Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 02.10.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 02.10.13
Tid: 13:00 - 15:30

Sakliste som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 54/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 55/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 56/13 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger utredning vedtak
PS 57/13 Klage på vedtak - Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/1/4 Fagernes - Ruth A Olsen og Merete Olsen utredning vedtak
PS 58/13 Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest utredning vedtak
PS 59/13 Søknad deling av eiendommen 1719/340/5 Brenne østre - Svanhild Sørli - Dispensasjon fra kommuneplan og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet utredning vedtak
PS 60/13 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum - Fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1719/312/14 Lyngstad - John G Halsan utredning vedtak
PS 61/13 1719/159/50, 2 og 3 - Detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde utredning vedtak
PS 62/13 Detaljregulering Djupvika hyttefelt utredning vedtak
PS 63/13 Gatelys fra Åsen Samfunnshus til Hopla – opprettet i møtet - vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7+4 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf - forfall
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingvill Berg Fordal  ap varamedlem ap/sp/krf   x Nina Elisabeth Berget
Kjell Olav S. Einarsve sp varamedlem ap/sp/krf x Torbjørn Andre Moe
Per Olav Gilstad h varamedlem h/v/sv x Vebjørn Haugom
Kjellrun Støp  v varamedlem h/v/sv x Gerd Haugberg

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen, enhetsleder kommunalteknikk Øyvind Nybakken, fagleder tomteutvikling Marit Glæstad Sølvberg, tomteutvikling John Helge HolmenÅsmund Brygfjeld

 

Merknader:

Sak opprettet i møtet: PS 63/13 Gatelys fra Åsen Samfunnshus til Hopla

Referert: Fv. 119 Lysaker – Korsbakken i Levanger kommune – gang- og sykkelveg – reguleringsplan – brev av 11.09.13 fra Statens vegvesen PDF
PUK ber om at klage på plan forelegges som sak til komiteen 06.11.13.

Alf Birger Haugnes orienterte om utbygging på Havna – Utbyggingsavtale må knyttes mot en plan. (Geir Tore Persøy, FRP, fratrådte debatten som inhabil)
Notat: "Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn" utdelt.

Orientering om bemanningssituasjonen PBOM.
Enhetslederstilling lyses ut, eller full bemanning + trainee.

Orientering om: Retardasjonsfelt Gråmyra i tråd med reguleringsplan (manglende opparbeidet) 

 

 

 

PS 54/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 55/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Per Olav Gilstad, H og Kjellrun Støp, V

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Per Olav Gilstad, H og Kjellrun Støp, V

Til toppen av siden

 

 

 

PS 56/13 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger

Rådmannens forslag til innstilling:

Navn på offentlige veger vedtas slik de fremgår i vedlegg:

 1. Vegnavn på Ytterøy, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 2. Vegnavn på Ekne, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 3. Vegnavn på Ronglan, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 4. Vegnavn i Markabygda, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 5. Vegnavn i Skogn, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 6. Vegnavn i Levanger, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP på vegne av SP, AP og KRF:

 • Levanger: Nr 103 endres til Mulelia.
  Begrunnelse:
  Navnet brukes og uttales som Mulelia, ikke Mullia. Naturlig skrivemåte som gjør det lettere å forstå hvor stedet ligger.
 • Levanger: Nr 85 endres til Gamle Kongevei Nord
 • Ekne: Nr 8 I tillegg til Sjøgrenda innstilles det på Haugsandgrenda.
  Begrunnelse:
  Kommunestyret avgjør saken. Det er kommet konstruktive innspill, og komiteen har per dato ikke nok grunnlag for en helhetlig innstilling på punktet.

Avstemning:

Endringsforslag i møtet enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Navn på offentlige veger vedtas slik de fremgår i vedlegg:

 1. Vegnavn på Ytterøy, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 2. Vegnavn på Ekne, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 3. Vegnavn på Ronglan, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 4. Vegnavn i Markabygda, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 5. Vegnavn i Skogn, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF
 6. Vegnavn i Levanger, Levanger Kommune, datert: 20.09.13 PDF


med følgende endringer:

 • Levanger: Nr 103 endres til Mulelia.
  Begrunnelse:
  Navnet brukes og uttales som Mulelia, ikke Mullia. Naturlig skrivemåte som gjør det lettere å forstå hvor stedet ligger.
 • Levanger: Nr 85 endres til Gamle Kongevei Nord
 • Ekne: Nr 8 I tillegg til Sjøgrenda innstilles det på Haugsandgrenda.
  Begrunnelse:
  Kommunestyret avgjør saken. Det er kommet konstruktive innspill, og komiteen har per dato ikke nok grunnlag for en helhetlig innstilling på punktet.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 57/13 Klage på vedtak - Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/1/4 Fagernes - Ruth A Olsen og Merete Olsen

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak fattet i sak 33/13 i Plan- og utviklingskomiteens møte 15.05.2013 opprettholdes.

Klage fra Merete Olsen tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Klage fra Merete Olsen tas til følge.

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF:

 1. I henhold til saksfremlegget er det startet en reguleringsendring av Sjøbadet og opp mot Stauphaugen (inklusive eiendommen Fagernes). Komiteen legger til grunn at Merete Olsen (MO) får være delaktig i denne prosessen. 
 2. I reguleringsprosessen blir boligtomt vurdert som omsøkt, og eiendommen skal ikke reguleres til boligformål utover dette. Komiteen forutsetter at MO ikke skal bære kostnader ved en endring som omsøkt. 
 3. Komiteen mener at området med dette får den forutsigbarheten som ønsket, samt en vurdering av det som oppfattes som landbruksareal til landbruksformål.


Avstemning:

Forslag til vedtak fra Løvås avvist med 8 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer,

Tilleggsforslag fremmet i møtet vedtatt med 8 mot 3 stemmer..

VEDTAK:

Vedtak fattet i sak 33/13 i Plan- og utviklingskomiteens møte 15.05.2013 opprettholdes.

Klage fra Merete Olsen tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse.

 1. I henhold til saksfremlegget er det startet en reguleringsendring av Sjøbadet og opp mot Stauphaugen (inklusive eiendommen Fagernes). Komiteen legger til grunn at Merete Olsen (MO) får være delaktig i denne prosessen.
 2. I reguleringsprosessen blir boligtomt vurdert som omsøkt, og eiendommen skal ikke reguleres til boligformål utover dette. Komiteen forutsetter at MO ikke skal bære kostnader ved en endring som omsøkt.
 3. Komiteen mener at området med dette får den forutsigbarheten som ønsket, samt en vurdering av det som oppfattes som landbruksareal til landbruksformål.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 58/13 Fastsetting av planprogram for områderegulering, Holåsen vest

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til planprogram for Holåsen vest fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Habilitet:

Lars Petter Holan, AP, ble av møtet ansett som inhabil og fratrådte under behandling av saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Vedlagte forslag til planprogram for Holåsen vest fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 59/13 Søknad deling av eiendommen 1719/340/5 Brenne østre - Svanhild Sørli - Dispensasjon fra kommuneplan og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune og Plan- og bygningslovens § 1-8.

Søknaden avslås med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommune plan) og Plan- og bygningslovens § 1-8 (Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag).

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning av vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune og Plan- og bygningslovens § 1-8.

Søknaden avslås med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommune plan) og Plan- og bygningslovens § 1-8 (Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag).

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning av vedtak er mottatt.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 60/13 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum - Fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1719/312/14 Lyngstad - John G Halsan

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av boligtomt i LNF-område. Vilkår for fradeling er at tomta begrenses til ca. 2 dekar.

Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjonen følger av saksframlegget.

Før endelig delingstillatelse kan gis må det sendes inn revidert situasjonskart som viser nytt forslag til tomtedeling i samsvar med dette vedtak.

Vedtaket kan påklages jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av boligtomt i LNF-område. Vilkår for fradeling er at tomta begrenses til ca. 2 dekar.

Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjonen følger av saksframlegget.

Før endelig delingstillatelse kan gis må det sendes inn revidert situasjonskart som viser nytt forslag til tomtedeling i samsvar med dette vedtak.

Vedtaket kan påklages jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 61/13 1719/159/50, 2 og 3 - Detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Ekne småbåthavn, datert 05.01.2013, sist rev. 14.09.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Forslag til endring fra rådmannen:

Det gjøres følgende endringer i planen:

Parkeringsplass o_P1 og Naust N3 tas ut og arealene innlemmes i friluftsformålet. 

Forslag til detaljregulering for Ekne småbåthavn, datert 05.01.2013, sist rev. 14.09.2013, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i planen:

Parkeringsplass o_P1 og Naust N3 tas ut og arealene innlemmes i friluftsformålet. 

Forslag til detaljregulering for Ekne småbåthavn, datert 05.01.2013, sist rev. 14.09.2013, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 62/13 Detaljregulering Djupvika hyttefelt

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Djupvika hyttefelt revidert 17.9.2013 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.10.2013

Forslag i møte:

Forslag til endring fremmet av Astrid Juberg Vordal, AP, fellesforslag fra Ap, Sp og Krf:

 1. Bebygd areal endres til bestemmelsen nedfelt i kommuneplanenes arealdel.
 2. Planlagte hytter D16 og M10 tas ut av planen. Dette reduserer fortetting slik at allmenheten får bedre tilgang til strandsonen.


Avstemning:

Forslag til endring i møtet pkt. 1 tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

Forslag til endring i møtet pkt. 2 tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Bebygd areal endres til bestemmelsen nedfelt i kommuneplanenes arealdel.
 2. Planlagte hytter D16 og M10 tas ut av planen. Dette reduserer fortetting slik at allmenheten får bedre tilgang til strandsonen.


Detaljregulering for Djupvika hyttefelt revidert 17.9.2013, med endringer nevnt ovenfor, vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 63/13 Gatelys fra Åsen Samfunnshus til Hopla - opprettet i møtet

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP

Plan- og utviklingskomiteen ber om at Levanger Kommune tar kontakt med fylkesråd for samferdsel og ber om at det etableres gatelys på strekningen Åsen Samfunnshus – Hopla.

Begrunnelse:

Strekningen er skolevei og fremstår som trafikkfarlig, gatelys ville forbedre situasjonen betydelig.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen ber om at Levanger Kommune tar kontakt med fylkesråd for samferdsel og ber om at det etableres gatelys på strekningen Åsen Samfunnshus – Hopla.

Begrunnelse:

Strekningen er skolevei og fremstår som trafikkfarlig, gatelys ville forbedre situasjonen betydelig.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 17.10.2013 14:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051