fra restaureringsfondet 2013. En av søknadene er i etter tid trukket med begrunnelse om at man heller ønsket å inngi en mer utførlig søknad til neste år, dette vedrørende Kirkegata 71 med tiltakshavere Roger Rein og Hege Udbye. Søkermassen representerer en reduksjon fra i fjor med sine 8 søknader. Lav rente medfører uansett at tilskuddene til hvert enkelt restaureringsprosjekt blir små. Flere av prosjektene har derfor også søkt Riksantikvaren om midler.

De fleste av søknadene til restaureringsfondet 2013 gjelder støtte til tiltak som allerede er gjennomført. I henhold til vedtektene punkt 6 er det bestemt at søknad om tilskudd må skje før arbeidene settes i gang. Det presiseres også i de søknader hvor det ikke er påbegynt restaurering at man ønsker å komme i gang så raskt som mulig. Spesielt av året er at de fleste søknadene omfatter restaurering/skifte av skifertak. Det er her forståelig av sikkerhetsmessige årsaker at det vil være påkrevet å starte restaureringsarbeidet umiddelbart.

Per Audun Letnes, Kirkegata 25 a, skifte av tak.

Klikk for større foto
Kirkegata 25. Dato 09.12.2010.

Kirkegata 25 er en murbygning i jugendstil oppført ca 1900. Byggmester og arkitekt var da Carl Günther. Selve gården har gjennom årene blitt brukt til ullvarefabrikk, tekstilfabrikk og utsalg for Christina damemote.

Det er tidligere gitt midler til restaurering av fasaden, mens det i denne omgang kun er søkt i forhold til skifte av tak. Bygget har gjennomgått omfattende arbeider innvendig i 1 etasje for å innrede lokalet til arkitektkontor. Det er ikke gjort tilbakeføringer til gammelt interiør, men man har fått tilbake gammel himlingshøyde. Arbeidene som nå gjøres med taket innebærer riving av eksisterende taktekking, nytt luftet undertak, opplekting og legging av ny tekking av dråpeskifer. 

Totalkostnadene har hatt en ramme på kr 500 000,- kr.

Riksantikvaren har støtte tiltaket med kr 200 000,- kr

Fylkeskommunen anbefaler søknaden, og ser svært positivt på tilbakeføringen av skifertak.

Taktekkingen er i følge Riksantikvaren godt dokumentert på et eldre fotografi og anses i denne sammenhengen som påkrevet. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med 29 000,- kr

Egil Kjeldstad, Kirkegata 27, restaurering av skifertak.

Klikk for større foto
Kirkegata 27. Dato 09.12.2010.

Bygården er bygd opp etter bybrannen i 1897. Arkitekt da var Per Hofstad. Gården har flere ganger endret fasade både i 1938 og 1967.

Det er etter 2008 gjort omfattende vedlikeholdsarbeider, men fortsatt gjenstår noe. Renovering av skifertaket har blitt ansett påkrevet i og med lekkasje og fare for at skiferstein vil falle ned. Restaureringen består i at skifer tas av og høytrykkspyles, hvor det igjen legges på etter at undertaket er reparert/rettet opp. Undertak lektes opp og eksisterende skiferstein monteres. Takrenner og nedløp rengjøres. Av sikkerhetsmessige årsaker monteres eksisterende snøsperre. Eksisterende takvindu renoveres.

Totalkostnadene har hatt en ramme på kr 111535,- kr, pluss 150 timer egeninnsats.

Eieren har fått støtte fra Riksantikvaren.

Fylkeskommunen uttaler at originale skifertak er et viktig element å bevare i trehusmiljøet Levanger og anbefaler med dette søknaden.

Det fremheves av Riksantikvaren at det er viktig at taket mot hovedgaten er dekket med skifer. Et slikt restaureringsarbeid er viktig for å bevare kulturmiljøet. Vi anbefaler at tiltaket støttes med 10 000,-, kr

Floan Eiendom v/Olav Floan, Kirkegata 33, skifte av skifertak.

Klikk for større foto
Kirkegata 33. Dato 10.12.2010.

Bygningen er oppført i 1897 og ligger sentralt plassert i Kirkegata. Byggeherre var etter bybrannen Anne Christine Grønn og arkitekt var Per Hofstad. Byggestilen er en tilnærmet lik sveitserstil.

Eksisterende tak er i meget dårlig forfatning og er i oppløsning. Det er også her fare for at skifer kan falle ned. Det skal skiftes til samme type skifer som for eksisterende som er av typen alta, dråpeskifer.

Totalkostnadene er beregnet til 393 880, - kr

Eieren har fått støtte fra Riksantikvaren.

Fylkeskommunen uttaler at bygningens plassering tilsier at det vil være viktig for trehusmiljøet at bygget får en original taktekking med skifer, og anbefaler derfor søknaden. 

I likhet med øvrige søknader om tilskudd til skifertak anses tiltaket påkrevet for å bevare kulturmiljøet. Tiltaket anses også positivt med tanke på det sikkerhetsmessige aspektet i Levanger sentrum. Vi anbefaler at tiltaket støtte med 29 000,- kr.

Levangeravisa v/Roger Rein, Kirkegata 50, 1. etasje, innvendige arbeider.

Klikk for større foto
Kirkegata 50. Dato 10.12.2010

Det er søkt om støtte til innvendige arbeider i 1 etasje. Det er påpekt fra vedtektene at det kan gis støtte til innvendige arbeider dersom bygningen har betydelig innvendig antikvarisk verdi.

Bygget er en av de mest typiske jugendbygningene i Levanger sentrum. Byggeår er 1912.  Gården har i en årrekke vært knyttet til bankvirksomhet.

Lokalene har gjennomgått store renoveringsarbeider hvor det er forsøkt å komme så nært gammel «storhetstid» som mulig med tanke på budsjettet. Det er lagt vekt på å ivareta opprinnelig listverk, vindusløsninger og opprinnelig takhøyde. 

Det er vist til utgifter/faktura i forbindelse med restaureringen på 623 188,- kr. Av dette er 158 750, kr. ansett som standardheving som ikke skal tas med i beregningen. Totalt anses kostnadene med tilbakeføring til arkitektoniskverdi for 464 438,- kr. Det er ikke gitt tilskudd fra Riksantikvaren for disse innvendige arbeider.

Fylkeskommunen ser svært positivt på de løsninger som tiltakshaver har valgt og anbefaler søknaden.

Det anses positivt at man har revet gammel himling og fått tilbake originalt tak og takhøyde på 3,80 meter. Arbeidene blir med dette å betrakte som tilbakeføring til utforming som har arkitektonisk verdi. Vi anbefaler at det gis et tilskudd på 32 000,-. kr

 

Nordic Property Group AS, Kirkegata 50, renovering av fasader/bakgård, innvendige arbeider.
Kirkegata 50 er som tidligere nevnt en av de best bevarte jugendbygningen i Levanger. Bygningen har som svært få bygninger, originale to- og trefags krysspostvinduer i 2. etasje. Bygget har gjennomgått omfattende restaurering hvor vinduer og altandør er restaurert i 2 etasje. Det er opplyst at dette arbeider er utført med tanke på å komme så nært originalen som mulig. Det er videre skiftet ut deler av muren rundt vinduer i fasaden i bakgården. Dette på grunn av lekkasje som har ført til forråtnelse og ødeleggelse av vinduer. Alle fasader er i tillegg renset, bearbeidet og malt.

Totalkostnadene er beregnet til 869 908, - kr

Riksantikvaren har gitt støtte til tiltaket

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

I andre etasje har man originale to. og trefags kryssportvinduer som har hatt behov for restaurering. Det er lagt med utfyllende beskrivelser av arbeidet som skal gjøres. Videre er det gjort nødvendige murerarbeider for å hindre videre forringelse av vinduene. Vi anbefaler at søknaden støttes med 33 000,-. kr

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 09.04.2014 16:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051