Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Politiske vedtak for oppfølging av vedtatte forslag i forbindelse med interpellasjoner og spørsmål samt andre verbalforslag vedtatt i kommunestyret

 
Sak  

Status  

Forventa  
avsluttet  

2020 

  

  

 

FO 40/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Praksis for deltakere i introduksjonsprogram 

Kommunestyret ber om å få en orienteringssak i første kommunestyremøte i 2021 

 

 

FO 36/20 Interpellasjon fra Tone Jørstad (AP) - framtidig bruk av bygningene ved tidligere Skogn helsetun 

Kommunestyret oppfordrer Skogn Forum til å bruke by&bygdeLAB som arena for å involvere innbyggere og næringsliv i arbeidet med å finne gode løsninger for utvikling av Skogn sentrum, og for bruk av disponibelt areal i Skogn helsetun til beste for lokalsamfunnet og kommunen. 

Vedtaket er fulgt opp med epost til Skogn forum 01.10.20Skogn Forum har meldt at de starter arbeidet i januar 2021.  

 

FO 29/20 Interpellasjon fra Einar Dahlum (R) - Mobbing i skolen  

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak som viser hvordan skolen har tatt tak i problemene med mobbing og at kommunestyret blir gitt en orientering om dette i neste møte. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak der man utreder behovet og funksjonen et mobbeombud kan ha, og der kommunestyret kan gå inn for å vedta eget mobbeombud i Levanger kommune.  

Det vises til orientering ved rektor Geir Mediås og politisk sak (PS 52/20) i kommunestyremøtet 23. september  

 

FO 27/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Koronakrisen tydeliggjør behovet for realiserbare investeringsprosjekter  

Levanger kommune vil ta initiativ opp mot stat (Bane NOR, regjering, storting) og fylke for å få realisert planfritt kryss på Skogn.  

Møte avholdt med Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli arbeidet med saken inn i Innherredsbyen og i kommunedelplan for Skogn sentrum. Vi er avhengige av at fylkeskommunen prioriterer dette i sitt budsjett. 

 

FO 26/20 Interpellasjon fra Stig O. Sommervoll (AP) - Industriens vilkår  

Levanger kommunestyre anmoder sterkt om at regjeringa gjennom økonomisk tiltakspakker bidrar til å sikre kompetansen og sysselsetting ved industrimiljøet i Verdal. Levanger kommunestyre stiller seg bak aksjonen for å bevare et fortsatt sterkt industrimiljø på Verdal, og forlanger en snarlig statlig tiltakspakke som sikrer sysselsettinga.  

Stortinget vedtok tiltakspakke 11. Juni 2020.  

Avsluttet juni 2020. 

FO 25/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) – beredskap  

 • Kommunestyret bed kommunedirektøren fremme egen sak om hvordan samhandlingen mellom kommunen og beredskapsorganisasjonene kan forbedres.  

 • Kommunen skal ved kjøp av relevante tjenester sjekke om dette tilbudet kan tilbys av ideelle organisasjoner i Levanger.  

Beredskapsplanen revideres første halvår 2021.  

 

FO 24/20 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) - skjenketider i Levanger  

Sak om skjenketider avgjøres av formannskapet, jf Levanger kommunes delegeringsreglement, vedtatt 16.10.19.  På bakgrunn av at nye dokumenter av betydning for saken ble fremlagt for formannskapet 1.april 2020, behandles sak om skjenketider på nytt av samme organ.  

PS 65/2020  

 

Avsluttet 

FO 23/20 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) – sykkelløype  

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighetene for å få anlagt en enkel terrengsykkelløype i Levanger.  I forbindelse med vurdering av kostnad og finansiering utredes eventuell mulig medvirkning fra frivillighet og næringsliv. Under arbeidet med utforming av løype skal det gjennomføres dialog med representanter fra aktuell(e) brukergruppe(r). Saken sendes tilbake til politisk behandling så snart som mulig.  

Teknisk enhet har fått ansvar for å gå i dialog med aktuelle brukergrupper. Ikke hatt kapasitet til å følge opp i 2020. 

 

FO 22/20 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - opprop "Evakuer barna fra Moria"  

 1. Levanger kommune støtter støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’  

 1. Levanger kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige og andre sårbare fra flyktningeleirene.  

 1. Levanger kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.  

Opprop oversendt regjeringen.  

Avsluttet 

FO 20/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Omstilling innen pleie og omsorg  

 1. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterprøve om de økonomiske forutsetningene for strukturendringene innenfor pleie -og omsorg i 2014 er oppfylt. Kontrollutvalget vurderer om og i eventuelt hvilken grad revisor skal bistå i arbeidet.  

 1. Med utgangspunkt i talleksemplene som framkommer i interpellasjonen overfor, ber kommunestyret spesielt om at kontrollutvalget foretar en analyse av kostnadene knyttet til enhetspris på institusjonsplasser i Levanger kommune.  

Anmodning sendt til kontrollutvalget 05.05.20  

 

Kommunedirektøren setter i gang alle nødvendige tiltak for å fylle lærernormen i alle skoler i Levanger kommune snarest og senest før første skoledag i august 2020.  

Alle skoler var på lærernorm ved skolestart 2020, men Åsen skole ligger noe under per november 2020 pga omdefinering av en 40% stilling til spesialundervisning. Ikke funnet rom i budsjettet for å kompensere for dette.  

 

Kommunale flyreiser tas med i Levanger kommunens klimaregnskap og klimabudsjett.  

Iverksettes i første klimaregnskap og mål/budsjett settes i kommunedelplan klima, miljø og energi samt budsjett 2021 

Ny reisepolicy for Levanger kommune utarbeidet med ikke vedtatt p.t. 

 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av Campus Røstad  

Det legges fram sak til formannskapet om samarbeidsorgan 20. mai.  

 

Nord Universitet og Statsbygg inviterer kommunen inn i strategiarbeidet for Campus Røstad.  

 

Det oppnevnes en egen kontaktperson i kommunen som har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen.  

Kontaktpersonen starter snarest med å invitere til etablering av et forum med representanter fra studentorganisasjoner, leder i næringsforumet og frivilligkoordinatoren i kommunen. Målet til forumet skal være å bidra til tettere samspill mellom universitetene/studentene og øvrige samfunnsaktører, for å gjøre byen enda mer attraktiv for studentene, og bygge opp under Levanger som universitetsby.  

Administrativ kontaktperson er næringssjef Håkon Okkenhaug. Det ble lagt fram egen sak til formannskapet om kommunale representanter i samarbeidsforum 20. Mai. Ordføreren ble valgt  

 

 

FO 8/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - jordbruk Kommunedirektøren vurderer konkret fra år til år om kommunen skal levere en uttalelse til jordbruksforhandlingene. Hvis næringa lokalt ber om det, skal slik uttalelse gis.  

Vurderes første gang våren 2021.  

 

2019  

 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.  

Blir en del av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner, samt folkehelseprogrammet. 

Rapport gjennomgås av Ungdomsrådet i desember 2020. 

Orientering om arbeidet og rapporten blir gitt i driftsutvalg i januar 2021.  

Orientering i DU jan/febr. 2021  

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide aktivt for å øke andelen kortreist mat til internt bruk i kommunen  

Innarbeides i innkjøpsstrategien. Orienterer enhetsledere og leverandører om disse målene  

Januar 20  

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.  

 

 

Bevisstgjøre ledere og ansatte. Kommunedelplan næring og klima, miljø og energi blir sentral her.  

Matporsjoner tilpasses den enkelte bruker  

Ytterligere tiltak vurderes i arbeidet med Miljøfyrtårnsertifisering. 

30.6.20  

 

 

 

Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging  

Blir gjort i alle planprosesser  

kontinuerlig  

Kommunesamarbeid  

Innherred er en samlet bo- og arbeidsregion og den daglige pendlingen mellom kommunene er stor. Det er potensialer for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling.  

Med sikte på å ta ut økonomiske gevinster bes kommunedirektøren sammen med sine kolleger på Innherred (Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Verdal) utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. Følgende områder skal vurderes;  

 • IKT  

 • Brann  

 • Legevakt  

 • Økonomi/regnskap/lønn  

 • Barnevernsinstitusjon  

 • Kommuneadvokat  

 
Listen er ikke uttømmende og kommunedirektørene står fritt til å foreslå ytterligere områder. Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for politisk behandling senest juni 2020, og det oppfordres til å involvere tillitsvalgte i arbeidet.  

På samme måte er det aktuelt for Levanger å utrede ytterligere samarbeid med andre nabokommuner enn de ovenfor nevnte.  

Kommunedirektøren inviterer alle andre kommunedirektører/rådmenn til en innledende diskusjon før nyttår.  

Egen tidsplan utarbeides  

Sykefravær  

Enkelte områder innen helse- og velferdssektoren i Levanger kommune har høyt sykefravær. Hvis arbeidsbelastning og/eller arbeidsmiljø er årsak til sykmeldingen er det viktig for kommunen å ta grep for å endre på situasjonen først og fremst for den ansattes del.  Høyt sykefravær har imidlertid negative konsekvenser også for øvrige ansatte fordi disse kan få økt arbeidsbelastning, og fordi det er belastende for kommuneøkonomien med omfattende vikarbruk.  

Den nasjonale IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet og partssamarbeidet presiseres å være viktig i arbeidet som skal gjøres. Innsatsen skal først og fremst rettes mot arbeidsmiljø og lange og hyppige sykefravær. HMS-gruppenes arbeid og systematisk oppfølging av sykmeldte vil være viktig. Kommunedirektøren og tillitsvalgte oppfordres til i fellesskap å utarbeide mål på et lavere gjennomsnittlig sykefravær enn det som er dagens nivå, og utarbeide tiltak for å nå disse.  

Administrasjonen bes rapportere i hvert administrasjonsutvalg og for øvrig i formannskapsmøter, slik at det rapporteres omtrent hver annen måned fra og med januar 2020 hvordan sykefraværet er innen helse- og omsorgsektoren. Rapporteringen skal gi en oversikt over utviklingen i den enkelte avdeling og over hva som gjøres av tiltak for å bedre statistikken eller holde den stabilt på et lavt nivå.  

Erfaring fra andre kommuner tilsier at en økt andel helstillinger kan virke positivt på sykefraværet. Levanger kommune har ansatte som ønsker seg helstilling, men som av organisatoriske eller andre årsaker ikke får tilbud om dette.  

Det er også meldt om gode erfaringer fra bruk av lengre dagvakter på pluss/minus 12 timer, særlig i omsorgsboliger, fordi dette kan gi en roligere hverdag både for den ansatte og brukeren, samt øke fleksibiliteten for dagaktiviteter.  

Levanger kommune ved kommunedirektør skal innen 30.06.2020 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i kommunen. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for kommunestyret.  

Samtidig bes orientert om og eventuelt i hvilken grad lange dagvakter benyttes i Levanger og det bes i så fall utredet hvilke erfaringer man har gjort seg - blant annet i forhold til sykefravær. Ansatte som har erfaring med ordningen samt tillitsvalgte involveres i utredningsarbeidet.  

 

 

 

 

 

En partssammensatt styringsgruppe er i 2018 etablert og følger opp dette arbeidet. NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten bistår i arbeidet og deltar i styringsgruppa.  

Tydeligere og oppdaterte rutiner for fraværsoppfølgingen er utarbeidet. En gjennomgang og informasjon om de oppdaterte rutinene vil gjøres jevnlig på ulike opplæringsarenaer i 2020.  

Enhetene arbeider med arbeidsmiljøutvikling i et forebyggende og helsefremmende perspektiv iht. sine HMS-planer.  

I tillegg starter det et særskilt arbeid på tre utvalgte enheter/avdelinger i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og med bedriftshelsetjenesten ANT. Dette arbeidet skal følges tett av styringsgruppa og av strategisk ledelse, slik at man sikrer at de erfaringene man gjør seg og metoder som benyttes i dette arbeidet også kan brukes i andre enheter.  

Den nylig vedtatt ledelsesplattformen skal realiseres i et lederutviklingsprogram som starter i 2020. Her vil inkluderende og mestringsorientert ledelse være et fokusområde.  

Vi bli rapportert hver andre måned  

Kartlegging gjennomføres på etterjulsvinteren 

Rapport om kartlegging av ufrivillig deltid og lange vakter er behandlet i sak 53/2020.  

1.halvår 2020  

Kultur  

Kultur har egenverdi. Det å utøve eller oppleve kulturaktiviteter har verdi for den enkelte og for fellesskapet. Kulturlivet bidrar til bolyst, og har betydning for om mennesker velger å flytte hit eller besøke kommunen. Det gode livet i kommunen skjer i møtet mellom frivilligheten, kommunen og andre aktører. Vi ønsker å legge til rette for kultur, og ønsker å øke budsjettet til Enhet kultur for å øke satsingen på frivilligheten gjennom aktivitetsmidler til lag, organisasjoner, grende- og samfunnshus.  

Kommunestyret vurderer det riktig å sette av midler til å utrede nytt bibliotek og aktivitetshus i perioden. I investeringsbudsjettet er det allerede i 2020 satt av penger til utredning av kulturarenaer. Festiviteten har et stort potensial som ressurs i Trehusbyen, og det er ønskelig at Festiviteten blir mer fleksibel og kan gi muligheter til flere typer arrangement og større publikum enn i dag. Vi anser investeringen i Torsbustaden snøproduksjonsanlegg som et positivt tiltak for aktivisering av barn og unge i hele kommunen. Et slikt anlegg er også etterspurt av Nord universitet som aktivitet for studentene, og er derfor et positivt tiltak fra Levanger som vertskommune for to universiteter.  

Kommunen er privilegert som gjennom Falstadsenteret på Ekne har et museum, minnested og senter for menneskerettigheter av nasjonal og internasjonal betydning. Som vertskommune har Levanger i mange år gitt kr 100 000 som tilskudd til senteret. Dette har over tid vært en del under det nivå andre menneskerettighetssentre mottar i støtte fra sin vertskommune. Kommunen har nytte og glede av Falstadsenteret blant annet gjennom undervisningsopplegg for ungdomsskolene, utstillinger, forestillinger og foredrag. Senteret trekker store mengder turister og andre besøkende til kommunen. Vi anser det derfor rimelig at kommunens faste tilskudd til senteret økes innenfor rammen til enhet kultur. Falstadsenteret benyttes også av en rekke videregående skoler i fylket. Administrasjonen bes gå i dialog med fylkeskommunen vedrørende mulig økning av tilskuddet også fra fylkeskommunens side.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskuddet til Falstadsenteret er økt til 150 000 i 2020.  

 

 

Fylkeskommunen økte tilskuddet i budsjett 2020. 

Des. 20 

Tiltak for barn og ungdom  
Ungdomskontaktene gjør en svært viktig jobb i ungdomsmiljøene, både forebyggende og ved å avdekke enkelte ungdommers behov for hjelp og tiltak fra det offentlige.  Gjennom opprettelse av en ruskontakt høsten 2019 har det forebyggende arbeidet blitt styrket ytterligere på en svært positiv måte. Det er viktig at disse tre stillingene opprettholdes.  

Som tiltak i det forebyggende arbeidet har ungdomskontaktene anledning til å ta med ungdommene på aktiviteter som turer og lignende. Ungdomskontaktene skal gis anledning til å benytte minibusser i kommunens eie til sine aktiviteter, når en aktuell buss ikke er i bruk ved den enhet som til daglig har den til disposisjon. Administrasjonen bes sørge for at dette lar seg gjøre i praksis.  

Kommunen skal støtte opp om etablering av ungdomshus på Skogn og i Åsen. Frivilligheten er svært viktig i denne sammenheng, men det legges til grunn at også kommunale ressurser brukes. Ungdomstilbudet i sentrum skal styrkes, for eksempel kan dette gjøres ved å gjenåpne en tredje kveld på ungdomshuset.  

Forutsatt at de har gyldig førerkort må vi finne en løsning på at kjøretøy som er ledig blir mulig å disponere  

 

 

 

 

 

Åpnet på Skogn i 2020. Planlagt åpnet i Åsen vinteren 2021. Startet prosess på Ytterøy. Ungdomshuset har utvidet med en kveld.  

 1. Halvår 2021  

 

Helse og omsorg  

Kommunestyret imøteser utredningen som er i gang vedrørende organisering av helse- og omsorgsektoren. Det legges til grunn at ny kommunedelplan for området som utarbeides i løpet av våren 2020 vil beskrive aktuelle tiltak som på sikt både vil redusere sykefraværet og bedre tjenestetilbudet.  

Kommunestyret støtter bevilgningen på kr 3 millioner som gir grunnlag for gjenåpning av 6 institusjonsplasser ved Staup helsehus. Dette er viktig fordi det gir økt tilbud til de innbyggere som har behov for en slik plass, det avlaster hjemmetjenesten, og det vil få ned antall utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Døgnprisen for såkalte «overliggere» på sykehus koster kommunen nærmere 5000 kr pr døgn pr pasient.  

Kommunestyret ønsker å få åpnet ytterligere minst to plasser (til totalt minst 8 plasser) ved Staup helsehus i 2020. For å oppnå dette omfordeles 1 million kroner i budsjettforslaget slik at enheten tilføres samlet 4 millioner kroner til gjenåpning av plasser.  

Kommunen skal ha et dagtilbud for demente, både for de som bor på institusjon og for de som er hjemmeboende. Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere på dette området for å oppnå et godt og tilstrekkelig variert tilbud. Det forutsettes at helse- og omsorgsenheten legger til rette for et enda bedre samarbeid med frivilligheten, også for å sikre tilbud utenfor sentrum.  

Intern evalueringsrapport behandlet – sak 37/2020  

 

   

 

Alle plasser ved Staup helsehus er åpnet i løpet av 2020 i forbindelse med beredskap covid 19. Det planlegges å videreføre dette i 2021. 

 

 

 

Tjeneste etablert     

 

Samarbeid med frivillige utvikles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringsarealer  

Det jobbes godt med utvikling av næringsarealer og nye næringer i Levanger. Det er viktig at prosjektet Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag, også benevnt som Skogn Biopark, får den oppmerksomheten det trenger for å holde tidsplanen. Dette kan få store og positive ringvirkninger for både næringsliv og kommune.  

Næringslivet i Levanger etterlyser næringsarealer. Vi ber derfor kommunedirektøren holde god kontakt med disse aktørene og i forbindelse med planprosessen 2020, klargjøre tiltak som setter fortgang i utviklingen av nye arealer utenfor dyrka og dyrkbar jord.  

Arbeid pågår løpende  

 

Næringsutvikling trehusbyen  

Kulturmiljøfredning av trehusbyen vår er ikke til hinder for næringsvirksomhet, snarere tvert imot, da dette kan gi rom for nye næringer som turisme og opplevelsesnæring. Det er likevel en kjensgjerning at det er lite fristende for nye næringer og butikker å etablere seg i trehusbyen vår. Vi mener det er viktig å samarbeide på tvers for å utvikle «gamlebyen» og gjøre den attraktiv for besøkende og næringsliv. Det legges ned mye godt arbeid i frivilligheten som formidlere av Levangers identitet og historie. Gjennom byantikvaren og kulturavdelingen er det allerede et godt samspill mellom frivilligheten, Levanger vel og næringslivet for å legge til rette for opplevelser og bevaring. Vi ser imidlertid at det er for lite fokus på selve næringslivet og ønsker en styrking av dette. By og bygdelab er et prosjekt som er godt i gang og som vi venter positive resultater av. Kommunestyret imøteser kommunedelplanen som skal legges fram i løpet av 2020.  

Kommunedirektøren bes sørge for at det i forbindelse med kommunedelplan næring utarbeides en plan for faste møtesteder der kommunen ved avdelingene kultur og næring, aktører fra frivilligheten, velforening, byantikvar, næringslivet/næringsforeningen, gårdeiere og eiendomsutviklere møtes for å jobbe konkret med muligheter for utvikling av trehusbyen.  

Kommunen planla å invitere til slik møteplass våren 2020, dette ble ikke gjennomført pga koronapandemien. Det er etablert en koordineringsgruppe for å samordne aktiviteter i sentrum. 

 

Investeringsbudsjettet  

Kommunedirektøren har lagt frem et detaljert og omfattende investeringsbudsjett. Budsjettet viser totale investeringer på kr 1.180 mill. for planperioden. Investeringene er beregnet å kreve et samlet låneopptak på kr 920 mill.  

Samtidig skriver kommunedirektøren i sitt budsjettforslag at renteutgifter belastet driftsbudsjettet er beregnet ut fra et planlagt låneopptak på kr 130 mill. årlig, altså kr 520 mill. samlet for planperioden. Det er kr 400 mill. lavere enn behovet som kommer frem av investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren skriver videre at låneopptak kan reduseres betydelig for 2020, grunnet ubrukte lånemidler fra tidligere år, og at det vil fremmes en egen sak tilknyttet dette i 1. kvartal 2020.  

Det er å oppfatte at kommunedirektøren ser behovet for å redusere investeringsnivået for Levanger kommune i planperioden, for å begrense økningen for kommunens lånegjeld.  

Kommunestyret ser også behovet for dette. Levanger kommune har høy lånegjeld, og det betyr høy økonomisk risiko. Større endringer i rentemarkedet vil gi store utslag på kommunens driftsøkonomi. Øker rentekostnaden med 1 %, vil kommunens rentekostnader øke med ca. kr 25 mill. årlig. Det vil derfor være avgjørende å holde kommunens lånegjeld så lav som mulig i årene fremover for å holde renterisikoen så lav som mulig.  

Å budsjettere med et årlig låneopptak på kr 130 mill., vurderes å være fornuftig. Kommunens lånegjeld vil øke gjennom planperioden, men ikke mer enn hva som kan aksepteres. Samtidig gir det rom for gjennomføring av nødvendige investeringer. Dette krever imidlertid en prioritering av investeringsprosjektene. Enkelte investeringer kan ikke gjennomføres, eller må eventuelt utsettes. Det vil også være nødvendig å se på om de enkelte investeringsprosjektene kan reduseres.  

Levanger kommune skal ikke foreta låneopptak ut over kr 130 mill. pr. år for planperioden 2020 – 23, dvs. kr 520 mill. samlet for perioden. Det kan overføres låneramme fra et år til et annet innenfor planperioden, dersom det er hensiktsmessig for praktisk gjennomføring av konkrete investeringsprosjekter.  

Kommunedirektøren legger frem for kommunestyret en oversikt over prioriterte investeringsprosjekter, ut fra gitte lånerammer, i løpet av 1. kvartal 2020.  

Sak legges fram i løpet av 1. kvartal 2020  

 

Brannstasjon  

På grunn av høyt investeringspress i Levanger kommune, reverseres tidligere vedtak om plusshus, heltrehus og solcelledrift på brannstasjonen, for å holde kostnadene nede.  

Sparte kostnader på anslagsvis 30 % av totalkostnader kan være reelt.  

Prosjektet utreder ulike alternativ - kan også tenke flere byggetrinn  

 

 

Kommunaldirektøren bes legge fram en plan for arealeffektivisering i kommunal virksomhet.  

I første omgang foretas en kartlegging av arealbruk i rådhuset  

Rådhuset 

Kommunestyret vil påpeke betydninga av at det satses sterkere på frivilligheta som en del av omsorgstilbudet i Levanger  

Løpende arbeid  

 

Kommunedirektøren bes fremme egen sak om destinasjon Falstadsenterets i løpet av 2020, dette for å sikre Falstadsenterets utvikling, og Levanger kommune som vertskommune  

Legges inn i arbeidet destinasjon Levanger i forbindelse med  kommunedelplan næring  

Næringssjef  

Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å tilby ungdomsskoleelever, som har behov, en alternativ opplæringsarena. Saken legges fram til kommunestyret i 2020.  

Det lages en sak som belyser saksfeltet til DU/kommunestyret  

Desember 2020 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren ta initiativ overfor de andre vertskommunene om å få gjennomført en ekstern evaluering av status for den museumsfaglige, organisatoriske og økonomiske utviklingen i Stiklestadmuseene, SNK etter konsolideringsprosessen etter konsolideringen i 2004.  

Kommunestyret ber om at Levanger kommune deltar aktivt i evalueringsarbeidet, og at både de lokale eierstyrene og ansatte sikres medbestemmelse i prosessen.  

Kommunen tar kontakt med eierne av SNK  

Før 1.1.2019  

 

 

 

 

 

 

FO 45/19 - Interpellasjon fra Gunnar M. Løvås (SV) - Redusering av støvplagen og gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum  
Kommunestyret ber ordfører orientere i neste møte om innholdet i møter med veieier og tiltak som skisseres.  

Ordfører avtaler med forslagsstiller hvilket møte det er naturlig å ta orienteringen  

 

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede muligheter og behov for å ta tidligere Skogn helsetun i bruk, i løpet av denne perioden, for omsorg og helsetjenester i kommunal regi.  

 • Kommunedirektøren legger frem saken til både Driftsutvalg og Plan og utviklingsutvalg, før den fremlegges til kommunestyret.  

 • Både investeringskostnader og driftskostnader skal være en del av utredningen.  

Saken legges frem i løpet av 2020.  

 

 

 

 

Sak PS 44/2020.  

 

FO 42/19 - Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG)  
Klimabudsjett og klimaregnskap legges fram for kommunestyret på tilsvarende måte som dagens økonomiske regnskap og budsjett  

Ses i sammenheng med Klima, miljø og energiplanen hvor mål for klimarbeidet settes. Systemet for klimabudsjett og - regnskap innarbeides i økonomiplan fra 2021.  

Budsjett september 2020  

Regnskap våren 2021  

 

FO 40/19 - Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Rovdyr i Levanger  
Levanger kommunestyre støtter beitenæringa i deres kamp for en bedre rovdyrforvaltning.  
Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga  

Ordfører sender brev til Klima- og miljøminister og landbruks- og matminister.  

desember 2019  

FO 39/19 - Interpellasjon fra Astrid Juberg Vordal (AP) – Skjenkebevilling  
Kommunestyret ber Kommunedirektøren innføre krav om minstelønn til ansatte i utelivsbransjen for å få skjenkebevilling i Levanger kommune. Virksomheter som ikke kan dokumentere dette kravet, får ikke bevilling. Dette skal gjelde fra ny tildeling pr. 1.1.20.  

 

 

Også fulgt opp i FOR (lenkes opp etterpå)  

 

FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise  
1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyest prioritet.  
2. Levanger kommune erkjenner at vi lever i en klima- og miljøkrise  

 

 

Følges opp i alt planarbeid.  

 

 

 

FO 32/19 - Interpellasjon fra Nina E. Berget - Destinasjon Levanger  
Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019.  

Avklart i møte 16.10.19 at arbeidet kan inngå i kommunedelplan næring som er under utarbeidelse.  

 

FO 29/19 - Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune  
Det fremmes en sak til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt.  
Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette.  

1. Det er en ambisjon å fange opp potensialer i kommuneplanens arealdel.  

2. Vurdering av behov for revidering av eksisterende planer vedtatt ved behandling av planstrategien.  

 

FO 25/19 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Teatertak på torvet  
Rådmannen bes utrede framtidige behov og lage en plan for utvikling av parkdraget.  
Budsjett for utredningen settes opp for 2020 og budsjett for eventuelle tiltak i 2021.  

Fulgt opp i budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020- 2023. Utredning starter i 2020.  

 

FO 22/19 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Hotranvassdraget  
Kommunestyret ber ordfører og administrativ ledelse ta et initiativ slik at eiendommer langs Ståbekken blir tilsluttet det kommunale kloakkanlegget.  

Prioritering av områder som skal tilknyttes kommunalt kloakkanlegg gjøres i temaplan for avløp og vannmiljø. Planen vedtatt høsten 2020.  

 

FO 21/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - om 11 skoleår  
Kommunestyret i Levanger ber om at søknad om ett 11. skoleår for Ruben, vurderes på nytt. Dette for å sikre at alle uttalelser og evnt. nye momenter i saken blir grundig vurdert før en endelig avgjørelse av søknaden.  

Nytt vedtak fattet. Samarbeid med Levanger vgs. Vedtaket er ikke påklaget.  

 

PS 36/19 Økonomirapportering 1. kvartal 2019  
- Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO  

 
- Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Verdal kommune og Inderøy kommune for å sikre fortsatt drift ved varmebassenget på Leklemåsen.  

 

 

 

 

Ble avklart i budsjettdokumentet for 2020.  

 

Vedr pkt 2: kartlegging av behov og hva som skal til for behandling i varmebasseng er rapportert av felles arbeidsgruppe Verdal, Inderøy og Levanger. Levanger har i dag tilbud med fysioterapeut på Skogn.  

 

 

FO 16/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Blålysbygg på Mule  
1. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet der vi får vurdert utbedring av dagens brannstasjon på Moan og et alternativ med bygging av et nytt anlegg på Mule eller et annet egnet område.  
2. Saken må ha et anslag på investeringskostnader og konsekvenser for drift. Saken bør vise potensialet for samlokalisering av flere blålysfunksjoner.  

 

FO 15/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - forbud mot atomvåpen  
Levanger kommune signerer ICANs "Cities Appeal".  

Utført  

 

FO 12/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - tiltak mot insektsdød i Levanger kommune  
Kommunestyret ber om at det legges fram en plan for å styrke insektenes levevilkår i kommunen. Planen innarbeides i kommunedelplan for klima, energi og miljø.  

Arbeid med kommunedelplan startet opp, jfr. F-sak 57/19  

 

FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger kommune  
Levanger kommune innfører plikttid ved etterutdannelse/spesialkursing som kommunen har påkostet sine ansatte.  

Bindingstid er delvis innført der det er naturlig og klargjøres når permisjonsreglementet skal revideres  

Gråfarge oppheves  

FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Politisk behandling av Marknadsvegen  
Kommunestyret ber om å få saken om Marknadsvegen lagt fram til behandling i kommunestyret våren 2019.  
I saken må følgende forhold undersøkes:  
De økonomiske konsekvensene ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse.Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet habilitering må også legges fram.  

 

2019 Til toppen av siden  

 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak tikommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak. 

Blir en del av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner, samt folkehelseprogrammet 

Orientering om arbeidet opp mot denne målgruppa blir gitt i driftsutvalg 

Orientering i DU jan/febr 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide aktivt for å øke andelen kortreist mat til internt bruk i kommunen 

Innarbeides i innkjøpsstrategienOrienterer enhetsledere og leverandører om disse målene 

Januar 20 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn. 

 

 

Bevisstgjøre ledere og ansatte. Kommunedelplan næring og klima og miljø  

Matporsjoner tilpasses den enkelte bruker 

 

 

 

30.6.20 

 

 

 

Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging 

Blir gjort i alle planprosesser 

kontinuerlig 

Kommunesamarbeid 

Innherred er en samlet bo- og arbeidsregion og den daglige pendlingen mellom kommunene er stor. Det er potensialer for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling. 

Med sikte på å ta ut økonomiske gevinster bes kommunedirektøren sammen med sine kolleger på Innherred (Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Verdal) utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. Følgende områder skal vurderes; 

 • IKT 

 • Brann 

 • Legevakt 

 • Økonomi/regnskap/lønn 

 • Barnevernsinstitusjon 

 • Kommuneadvokat 

 
Listen er ikke uttømmende og kommunedirektørene står fritt til å foreslå ytterligere områder. Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for politisk behandling senest juni 2020, og det oppfordres til å involvere tillitsvalgte i arbeidet. 

På samme måte er det aktuelt for Levanger å utrede ytterligere samarbeid med andre nabokommuner enn de ovenfor nevnte. 

Kommunedirektøren inviterer alle andre kommunedirektører/rådmenn til en innledende diskusjon før nyttår. 

Egen tidsplan utarbeides 

Sykefravær 

Enkelte områder innen helse- og velferdssektoren i Levanger kommune har høyt sykefravær. Hvis arbeidsbelastning og/eller arbeidsmiljø er årsak til sykmeldingen er det viktig for kommunen å ta grep for å endre på situasjonen først og fremst for den ansattes del.  Høyt sykefravær har imidlertid negative konsekvenser også for øvrige ansatte fordi disse kan få økt arbeidsbelastning, og fordi det er belastende for kommuneøkonomien med omfattende vikarbruk. 

Den nasjonale IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet og partssamarbeidet presiseres å være viktig i arbeidet som skal gjøres. Innsatsen skal først og fremst rettes mot arbeidsmiljø og lange og hyppige sykefravær. HMS-gruppenes arbeid og systematisk oppfølging av sykmeldte vil være viktig. Kommunedirektøren og tillitsvalgte oppfordres til i fellesskap å utarbeide mål på et lavere gjennomsnittlig sykefravær enn det som er dagens nivå, og utarbeide tiltak for å nå disse.  

Administrasjonen bes rapportere i hvert administrasjonsutvalg og for øvrig i formannskapsmøter, slik at det rapporteres omtrent hver annen måned fra og med januar 2020 hvordan sykefraværet er innen helse- og omsorgsektoren. Rapporteringen skal gi en oversikt over utviklingen i den enkelte avdeling og over hva som gjøres av tiltak for å bedre statistikken eller holde den stabilt på et lavt nivå. 

Erfaring fra andre kommuner tilsier at en økt andel helstillinger kan virke positivt på sykefraværet. Levanger kommune har ansatte som ønsker seg helstilling, men som av organisatoriske eller andre årsaker ikke får tilbud om dette.  

Det er også meldt om gode erfaringer fra bruk av lengre dagvakter på pluss/minus 12 timer, særlig i omsorgsboliger, fordi dette kan gi en roligere hverdag både for den ansatte og brukeren, samt øke fleksibiliteten for dagaktiviteter. 

Levanger kommune ved kommunedirektør skal innen 30.06.2020 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i kommunen. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for kommunestyret. 

Samtidig bes orientert om og eventuelt i hvilken grad lange dagvakter benyttes i Levanger og det bes i så fall utredet hvilke erfaringer man har gjort seg - blant annet i forhold til sykefravær. Ansatte som har erfaring med ordningen samt tillitsvalgte involveres i utredningsarbeidet. 

 

 

 

 

 

En partssammensatt styringsgruppe er i 2018 etablert og følger opp dette arbeidet. NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten bistår i arbeidet og deltar i styringsgruppa.   

Tydeligere og oppdaterte rutiner for fraværsoppfølgingen er utarbeidet. En gjennomgang og informasjon om de oppdaterte rutinene vil gjøres jevnlig på ulike opplæringsarenaer i 2020.  

Enhetene arbeider med arbeidsmiljøutvikling i et forebyggende og helsefremmende perspektiv iht. sine HMS-planer.  

I tillegg starter det et særskilt arbeid på tre utvalgte enheter/avdelinger i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og med bedriftshelsetjenesten ANT. Dette arbeidet skal følges tett av styringsgruppa og av strategisk ledelse, slik at man sikrer at de erfaringene man gjør seg og metoder som benyttes i dette arbeidet også kan brukes i andre enheter.  

Den nylig vedtatt ledelsesplattformen skal realiseres i et lederutviklingsprogram som starter i 2020. Her vil inkluderende og mestringsorientert ledelse være et fokusområde. 

  

 

 

 

 

Vi bli rapportert hver andre måned 

Kartlegginggjennomføres på etterjulsvinteren  

 

 

 

 

Vil bli kartlagt 

 

 

 

1.halvår 2020 

Kultur 

Kultur har egenverdi. Det å utøve eller oppleve kulturaktiviteter har verdi for den enkelte og for fellesskapet. Kulturlivet bidrar til bolyst, og har betydning for om mennesker velger å flytte hit eller besøke kommunen. Det gode livet i kommunen skjer i møtet mellom frivilligheten, kommunen og andre aktører. Vi ønsker å legge til rette for kultur, og ønsker å øke budsjettet til Enhet kultur for å øke satsingen på frivilligheten gjennom aktivitetsmidler til lag, organisasjoner, grende- og samfunnshus. 

Kommunestyret vurderer det riktig å sette av midler til å utrede nytt bibliotek og aktivitetshus i perioden. I investeringsbudsjettet er det allerede i 2020 satt av penger til utredning av kulturarenaer. Festiviteten har et stort potensial som ressurs i Trehusbyen, og det er ønskelig at Festiviteten blir mer fleksibel og kan gi muligheter til flere typer arrangement og større publikum enn i dag. Vi anser investeringen i Torsbustaden snøproduksjonsanlegg som et positivt tiltak for aktivisering av barn og unge i hele kommunen. Et slikt anlegg er også etterspurt av Nord universitet som aktivitet for studentene, og er derfor et positivt tiltak fra Levanger som vertskommune for to universiteter. 

Kommunen er privilegert som gjennom Falstadsenteret på Ekne har et museum, minnested og senter for menneskerettigheter av nasjonal og internasjonal betydning. Som vertskommune har Levanger i mange år gitt kr 100 000 som tilskudd til senteret. Dette har over tid vært en del under det nivå andre menneskerettighetssentre mottar i støtte fra sin vertskommune. Kommunen har nytte og glede av Falstadsenteret blant annet gjennom undervisningsopplegg for ungdomsskolene, utstillinger, forestillinger og foredrag. Senteret trekker store mengder turister og andre besøkende til kommunen. Vi anser det derfor rimelig at kommunens faste tilskudd til senteret økes innenfor rammen til enhet kultur. Falstadsenteret benyttes også av en rekke videregående skoler i fylket. Administrasjonen bes gå i dialog med fylkeskommunen vedrørende mulig økning av tilskuddet også fra fylkeskommunens side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskuddet til Falstadsenteret er økt til 150 000 i 2020. 

 

 

Det vil bli tatt kontakt med fylkeskommunen 

Des. 2029 

Tiltak for barn og ungdom 
Ungdomskontaktene gjør en svært viktig jobb i ungdomsmiljøene, både forebyggende og ved å avdekke enkelte ungdommers behov for hjelp og tiltak fra det offentlige.  Gjennom opprettelse av en ruskontakt høsten 2019 har det forebyggende arbeidet blitt styrket ytterligere på en svært positiv måte. Det er viktig at disse tre stillingene opprettholdes. 

Som tiltak i det forebyggende arbeidet har ungdomskontaktene anledning til å ta med ungdommene på aktiviteter som turer og lignende. Ungdomskontaktene skal gis anledning til å benytte minibusser i kommunens eie til sine aktiviteter, når en aktuell buss ikke er i bruk ved den enhet som til daglig har den til disposisjon. Administrasjonen bes sørge for at dette lar seg gjøre i praksis. 

Kommunen skal støtte opp om etablering av ungdomshus på Skogn og i Åsen. Frivilligheten er svært viktig i denne sammenheng, men det legges til grunn at også kommunale ressurser brukes. Ungdomstilbudet i sentrum skal styrkes, for eksempel kan dette gjøres ved å gjenåpne en tredje kveld på ungdomshuset.  

Forutsatt at de har gyldig førerkort må vi finne en løsning på at kjøretøy som er ledig blir mulig å disponere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegges 

 

1.halvår 20 

 

Helse og omsorg 

Kommunestyret imøteser utredningen som er i gang vedrørende organisering av helse- og omsorgsektoren. Det legges til grunn at ny kommunedelplan for området som utarbeides i løpet av våren 2020 vil beskrive aktuelle tiltak som på sikt både vil redusere sykefraværet og bedre tjenestetilbudet. 

Kommunestyret støtter bevilgningen på kr 3 millioner som gir grunnlag for gjenåpning av 6 institusjonsplasser ved Staup helsehus. Dette er viktig fordi det gir økt tilbud til de innbyggere som har behov for en slik plass, det avlaster hjemmetjenesten, og det vil få ned antall utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Døgnprisen for såkalte «overliggere» på sykehus koster kommunen nærmere 5000 kr pr døgn pr pasient. 

Kommunestyret ønsker å få åpnet ytterligere minst to plasser (til totalt minst 8 plasser) ved Staup helsehus i 2020. For å oppnå dette omfordeles 1 million kroner i budsjettforslaget slik at enheten tilføres samlet 4 millioner kroner til gjenåpning av plasser.  

Kommunen skal ha et dagtilbud for demente, både for de som bor på institusjon og for de som er hjemmeboende. Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere på dette området for å oppnå et godt og tilstrekkelig variert tilbud. Det forutsettes at helse- og omsorgsenheten legger til rette for et enda bedre samarbeid med frivilligheten, også for å sikre tilbud utenfor sentrum. 

 Planlegges for åpning 

 

 

 

 

 

 

 

Tjeneste etablert 

Samarbeid med frivillige utvikles 

 

 

 

 

 

 1. kv 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringsarealer 

Det jobbes godt med utvikling av næringsarealer og nye næringer i Levanger. Det er viktig at prosjektet Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag, også benevnt som Skogn Biopark, får den oppmerksomheten det trenger for å holde tidsplanen. Dette kan få store og positive ringvirkninger for både næringsliv og kommune. 

Næringslivet i Levanger etterlyser næringsarealer. Vi ber derfor kommunedirektøren holde god kontakt med disse aktørene og i forbindelse med planprosessen 2020, klargjøre tiltak som setter fortgang i utviklingen av nye arealer utenfor dyrka og dyrkbar jord. 

Arbeid pågår løpende 

 

Næringsutvikling trehusbyen 

Kulturmiljøfredning av trehusbyen vår er ikke til hinder for næringsvirksomhet, snarere tvert imot, da dette kan gi rom for nye næringer som turisme og opplevelsesnæring. Det er likevel en kjensgjerning at det er lite fristende for nye næringer og butikker å etablere seg i trehusbyen vår. Vi mener det er viktig å samarbeide på tvers for å utvikle «gamlebyen» og gjøre den attraktiv for besøkende og næringsliv. Det legges ned mye godt arbeid i frivilligheten som formidlere av Levangers identitet og historie. Gjennom byantikvaren og kulturavdelingen er det allerede et godt samspill mellom frivilligheten, Levanger vel og næringslivet for å legge til rette for opplevelser og bevaring. Vi ser imidlertid at det er for lite fokus på selve næringslivet og ønsker en styrking av dette. By og bygdelab er et prosjekt som er godt i gang og som vi venter positive resultater av. Kommunestyret imøteser kommunedelplanen som skal legges fram i løpet av 2020. 

Kommunedirektøren bes sørge for at det i forbindelse med kommunedelplan næring utarbeides en plan for faste møtesteder der kommunen ved avdelingene kultur og næring, aktører fra frivilligheten, velforening, byantikvar, næringslivet/næringsforeningen, gårdeiere og eiendomsutviklere møtes for å jobbe konkret med muligheter for utvikling av trehusbyen. 

Kommunen inviterer til slik møteplass våren 2020 

 

Investeringsbudsjettet 

Kommunedirektøren har lagt frem et detaljert og omfattende investeringsbudsjett. Budsjettet viser totale investeringer på kr 1.180 mill. for planperioden. Investeringene er beregnet å kreve et samlet låneopptak på kr 920 mill. 

Samtidig skriver kommunedirektøren i sitt budsjettforslag at renteutgifter belastet driftsbudsjettet er beregnet ut fra et planlagt låneopptak på kr 130 mill. årlig, altså kr 520 mill. samlet for planperioden. Det er kr 400 mill. lavere enn behovet som kommer frem av investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren skriver videre at låneopptak kan reduseres betydelig for 2020, grunnet ubrukte lånemidler fra tidligere år, og at det vil fremmes en egen sak tilknyttet dette i 1. kvartal 2020. 

Det er å oppfatte at kommunedirektøren ser behovet for å redusere investeringsnivået for Levanger kommune i planperioden, for å begrense økningen for kommunens lånegjeld. 

Kommunestyret ser også behovet for dette. Levanger kommune har høy lånegjeld, og det betyr høy økonomisk risiko. Større endringer i rentemarkedet vil gi store utslag på kommunens driftsøkonomi. Øker rentekostnaden med 1 %, vil kommunens rentekostnader øke med ca. kr 25 mill. årlig. Det vil derfor være avgjørende å holde kommunens lånegjeld så lav som mulig i årene fremover for å holde renterisikoen så lav som mulig. 

Å budsjettere med et årlig låneopptak på kr 130 mill., vurderes å være fornuftig. Kommunens lånegjeld vil øke gjennom planperioden, men ikke mer enn hva som kan aksepteres. Samtidig gir det rom for gjennomføring av nødvendige investeringer. Dette krever imidlertid en prioritering av investeringsprosjektene. Enkelte investeringer kan ikke gjennomføres, eller må eventuelt utsettes. Det vil også være nødvendig å se på om de enkelte investeringsprosjektene kan reduseres. 

Levanger kommune skal ikke foreta låneopptak ut over kr 130 mill. pr. år for planperioden 2020 – 23, dvs. kr 520 mill. samlet for perioden. Det kan overføres låneramme fra et år til et annet innenfor planperioden, dersom det er hensiktsmessig for praktisk gjennomføring av konkrete investeringsprosjekter. 

Kommunedirektøren legger frem for kommunestyret en oversikt over prioriterte investeringsprosjekter, ut fra gitte lånerammer, i løpet av 1. kvartal 2020. 

Sak legges fram i løpet av 1. kvartal 2020 

 

Brannstasjon 

På grunn av høyt investeringspress i Levanger kommune, reverseres tidligere vedtak om plusshus, heltrehus og solcelledrift på brannstasjonen, for å holde kostnadene nede. 

Sparte kostnader på anslagsvis 30 % av totalkostnader kan være reelt. 

Prosjektet utreder ulike alternativ - kan også tenke flere byggetrinn 

 

 

Kommunaldirektøren bes legge fram en plan for arealeffektivisering i kommunal virksomhet. 

I første omgang foretas en kartlegging av arealbruk i rådhuset 

 

Kommunestyret vil påpeke betydninga av at det satses sterkere på frivilligheta som en del av omsorgstilbudet i Levanger 

Løpende arbeid 

 

Kommunedirektøren bes fremme egen sak om destinasjon Falstadsenterets i løpet av 2020, dette for å sikre Falstadsenterets utvikling, og Levanger kommune som vertskommune 

Legges inn i arbeidet destinajon Levanger i forbindelse med  kommunedelplan næring 

Næringssjef 

Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å tilby ungdomsskoleelever, som har behov, en alternativ opplæringsarena. Saken legges fram til kommunestyret i 2020. 

Det lages en sak som belyser saksfeltet til DU/kommunestyret 

Vår 20 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren ta initiativ overfor de andre vertskommunene om å få gjennomført en ekstern evaluering av status for den museumsfaglige, organisatoriske og økonomiske utviklingen i Stiklestadmuseene, SNK etter konsolideringsprosessen etter konsolideringen i 2004. 

Kommunestyret ber om at Levanger kommune deltar aktivt i evalueringsarbeidet, og at både de lokale eierstyrene og ansatte sikres medbestemmelse i prosessen. 

Kommunen tar kontakt med eierne av SNK 

Før 1.1.2019 

 

 

 

 

 

FO 45/19 - Interpellasjon fra Gunnar M. Løvås (SV) - Redusering av støvplagen og gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum 
Kommunestyret ber ordfører orientere i neste møte om innholdet i møter med veieier og tiltak som skisseres. 

Ordfører avtaler med forslagsstiller hvilket møte det er naturlig å ta orienteringen 

 

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede muligheter og behov for å ta tidligere Skogn helsetun i bruk, i løpet av denne perioden, for omsorg og helsetjenester i kommunal regi. 

 • Kommunedirektøren legger frem saken til både Driftsutvalg og Plan og utviklingsutvalg, før den fremlegges til kommunestyret. 

 • Både investeringskostnader og driftskostnader skal være en del av utredningen. 

Saken legges frem i løpet av 2020. 

 

 

 

 

Må ses i sammenheng med boligsosial handlingsplan. Den vil det bli jobbet med når kommunedelplanene er i havn. 

Tidligst på slutten av 2020 

FO 42/19 - Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) 
Klimabudsjett og klimaregnskap legges fram for kommunestyret på tilsvarende måte som dagens økonomiske regnskap og budsjett 

Ses i sammenheng med Klima, miljø og energiplanen hvor mål for klimarbeidet settes. Systemet for klimabudsjett og - regnskap innarbeides i økonomiplan fra 2021. 

Budsjett september 2020 

regnskap våren 2021 

 

FO 40/19 - Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Rovdyr i Levanger 
Levanger kommunestyre støtter beitenæringa i deres kamp for en bedre rovdyrforvaltning. 
Levanger kommune ber staten dekke alle utgiftene knytta til rovdyrforvaltninga 

Ordfører sender brev til Klima- og miljøminister og landbruks- og matminister. 

desember 2019 

FO 39/19 - Interpellasjon fra Astrid Juberg Vordal (AP) – Skjenkebevilling 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren innføre krav om minstelønn til ansatte i utelivsbransjen for å få skjenkebevilling i Levanger kommune. Virksomheter som ikke kan dokumentere dette kravet, får ikke bevilling. Dette skal gjelde fra ny tildeling pr. 1.1.20. 

 

 

Også fulgt opp i For (lenkes opp etterpå)  

 

FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise 
1. Levanger kommune erkjenner at en levelig klode og framtiden til generasjoner etter oss må ha høyest prioritet. 
2. Levanger kommune erkjenner at vi lever i en klima- og miljøkrise 

 

 

Følges opp i alt planarbeid.  

 

 

 

FO 32/19 - Interpellasjon fra Nina E. Berget - Destinasjon Levanger 
Rådmannen bes fremme egen sak om destinasjon Levanger innen utgangen av 2019. 

Avklart i møte 16.10.19 at arbeidet kan inngå i kommunedelplan næring som er under utarbeidelse. 

 

FO 29/19 - Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune 
Det fremmes en sak til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt. 
Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette. 

1. Det er en ambisjon å fange opp potensialer i kommuneplanens arealdel. 

2. Vurdering av behov for revidering av eksisterende planer (inkl. Frolfjellplanen) gjøres ved behandling av planstrategien. 

 

FO 25/19 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Teatertak på torvet 
Rådmannen bes utrede framtidige behov og lage en plan for utvikling av parkdraget. 
Budsjett for utredningen settes opp for 2020 og budsjett for eventuelle tiltak i 2021. 

Fulgt opp i budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020- 2023. Utredning starter i 2020. 

 

FO 22/19 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Hotranvassdraget 
Kommunestyret ber ordfører og administrativ ledelse ta et initiativ slik at eiendommer langs Ståbekken blir tilsluttet det kommunale kloakkanlegget. 

Prioritering av områder som skal tilknyttes kommunalt kloakkanlegg gjøres i temaplan for avløp og vannmiljø. Planen kommer til behandling i januar/februar 2020. 

 

FO 21/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - om 11 skoleår 
Kommunestyret i Levanger ber om at søknad om ett 11. skoleår for Ruben, vurderes på nytt. Dette for å sikre at alle uttalelser og evnt. nye momenter i saken blir grundig vurdert før en endelig avgjørelse av søknaden. 

Nytt vedtak fattet. Samarbeid med Levanger vgs. Vedtaket er ikke påklaget. 

 

PS 36/19 Økonomirapportering 1. kvartal 2019 
- Det utredes en ordning for innføring av søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO 

 
- Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til et samarbeid med Verdal kommune og Inderøy kommune for å sikre fortsatt drift ved varmebassenget på Leklemåsen. 

 

 

 

 

Ble avklart i budsjettdokumentet for 2020. 

 

Vedr pkt 2: kartlegging av behov og hva som skal til for behandling i varmebasseng er rapportert av felles arbeidsgruppe Verdal, Inderøy og Levanger. Levanger har i dag tilbud med fysioterapeut på Skogn. 

 

 

FO 16/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Blålysbygg på Mule 
1. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet der vi får vurdert utbedring av dagens brannstasjon på Moan og et alternativ med bygging av et nytt anlegg på Mule eller et annet egnet område.  
2. Saken må ha et anslag på investeringskostnader og konsekvenser for drift. Saken bør vise potensialet for samlokalisering av flere blålysfunksjoner. 

 

FO 15/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - forbud mot atomvåpen 
Levanger kommune signerer ICANs "Cities Appeal". 

Utført 

 

FO 12/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - tiltak mot insektsdød i Levanger kommune 
Kommunestyret ber om at det legges fram en plan for å styrke insektenes levevilkår i kommunen. Planen innarbeides i kommunedelplan for klima, energi og miljø. 

Arbeid med kommunedelplan startet opp, jfr. F-sak 57/19 

 

FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger kommune 
Levanger kommune innfører plikttid ved etterutdannelse/spesialkursing som kommunen har påkostet sine ansatte. 

Bindingstid er delvis innført der det er naturlig  og klargjøres når  permisjonsreglementet skal revideres 

Gråfarge oppheves 

FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Politisk behandling av Marknadsvegen 
Kommunestyret ber om å få saken om Marknadsvegen lagt fram til behandling i kommunestyret våren 2019. 
I saken må følgende forhold undersøkes: 
De økonomiske konsekvensene ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse.Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet habilitering må også legges fram. 

 

Publisert: 12.05.2015 14:49 Sist endret: 02.12.2020 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051