Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 - sak 26/14 - Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2013/7815 - /L12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 26/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Stadionparken – del av Levanger sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse_inkl. bestemmelser PDF
 

2

Plankart PDF  -  JPG
 

3

Geotekniske vurderinger PDF
 

4

Støyutredning PDF
 

5

Illustrasjonsplan PDF  -  JPG


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Levanger Stadion har en lang historie som idretts- /aktivitetsarena i Levanger sentrum. Området har vært et viktig samlingssted for byens innbyggere både i forbindelse med arrangement og organisert/ uorganisert trening, lek og opphold. Etter at IL Sverres sykkelvelodrom ble avviklet i 2003 har området mer eller mindre ligget brakk. Kommunen kjøpte i 2011 eiendommen av IL Sverre. 

Det har vært mange idéer angående ny bruk av Stadiontomta. I reguleringsplanen fra 2008 åpnes det også for ny bebyggelse på deler av stadiontomta. Foruten friområde og offentlig parkering tillates i tillegg bolig-, forretning- og kontorformål.

Signalene fra naboer til Stadion, og byens beboere for øvrig, har vært at man ikke ønsker privatisering/ kommersialisering i form av bolig-/næringsbygg inn i området. Mange har gitt uttrykk for at Levanger har behov for en romslig og innholdsrik offentlig aktivitetspark i sentrum; - tilrettelagt for alle alders-grupper, bybeboere, besøkende, pasienter og pårørende ved sykehuset m.fl. Ønsket om å etablere en aktivitetspark var også kommunens begrunnelse for å overta eiendommen fra IL Sverre.

Ingen andre grønne arealer i sentrum vil være like egnet til aktivitetspark/ møtested. Moan ligger litt for langt unna sentrum og Torgaksen med Sjøparken og Seierstedpark er «byparker» som er tiltenkt en roligere karakter og en annen utforming enn en aktivitetspark.

Planområdet.

Planområdet ligger i Levanger sentrum, midt mellom torget og sykehuset. Mot nord-øst grenser planområdet til Grønns gate og mot sør-vest til Bakkegata. Mot nord-vest grenser planen til boliger/ kontorer i Kirkegata og mot sør-øst mot offentlig parkeringsplass og industrivirksomheten Tommen Gram.

Planområdet dekker hovedsakelig det meste av eiendom gnr 315/ bnr 146 og er totalt ca. 17,0 daa.

Klikk for større kart 

Planstatus.

Planområdet inngår i reguleringsplanen for Levanger sentrum som ble vedtatt i 2008. Innenfor planområdet er det avsatt tre delområder med egne bestemmelser. For det største arealet, område 39, stilles krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan (iht. ny plan- og bygningslov: detaljregulering). Planområdet ligger utenfor område for kulturmiljøfredningen av Levanger sentrum.

Klikk for større kart

  • Område 39: Kombinerte formål. Området kan brukes til formål som friområde, bolig, forretning, kontor, offentlig parkering.
  • Område 42: Almennyttige formål. Området kan brukes som til formål som klubbhus, toalett, garderobeanlegg e.l.
  • Område P5: Parkering/ parkeringshus


Planforslaget.

Generelt.

Planforslaget tilrettelegger for en stor aktivitetspark på området (11,1 daa). I tillegg tilrettelegges det for parkering med muligheter for å bygge parkeringshus. Adkomsten til parkeringsarealet er forlenget slik at den blir adkomstveg til boligene nord for parkeringsområdet og IL Sverres klubbhus. Dermed kan dagens avkjørsel fra Kirkegata erstattes med adkomst fra Grønns gate.

Området rundt IL Sverres klubbhus er avsatt til område til tjenesteyting. Det åpnes her for klubbhus/ forsamlingshus, toaletter, garderobeanlegg og i tillegg tillates servering. Området mot Tommen Gram er avsatt til industri, i tråd med dagens bruk. Det reguleres også en gang- og sykkelveg gjennom område omtrent der dagens trase går.

Bebyggelsen.

Innenfor området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting tillates det bebyggelse til tjenesteytende virksomhet tilknyttet aktivitetsparken og forsamlingshus/ klubblokale, sanitæranlegg (toalett, garderobeanlegg). Innenfor området avsatt til parkeringsanlegg tillates det oppført et parkeringshus.

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Biladkomst inn til parkeringsområdet blir med ny regulert veg fra Grønns gate. Denne vegen vil også være adkomst til boligene nord for planområdet og området avsatt til tjenesteyting (IL Sverres klubbhus). Regulert gjennomgående gang-, sykkelveg forbinder Håkon den godes gate med sykehusområdet.

Parkering.

Område avsatt til parkeringshus avviker fra avsatt areal i reguleringsplanen fra 2008. Bygget er vridd 90 grader for å åpne opp parken mer mot sentrum og Håkon den Godes gate. Huset er også tenkt å kunne dempe støy mellom skateanlegget og boligene i Kirkegata.

Universell utforming.

Det stilles krav om at bygninger og anlegg, i størst mulig grad, skal gis universell utforming, i reguleringsbestemmelsene. Kravene i teknisk forskrift (TEK 10) vil gjelde for universell utforming av parkarealet og offentlige bygninger.

Støy.

Det er utført egne støyberegninger for området både av vegtrafikkstøy og støy fra det planlagte skate-anlegget (se vedlegg). Nye byggetiltak må oppnå tilfredsstillende støynivå iht. anbefalinger og krav gitt i veileder T-1442 og i teknisk forskrift. Foreslått utforming av skateanlegget er utarbeidet i samråd med støykonsulent. For å dempe støy bygges anlegget primært med negative former (hull/ groper). Det vil også bli bygd nødvendige voller/ gjerder som skjerming.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalysen inngår som en del av vedlagte planbeskrivelse. Temaene som er funnet relevante er flom og trafikksikkerhet. Planområdet ligger nært Levangerelva og deler av området ligger så lavt selv etter oppfylling at det er utsatt for flomfare. En flom vil kunne gjøre materielle skader på bygg og anlegg, men ikke være kritisk for liv og helse, når området benyttes til formål som park og parkeringsanlegg.

For nye bygninger er det satt krav i reguleringsbestemmelsene til høyder på golvnivå som er 0,3 meter over beregnet 200-års flom.

Den nye planen vil ikke utløse store endringer for trafikkmengde eller kjøremønster i området sammenlignet med dagens situasjon. Aktivitetsparken vil trekke til seg mange myke trafikanter og det ligger en mulig konflikt i forbindelse med varetransport til og fra Tommen Gram, som skjer på nord-vest siden av bygget inn mot GS1. Planlegging av nødvendige tiltak for å unngå farlige situasjoner mellom fotgjengere og store ryggende kjøretøy vil bli fulgt opp i videre detaljprosjektering.

Kulturminner.

Det foreligger ingen kjente automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Det er gjort avtale med arkeolog om arkeologisk undersøkelse av skråningen nærmest Grønns gate våren 2014. Eventuelle endringer av planen som følge av undersøkelsen vil bli tatt inn i forbindelse med 2. gangs behandling av planen.

Vann-, avløp-, energiløsninger.

Eksisterende hovednett for vann og avløp og strøm følger i stor grad hovedvegene og gir gode påkoblingsmuligheter for videre utvikling av området.

Planprosess.

Medvirkning.

Gjennom arbeidet med parkplanen har det vært lagt vekt på bred medvirkning og god informasjon om status i prosessen. Det har vært arrangert flere åpne møter, det har vært mange oppslag i lokalavisa og naboer og berørte/ interesserte har hatt flere anledninger til å bidra med innspill. Reguleringsplanarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside og annonsert i Levanger Avisa 22.8.2013. Regionale myndigheter ble tilskrevet i etterkant av varslinga og kom med innspill i løpet av november. Disse innspillene er kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Vurdering:

Den planlagte etableringen av en ny stor aktivitetspark på Levanger stadion er et spennende prosjekt som er godt planlagt og begrunnet i vedlagte plandokumenter.  Parken vil være særlig viktig for beboerne i sentrum og for sykehuset.

I og omkring Levanger sentrum bygges det stadig tettere boligbebyggelse. For å skape gode bokvaliteter ved tett utnyttelse, er det viktig med tilgang til leke- og friområder med gode kvaliteter i nærheten. Stadionparken vil kunne fungere som et friområde for sentrumsnær boligbebyggelse hvor lek og aktiviteter, særlig for barn og unge, vil stå i sentrum. Dette vil heve bokvaliteten for mange, og gjøre det lettere å utnytte sentrale arealer mer effektivt i framtiden.

For pasienter og besøkende ved sykehuset vil parken kunne være et etterlengtet fristed som de kan oppsøke når det er behov for å trekke seg unna sykehusets hverdag.

Planforslaget gir også muligheter for sentralt plasserte parkeringsplasser. Dermed får vi tilrettelagt parkering i begge endene av Håkon den godes gate. Dette vil være positivt for Håkon den godes gate som handelsgate.

Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at berørte får uttale seg til planforslaget. 

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 09.04.2014 16:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051