Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Politiske vedtak for oppfølging av vedtatte forslag i forbindelse med interpellasjoner og spørsmål samt andre verbalforslag vedtatt i kommunestyret


Sak Status Forventa
avsluttet
 2020   Til toppen av siden  

FO 18/20 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - lærernormen 

Kommunedirektøren setter i gang alle nødvendige tiltak for å fylle lærernormen i alle skoler i Levanger kommune snarest og senest før første skoledag i august 2020.    
   

FO 12/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - kommunale flyreiser 

Kommunale flyreiser tas med i Levanger kommunens klimaregnskap og klimabudsjett.
   

FO 10/20 Interpellasjon fra Oda Okkenhaug (AP) - Studentbyen Levanger 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av Campus Røstad    
   

FO 9/20 Interpellasjon fra Kim Nilssen (H) - Levanger som student- og universitetsby 

 1. Det oppnevnes en egen kontaktperson i kommunen som har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen.
Kontaktpersonen starter snarest med å invitere til etablering av et forum med representanter fra studentorganisasjoner, leder i næringsforumet og frivilligkoordinatoren i kommunen. Målet til forumet skal være å bidra til tettere samspill mellom universitetene/studentene og øvrige samfunnsaktører, for å gjøre byen enda mer attraktiv for studentene, og bygge opp under Levanger som universitetsby.     
   
 FO 8/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - jordbruk  Kommunedirektøren vurderer konkret fra år til år om kommunen skal levere en uttalelse til jordbruksforhandlingene. Hvis næringa lokalt ber om det, skal slik uttalelse gis.        
 2019   Til toppen av siden  

PS 88/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune

   

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.

Blir en del av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner, samt folkehelseprogrammet.
Orientering om arbeidet opp mot denne målgruppa blir gitt i driftsutvalg
Orientering i DU våren 2020

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.

Bevisstgjøre ledere og ansatte. Kommunedelplan næring og klima og miljø.
Matporsjoner tilpasses den enkelte bruker
30.06.20

Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging

Blir gjort i alle planprosesser kontinuerlig

Kommunesamarbeid
Innherred er en samlet bo- og arbeidsregion og den daglige pendlingen mellom kommunene er stor. Det er potensialer for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling.
Med sikte på å ta ut økonomiske gevinster bes kommunedirektøren sammen med sine kolleger på Innherred (Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Verdal) utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. Følgende områder skal vurderes;

IKT - Brann - Legevakt - Økonomi/regnskap/lønn - Barnevernsinstitusjon - Kommuneadvokat

Listen er ikke uttømmende og kommunedirektørene står fritt til å foreslå ytterligere områder. Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for politisk behandling senest juni 2020, og det oppfordres til å involvere tillitsvalgte i arbeidet.
På samme måte er det aktuelt for Levanger å utrede ytterligere samarbeid med andre nabokommuner enn de ovenfor nevnte.

Kommunedirektøren inviterer alle andre kommunedirektører/rådmenn til en innledende diskusjon før nyttår.

 

 

 

egen tidsplan utarbeides

Sykefravær
Enkelte områder innen helse- og velferdssektoren i Levanger kommune har høyt sykefravær. Hvis arbeidsbelastning og/eller arbeidsmiljø er årsak til sykmeldingen er det viktig for kommunen å ta grep for å endre på situasjonen først og fremst for den ansattes del. Høyt sykefravær har imidlertid negative konsekvenser også for øvrige ansatte fordi disse kan få økt arbeidsbelastning, og fordi det er belastende for kommuneøkonomien med omfattende vikarbruk.

Den nasjonale IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet og partssamarbeidet presiseres å være viktig i arbeidet som skal gjøres. Innsatsen skal først og fremst rettes mot arbeidsmiljø og lange og hyppige sykefravær. HMS-gruppenes arbeid og systematisk oppfølging av sykmeldte vil være viktig. Kommunedirektøren og tillitsvalgte oppfordres til i fellesskap å utarbeide mål på et lavere gjennomsnittlig sykefravær enn det som er dagens nivå, og utarbeide tiltak for å nå disse.

Administrasjonen bes rapportere i hvert administrasjonsutvalg og for øvrig i formannskapsmøter, slik at det rapporteres omtrent hver annen måned fra og med januar 2020 hvordan sykefraværet er innen helse- og omsorgsektoren. Rapporteringen skal gi en oversikt over utviklingen i den enkelte avdeling og over hva som gjøres av tiltak for å bedre statistikken eller holde den stabilt på et lavt nivå.

Erfaring fra andre kommuner tilsier at en økt andel helstillinger kan virke positivt på sykefraværet. Levanger kommune har ansatte som ønsker seg helstilling, men som av organisatoriske eller andre årsaker ikke får tilbud om dette.

Det er også meldt om gode erfaringer fra bruk av lengre dagvakter på pluss/minus 12 timer, særlig i omsorgsboliger, fordi dette kan gi en roligere hverdag både for den ansatte og brukeren, samt øke fleksibiliteten for dagaktiviteter.

Levanger kommune ved kommunedirektør skal innen 30.06.2020 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i kommunen. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for kommunestyret.

Samtidig bes orientert om og eventuelt i hvilken grad lange dagvakter benyttes i Levanger og det bes i så fall utredet hvilke erfaringer man har gjort seg - blant annet i forhold til sykefravær. Ansatte som har erfaring med ordningen samt tillitsvalgte involveres i utredningsarbeidet.

En partssammensatt styringsgruppe er i 2018 etablert og følger opp dette arbeidet. NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten bistår i arbeidet og deltar i styringsgruppa.

Tydeligere og oppdaterte rutiner for fraværsoppfølgingen er utarbeidet. En gjennomgang og informasjon om de oppdaterte rutinene vil gjøres jevnlig på ulike opplæringsarenaer i 2020.

Enhetene arbeider med arbeidsmiljøutvikling i et forebyggende og helsefremmende perspektiv iht. sine HMS-planer.

I tillegg starter det et særskilt arbeid på tre utvalgte enheter/avdelinger i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og med bedriftshelsetjenesten ANT. Dette arbeidet skal følges tett av styringsgruppa og av strategisk ledelse, slik at man sikrer at de erfaringene man gjør seg og metoder som benyttes i dette arbeidet også kan brukes i andre enheter.

Den nylig vedtatt ledelsesplattformen skal realiseres i et lederutviklingsprogram som starter i 2020. Her vil inkluderende og mestringsorientert ledelse være et fokusområde.

Vi bli rapportert hver andre måned

Kartlegginggjennomføres på etterjulsvinteren

Vil bli kartlagt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.halvår 2020

Kultur
Kultur har egenverdi. Det å utøve eller oppleve kulturaktiviteter har verdi for den enkelte og for fellesskapet. Kulturlivet bidrar til bolyst, og har betydning for om mennesker velger å flytte hit eller besøke kommunen. Det gode livet i kommunen skjer i møtet mellom frivilligheten, kommunen og andre aktører. Vi ønsker å legge til rette for kultur, og ønsker å øke budsjettet til Enhet kultur for å øke satsingen på frivilligheten gjennom aktivitetsmidler til lag, organisasjoner, grende- og samfunnshus.

Kommunestyret vurderer det riktig å sette av midler til å utrede nytt bibliotek og aktivitetshus i perioden. I investeringsbudsjettet er det allerede i 2020 satt av penger til utredning av kulturarenaer. Festiviteten har et stort potensial som ressurs i Trehusbyen, og det er ønskelig at Festiviteten blir mer fleksibel og kan gi muligheter til flere typer arrangement og større publikum enn i dag. Vi anser investeringen i Torsbustaden snøproduksjonsanlegg som et positivt tiltak for aktivisering av barn og unge i hele kommunen. Et slikt anlegg er også etterspurt av Nord universitet som aktivitet for studentene, og er derfor et positivt tiltak fra Levanger som vertskommune for to universiteter.

Kommunen er privilegert som gjennom Falstadsenteret på Ekne har et museum, minnested og senter for menneskerettigheter av nasjonal og internasjonal betydning. Som vertskommune har Levanger i mange år gitt kr 100 000 som tilskudd til senteret. Dette har over tid vært en del under det nivå andre menneskerettighetssentre mottar i støtte fra sin vertskommune. Kommunen har nytte og glede av Falstadsenteret blant annet gjennom undervisningsopplegg for ungdomsskolene, utstillinger, forestillinger og foredrag. Senteret trekker store mengder turister og andre besøkende til kommunen. Vi anser det derfor rimelig at kommunens faste tilskudd til senteret økes innenfor rammen til enhet kultur. Falstadsenteret benyttes også av en rekke videregående skoler i fylket. Administrasjonen bes gå i dialog med fylkeskommunen vedrørende mulig økning av tilskuddet også fra fylkeskommunens side.

Tilskuddet til Falstadsenteret er økt til 150 000 i 2020.

Fylkeskommunen har økt tilskuddet. Det er etablert god dialog

 

 

Tiltak for barn og ungdom
Ungdomskontaktene gjør en svært viktig jobb i ungdomsmiljøene, både forebyggende og ved å avdekke enkelte ungdommers behov for hjelp og tiltak fra det offentlige. Gjennom opprettelse av en ruskontakt høsten 2019 har det forebyggende arbeidet blitt styrket ytterligere på en svært positiv måte. Det er viktig at disse tre stillingene opprettholdes.

Som tiltak i det forebyggende arbeidet har ungdomskontaktene anledning til å ta med ungdommene på aktiviteter som turer og lignende. Ungdomskontaktene skal gis anledning til å benytte minibusser i kommunens eie til sine aktiviteter, når en aktuell buss ikke er i bruk ved den enhet som til daglig har den til disposisjon. Administrasjonen bes sørge for at dette lar seg gjøre i praksis.

Kommunen skal støtte opp om etablering av ungdomshus på Skogn og i Åsen. Frivilligheten er svært viktig i denne sammenheng, men det legges til grunn at også kommunale ressurser brukes. Ungdomstilbudet i sentrum skal styrkes, for eksempel kan dette gjøres ved å gjenåpne en tredje kveld på ungdomshuset.

 

Forutsatt at de har gyldig førerkort må vi finne en løsning på at kjøretøy som er ledig blir mulig å disponere

 

planlegges

 

 

 

 

1. halvår 20

Helse og omsorg
Kommunestyret imøteser utredningen som er i gang vedrørende organisering av helse- og omsorgsektoren. Det legges til grunn at ny kommunedelplan for området som utarbeides i løpet av våren 2020 vil beskrive aktuelle tiltak som på sikt både vil redusere sykefraværet og bedre tjenestetilbudet.

Kommunestyret støtter bevilgningen på kr 3 millioner som gir grunnlag for gjenåpning av 6 institusjonsplasser ved Staup helsehus. Dette er viktig fordi det gir økt tilbud til de innbyggere som har behov for en slik plass, det avlaster hjemmetjenesten, og det vil få ned antall utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Døgnprisen for såkalte «overliggere» på sykehus koster kommunen nærmere 5000 kr pr døgn pr pasient.

Kommunestyret ønsker å få åpnet ytterligere minst to plasser (til totalt minst 8 plasser) ved Staup helsehus i 2020. For å oppnå dette omfordeles 1 million kroner i budsjettforslaget slik at enheten tilføres samlet 4 millioner kroner til gjenåpning av plasser.

Kommunen skal ha et dagtilbud for demente, både for de som bor på institusjon og for de som er hjemmeboende. Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere på dette området for å oppnå et godt og tilstrekkelig variert tilbud. Det forutsettes at helse- og omsorgsenheten legger til rette for et enda bedre samarbeid med frivilligheten, også for å sikre tilbud utenfor sentrum.

 

 

 

6 plasser åpnet februar 2020

Ytterligere plasser planlegges åpnet så snart en har bemanning og økonomi på plass

 

tjeneste etablert
samarbeid med frivillige utvikles

 

 

 

  sommer 2020

 

1. kv 20

Næringsarealer
Det jobbes godt med utvikling av næringsarealer og nye næringer i Levanger. Det er viktig at prosjektet Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag, også benevnt som Skogn Biopark, får den oppmerksomheten det trenger for å holde tidsplanen. Dette kan få store og positive ringvirkninger for både næringsliv og kommune.
Næringslivet i Levanger etterlyser næringsarealer. Vi ber derfor kommunedirektøren holde god kontakt med disse aktørene og i forbindelse med planprosessen 2020, klargjøre tiltak som setter fortgang i utviklingen av nye arealer utenfor dyrka og dyrkbar jord.
Arbeid pågår løpende

Næringsutvikling trehusbyen
Kulturmiljøfredning av trehusbyen vår er ikke til hinder for næringsvirksomhet, snarere tvert imot, da dette kan gi rom for nye næringer som turisme og opplevelsesnæring. Det er likevel en kjensgjerning at det er lite fristende for nye næringer og butikker å etablere seg i trehusbyen vår. Vi mener det er viktig å samarbeide på tvers for å utvikle «gamlebyen» og gjøre den attraktiv for besøkende og næringsliv. Det legges ned mye godt arbeid i frivilligheten som formidlere av Levangers identitet og historie. Gjennom byantikvaren og kulturavdelingen er det allerede et godt samspill mellom frivilligheten, Levanger vel og næringslivet for å legge til rette for opplevelser og bevaring. Vi ser imidlertid at det er for lite fokus på selve næringslivet og ønsker en styrking av dette. By og bygdelab er et prosjekt som er godt i gang og som vi venter positive resultater av. Kommunestyret imøteser kommunedelplanen som skal legges fram i løpet av 2020. 
Kommunedirektøren bes sørge for at det i forbindelse med kommunedelplan næring utarbeides en plan for faste møtesteder der kommunen ved avdelingene kultur og næring, aktører fra frivilligheten, velforening, byantikvar, næringslivet/næringsforeningen, gårdeiere og eiendomsutviklere møtes for å jobbe konkret med muligheter for utvikling av trehusbyen.    
Kommunen inviterer til slik møteplass våren 2020

Investeringsbudsjettet
Kommunedirektøren har lagt frem et detaljert og omfattende investeringsbudsjett. Budsjettet viser totale investeringer på kr 1.180 mill. for planperioden. Investeringene er beregnet å kreve et samlet låneopptak på kr 920 mill.
Samtidig skriver kommunedirektøren i sitt budsjettforslag at renteutgifter belastet driftsbudsjettet er beregnet ut fra et planlagt låneopptak på kr 130 mill. årlig, altså kr 520 mill. samlet for planperioden. Det er kr 400 mill. lavere enn behovet som kommer frem av investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren skriver videre at låneopptak kan reduseres betydelig for 2020, grunnet ubrukte lånemidler fra tidligere år, og at det vil fremmes en egen sak tilknyttet dette i 1. kvartal 2020.
Det er å oppfatte at kommunedirektøren ser behovet for å redusere investeringsnivået for Levanger kommune i planperioden, for å begrense økningen for kommunens lånegjeld.
Kommunestyret ser også behovet for dette. Levanger kommune har høy lånegjeld, og det betyr høy økonomisk risiko. Større endringer i rentemarkedet vil gi store utslag på kommunens driftsøkonomi. Øker rentekostnaden med 1 %, vil kommunens rentekostnader øke med ca. kr 25 mill. årlig. Det vil derfor være avgjørende å holde kommunens lånegjeld så lav som mulig i årene fremover for å holde renterisikoen så lav som mulig.
Å budsjettere med et årlig låneopptak på kr 130 mill., vurderes å være fornuftig. Kommunens lånegjeld vil øke gjennom planperioden, men ikke mer enn hva som kan aksepteres. Samtidig gir det rom for gjennomføring av nødvendige investeringer. Dette krever imidlertid en prioritering av investeringsprosjektene. Enkelte investeringer kan ikke gjennomføres, eller må eventuelt utsettes. Det vil også være nødvendig å se på om de enkelte investeringsprosjektene kan reduseres.
Levanger kommune skal ikke foreta låneopptak ut over kr 130 mill. pr. år for planperioden 2020 – 23, dvs. kr 520 mill. samlet for perioden. Det kan overføres låneramme fra et år til et annet innenfor planperioden, dersom det er hensiktsmessig for praktisk gjennomføring av konkrete investeringsprosjekter.
Kommunedirektøren legger frem for kommunestyret en oversikt over prioriterte investeringsprosjekter, ut fra gitte lånerammer, i løpet av 1. kvartal 2020.
Sak legges fram i løpet av 1. kvartal 2020

Brannstasjon
På grunn av høyt investeringspress i Levanger kommune, reverseres tidligere vedtak om plusshus, heltrehus og solcelledrift på brannstasjonen, for å holde kostnadene nede.
Sparte kostnader på anslagsvis 30 % av totalkostnader kan være reelt.
Prosjektet utreder ulike alternativ - kan også tenke flere byggetrinn

Kommunaldirektøren bes legge fram en plan for arealeffektivisering i kommunal virksomhet. I første omgang foretas en kartlegging av arealbruk i rådhuset    
Kommunestyret vil påpeke betydninga av at det satses sterkere på frivilligheta som en del av omsorgstilbudet i Levanger    
Løpende arbeid  
Kommunedirektøren bes fremme egen sak om destinasjon Falstadsenterets i løpet av 2020, dette for å sikre Falstadsenterets utvikling, og Levanger kommune som vertskommune
Legges inn i arbeidet destinajon Levanger i forbindelse med kommunedelplannæring
Næringssjef 
Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å tilby ungdomsskoleelever, som har behov, en alternativ opplæringsarena. Saken legges fram til kommunestyret i 2020.
Det lages en sak som belyser saksfeltet til DU/kommunestyret
I løpet av  2020
Kommunestyret ber Kommunedirektøren ta initiativ overfor de andre vertskommunene om å få gjennomført en ekstern evaluering av status for den museumsfaglige, organisatoriske og økonomiske utviklingen i Stiklestadmuseene, SNK etter konsolideringsprosessen etter konsolideringen i 2004.
Kommunestyret ber om at Levanger kommune deltar aktivt i evalueringsarbeidet, og at både de lokale eierstyrene og ansatte sikres medbestemmelse i prosessen.
Kommunen tar kontakt med eierne av SNK
før 01.01.19

FO 45/19 - Interpellasjon fra Gunnar M. Løvås (SV) - Redusering av støvplagen og gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum
Kommunestyret ber ordfører orientere i neste møte om innholdet i møter med veieier og tiltak som skisseres.

Ordfører avtaler med forslagsstiller hvilket møte det er naturlig å ta orienteringen  

FO 43/19 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Omsorg og helsetjenester i kommunal regi - Skogn helsetun

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede muligheter og behov for å ta tidligere Skogn helsetun i bruk, i løpet av denne perioden, for omsorg og helsetjenester i kommunal regi.
 • Kommunedirektøren legger frem saken til både Driftsutvalg og Plan og utviklingsutvalg, før den fremlegges til kommunestyret.
 • Både investeringskostnader og driftskostnader skal være en del av utredningen.
 
Saken legges frem i løpet av 2020.
Må ses i sammenheng med boligsosial handlingsplan. Den vil det bli jobbet med når kommunedelplanene er i havn. Tidligst på slutten av 2020

FO 42/19 - Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG)
Klimabudsjett og klimaregnskap legges fram for kommunestyret på tilsvarende måte som dagens økonomiske regnskap og budsjett

Ses i sammenheng med Klima, miljø og energiplanen hvor mål for klimarbeidet settes. Systemet for klimabudsjett og - regnskap innarbeides i økonomiplan fra 2021. Budsjett september 2020 regnskap våren 2021

FO 40/19 - Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Rovdyr i Levanger
Levanger kommunestyre støtter beitenæringa i deres kamp for en bedre rovdyrforvaltning.
Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga

Ordfører sender brev til Klima- og miljøminister og landbruks- og matminister. desember 2019

FO 39/19 - Interpellasjon fra Astrid Juberg Vordal (AP) – Skjenkebevilling
Kommunestyret ber Kommunedirektøren innføre krav om minstelønn til ansatte i utelivsbransjen for å få skjenkebevilling i Levanger kommune. Virksomheter som ikke kan dokumentere dette kravet, får ikke bevilling. Dette skal gjelde fra ny tildeling pr. 1.1.20.

Fulgt opp i For FOR 142/19

FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise
1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyest prioritet.
2. Levanger kommune erkjenner at vi lever i en klima- og miljøkrise

Følges opp i alt planarbeid.  

FO 32/19 - Interpellasjon fra Nina E. Berget - Destinasjon Levanger
Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019.

Avklart i møte 16.10.19 at arbeidet kan inngå i kommunedelplan næring som er under utarbeidelse.  

FO 29/19 - Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune
Det fremmes en sak til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt.
Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette.

 1. Det er en ambisjon å fange opp potensialer i kommuneplanens arealdel.
 2. Vurdering av behov for revidering av eksisterende planer (inkl. Frolfjellplanen) gjøres ved behandling av planstrategien.
 

FO 25/19 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Teatertak på torvet
Rådmannen bes utrede framtidige behov og lage en plan for utvikling av parkdraget.
Budsjett for utredningen settes opp for 2020 og budsjett for eventuelle tiltak i 2021.

Fulgt opp i budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020- 2023. Utredning starter i 2020.   

FO 22/19 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Hotranvassdraget
Kommunestyret ber ordfører og administrativ ledelse ta et initiativ slik at eiendommer langs Ståbekken blir tilsluttet det kommunale kloakkanlegget.

Prioritering av områder som skal tilknyttes kommunalt kloakkanlegg gjøres i temaplan for avløp og vannmiljø. Planen kommer til behandling i januar/februar 2020.  

FO 21/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - om 11 skoleår
Kommunestyret i Levanger ber om at søknad om ett 11. skoleår for Ruben, vurderes på nytt. Dette for å sikre at alle uttalelser og evnt. nye momenter i saken blir grundig vurdert før en endelig avgjørelse av søknaden.

Nytt vedtak fattet. Samarbeid med Levanger vgs. Vedtaket er ikke påklaget.  

    PS 32/19 Revisors rapport vedrørende forvaltningsrevisjon knyttet til rådmannens internkontroll

1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå og forbedre internkontrollen innenfor Helse og velferd i samsvar med revisors anbefalinger. Kommunestyret anser følgende punkter som særskilt viktige:

 • Klargjøring av den administrative delegasjonsrekken.
 • Sikre grunnleggende opplæring av ledere og øvrige ansatte.
 • Brukernes rettigheter må inngå som element i risiko- og sårbarhetsanalysene (ROS analyser).
 • Gjennomføre analyser for å avdekke hvilke kontrollhandlinger som bør settes i verk for å påse lov og regeletterlevelse innen helse og velferdsområde.
 • Sikre tillit til avviksoppfølgingen og likt syn på informasjons- og kunnskapsdeling i organisasjonen.
 • Sikre at de operasjonaliserte mål og den faktiske rapportering henger sammen.

 
2.   Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvorvidt rapporten har overføringsverdi til andre virksomhetsområder.

3.   Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en egen sak om oppfølgingen av rapporten i løpet av første halvår 2020.

4.   Rådmannen skal kvartalsvis rapportere avvik og forslag til tiltak til driftskomiteen.

 

PS 36/19 Økonomirapportering 1. kvartal 2019
- Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO
- Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Verdal kommune og Inderøy kommune for å sikre fortsatt drift ved varmebassenget på Leklemåsen.

Ble avklart i budsjettdokumentet for 2020.
Vedr pkt 2: kartlegging av behov og hva som skal til for behandling i varmebasseng er rapportert av felles arbeidsgruppe Verdal, Inderøy og Levanger. Levanger har i dag tilbud med fysioterapeut på Skogn.
 

FO 16/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Blålysbygg på Mule
1. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet der vi får vurdert utbedring av dagens brannstasjon på Moan og et alternativ med bygging av et nytt anlegg på Mule eller et annet egnet område.
2. Saken må ha et anslag på investeringskostnader og konsekvenser for drift. Saken bør vise potensialet for samlokalisering av flere blålysfunksjoner.

K-sak 43/19  

FO 15/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - forbud mot atomvåpen
Levanger kommune signerer ICANs "Cities Appeal".

Utført  

FO 12/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - tiltak mot insektsdød i Levanger kommune
Kommunestyret ber om at det legges fram en plan for å styrke insektenes levevilkår i kommunen. Planen innarbeides i kommunedelplan for klima, energi og miljø.

Arbeid med kommunedelplan startet opp, jfr. F-sak 57/19  

FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger kommune
Levanger kommune innfører plikttid ved etterutdannelse/spesialkursing som kommunen har påkostet sine ansatte.

Bindingstid er delvis innført der det er naturlig og klargjøres når permisjonsreglementet skal revideres  

FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Politisk behandling av Marknadsvegen
Kommunestyret ber om å få saken om Marknadsvegen lagt fram til behandling i kommunestyret våren 2019.
I saken må følgende forhold undersøkes:
De økonomiske konsekvensene ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse.Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet habilitering må også legges fram.

K-sak 28/19  
2018   Til toppen av siden  
PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune  
Bygging av Kino/Bibliotek vurderes når årsregnskap for 2018 foreligger, og ved økonomiplan 2020-2023. Sak forberedes for det nye kommunestyret Vinter 2019/2020
Det gamle herredshuset på Ytterøy selges til næringsformål K-sak 21/19  
Kommunestyret ber rådmannen legge det gamle herredshuset på Skogn og den gamle presteboligen på Ytterøy ut for salg. K-sak 21/19  
Rådmannen legger frem en oversikt over eiendommer som kommunen eier, leier, fester etc. Oversikten skal videre inneholde forslag til eiendommer som kommunen kan selge. K-sak 21/19  
Til neste års budsjett skal alle enheter utarbeide en oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som må tas ut av budsjettet for å oppnå en reduksjon på 2,5% av tildelt ramme. Samt en tilsvarende oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som vil gjennomføres hvis man får økt rammen med 2,5%. Det utarbeides så en samlet oversikt fra hver kommunalsjef der de ulike forslagene prioriteres med en kort kommentar. Justert i administasjonsutvalgssak 3/19  
FO 28/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Jordvern i Levanger  
Levanger kommune vil i sitt arbeid med ulike planar følgja opp den vedtekne nasjonale jordvernstrategien. Følges opp løpende  
FO 24/18 Interpellasjon fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - Flerbrukshall på Nesset  
 1. Levanger kommune stiller seg positiv til initiativet fra Nessegutten og vil bistå klubben i planlegging og forprosjektering.
 2. Levanger kommune går i dialog med Nessegutten om muligheten for langsiktige leieavtaler.
Møte med Nesegutten avholdt 13.11.2018. Kommunen vil bidra med informasjon om mulighet for tilskudd etc. Klubben avgjør framdrift  
FO 21/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Leve hele livet 
Levanger kommune ønsker å delta i reformarbeidet så snart som mulig, og starter prosessen med å gjennomgå hvilke løsninger som er relevante for Levanger kommune. Det legges frem sak innen 26.09 om implementering av arbeidet. K-sak 66/18  
FO 18/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Parkeringsrampe på Løvåssagtomta  
Kommunestyret ber om at det blir ei utgreiing om parkeringsanlegg på Løvåssagtomta. Kontakt med grunneier Bane Nord avklarte at det ikke er grunnlag for bygging. Sak om parkeringsavgift sentrumsnære parkeringsplasser kommer høst 2019  
FO 6/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Satser for sosialhjelp
Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag om nye og høyere satser for økonomisk sosialhjelp til politisk behandling i kommunestyret med tanke på nye satser fra 1. juli 2018 K-sak 52/18  
FO 1/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Reglement for kommunestyret, Interpellasjon og spørsmål
Reglement for kommunestyret endres slik at svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i referat fra møtet. Frist for innsending av interpellasjon endres til mandag kl. 12 i uka før møtet skal holdes. K-sak 18/18  
2017   Til toppen av siden  

PS 45/17 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021

Det gjennomføres tiltak for å få omregulert deler av friområdet i det kommunale boligfeltet på Ekne til nye boligtomter (4-6 stk). Kravet til friområde innenfor planområdet dekkes av tilstøtende friarealer. Begrunnelsen er at det i dag ikke finnes ledige boligtomter på Ekne. Tiltaket gjennomføres raskt.

K-sak 45/19

 

Levanger kommune har et sykefravær som ligger anslagsvis over 10% i enkelte områder. Dette er noe som utgjør betydelige ekstra utgifter for kommunen, og har store menneskelige konsekvenser. Rådmannen går inn i de enhetene som har høyt sykefravær og gjør undersøkelser for å finne årsakene til dette. Rådmannen kommer deretter med forslag til tiltak som har som har som mål å få sykefraværet ned mot 5%. Rådmannen holder formannskap, driftskomiteen og kommunestyret fortløpende orientert om planer, tiltak og resultater av dette arbeidet.

Lagt inn i ordinær kvartalsrapportering

 

Rådmannen setter i gang arbeidet med å utbedre uteområdet rundt Skogn barne- og ungdomsskole, og presenterer en tidsplan for arbeidet i kommunestyremøtet i oktober. Kommunestyret forventer at rådmannen arbeider for at området skal bli ferdig til skolestart høsten 2018.

Presentasjon i kommunestyret 21.2.18

 

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der intensjonen er å rydde Norges strender frie fra plast og søppel. Kommunestyret ber om at rådmannen tar kommandoen og organiserer denne aksjonen innenfor Levanger kommune i 2018.

Gjennomført i samarbeid med Innherred renovasjon

 

PS 43/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017

Kommunestyret ber om å få utarbeidet en rapport som beskriver årsakene til det høye sykefraværet i enkelte enheter. Rapporten må også inneholde hvilke tiltak som gjennomføres/tenkes gjennomført for å redusere fraværet. Rapporten tas inn som en sak til kommunestyret i forbindelse med årsrapporten for 2017.

K-sak 39/18

 

FO 16/17 Lokal regulering av vannscooter

 1. Levanger kommune innfører en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 400 meter fra land og at man på veien dit kan det holdes maks fart på fem knop.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med nabokommunene med henblikk på å samordne en ny, permanent forskrift.

Kommunene i regionen samarbeider om felles praksis.

 

FO 17/17 Solceller på kommunale bygg

 1. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi. Både ved restaurering, ombygging og ved nybygging.
 2. Levanger kommune skal installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2018. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon og hvor overskuddsenergi kan leveres på nettet.

Gjennomføres. Bl. a ved K-sak 16/18

 

FO 18/17 Heliumballonger

Rådmannen bes starte arbeidet med å endre politivedtektene slik at salg av heliumballonger kan forbys i Levanger kommune.

Arbeid med felles politivedtekter for kommunene på Innherred pågår

Høst 2019

 

FO 19/17 Miljøvennlig tiltak

Kommunestyre beslutter seg til at rådmannen skal opparbeide en plan for å motivere alle butikker i Levanger til å slutte å bruke plastpose og bruke heller papp- og/eller stoff-pose. Hele prosjektet skal kostnadsberegnes og legges frem med budsjettet for 2018.
Deretter fremlegges et forslag for å forby plastpose i Levanger.
K-sak 32/18  
PS 7/17 Delegeringsreglement - oppdatering  
Arbeid med nytt delegeringsreglement startes opp høsten 2017, og legges fram for vedtak i kommunestyret innen 31.12.17. K-sak 49/17  
FO 1/17 Interpellasjon fra Ottar Bjerkeset (V) - Utvidelse av kapasiteten til Dagsverket – et lavterskel jobbtilbud for rusavhengige i Levanger
Levanger kommune vil i løpet av 2 mnd kontakte daglig leder ved Leva-Fro AS for å drøfte mulighetene for en utvidelse av kapasiteten til Dagsverket, samt bruken av VTA/ettervernsplasser ved Leva-Fro AS. Kapasitet vurdert å være tilstrekkelig, jfr. svar på interpellasjon i kommunsyret 21.06.17  
2016   Til toppen av siden
PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune  
I budsjettet står det at Familiens hus er et mål for planperioden. Etableringen er skjøvet på i tid i påvente av avklaringen av kommunereformen. Etter hva vi kan se er dette avklart nå. Rådmannen bes derfor legge frem en sak om Familiens hus i løpet av 2017 slik at oppstart kan innarbeides i budsjettet for 2018. Planlegging start januar 2017 I løpet av 2017
Levanger kommune er positiv til å gjennomføre et prøveprosjekt med et enkelt skolemåltid som et folkehelsetiltak i samarbeid med skoler/trinn og FAU som ønsker det. Utredning og kostnadsberegning av et prøveprosjekt legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2017, med sikte på å kunne tilby skolemat fra høsten 2017. Prøveprosjektet forutsettes finansiert av statlige/regionale midler, og en vurdering av finansieringsform etter modell fra Frosta eller Snåsa, kan være med i utredningen. Arbeide med utredning startet opp 1. halvår 2017
Rådmannen bes revidere og oppdatere kommunens klima- og energiplan, og legge denne frem som egen sak i kommunestyret i løpet av første halvdel av 2017. Sak i samkommunestyret 17.11.16 - sak 29/16  
FO 18/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - KLP og investeringer i omstridt oljerørledning  
Rådmannen bes formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra de fire selskapene som er store eiere av den omstridte oljerørledningen Dakota Access i USA. Brev sendt KLP KLP trakk seg ut av disse selskapene i mars 2017. Jfr pressemelding
FO 19/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Menneskehandel  
Kommunestyret ber ordføreren sette i gang et arbeid med å lage en lokal tilpasset tiltaksplan, i samarbeid med politi, helse og sosialtjenester, skoler, innvandrertjenesten og næringslivet i kommunen.
PS 37/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune   
Kommunestyret ber om at byantikvaren legg fram ei vurdering omkring muleg bevaring/ny bruk av den gamle skolebygningen ved Nesheim skole.  Pågår 1. halvår 2017
PS 13/16 Behovet for dagaktivitetstilbud til demente - en framskriving av behov og dimensjonering   
Kommunestyret ber ordføreren ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelse med sikte på å inngå en samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn.  Samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 18.05.16 - sak 24/16   
FO 8/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Klimatiltak i kommunen  
Kommunestyret ber rådmannen utforme en søknad om støtte til prosjekt som kan få støtte av "Klimatiltak i kommuner" som Stortinget har bevilga 100 millioner kr til.  Søknad ghår fra Kommunalteknikk Januar 2017
FO 7/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Krav til politiattest   
Levanger kommune iverksetter arbeid med å innføre politiattest for alle ansatte innen helse og omsorg så snart dette er mulig. Er innført  
2015  Til toppen av siden
PS 79/15 Budsjett 2016 -Vedtatte verbalforslag  
Kommunestyret ber om at ordføreren tar initiativ til at det gjennomføres støvmålinger i Levanger sentrum i løpet av første halvår 2016. Kirkegata er en fylkesvei og det er ikke sikkert at kommunen skal ta utgiftene for disse målingene. Rapport legges fram for kommunestyret når målingene er gjennomført. Initiativ tatt, Dialog med Statens vegvesen 30.06.2016
I Levanger kommune er det ca. 545 ansatt i helse- og omsorgstjenesten. Av disse er ca. 110 ansatt i 100 % stilling, resten som er 80 % har stillingsstørrelser på 15 % og oppover. I tillegg brukte kommunen 52 millioner kroner til vikarbruk i 2014. Kommunestyret ber derfor rådmannen legge fram en sak som har til hensikt å øke antall heltidsstillinger i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2016 Kartlegging pågår. Sak kommer før sommerferien 2016 30.06.2016
Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en strategi for universell utforming i Levanger sentrum. Nivå og omfang avklares gjennom arbeidet med planstrategi 31.10.2016
Ekstra avsnitt til slutt i innledningen på budsjett og økonomiplan 2016-2019: Levanger kommune arbeider kontinuerlig for å nå målet om å være en universelt utformet kommune innen 2025 Ok - oppdatert dokument  
Kommunestyret ber om at det legges fram en oversikt som viser behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens, og om mulig statlig støtte til dette OK, jfr. 17.02.16  
Ved videre arbeid med budsjett og økonomiplan prioriteres gang/sykkelveier i samsvar med temaplan sykkel Følges opp ved arbeidet med økonomiplan 2017-2020 01.10.2016
Det opprettes en egen sommerjobbordning for ungdom mellom 15 og 18 år med oppstart i 2016. Det settes av en egen post på minimum 0,5 millioner kroner som belastes enhetenes vikarbudsjetter, samt at administrasjonen skal undersøke om det finnes statlige midler til et slikt tiltak. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om organisering innen utgangen av mars 2016 Samarbeid med Leva Fro etablert. Sak kommer formannskapet 02.3.16 - sak 28/16 02.03.2016
Ansettelse av ny næringssjef utsettes til etter neste års budsjettbehandling    
Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra fossil energi Ok, brev sendt  
Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å øke sine investeringer i fornybar energi Ok, brev sendt  
FO 10/15 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Fjernvarmekonsesjon i Levanger sentrum  
Dersom Statkraft Varme ikke har planer om å bygge ut en fjernvarmeløsning for hele konsesjonsområdet vil Levanger kommune kontakte konsesjonsmyndigheten for å se om det er mulig å få på plass en ny konsesjonsinnehaver som ser seg råd for å bygge ut fjernvarme i større deler av området Blir iverksatt  
FO 5/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Fremtiden for Åsveien 5  
Oversikt som viser beregning av framtidige innsparinger legges fram. Ok  
2014  Til toppen av siden 
PS 61/14 Budsjett 2015 - Vedtatte verbalforslag budsjett 2015  
Tilskudd til frivillige samles til en post på budsjettet. Ok, jfr. 27.01.16  
Oversikt over kommunale bygninger som kan selges legges fram for kommunestyret Bygg og eiendom har kapasitetsutfordringer og har ikke rukket å lage en sak Høst 2016
Matombringing til personer som ikke har krav på dette opprettholdes i Levanger kommune inntil en alternativ løsning foreligger. Ok, jfr. 02.09.15  
Skolefritidsordning/avlastning for barn med spesielle behov i 5. -7. klasse utredes før foreldrebetaling kan gjeninnføres. Ok  
Differensierte satser for støttekontakter/private avlastere ut i fra den kompetanse som kreves for å hjelpe de ulike mottakerne av tjenester utredes. Ok, jfr. 02.09.15  
Regulering/klargjøring av det planlagte boligfeltet i Bjørklia starter i 2015. Kommunalteknikk avklarer med jernbanervet og Statens vegvesen om muligheter. Sak kommer. Høst 2016
Arbeidet med avlastningsveger og gang/sykkelveier i Levanger sentrum intensiveres.
Sak om prioritering av gang- og sykkelveger i sentrum kommer i mai 2015.
Sanering av garasjer i Jernbanegata prioriteres.
Ok, gang- og sykkelveger i sentrum  
«Reduksjon avlastning»: endres til: «Ved å gjennomgå utmålingen av tjenester er det et mål å redusere utgiftene til helse- og omsorgstjenester tilsvarende 500.000 i 2015. Dette skal skje ved en gjennomgang av tildelte tjenester og et uttak i bemanningen tilsvarende reduksjon i tjenester.» Ok  
Rådmannen bes fremme en egen sak om en egen kommunikasjon og mediestrategi som skal legges frem for kommunestyret.
Sak til formannskapet om organisering av arbeidet utarbeides.
Avventer reform ?
FO 21/14 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogram  
Rådmannen lovte at Boligbyggeprogram skal komme våren 2015. Ok, jfr. 02.09.15  
FO 18/14 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Biogassproduksjon i Skogn  
Kommunestyret ber ordføreren kontakte Stortinget før behandlinga av statsbudsjettet for å få endra på avgifta på fossil naturgass slik at biogass som er klimanøytral blir konkurransedyktig. Ok  
PS 54/14 Kommunedelplan "Mestring for alle"  
Etablering av Familiens hus utredes og presenteres for kommunestyret. Arbeid i gang Høst 2016
Levanger kommune ønsker fortsatt å lokalisere legehjemler i Åsen og Skogn. Kommunen har ikke styring over lokalisering av private fastleger.  
PS 16/14 Årsrapport 2013 Levanger kommune  
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som plasserer det politiske og administrative ansvaret for klima- og energispørsmål. Saken legges fram før sommeren 2014. Ok, jfr. F-sak 84/14. Ved justering av planbehov i planstrategien vedatt i kommunestyret 29.04.15 er det besluttet at strategi for klima og energi skal være gjennomgående i alle planer. Utredning som grunnlag for strategi for klima og energi utvikles i 2016.
I løpet av 2014 skal videre strategi for bruk av bygningen/eventuell utbygging av næringsbygget på Røstad utarbeides. Arbeidet gjøres i samarbeid med eksisterende virksomheter i filmklyngen og andre aktører i bygget Ok, jfr. F-sak 68/14. Tinnved har prosjektledelsen.  
FO 1/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - 200-årsjubileum for demokrati, menneskerettigheter og mangfold  
Kommunestyret ber ordføreren ta et initiativ til at det i 200-årsfeiringa av grunnloven blir lagt vekt på det kulturelle mangfoldet i kommunen. Ok  
PS 3/14 Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering (sak opprettet i møte)  
Levanger kommune tar kontakt med Enova med henblikk på å få i gang prosjektet Levanger – kulturminnevern og energieffektivsering som et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Riksantikvaren. OK, jfr FO 3/14  
2013   Til toppen av siden
PS 62/13 Budsjett 2014 - Vedtatte verbalforslag budsjett 2014  
Institusjonsbruksplan (del av Kommunedelplan Helse / Omsorg) legges fram til politisk behandling i løpet av januar 2014. Deretter tas det stilling til tiltakene beskrevet i notatet «Omstilling, omfordeling og nye tiltak» (vedlagt budsjettdokumentet). Ok  
Kommunedelplan Oppvekst har delmålet "Videreutvikle arbeid med tidlig og tverrfaglig innsats" innen spesialundervisningen. Rådmannen bes sørge for at en større del av denne innsatsen vris fra ungdomstrinn til barnetrinn- fortrinnsvis 1-4 klasse.  Pågår løpende Langsiktig arbeid
Jordvern må fortsatt tillegges sterk vekt ved behandling av reguleringsplaner, fradelingsaker o. l. Pågår løpende Langsiktig arbeid
Arbeidet med å få til en bedre trafikkløsning i / rundt Levanger sentrum må prioriteres sterkere (gatebruksplan) Arbeidet pågår. Jerbaneverket sentral. Også vanskelig spørsmål i forhold til jordvern. I løpet av 2016
Rådmannen bes ta kontakt med miljøverndepartementet for mulighet for Levanger kommune også kan delta som en av de forsøkskommunene med snøskutertrace. Rådmannen bes fremme sak om egnet trace så fort denne saken er avklart fra departementet, da gjerne i samarbeide med våre nabokommuner. Ok. Avslag  
PS 32/13 Utsatt sak - framtidig kinodrift i Levanger   
1. Det tas kontakt med Berg Eiendom med sikte på konkrete forhandlinger om kinodrift på Moan. Ordfører får fullmakt til å fremforhandle avtale. Møter avholdt  
2. Eventuelt fremforhandlet avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning. Anbud
nødvendig
Tidlig
høst 2015

Til toppen av siden

Publisert: 12.05.2015 14:49 Sist endret: 24.03.2020 13:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051