Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 04.12.13 - sak 78/13 - Detaljregulering for kommuneveg 81 ved Myr, Ytterøy

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2013/6601
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 04.12.13 78/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr dat. 18.10.2013 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse dat. 18.10.2013 PDF
     
  2. Plankart dat. 18.10.2013 PDF - JPG (nettbrett)
       
  3. Planbestemmelser dat. 18.10.2013 PDF
      
  4. Plan og profiltegning dat. 18.10.2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for omlegging av kv. 81 ved Myr på Ytterøya. Kv.81 går i dag gjennom tunet på gården Myr med svært dårlige siktforhold. For å bedre trafikksikkerheten er det ønske om å legge vegen i ny trase utenom tunet. Omleggingen medfører bygging av ca. 450 ny kommuneveg over eiendommen Myr øvre samt bygging av ny adkomst til Myr øvre.  

Planområdet.

Arealene som berøres er stort sett dyrkamark, samt noe utmark/skogsmark. Planområdet utgjør ca. 12,5 da, derav ca. 4,1 da som er midlertidig anleggsbelte.

Reguleringsplanen omfatter det areal som er nødvendig for å få bygd ny veg med tilhørende avkjørsler.

Klikk for større kart 

Oversiktskart – planområdet med rød sirkel

Planstatus.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (planid. 2008018, vedtatt 13.4.2011) disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål, med muligheter for spredt boligbebyggelse. 

Planforslaget.

Vegstandard.

Vegene foreslås dimensjonert etter landbruks- og matdepartementet sine normaler for landbruksveger. Ny kv.81 bygges som vegklasse 2, med totalbredde 4,5 meter, og nye gårdsveger bygges som vegklasse 3, med totalbredde 4,0 meter. 

Kulturminner.

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner som kan komme i konflikt med tiltaket. Planbestemmelsene inneholder dessuten krav om aktsomhets- og meldeplikt i henhold til kulturminneloven, dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner.

Naturmangfold.

Hele Ytterøya er registrert som viktig beiteområde for rådyr, samt område med spesielt verneverdig kulturlandskap. Like nord for gården Myr ligger Sandstad naturreservat som er et fredet edelløvskogsområde. Innenfor selve planområdet er det ikke registrert truet eller betydelig verdifullt naturmangfold.

Samfunnssikkerhet og beredskap.

Stabilitet.

I forbindelse med den landsomfattende kvikkleirekartlegginga gjennomførte NGI i 2008/2009 en kartlegging på Ytterøya. Det ble funnet flere kvikkleiresoner sentralt på øya. Planområdet innehar imidlertid ikke kjente soner, og sannsynlighet for funn av nye soner synes liten. Terrenginngrepene er stort sett små skjæringer i jordmasser og fyllingene har mindre høyde enn 2 m. Det forventes dermed ikke geotekniske problemer ved gjennomføringen av planlagt vegomlegging.

Støy.

Vegtrafikkstøy vurderes normalt ut i fra Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 for støy i arealplanlegging, som gir veiledende grenser for støyberegning. Grunnet svært lav ÅDT (Årsdøgntrafikk) < 50 kjt, vil vegomleggingen ikke være i nærheten av å gi et støynivå som vil utløse krav til støyskjermingstiltak. Basert på erfaring vil alle boligene langs vegen har støy langt under 55 dBA.

Det er ikke andre kjente forhold av betydning for samfunnssikkerheten som ikke er belyst i beskrivelsen. Utbyggingen synes derfor ikke å medføre særskilt fare for mennesker, miljø og materielle verdier. 

Grunnerverv.

Det vil som en hovedregel bli ervervet grunn til 1 meter utenfor skjæringstopp/ fyllingsfot, eller minimum 3 meter fra vegkant. Endelig oppgjør vil bli utregnet etter oppmåling når vegen er ferdig.

Dagens veger som utgår fjernes og tillegges tilstøtende eiendom, og dagens veg gjennom gårdstunet omklassifiseres til privat veg.

Når båndlagte areal i forbindelse med anleggsfasen tilbakeføres, er det beregnet at det medgår ca. 3,1 dekar dyrka mark og ca. 2,5 dekar utmark/skogsmark.

Planprosess.

Medvirkning.

Grunneiere er blitt informert underveis i planprosessen.

Det ble den 12.08.13 sendt ut kunngjøring om oppstart av planarbeid til fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, NTE og berørte grunneiere. Varsel om planoppstart ble også annonsert i Levangeravisa 13.08.13.  

Det er mottatt kommentarer/merknader fra fylkeskommunen, fylkesmannen og NVE. Kommentarene/merknadene er blitt vurdert i forbindelse med planutarbeidelsen.

Vurdering:

Omlegging av kommunevegen som går gjennom gårdstunet vil være et samfunnsmessig sterkt ønsket tiltak. Dette vil gi betydelige forbedring av trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen, samt bidra til reduserte forurensningsproblemer i forhold til støy og støv. Samtidig vil det i forhold til trafikken på vegen også være viktig for avviklingen.

Tiltaket vil medføre noe nedbygging av dyrka mark, totalt ca. 3 dekar. Annen løsning som unngår nedbygging av dyrka mark synes her ikke gjennomførbar. Den vil bli langt mer omfattende i både lengde og terrenginngrep, samt medføre inngrep i andre verdifulle areal som beite og kulturlandskap. 

Saken er også vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at tiltaket kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8. 

Det tilrås at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 04.12.2013 18:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051