Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger Kommunestyre 28.01.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 28.01.09, kl. 17:00-20:30
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 01/09 Referatsaker utredning vedtak video
PS 02/09 Oppfølging av Handlingsplan innen Psykisk Helse 2009 - 2012 etter opphør av Opptrappingsplan Psykisk Helse i 2008 utredning vedtak video
PS 03/09 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2009 utredning vedtak video
PS 04/09 Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie utredning vedtak video
PS 05/09 Utvikling og drift av Staup – Mandat og Organisering utredning vedtak video
PS 06/09 Trønderhallen – Overtakelse av byggherreansvar utredning vedtak video
PS 07/09 Levanger fritidspark - renovering av friidrettsbanen - finansiering utredning vedtak video
PS 08/09 1719/314/340 - Endring av reguleringsplan Moan senter coop extra, Moan - ny kjøreadkomst for varelevering utredning vedtak video
PS 09/09 Reguleringsplan Reemyra 1 - barnehage utredning vedtak video
PS 10/09 Reguleringsplan for Finnemarka 11 - klage på vedtak i PUK sak nr. 83/08 utredning vedtak video
FO 1/09 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - stemmerett for 16 åringer tekst PDF behandl. video
FO 2/09 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger vil satse på egne profileringstiltak tekst PDF behandl. video
FO 3/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Spørsmål vedrørende veisikring og viltpåkjørsler tekst PDF behandl. video
FO 4/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - oppstart bygging av nytt kirkegårdsgjerde tekst PDF behandl. video

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29+5 av 35.

Oppmøte:

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem - forfall
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Steinar Holten frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Lars Waade sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Vegard Riseth Granaune dna varamedlem 2 x Gunnhild M. Ø. Nesgård
Leif Arnstein Eid dna varamedlem 6 x Tove Irene Løvås
Solgunn Øyen frp varamedlem 4 x Steinar Holten
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Gunnar Morten Løvås
Inger-Lise Bangstad v varamedlem 4 x Einar Vandvik

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Magne Farstad enhetsleder Kommunalteknikk  
Frode Hallem kulturkonsulent  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 

Merknad:

Solgunn Øyen (FRP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 8/09.

Fanny Gausen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 9/09.

Orienteringer:


Interpellasjoner og spørsmål:

FO 1/09 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - stemmerett for 16 åringer

Ordføreren besvarte interpellasjonen - video

FO 2/09 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger vil satse på egne profileringstiltak

Ordføreren besvarte interpellasjonen - video

Buchholdt fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger kommune vil si opp avtalen om felles destinasjonssamarbeid fra 2010.
Levanger kommune vil ta initiativ til et samarbeid mellom privat, offentlig og ideell virksomhet for å utarbeide en egen løsning for å styrke reiseliv og turistinformasjonsarbeidet i kommunen.
Buchholdts forslag oversendt uten realitetsvotering.

FO 3/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Spørsmål vedrørende veisikring og viltpåkjørsler

Ordføreren besvarte spørsmålet - video

FO 4/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - oppstart bygging av nytt kirkegårdsgjerde

Ordføreren besvarte spørsmålet - video     Til toppen av siden

 

 


 
PS 1/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 2/09 Oppfølging av Handlingsplan innen Psykisk Helse 2009 - 2012 etter opphør av Opptrappingsplan Psykisk Helse i 2008

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Forslag i møte:

Britt Tønne Haugan (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. :

Kommunestyret ber om en årlig rapport om framdrift og gjennomføring av handlingsplanen.

Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 1:

1. Utarbeidet ”Strategi og handlingsplan for psykisk helsearbeid for 2009 – 2012, tas til etterretning.

Avstemning:

Folkvords endringsforslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Haugans tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Utarbeidet ”Strategi og handlingsplan for psykisk helsearbeid for 2009 – 2012”, tas til etterretning.

2. Tiltak foreslått i handlingsplanen (jfr. vedtakets pkt. 1) innarbeides og økonomisk avstemmes på ordinær måte i kommunens Økonomiplan og budsjett.

3. Kommunestyret ber om en årlig rapport om framdrift og gjennomføring av handlingsplanen.     Til toppen av siden

 

 

PS 3/09 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2009

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 4/09 Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunstyret tar rapporten....

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt.:

Kommunestyret holdes orientert om framdrift i arbeidet.

Avstemning:

Trøites endringsforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret tar rapporten ” Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie ” til orientering og ber om at den distribueres til aktuelle interessenter.

2. Rapporten vurderinger og anbefalinger legges til grunn for utvikling av parkaksen.

3. Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak og rammer for det videre arbeide.

4. Kommunestyret holdes orientert om framdrift i arbeidet.     Til toppen av siden

 

 

PS 5/09 Utvikling og drift av Staup – Mandat og Organisering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Forslag i møte:

Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – pkt. 3:

Det søkes primært å bruke intern prosjektbistand for å beholde kompetansen i ettertid.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt.:

I tillegg til lederne av arbeidsgruppene tiltrer et eksternt medlem med faglig kompetanse prosjektgruppen.

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt.:

Orientering om fremdrift av prosjektet gis formannskapet/kommunestyret kvartalsvis.

Avstemning:

Formannskapets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Folkvords tilleggsforslag avvist med 28 mot 7 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 24 mot 11 stemmer.

Skogstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup.

2. Involvering av interessegrupper vektlegges sterkt både gjennom deltakelse i selve prosjektet og ved bruk av møter, kommunens hjemmeside etc.

3. Rådmannen får fullmakt til å hente inn konsulentbistand/prosjektrådgiverbistand. Kostnadene belastes avsatte bevilgninger til kjøp av eiendommen.

4. Orientering om fremdrift av prosjektet gis formannskapet/kommunestyret kvartalsvis.     Til toppen av siden

 

 

PS 6/09 Trønderhallen – Overtakelse av byggherreansvar

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Habilitet:

Arne Solem (SP) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet.

Arne Solem ble med 33 mot 1 stemme erklært habil.

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Før kommunen tar stilling til å bygge og drive Trønderhallen, må følgende være avklart:

1. Målsum (Forventet anbud) må være klar.

2. Skriftlig tilbakemelding om SiNoTs garantiansvar må foreligge.

3. HiNTs antydninger om leiebehov må framkomme som en skriftlig garantiansvarserklæring.

4. Nord-Trøndelag Fylkeskommunes leiebehov på kort og lang sikt må framkomme skriftlig og forpliktende.

5. Levanger Handballklubbs leiebehov og betalingsevne må framkomme skriftlig.

6. Det må klargjøres hvor mye av mva kommunen kan få refundert, det er ikke nok å hevde at ”kommunen sannsynligvis vil få igjen det meste”.

7. Det må avklares hva kjøp/feste av tomt på Røstad vil koste.

8. Det må avklares hva kommunen kan få av spillemidler.

9. Det må avklares hva kommunen må betale av påløpte prosjektkostnader på 5,4 mill kr.

10. Det må foreligge en oversikt over videre prosjektkostnader ved samspillmodellen.

11. Prosjektrapporten drift/organisering må legges fram.

Saken utsettes til de nødvendige avklaringer foreligger.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Kommunen gjennomfører de nødvendige forhandlinger og beregninger mht kjøpesum av prosjekt, leiepris/kjøpesum tomt, byggesum, driftskostnader og timepriser i forhold til Trønderhallen.

2. Kommunen tar kontakt med Fylkeskommunen og bidrar til ferdigstillelse av utredning på alternativ Moan parallelt med pkt. 1 slik at unødig tidstap unngås.

3. Når begge alternativ er utredet vil kommunestyret i Levanger, mht til størrelsen på investeringen, ha et grunnlag som er godt nok til å gjøre en endelig beslutning på.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 27 mot 8 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

VEDTAK:

1. Kommunen er villig til å overta byggherreansvaret fra Statsbygg og viderefører samspillsprosjektet med sikte på realisering av flerbrukshall med svømmehall – Trønderhallen under forutsetning til at det oppnås tilfredsstillende avtale med staten.

2. Det legges fram en egen sak mht. igangsetting og finansiering av utbyggingsprosjektet.

3. Formannskapet holdes løpende orientert om inngåelse av nødvendige avtaler med Statsbygg og prosjekteringen av utbyggingsprosjektet.     Til toppen av siden

 

 

PS 7/09 Levanger fritidspark - renovering av friidrettsbanen - finansiering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Levanger kommune tar opp lån på inntil 5,5 mill kr for videreutlån til Levanger fritidspark as. Fritidsparken pålegges å innfri sine lån, og kan ikke ta opp ytterligere lån uten godkjenning av Levanger kommune.

2. Avdragstid settes som gjennomsnittet for de lån som skal refinansieres.

3. Fritidsparken betaler renter og avdrag på lånene til samme vilkår som kommunen oppnår.     Til toppen av siden

 

 

PS 8/09 1719/314/340 - Endring av reguleringsplan Moan senter coop extra, Moan - ny kjøreadkomst for varelevering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende tilføyelser i reguleringsbestemmelsene:

a) § 2.3, tilføyelse:

”Prosjektmaterialet skal blant annet omfatte en målsatt detaljert plantegning i stor målestokk som viser at normale geometriske krav i henhold til vegnormalene er oppfylt, gjøre rede for nødvendige trafikksikkerhetstiltak samt eventuelle tiltak for sikring av bratt sideterreng. Prosjektmaterialet skal sendes Statens vegvesen for uttalelse, før tiltaket godkjennes i kommunen.”

Reguleringsplan datert 18.09.08, m/bestemmelser datert 29.10.08, og med overnevnte endring, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.     Til toppen av siden

 


 
PS 9/09 Reguleringsplan Reemyra 1 - barnehage

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Forslag i møte:

Kristin Aas (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:

I forbindelse med utbygging av kjøpesenter og barnehage på Reemyra, Skogn, ber vi administrasjonen ta initiativ til dialog med Statens vegvesen for å få fortgang i realiseringen av planskilt overgang over jernbanelinja i Skogn sentrum.

Kristin Aas (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt:

Nordøst for næringsbygg 1, mot Rv 754, settes det av tilstrekkelig areal slik at planskilt overgang over jernbanen blir mulig å realisere i fremtiden.            

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt:

Det tillates ikke boliger i 1. etasje.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. a enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. b enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. c enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. d enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. e enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, pkt. f enstemmig vedtatt.

Aas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag avvist med 27 mot 7 stemmer.

Aas oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

Hele innstillingen med tillegg i møtet, vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i forslag til reguleringsbestemmelser for Reemyra 1, datert 30.10.08:

a) § 2.1, tilføyelse: ”Detaljerte og målsatte tegninger i stor målestokk av kryss med Fylkesveg 111, som viser at kravene i vegnormalene er godtgjort, skal forelegges Statens vegvesen for uttalelse før opparbeidelse.”

b) § 2.1, tilføyelse: ”Ved søknad om tiltak for barnehage og boliger skal det medfølge støyberegninger som viser at kravene til støynivå blir tilfredsstilt.”

c) § 2.2, tilføyelse: ”Støynivået for barnehage og boliger skal på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke overskride Lden 55 dB og utenfor soverom, natt kl. 23 – 07, ikke overskride L5AF 70 dB. Eventuelle støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før barnehage og boliger tas i bruk.”

d) § 2.2, tilføyelse: ”Uteoppholdsområder for barnehage skal skjermes for støy ved hjelp av støyskjerm eller ved plassering av bygning.”

e) § 3.5: ”Det kan ikke etableres kjøpesenter med bruksareal/BRA større enn 3000 m².”

f) § 3.5: Det kombinerte formålet forretning/industri/bolig suppleres med /kontor. Ordet kontor tas også inn i andre og siste setning. Plankartet oppdateres også mht. kontor.

g) Nordøst for næringsbygg 1, mot Rv 754, settes det av tilstrekkelig areal slik at planskilt overgang over jernbanen blir mulig å realisere i fremtiden.           

Endring av reguleringsplan for Reemyra 1, datert 30.10.08, m/overnevnte endringer, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Utbygger bes vurdere å legge til rette for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming.

Det tas høyde for at sikkerhetsmessige forhold mht. veier i nærområdet, samt jernbane, er tilfredsstillende.

Oversendelsesforslag:

I forbindelse med utbygging av kjøpesenter og barnehage på Reemyra, Skogn, ber vi administrasjonen ta initiativ til dialog med Statens vegvesen for å få fortgang i realiseringen av planskilt overgang over jernbanelinja i Skogn sentrum.     Til toppen av siden

 

 

PS 10/09 Reguleringsplan for Finnemarka 11 - klage på vedtak i PUK sak nr. 83/08

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2009 - video

Habilitet:

Geir Tore Persøy (FRP) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet.

Geir Tore Persøy ble med 21 mot 12 stemmer erklært habil.

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Siv By, SP:

Den sørligste boligen tas ut av plankartet, og de 4 gjenværende boliger trekkes litt lengre mot sør.

Begrunnelse:

Plasseringen av den sørligste boligen bryter med hensynet til terreng og bygde omgivelser, den blir liggende framskutt i terrenget, det vil også gi en bedre og trafikksikker vegløsning.

Avstemning:

By’s forslag vedtatt med 19 mot 14 stemmer.

VEDTAK:

Den sørligste boligen tas ut av plankartet, og de 4 gjenværende boliger trekkes litt lengre mot sør.

Begrunnelse:

Plasseringen av den sørligste boligen bryter med hensynet til terreng og bygde omgivelser, den blir liggende framskutt i terrenget, det vil også gi en bedre og trafikksikker vegløsning.     Til toppen av siden

Publisert: 20.03.2009 12:55 Sist endret: 26.04.2016 14:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051