Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Politiske vedtak for oppfølging av vedtatte forslag i forbindelse med interpellasjoner og spørsmål samt andre verbalforslag vedtatt i kommunestyret

Politiske vedtak for oppfølging av vedtatte forslag i forbindelse med interpellasjoner og spørsmål samt andre verbalforslag vedtatt i kommunestyret

 
Sak  

Status  

Forventa avsluttet  

2021    

FO 12/21 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Føringer ved salg av kommunale tomter

Vedtak: Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide retningslinjer/føringer for salg av kommunale tomter som definerer begrepet ubebygd/bebygd tomt på en måte som gjør det lettere for tomteselger og kjøper og forstå begrepene og unngå uheldige situasjoner.

Retningslinjene utarbeides samtidig med temaplan for kommunal tomteutvikling.  Høsten 2021

2020

FO 49/2020 Interpellasjon fra Lars Erik Ertsås (H) - Fritt brukervalg for innbyggere med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Ved å innføre fritt brukervalg for BPA anerkjenner kommunestyret i Levanger retten til selvstendighet, deltagelse og frihet for personer med funksjonsnedsettelse. - Levanger kommune tar i bruk sin opsjon i konsesjonsavtale for BPA gjennom Innherred Innkjøp. - Innbyggere med tjenester organisert som BPA, kan ivareta arbeidsgiveransvaret for assistentene gjennom ansettelse i egen ordning. - Levanger kommune er en av tjenesteleverandørene til fritt brukervalg

 Levanger kommune tar ut opsjon på avtalen gjennom Innherred innkjøp. Informasjon er gått ut til brukere av ordningen om muligheten for fritt valg av leverandør innenfor avtalene som gjelder. Første kontrakt skrives i midten av januar.

 Avsluttet januar 2021

FO 48/2020 Interpellasjon fra Tone Jørstad (AP) - Nord Universitet og utvikling av Campus Levanger

1. Ordfører inviterer Statsbygg og Nord Universitet til å gi en orientering om arbeidet med campusutviklingsplan for Nord Universitet på første kommunestyremøte i 2021.

2. Kommunestyret forutsetter at høringsutkastet til campusutviklingsplan blir lagt fram som sak for formannskapet

1. Nord u og Statsbygg orienterer i kommunestyremøtet 24. mars.

2. Høringsfrist ble utsatt til 7. april og saken behandles av kommunestyret 24. mars.

 

 

Avsluttet 24. mars

FO 47/2020 Interpellasjon fra Einar Dahlum (Rødt) - mobbeombud

Ordfører henvender seg til politisk ledelse i fylkeskommunen og understreker behovet for at det fylkeskommunale mobbeombudet etableres som en fast ordning.

Ordfører fulgte opp med henvendelse 11. januar 2021.

 Avsluttet januar 2021

FO 42/2020 Interpellasjon fra Gaute Børstad Skjervø (AP) - Nulltoleranse for fagforeningsknusing

Levanger Kommune vil fortsette å prioritere bærekraftige og økonomisk gunstige reisemåter for ansatte og brukere i kommunen. Retten til å organisere seg er imidlertid et ufravikelig prinsipp i norsk arbeidsliv. Levanger kommune vil på prinsipielt grunnlag ikke benytte selskaper som nekter sine ansatte å fagorganisere seg

Informerer i enhetsledermøte om at vi skal tilstrebe dette.

 

K-sak 85/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 :

Forslag framsatt av Merete Bøhn-Flatås (SP) på vegne av SP, KRF, FRP og H: 

Det skal tilbakeføres 3 mill. til forebyggende arbeid i Ba-Fa. Det skal bl.a. fordeles slik:

2 årsverk til barnevern, hvor forebygging og tidlig innsats skal vektlegges. Hjelpetiltak som bl.a. familieråd og foreldreveiledning skal prioriteres.

1 årsverk til skolehelsetjenesten, med styrking av forebyggende arbeid og helsesykepleier-funksjonen.

Resterende midler går til andre forebyggende oppgaver i Ba-Fa.

 

Gjennomført januar 2021.

Forslag framsatt av Nina Bakken Bye (H) på vegne av SP, H, KRF, FRP

Utviklingen av bibliotektomten skal ses i sammenheng med parkaksen, parkering og sykkelhus. Dersom Europan 16 velger seg dette området som «tomt», skal det ikke settes i gang parallelle prosjekt på samme område, utover det naturlige samarbeidet. Det er ønskelig at det så tidlig som mulig i denne prosessen jobbes med hvilket innhold vi ønsker oss i et nytt bygg på bibliotektomten. Det må jobbes med flere ulike alternativer. For å komme raskt i gang med utvikling av tomten må det ses på ulike løsninger for bygging. Alternativ til at kommunen bygger selv er å la andre stå for utbygging og eierforhold, med kommunen som leietaker. Skal kommunen leie er det viktig at det gjøres langsiktige avtaler som sikrer kommunen leieforhold i lang tid og til en fornuftig pris

 

Det settes opp en orienteringssak i formannskapet i starten av februar 2021 der det gis en oppstilling av kunnskapsgrunnlag for nytt kulturbygg. Forstudie Festiviteten presenteres i samme møte.

Det gjennomføres en utredning av leie/eie som legges fram innen november 2021.

Det nedsettes en bredt sammensatt gruppe til å følge opp Europan16-arbeidet i 2021.

Orienteringssak behandlet av formannskapet 3.2.21 i PS 10/21.

Avsluttes høsten 2021

 

 

Avsluttes januar 2022

Forslag framsatt av Jostein Trøite (SV):  

Utflytting av statlige arbeidsplasser er et uttalt mål for flere politiske partier.

Nord Universitet har omfattende lærerutdanning i Levanger, og et sterkt fagmiljø innen pedagogikk. Det er et grunnlag for å arbeide for at deler av Utdanningsdirektoratet kan lokaliseres i Levanger.

Kommunestyret ber politisk og administrativ ledelse starte et arbeid for å flytte deler av Utdanningsdirektoratet til Levanger.

Ordfører følge opp politisk.

Kommunalsjef samfunnsutvikling følger opp administrativt.

Brev sendt til Kunnskapsdepartementet 08.02.21 og svar mottatt 15.2.21 om at det ikke er aktuelt å vurdere dette nå. 

Avsluttet 24. mars 2021

Forslag framsatt av Anita Ravlo Sand (SP)

Kommunedirektøren bes ta med følgende momenter i arbeidet med Campusutviklingsplan og oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Nord U: Møteplasser og kulturell infrastruktur, grønn planlegging av mobilitet, forskning- og utvikling, utdanningstilbud, praksisplasser og samarbeid mellom universiteter, næringsliv og offentlig sektor.

 

Campusutviklingsplanen legges fram for kommunestyret 24. mars. 

Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Nord u legges fram for formannskapet 17. mars. 

 

Avsluttet 24. mars

Forslag framsatt av Bjørg Boneng (SP)

Utstrakt overtidsbruk er uønsket. Midlene må brukes effektivt og målrettet. Når man arbeider med å rekruttere vikarer og ekstra personell, må personer i deltidsstillinger prioriteres foran de i heltidsstillinger. Vi mener at lik praksis vil bidra til å skape bedre samarbeidskultur og bedre bevissthet på tvers av enheter og sektorer. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å ta en grundig gjennomgang med enhetene om dagens praksis og sørger for å gjennomføre nødvendige tiltak.

Helse og velferd rapporterer på overtid og innleie i formannskapet i april 21 

 

Forslag framsatt av Khalil Obeed (AP)

Kommunedirektøren bes om å legge fram en sak der utenfor-regnskap investeringsmodell som KS har opparbeidet tas i bruk for å vise til kommunestyret gevinsten både mtp. tjenestekvalitet og økonomien på kort og lang sikt.

 

 

Forslag framsatt av Gunnar Løvås (SV)

Aktivitetstilbud for eldre er helsefremmende og viktig for mental og fysisk helse. Det er ikke klart hvordan tilbudene gjennomføres i kommunen under pandemien og om kommunen har søkt om midler fra potten på 149 mill. Summen ble bevilget til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant eldre i kommunale institusjoner i revidert nasjonalbudsjett. Kommunestyret ber derfor om at det legges fram en oversikt over eventuelle mottatte midler og hvordan de er benyttet med aktivitetstiltak i eldreomsorgen. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av januar 2021.

 Sak fremmes i formannskap og kommunestyre i februar 2021

PS 7/21 i kommunestyret. 

Avsluttet februar 2021

Forslag framsatt av Geir Tore Persøy (FRP) på vegne av SP, KRF, FRP og H

Levanger kommune som eierkommune mottar årlig utbytte fra NTE. 20% av disse midlene settes av til utviklingsfond. Kommunestyret ønsker at 10% av avkastningen skal brukes til næringsutvikling. Midlene skal blant annet benyttes til påfyll av næringsfondet, som det er stort behov for, ikke minst på grunn av pandemien.

Fulgt opp i den årlige saken om fordeling av NTE-midlene som ble behandlet i formannskapet 3. mars

PS 21/21 i formannskapet 3. mars

Avsluttet 3. mars

Forslag framsatt av Per Espen Aunan (AP)

Branndalen i Åsenfjord har i mange år vært omtalt som en meget trafikkfarlig vegstrekning for gående. Det er stor trafikk på strekningen, med mye tungtransport som kjører til og kommer fra Frosta. Skoleelever ferdes etter veien både for å komme til skolen og også til fritidsaktiviteter på kveldstid.

Dette er en fylkeskommunal vei, og ansvaret ligger der. Strekningen har fått gatelys for en tid tilbake, forskuttert av Levanger kommune.

Nye veiers foreslåtte plassering av halvkryss sør for Åsen, vil lede all Frostatrafikk til/fra E6 om Esso på Åsen og hele strekningen mot Åsenfjorden. Slik det er i dag påføres Åsen skole ekstra kostnader p.g.a. skoleskyss for elever med under 4km skolevei.

Vi ber om at ordfører tar kontakt med fylkeskommunen for å komme i dialog om muligheten for å få gang og sykkelvei på strekningen i løpet av en fireårsperiode

Strekningen har stått som 1. prioritet i alle uttalelser fra Levanger kommune til fylkeskommunen i mange år. Sist presisert i notat til hovedutvalg veg høsten 2020.

Ordfører fulgte opp dette overfor politisk og administrativ ledelse i Trøndelag fylkeskommune i dialogmøte 3. mars.

Avsluttet 3. februar 2021

FO 40/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Praksis for deltakere i introduksjonsprogram 

Kommunestyret ber om å få en orienteringssak i første kommunestyremøte i 2021 

Legges fram som orienteringssak i første kommunestyremøte i februar 2021.

PS 8/21 i kommunestyret 17. februar 2021.

Avsluttet 17. februar 2021.

FO 36/20 Interpellasjon fra Tone Jørstad (AP) - framtidig bruk av bygningene ved tidligere Skogn helsetun 

Kommunestyret oppfordrer Skogn Forum til å bruke by&bygdeLAB som arena for å involvere innbyggere og næringsliv i arbeidet med å finne gode løsninger for utvikling av Skogn sentrum, og for bruk av disponibelt areal i Skogn helsetun til beste for lokalsamfunnet og kommunen. 

Vedtaket er fulgt opp med epost til Skogn forum 01.10.20. Skogn Forum har meldt at de starter arbeidet i januar 2021.  

Avsluttet 1. oktober 2020

FO 29/20 Interpellasjon fra Einar Dahlum (R) - Mobbing i skolen  

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak som viser hvordan skolen har tatt tak i problemene med mobbing og at kommunestyret blir gitt en orientering om dette i neste møte. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak der man utreder behovet og funksjonen et mobbeombud kan ha, og der kommunestyret kan gå inn for å vedta eget mobbeombud i Levanger kommune.  

Det vises til orientering ved rektor Geir Mediås og politisk sak (PS 52/20) i kommunestyremøtet 23. september  

Avsluttet 23. september 2020

FO 27/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Koronakrisen tydeliggjør behovet for realiserbare investeringsprosjekter  

Levanger kommune vil ta initiativ opp mot stat (Bane NOR, regjering, storting) og fylke for å få realisert planfritt kryss på Skogn.  

Møte avholdt med Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli arbeidet med saken inn i Innherredsbyen og i kommunedelplan for Skogn sentrum. Vi er avhengige av at fylkeskommunen prioriterer dette i sitt budsjett. 

Avsluttet høsten 2020

FO 26/20 Interpellasjon fra Stig O. Sommervoll (AP) - Industriens vilkår  

Levanger kommunestyre anmoder sterkt om at regjeringa gjennom økonomisk tiltakspakker bidrar til å sikre kompetansen og sysselsetting ved industrimiljøet i Verdal. Levanger kommunestyre stiller seg bak aksjonen for å bevare et fortsatt sterkt industrimiljø på Verdal, og forlanger en snarlig statlig tiltakspakke som sikrer sysselsettinga.  

Stortinget vedtok tiltakspakke 11. juni 2020.  

Avsluttet juni 2020. 

FO 25/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) – beredskap  

 • Kommunestyret bed kommunedirektøren fremme egen sak om hvordan samhandlingen mellom kommunen og beredskapsorganisasjonene kan forbedres.  
 • Kommunen skal ved kjøp av relevante tjenester sjekke om dette tilbudet kan tilbys av ideelle organisasjoner i Levanger.  

Beredskapsplanen revideres første halvår 2021.  

 

FO 24/20 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) - skjenketider i Levanger  

Sak om skjenketider avgjøres av formannskapet, jf Levanger kommunes delegeringsreglement, vedtatt 16.10.19.  På bakgrunn av at nye dokumenter av betydning for saken ble fremlagt for formannskapet 1.april 2020, behandles sak om skjenketider på nytt av samme organ.  

PS 16/2020  

 

Avsluttet 20. mari 2020 i formannskapet

FO 23/20 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) – sykkelløype  

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede mulighetene for å få anlagt en enkel terrengsykkelløype i Levanger.  I forbindelse med vurdering av kostnad og finansiering utredes eventuell mulig medvirkning fra frivillighet og næringsliv. Under arbeidet med utforming av løype skal det gjennomføres dialog med representanter fra aktuell(e) brukergruppe(r). Saken sendes tilbake til politisk behandling så snart som mulig.  

Teknisk enhet har fått ansvar for å gå i dialog med aktuelle brukergrupper. Ikke hatt kapasitet til å følge opp i 2020. 

 

FO 22/20 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - opprop "Evakuer barna fra Moria"  

 1. Levanger kommune støtter støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’  
 2. Levanger kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige og andre sårbare fra flyktningeleirene.  
 3. Levanger kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.  

Opprop oversendt regjeringen.  

Avsluttet 

FO 20/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Omstilling innen pleie og omsorg  

 1. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterprøve om de økonomiske forutsetningene for strukturendringene innenfor pleie -og omsorg i 2014 er oppfylt. Kontrollutvalget vurderer om og i eventuelt hvilken grad revisor skal bistå i arbeidet.  
 2. Med utgangspunkt i talleksemplene som framkommer i interpellasjonen overfor, ber kommunestyret spesielt om at kontrollutvalget foretar en analyse av kostnadene knyttet til enhetspris på institusjonsplasser i Levanger kommune.  

Anmodning sendt til kontrollutvalget 05.05.20  

Avsluttet

FO 18/20 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - lærernormen  

Kommunedirektøren setter i gang alle nødvendige tiltak for å fylle lærernormen i alle skoler i Levanger kommune snarest og senest før første skoledag i august 2020.  

Alle skoler var på lærernorm ved skolestart 2020, men Åsen skole ligger noe under per november 2020 pga omdefinering av en 40% stilling til spesialundervisning. Ikke funnet rom i budsjettet for å kompensere for dette.  

Avsluttet med denne status

FO 12/20 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - kommunale flyreiser  

Kommunale flyreiser tas med i Levanger kommunens klimaregnskap og klimabudsjett.  

Iverksettes i første klimaregnskap og mål/budsjett settes i kommunedelplan klima, miljø og energi samt budsjett 2021.  

Ny reisepolicy for Levanger kommune utarbeidet med ikke vedtatt p.t. 

Avsluttet høsten 2020.

FO 10/20 Interpellasjon fra Oda Okkenhaug (AP) - Studentbyen Levanger  

Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av Campus Røstad  

Det legges fram sak til formannskapet om samarbeidsorgan 20. mai (PS 63/20).  

 

Nord Universitet og Statsbygg inviterer kommunen inn i strategiarbeidet for Campus Røstad.  

Avsluttet 20. mai 2020

Avsluttet 24. mars 2021

FO 9/20 Interpellasjon fra Kim Nilssen (H) - Levanger som student- og universitetsby  

Det oppnevnes en egen kontaktperson i kommunen som har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen.  

Kontaktpersonen starter snarest med å invitere til etablering av et forum med representanter fra studentorganisasjoner, leder i næringsforumet og frivilligkoordinatoren i kommunen. Målet til forumet skal være å bidra til tettere samspill mellom universitetene/studentene og øvrige samfunnsaktører, for å gjøre byen enda mer attraktiv for studentene, og bygge opp under Levanger som universitetsby.  

Administrativ kontaktperson er næringssjef Håkon Okkenhaug. Det ble lagt fram egen sak til formannskapet om kommunale representanter i samarbeidsforum 20. Mai. Ordføreren ble valgt  

 

Avsluttet 20. mari 2020.

FO 8/20 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - jordbruk Kommunedirektøren vurderer konkret fra år til år om kommunen skal levere en uttalelse til jordbruksforhandlingene. Hvis næringa lokalt ber om det, skal slik uttalelse gis.  

Vurderes første gang våren 2021.  

Vurdert i desember 2020. Ikke kapasitet i landbruksforvaltnignen og ikke kommet inn innspill fra faglagene lokalt.

Avsluttet januar 2021

2019   

PS 88/19 Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023, Levanger kommune  

 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede sak til kommunestyret som går på hvordan vi som kommunen best mulig kan få ungdommene våre til å trives i kommunen vår. Kommunedirektøren bør undersøke hvordan andre kommuner jobber med dette, spesielt de som har hatt vellykkede tiltak.  

Blir en del av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner, samt folkehelseprogrammet. 

Rapport gjennomgås av Ungdomsrådet i desember 2020. 

Orientering om arbeidet og rapporten blir gitt i driftsutvalg i januar 2021.  

Orientering i DU jan/febr. 2021  

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide aktivt for å øke andelen kortreist mat til internt bruk i kommunen  

Innarbeides i innkjøpsstrategien. Orienterer enhetsledere og leverandører om disse målene  

Januar 20  

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeider sammen med næringslivet i Levanger for å få til redusert plastbruk og redusert matsvinn.  

 

 

Bevisstgjøre ledere og ansatte. Kommunedelplan næring og klima, miljø og energi blir sentral her.  

Matporsjoner tilpasses den enkelte bruker  

Ytterligere tiltak vurderes i arbeidet med Miljøfyrtårnsertifisering. 

30.6.20  

 

 

 

Kommunestyret ber om at klima- og miljøkonsekvenser hensyntas i all kommunal planlegging  

Blir gjort i alle planprosesser  

kontinuerlig  

Kommunesamarbeid  

Innherred er en samlet bo- og arbeidsregion og den daglige pendlingen mellom kommunene er stor. Det er potensialer for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling.  

Med sikte på å ta ut økonomiske gevinster bes kommunedirektøren sammen med sine kolleger på Innherred (Snåsa, Steinkjer, Inderøy og Verdal) utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. Følgende områder skal vurderes;  

 • IKT  
 • Brann  
 • Legevakt  
 • Økonomi/regnskap/lønn  
 • Barnevernsinstitusjon  
 • Kommuneadvokat 

Listen er ikke uttømmende og kommunedirektørene står fritt til å foreslå ytterligere områder. Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for politisk behandling senest juni 2020, og det oppfordres til å involvere tillitsvalgte i arbeidet.  

På samme måte er det aktuelt for Levanger å utrede ytterligere samarbeid med andre nabokommuner enn de ovenfor nevnte.  

K-sak 95/2020  

Utredninger pågår  

Sykefravær  

Enkelte områder innen helse- og velferdssektoren i Levanger kommune har høyt sykefravær. Hvis arbeidsbelastning og/eller arbeidsmiljø er årsak til sykmeldingen er det viktig for kommunen å ta grep for å endre på situasjonen først og fremst for den ansattes del.  Høyt sykefravær har imidlertid negative konsekvenser også for øvrige ansatte fordi disse kan få økt arbeidsbelastning, og fordi det er belastende for kommuneøkonomien med omfattende vikarbruk.  

Den nasjonale IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet og partssamarbeidet presiseres å være viktig i arbeidet som skal gjøres. Innsatsen skal først og fremst rettes mot arbeidsmiljø og lange og hyppige sykefravær. HMS-gruppenes arbeid og systematisk oppfølging av sykmeldte vil være viktig. Kommunedirektøren og tillitsvalgte oppfordres til i fellesskap å utarbeide mål på et lavere gjennomsnittlig sykefravær enn det som er dagens nivå, og utarbeide tiltak for å nå disse.  

Administrasjonen bes rapportere i hvert administrasjonsutvalg og for øvrig i formannskapsmøter, slik at det rapporteres omtrent hver annen måned fra og med januar 2020 hvordan sykefraværet er innen helse- og omsorgsektoren. Rapporteringen skal gi en oversikt over utviklingen i den enkelte avdeling og over hva som gjøres av tiltak for å bedre statistikken eller holde den stabilt på et lavt nivå.  

Erfaring fra andre kommuner tilsier at en økt andel helstillinger kan virke positivt på sykefraværet. Levanger kommune har ansatte som ønsker seg helstilling, men som av organisatoriske eller andre årsaker ikke får tilbud om dette.  

Det er også meldt om gode erfaringer fra bruk av lengre dagvakter på pluss/minus 12 timer, særlig i omsorgsboliger, fordi dette kan gi en roligere hverdag både for den ansatte og brukeren, samt øke fleksibiliteten for dagaktiviteter.  

Levanger kommune ved kommunedirektør skal innen 30.06.2020 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i kommunen. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for kommunestyret.  

Samtidig bes orientert om og eventuelt i hvilken grad lange dagvakter benyttes i Levanger og det bes i så fall utredet hvilke erfaringer man har gjort seg - blant annet i forhold til sykefravær. Ansatte som har erfaring med ordningen samt tillitsvalgte involveres i utredningsarbeidet.  

 

 

 

 

 

En partssammensatt styringsgruppe er i 2018 etablert og følger opp dette arbeidet. NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten bistår i arbeidet og deltar i styringsgruppa.  

Tydeligere og oppdaterte rutiner for fraværsoppfølgingen er utarbeidet. En gjennomgang og informasjon om de oppdaterte rutinene vil gjøres jevnlig på ulike opplæringsarenaer i 2020.  

Enhetene arbeider med arbeidsmiljøutvikling i et forebyggende og helsefremmende perspektiv iht. sine HMS-planer.  

I tillegg starter det et særskilt arbeid på tre utvalgte enheter/avdelinger i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og med bedriftshelsetjenesten ANT. Dette arbeidet skal følges tett av styringsgruppa og av strategisk ledelse, slik at man sikrer at de erfaringene man gjør seg og metoder som benyttes i dette arbeidet også kan brukes i andre enheter.  

Den nylig vedtatt ledelsesplattformen skal realiseres i et lederutviklingsprogram som starter i 2020. Her vil inkluderende og mestringsorientert ledelse være et fokusområde.  

Vi bli rapportert hver andre måned  

Kartlegging gjennomføres på etterjulsvinteren 

Rapport om kartlegging av ufrivillig deltid og lange vakter er behandlet i sak 53/2020.  

1.ha

Publisert: 12.05.2015 14:49 Sist endret: 20.03.2021 09:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051