Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene i PUK 02.10.13

Meninger:

01.10.13 - PS 58/13 Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest
En forutsetter at saken er godt kjent.

Etter avisoppslag i Levanger Avisa vinteren 2012, om planlagt utbygging av Holåstoppen, ble det sterkt engasjement blant innbyggerne i Skogn. Tegninger utført av Tegn_3 viste nedbygging av Skogns viktigste rekreasjonsområde med trafikkfarlige tilførselsveier.

Svakhetene ved prosjektet var åpenbare og kommunestyret 26.09.2012 vedtok følgende:
2. Reguleringen skal ivareta følgende hensyn:
a) Mest mulig av friområdet på toppen av Holåsen skal bevares.
b) Boliger reguleres inn gjennom en videreføring av Mønsterhaugveien og Hareveien. Boliger kan også legges inn mellom Rådyrveien og Mønsterhaugveien.

3. Planprosessen skal utrede mulighetene for en ny tilførselsvei til Holåsen Vest fra E6 / Hotran. Det må også sikres tilførselsvei fra Holåsen øst.

4. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra kommuneadministrasjon og beboere i Holåsen til å vurdere hvor stort friområdet i Holåsen bør være. I denne gruppen bør også et medlem fra kommunens trafikksikkerhetsutvalg delta.

Dette er, etter velforeningene i Holåsen sin mening, et viktig og fremtidsrettet vedtak. Vi mener vedtaket er et meget godt utgangspunkt for å finne gode løsninger som imøteser kommunens tomtebehov, det innebærer vesentlig tryggere trafikkløsninger og vedtaket tar vare på det mest brukte friluftsområdet i Skogn; Holåstoppen.

Vi i velforeningene så fram til å begynne arbeidet i arbeidsgruppa. Første møte 3. september avslørte imidlertid en betydelig diskrepans mellom velforeningenes og kommuneadministrasjonens tolkning av arbeidsgruppas mandat.

Vi mener kommunestyrets mandat til arbeidsgruppa er å utarbeide et samlet forslag til kommunestyre om hvordan videre boligbygging i Holåsen kan gjøres slik at alle punkter i kommunens vedtak av 260912 følges; tilrettelegging av areal for tomteutbygging, bevaring av viktige friareal og sikring av trygge trafikale løsninger. Kommuneadministrasjonen ved Nybakken ser ut til å oppfatte arbeidsgruppa som kun rådgivende og ønsker ikke nye møter før tidligst i 2014.

Det ble under møtet i arbeidsgruppa også lagt frem utbyggingsplaner som går på tvers av kommunens vedtak 260912. Vi følte rett og slett at kommuneadministrasjonen ved Nybakken var i ferd med å dra i gang en omkamp om Holåstoppen.

Nybakken ga under møtet i arbeidsgruppa uttrykk for at han oppfattet vedtaket i kommunestyret som uklart og følte behov for presiseringer. Vi mener derimot at kommunestyrevedtaket er krystallklart- spesielt koplet opp mot debatten i kommunestyret forut for vedtaket.

Vi ser at kommuneadministrasjonen har behov for presisering av kommunens mandat til arbeidsgruppa. Vi mener velforeningene og representanten fra trafikksikkerhetsutvalget har vesentlige bidrag å komme med for å få en videre utbygging av Holåsen som gir best grensesnitt mellom tomtebehov, trafikkmessige hensyn og natur og rekreasjonsverdier.

Kommuneadministrasjonen sin tolkning av kommunestyrets vedtak 260912 kan oppfattes som en uthuling av kommunestyrets enstemmige vedtak. Det mener vi er negativt for utbyggingsprosjektet i Holåsen. Enda mer alvorlig er at det sår tvil om lokaldemokratiet i Levanger. Vi håper vi har mistolket Nybakken.

Skjalg Ytterstad, leder Holåsen vest vel
Thea Norberg, leder Holåsen vel

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 01.10.2013 20:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051