Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 02.10.13 - sak 58/13 - Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2012/1453
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 02.10.13 58/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til planprogram for Holåsen vest fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Plan og bygningsloven §§12-9 og 4-1.

Vedlegg:

  1. Planprogram Holåsen vest PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Høringsuttalelser (8stk)


Saksopplysninger:

Bakgrunn:

På vegne av Levanger kommune har Tegn_3 as utarbeidet et planprogram for reguleringsplanlegging av Holåsen vest i Skogn. Det tas sikte på å regulere hoveddelen av området som en områderegulering, mens delområder vil utarbeides med detaljreguleringsplaner. Planprogrammet har vært ute til offentlig ettersyn i perioden fra og med 10.05.2013 til og med 30.06.2013. Det innkom i alt åtte uttalelser i høringsperioden.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Intensjonen med planarbeidet er å utvikle Holåsen videre som et boligområde. Holåsen vest vil være en naturlig fortsettelse av eksisterende utbyggingsområder i Holåsen og Holsandlia. Målsettingen er å tilrettelegge for 150 nye boenheter, hovedsakelig eneboliger.

Planområdet:

Planområdet er på ca. 560 daa og ligger i nordhellingen på Holåsen. Området består av skogsmark med variabel bonitet, og omkranses av større landbruksområder. Planområdet benyttes i dag i stor utstrekning som tur- og rekreasjonsområde og omgis av frittliggende boligbebyggelse. 

Klikk for større kart

Planstatus og føringer:

Planområdet er regulert gjennom kommuneplanens arealdel for Levanger, vedtatt 11.04.2011. I tillegg er det flere gjeldende reguleringsplaner innenfor området. Gjeldende formål innenfor planområdet er boligbebyggelse, nåværende og fremtidig, friområder samt LNF-areal.  

Vedtak i kommunestyret den 26.09.2012 vil også være førende for planarbeidet:

2.
Reguleringen skal ivareta følgende hensyn: a)Mest mulig av friområdet på toppen av Holåsen skal bevares. b)Boliger reguleres inn gjennom en videreføring av Mønsterhaugveien og Hareveien. Boliger kan også legges inn mellom Rådyrveien og Mønsterhaugveien.

3.
Planprosessen skal utrede mulighetene for en ny tilførselsvei til Holåsen Vest fra E6 / Hotran. Det må også sikres tilførselsvei fra Holåsen øst.

4.
Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra kommuneadministrasjon og beboere i Holåsen til å vurdere hvor stort friområdet i Holåsen bør være. I denne gruppen bør også et medlem fra kommunens trafikksikkerhetsutvalg delta. 

Planprogram og konsekvensutredning: 

Planen utløser krav om konsekvensutredning, da den kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Det må framgå hvilke metoder som skal benyttes og utformingen skal være slik at det kan tas stilling til om reguleringen er utarbeidet i samsvar med planprogrammet.

Ved oversendelse av planforslag skal planbeskrivelsen beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. For reguleringer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.

Det er foreslått at følgende forhold skal konsekvensutredes:

  • Naturverdier og grønnstruktur
  • Landskap og fjernvirkning
  • Friluftsliv
  • Trafikk og trafikksikkerhet
  • Barn og unges interesser
  • Kulturminner
  • Risiko og sårbarhet


(Se tabell i planprogrammet for mer info) 

Organisering og medvirkning

Planprogrammet har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden fra og med 10.05.2013 til og med 30.06.2013. Det kom inn åtte uttalelser. Høringsuttalelsene er kommentert i vedlagte planprogram.

Det skal etableres en fast arbeidsgruppe for planarbeidet. Denne består av prosjektleder for arbeidsgruppen (Marit Glæstad Sølvberg), representant fra kommunens tomteforvaltning (Øyvind Nybakken) og beboerrepresentanter (Thea Norberg – Holåsen Vel og Skjalg Ytterstad – Holåsen Vest Vel) samt to valgfrie medrepresentanter i velforeningene (Stig Ove Sommervoll - Holåsen øst) og Gunfrid Størvold - Holåsen vest). 

Rådmannens oppsummering av innspill, med evt. kommentar

I høringsperioden til planprogrammet har det kommet inn høringsuttalelse fra:


Innspillene som har kommet inn i høringsperioden er listet opp og kommentert i planprogrammet.  

Vurdering:

Etter høring er planprogrammet supplert med utredningstema etter innspillene i høringsperioden. Innspillene er godt kommentert og synes å bli godt ivaretatt i det videre planarbeidet. Rådmannen finner at forslaget til planprogram, på en god måte, gjør rede for planarbeidet, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Rådmannen tilrår at det innstilles på at forslag for planprogram for regulering av Holåsen vest fastsettes i medhold av pbl §§ 4-1 og 12-9.

Til toppen av siden

 

 

 

   

 

   

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 02.10.2013 16:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051