Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.04.10

Møtested: Falstadsenteret
Dato: 28.04.10, kl. 17:30-19:00

Sakliste som PDF - word   -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Opprop - video

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Utredning Vedtak Video
PS 13/10 Leva-Fro AS - søknad om kommunal garanti utredning vedtak video
PS 14/10 Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt Norge RHF utredning vedtak video
PS 15/10 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger kommune 2009 utredning vedtak video
PS 16/10 Trønderhallen KF under stiftelse - valg av styre for resten av inneværende valgperiode utredning vedtak video
etter pause
PS 17/10 Kontrollutvalgets årsrapport 2009 - Levanger utredning vedtak video
FO 10/10 Spørsmål fra Hanne Lilleberg (SV) - angående likestillingsfremmende forpliktende og konkrete tiltak tekst PDF behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25 + 9 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører x
Hans Heieraas sp varaordfører x
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x
Kristin Aas dna medlem x
Anne Grete Krogstad dna medlem x
Arman Rad dna medlem x
Tove Irene Løvås dna medlem x
Asle Granås dna medlem x
Fanny Gausen dna medlem x
Kjell Bullen dna medlem x
Ole Jørstad sp medlem x
Jorunn Skogstad sp medlem x
Alf Magnar Reberg sp medlem - forfall
Arne Solem sp medlem x
Siv By sp medlem x
Hans Aalberg frp medlem x
Geir Tore Persøy frp medlem x
Mia Silkoset frp medlem x
Inge Johansen frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x
Hanne E. Lilleberg sv medlem x
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x
Einar Theodor Bangstad h medlem x
Nina Bakken Bye h medlem x
Gerd Haugberg h medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Heidi Flaten v medlem x
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x
Lewi Brevik krf varamedlem 1 x Britt Tønne Haugan
Vegard Granaune dna varamedlem 1 x Gunnhild M. Ø. Nesgård
Tove Randi Olsen dna varamedlem 8 x Lill Kristin Nordahl
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 2 x Karl Meinert Buchholdt
Jostein Myhr v varamedlem 3 x Einar Vandvik
Odd-Einar Langø frp varamedlem 2 x Inge Johansen
Sølvi Helene Sæther sv varamedlem 3 x Gunnar Morten Løvås
Vegard Austmo sp varamedlem 3 x Alf Magnar Reberg
Per Olav Gilstad h varamedlem 3 x Gerd Haugberg


  

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Terje Wist ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS


Ole Jørstad (SP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 16/10.

Merknader:
Regnskap og årsberetning 2009 ble utdelt i møtet.

Orienteringer:


Spørsmål:
FO 10/10 Spørsmål fra Hanne Lilleberg (SV) - angående likestillingsfremmende forpliktende og konkrete tiltak - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden

 

 

PS 13/10 Leva-Fro AS - søknad om kommunal garanti

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.04.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro as sitt låneopptak på maksimalt 12,1 mill kr til refinansiering av selskapets gjeld.
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriftens § 3,
 3. Salgssummen av Kirkegata 75E skal i sin helhet gå til nedbetaling av ovennevnte lån.


Kommunestyrets vedtak må godkjennes av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jfr kommunelovens § 51.    Til toppen av siden 

 

PS 14/10 Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt Norge RHF

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.04.2010 - video

Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
Forslag om nytt tillegg under pkt. 2 a).
Levanger kommune mener derfor at barneavdeling med kuvøsetilbud med 7 dagers 
beredskap ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, må videreføres uendret. 

Forslag om nytt tillegg under pkt. 3 c).
Levanger kommune mener derfor at barneavdeling med kuvøsetilbud med 7 dagers 
beredskap ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, må videreføres uendret. 

Forslag om nytt tillegg under pkt. 3 d).
Levanger kommune mener derfor at barneavdeling med kuvøsetilbud med 7 dagers 
beredskap ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, må videreføres uendret. 

Forslag om nytt tillegg under pkt. 3 e).
Levanger kommune mener derfor at barneavdeling med kuvøsetilbud med 7 dagers 
beredskap ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, må videreføres uendret. 

Forslag om nytt tillegg under pkt. 5).
Levanger kommune vil understreke helseforetakets rolle som regional utviklingsaktør.
         
Kommunen vil også understreke betydningen av samarbeidet mellom private, ideelle og 
andre offentlige institusjoner. Spesielt innen rehabilitering og rusomsorg må det legges 

Avstemning:
Formannskapets innstilling med Svarvas endringsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune har følgende uttalelse til”Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge”, besvart i forhold til de 5 spørsmål som styret i Helse Midt-Norge RHF ber om tilbakemelding på:

 1. Levanger kommune mener at de fire hovedutfordringene er riktige, men i tillegg er følgende utfordringer viktige for det framtidige tjenestetilbudet:
  a) Det er en stor utfordring å opprettholde trygghet og tillit hos befolkningen som får lengre avstand til evt. færre fødeavdelinger og evnt. færre barneavdelinger med 7 dagers døgnberedskap.
  b) Konkurransen om arbeidskraft mellom kommunene og helseforetakene.
  c) Arbeidsdeling og finansiering som del av Samhandlingsreformen.
 2. Levanger kommune sier seg enig i de fem strategiske målene, men kommunen har synspunkter på følgende:
  a) Flytting av ressurser fra akuttberedskap til økt kapasitet på planlagt virksomhet:  
  Det synes nødvendig å flytte ressurser over mot aktiv behandling på bekostning av passiv beredskap. Levanger kommunen tar derimot et klart forbehold på dette punktet når det gjelder forslaget om færre fødeavdelinger, og færre barneavdelinger med 7 dagers beredskap. Færre fødeavdelinger vil ha som konsekvens betydelig økt geografisk avstand for mange fødende, og dermed redusert trygghet og tillit til fødetilbudet. Det samme gjelder tilbudet til syke barn og deres pårørende i forhold til styrets forslag om kun 2 barneavdelinger med 7 dagers beredskap i regionen.
  Levanger kommune mener derfor at barneavdeling med kuvøsetilbud med 7 dagers beredskap ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, må videreføres uendret. 
  b) Organisering som underbygger trygge pasientforløp:
  Dette målet vil måtte medføre flere fødeavdelinger enn det styret foreslår, der avstandene er store, for eksempel i Nord Trøndelag. 2 barneavdelinger med 7 dagers beredskap i hele regionen synes å være for lavt i forhold til geografiske reiseavstander og belastningen dette vil få for både barn og pårørende. Levanger kommune mener det er behov for en barneavdeling med 7 dagers beredskap i hvert fylkeshelseområde.
  c) Rett kompetanse på rett sted til rett tid:  
  Dette er viktig i forhold til behovet for kvalitet og trygghet.   
  d) Bistand fra spesialisthelsetjenesten til kommunene slik at man kan lykkes med forebyggende arbeide.
  Et gjensidig forpliktende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i forhold til forebyggende arbeid er avgjørende for å lykkes.
 3. Levanger kommune har følgende synspunkter til de prinsippene for oppgavedeling som styret har sendt på høring:
  a) Det er behov for å foreta strukturelle endringer og en ny oppgavedeling innenfor spesialisthelsetjenesten i Midt Norge.
  Utfordringen som følge av forslag til ny oppgavefordelingen ligger bl.a. i nærheten til akuttfunksjoner, og da spesielt nærheten til gode og trygge fødetilbud i Nord-Trøndelag med en kompliserte og utfordrende geografi.
  Geografisk avstand og trygghet til bl.a. et godt fødetilbud er i høringsforslaget er ikke godt nok vektlagt. Dette er tilbud som det har store bosettingsmessige konsekvenser å endre på. Befolkningen forventer og forutsetter at slike tilbud er i en rimelig akseptabel avstand til eget bosted. 
  b) Begge fødeavdelingene ved sykehusene i Nord Trøndelag må bestå som et fullverdig og godt fødetilbud for befolkningen i Nord-Trøndelag. Kommunen forventer derfor at Helse Midt-Norge RHF vedtar å opprettholde begge fødeavdelingene, og finansierer tilbudet som del av den planlagte oppgavedelingen, og ikke lar spørsmålet om å opprettholde tilbudet bli en sak for Helse Nord-Trøndelag HF.
  c) Kommunen forventer at forslaget fra styret om kun 2 barneavdelinger i regionen med 7 dagers beredskap blir vurdert på nytt. Både kapasitetsmessig forhold, behovet for økt transport, og hensynet til barna og deres pårørende må vektlegges sterkere av styret i forhold til forslaget til endring av strukturen på antallet barneavdelinger. Levanger kommune mener det er behov et slikt tilbud i hvert fylkeshelseområdet.
  Levanger kommune mener derfor at barneavdeling med kuvøsetilbud med 7 dagers beredskap ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, må videreføres uendret.  
  d) Det ligger i forslaget til ny oppgavedeling en betydelig utfordring knyttet til å takle behovet for økt kapasitet for de fagområdene som får ansvaret for 7 dagers beredskap.  
  Konsekvensene med tanke på behovet for økt kapasitet synes ikke å være tilstrekkelig avklart i forkant. Det vil også bli behov for å flytte flere pasienter mellom sykehusene i større utstrekning enn i dag som følge av prinsippet om 5-dagers tilbud på de lokalsykehusene som ikke får akuttstatus.
  Levanger kommune mener derfor at barneavdeling med kuvøsetilbud med 7 dagers beredskap ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, må videreføres uendret.  
  e) Forslagene til endringer i struktur og oppgavedeling kan få konsekvenser i forhold til framtidig tilgang til og utvikling av lokal/regional spesialistkompetanse på de fagområdene som ikke får status som akuttfunksjoner, men som er tiltenkt å drive med er planlagt aktivitet. Dette både i forhold til rekruttering til utdanningsløp for spesialister og senere rekruttering av ferdige spesialister for å sikre faglig stabilitet i tilbudene. En slik utvikling vil kunne føre til en ytterligere sentralisering av spesialisthelsetjenesten. 
  Levanger kommune mener derfor at barneavdeling med kuvøsetilbud med 7 dagers beredskap ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, må videreføres uendret.  
  f) Det er viktig at styret i Helse Midt Norge RHF har med seg i sine vurderinger hva som også skjer utenfor helseregion Midt Norge, der pasienter og innbyggere utenfor regionen velger vår region som følge av endringer i egen region, for eksempel endringer i fødetilbud for Søndre Nordland. Dette er av stor betydning for Helse Nord-Trøndelag, og spesielt Sykehuset Namsos. 
  g) Strategidokumentet har ikke gode nok beskrivelser over de konsekvenser endringene vil bety for kommunene. 
  h) Tidspunktet for å behandle ny strategi for Helse Midt Norge synes ikke å være godt nok tilpasset de sentrale politiske vedtak som er forventet som del av St. meld. nr. 47 ”Samhandlingsreformen”. 
  Strategi 2020 har fokus på et tettere og et mer utvidet samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Skal kommunen settes i stand til å håndtere nye oppgaver som vil kreve ny og endret  kompetanse, så forutsetter dette en sterkere sentral avklaring av både lovgrunnlag, finansiering og ny organisering av den tradisjonelle oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 
  For kommunene er det viktig at denne oppgavedelingen er vedtatt av sentrale myndigheter før den blir iverksatt, da en slik ny oppgavedeling vil ha store konsekvenser for kommunene som tjenesteyter.     
 4. Samarbeidet med helseforetakene og kommunene må strykes betydelig. Samhandlingsreformen er på høringstidspunktet innholdsmessig meget uavklart, selv om retningen er tydelig. Det er derfor en vanskelig oppgave å foreslå konkret oppgavedeling/tjenesteorganisering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene uten å kjenne til økonomien som en forutsetning for det kommunale handlingsrommet. 
 5. På side 30 i strategidokumentet så er antall fødsler i 2007 i Helse Midt-Norge tatt inn som en oversikt. Fødselstallene for årene 2008 og 2009 burde ha vært tatt inn som informasjon i høringsdokumentet.
  Det er viktig å klargjøre flere av de begrepene som i dag brukes i dialogen om forskjellige løsninger innenfor helseområdet, og som også berøres i strategidokumentet. Her vises til eksempler under sak ”vurdering” ovenfor.
  Styrets forslag til inndeling av sykehusene som ”akuttsykehus og ”lokalsykehus” med bakgrunn i hvem som har 7 dagers døgnberedskap for kirurgien kan oppfattes av mange som en inndeling i ”A” og ”B” sykehus. Begrepene er ikke dekkende eller hensiktsmessige for hva det enkelte sykehus har/får av oppgaver/ansvar. Styret bør diskutere bruk av andre benevnelser.   
  Levanger kommune vil understreke helseforetakets rolle som regional utviklingsaktør. 
  Kommunen vil også understreke betydningen av samarbeidet mellom private, ideelle og andre offentlige institusjoner. Spesielt innen rehabilitering og rusomsorg må det legges     Til toppen av siden

 

 

PS 15/10 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger kommune 2009

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.04.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kvalitetsmeldingen tas til etterretning og legges til grunn i videre planarbeid.    Til toppen av siden

 

PS 16/10 Trønderhallen KF under stiftelse - valg av styre for resten av inneværende valgperiode

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.04.2010 - video - etter pause

(Forslag fra valgkomiteen Trønderhallen KF under stiftelse PDF, utsendt på e-post 26.04.10) 

Forslag i møte:
Valgkomiteens (Robert Svarva, Nina Bakken Bye, Jann Karlsen) forslag:
Trønderhallen KF under stiftelse
Styre:

 • Ingunn Kjeldstad, styreleder - Levanger
 • Rudolf Holmvik, nestleder - Verdal
 • Marit Breivik, styremedlem - Oslo
 • Per Anders Folladal - Levanger
 • Lars Heirsaunet - Levanger
 • Johan Petter Skogseth - Frosta
 • Bjørg Tørresdal - Levanger


Varamedlememmer i rekkefølge:

 1. Per Otto Røyseng - Levanger
 2. Sigrid Nordvoll - Levanger


Godtgjøreløser:

 • Styreleder: kr 30 000 pr år
 • Styremedlemmer for øvrig kr 12 000 pr år
 • I tillegg utbetales kr 1 600 pr møte


Einar Theodor Bangstad (H) fremmet følgende forslag:
Godtgjøreløser:

 • Styreleder: kr 30 000 pr år
 • Styremedlemmer for øvrig kr 10 000 pr år
 • I tillegg utbetales kr 1 000 pr møte


Avstemning:
Valgkomiteens forslag på styremedlemmer og varamedlemmer enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens forslag på godtgjøring til styret vedtatt med 22 mot 12 stemmer som ble avgitt for Bangstads forslag.
Valgkomiteens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Trønderhallen KF under stiftelse
Styre:

 • Ingunn Kjeldstad, styreleder - Levanger
 • Rudolf Holmvik, nestleder - Verdal
 • Marit Breivik, styremedlem - Oslo
 • Per Anders Folladal - Levanger
 • Lars Heirsaunet - Levanger
 • Johan Petter Skogseth - Frosta
 • Bjørg Tørresdal - Levanger


Varamedlememmer i rekkefølge:

 1. Per Otto Røyseng - Levanger
 2. Sigrid Nordvoll - Levanger


Godtgjøreløser:

 • Styreleder: kr 30 000 pr år
 • Styremedlemmer for øvrig kr 12 000 pr år
 • I tillegg utbetales kr 1 600 pr møte


2. Fram til daglig leder tiltrer vil det være anmodes rådmannen om å sørge for sekretariatsfunksjonen for styret.    Til toppen av siden

 

 

PS 17/10 Kontrollutvalgets årsrapport 2009 - Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.04.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2009” til orientering.    Til toppen av siden

Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 30.06.2010 10:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051