Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.09.11 (gammelt)

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 28.09.11, kl. 15:00-16:20

Sakliste som PDF - word - ODT  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 38/11 Grunnlagsdokumentet utredning vedtak video
PS 39/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser utredning vedtak video
PS 40/11 Reguleringsplan E6, Gråmyra - endring utredning vedtak video
PS 41/11 1719/132/198 m.fl. - Reguleringsplan Handballvegen 11 utredning vedtak video
PS 42/11 Utbyggingsavtale Handballvegen 11 utredning vedtak video
PS 43/11 1719/275/449 - Detaljert reguleringsplan Frol boligpark utredning vedtak video
etter pause
PS 44/11 Prosjekt søknad  "Saman om ein betre kommune" utredning vedtak video
PS 45/11 Etablering av Paul Okkenhaugselskapet utredning vedtak video
PS 46/11 Byggeregnskap for rehabiliteringen av Ytterøy skoles svømmehall utredning vedtak video

Avslutning - video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 28 + 7 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem - forfall
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Olin Halgeir Pettersen frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 x Alf Magnar Reberg
Eilif Due sp varamedlem 2 x Ole Jørstad
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Hanne Ihler Toldnes
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Hans Aalberg
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Vegard Granaune
Lewi Brevik krf varamedlem 1 x Britt Tønne Haugan
Asgeir Persøy frp varamedlem 7 x Inge Johansen

 
 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

      Til toppen av siden

 

 

 

PS 38/11 Grunnlagsdokumentet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyrene i Levanger og Verdal tar grunnlagsdokumentet til etterretning.
      Til toppen av siden

 

 

PS 39/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar de fremlagte retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 40/11 Reguleringsplan E6, Gråmyra - endring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jfr. § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan E6, Gråmyra, sist rev. 16.08.2011.
      Til toppen av siden

 

 

PS 41/11 1719/132/198 m.fl. - Reguleringsplan Handballvegen 11

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgen tilleggsforslag:
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om fjernvarme i Skogn sentrum basert på fornybare energikilder.

Olav Strid (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det henstilles til utbygger om å ta hensyn til naboer mht plassering av bygg, jfr. uttalelse nr. 7 i saken. Dette for å minimere bortfall av utsikt.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Løvås tilleggsforslag vedtatt med 23 mot 12 stemmer.
Strids tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til reguleringsplan vedtas, iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Utbygger bes vurdere underjordisk renovasjon og oppvarming basert på fornybare
energikilder.
Det henstilles om at utbygger frigjør område til snuplass for renovasjonskjøretøy.

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om fjernvarme i Skogn sentrum basert på fornybare energikilder.

Det henstilles til utbygger om å ta hensyn til naboer mht plassering av bygg, jfr. uttalelse nr. 7 i saken. Dette for å minimere bortfall av utsikt.
      Til toppen av siden

 

 

PS 42/11 Utbyggingsavtale Handballvegen 11

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Handballvegen 11” godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 43/11 1719/275/449 - Detaljert reguleringsplan Frol boligpark

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video - etter pause

Forslag i møte:
Einar Vandvik (V) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Jostein Trøite (SV) fremmet sammen med Arne Solem (SP), Nina Bakken Bye (H), Einar Vandvik (V) følgende forslag til vedtak:
Saken sendes tilbake til plan- og utviklingskomiteen for ny behandling, hvor området for idrettshallen tas ut av planen.
 
Avstemning:
Vandviks utsettelsesforslag avvist med 20 mot 15 stemmer.
Ved alternativ votering ble innstillingen vedtatt med 21 mot 14 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak.

VEDTAK:
Forslag til detaljregulering for Frol boligpark, alternativ 2 sist rev. 28.08.11, med bestemmelser rev. 19.06.11, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

I forbindelse med byggesaken må utomhusplanen endres i forhold til vedtatt alternativ for Hus 3 samt oppdeling av garasjerekke G2.

Det anbefales at utomhusplanen også oppdateres med følgende:
- gangforbindelse mellom P3 og Hus 3
- ”snarveger” (se saksutredning)
      Til toppen av siden

 

 

PS 44/11 Prosjektsøknad "Saman om ein betre kommune"

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Ragnhild Torun Skjerve (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Alle tiltak, beskrevet i delprosjekt, under ”Saman om ein betre kommune”, skal utprøves innen rammene av lov- og avtaleverk.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Skjerves tilleggsforslag avvist med 28 mot 7 stemmer.

VEDTAK:
Søknad opprettholdes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 45/11 Etablering av Paul Okkenhaug selskapet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Levanger kommune går inn for at det opprettes et eget foretak – Paul  Okkenhaug-selskapet SA  for å ivareta det offentliges ansvar for kulturarven etter komponisten.
  2. Levanger kommune kjøper 20 andeler a 1000 kr av totalt 100 andeler i foretaket. Finansiering skjer ved bruk av ubundet investeringsfond.
  3. Det søkes avsatt 30.000 som årlig tilskudd de kommende 3 årene.
  4. Rådmannen får fullmakt til å innkalle til stiftelsesmøte for Paul Okkenhaugselskapet med grunnlag i det foreliggende stiftelsesdokumentet.
          Til toppen av siden

 

PS 46/11 Byggeregnskap for rehabiliteringen av Ytterøy skoles svømmehall

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.09.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rehabiliteringen av Ytterøy skoles svømmehall er gjennomført med et samlet forbruk på kr. 2.959.763,-.
Dette er innenfor den godkjente kostnadsramma på 3 mill kroner.
Byggeregnskapet godkjennes.
      Til toppen av siden

Publisert: 17.09.2011 19:56 Sist endret: 26.04.2016 13:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051