Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 27.01.10, kl. 17:00-18:45
Sakliste som PDF - word (4MB)  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 01/10 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2010 utredning vedtak video
PS 02/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. utredning vedtak video
PS 03/10 Reguleringsplan Hegglund 1719/1/9 utredning vedtak video
PS 04/10 1719/1/9 Utbyggingsavtale Hegglund utredning vedtak video
PS 05/10 Reguleringsplan for Mule industrihall - Levanger utredning vedtak video
PS 06/10 Endring av reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka utredning vedtak video
FO 1/10 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Lokal næringspolitikk nytter tekst PDF behandl. video
FO 2/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - ang plan for Gotåsfeltet tekst PDF behandl. video
FO 3/10 Spørsmål fra Hanne E. Lilleberg (SV) - ang Levanger stadion tekst PDF behandl. videoAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Anne-Grethe Hojem
Vegard Riseth Granaune dna varamedlem 8 x Lill Kristin Nordahl
Lewi Brevik krf varamedlem 1 x Britt Tønne Haugan

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Håvard Heistad prosjektleder Staup  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Merknader:

Hans Aalberg (FRP) tiltrådte møtet etter orienteringene.

Ordføreren holdt appell for innsamling til Røde Kors sitt arbeid for Haiti. Sak om støtte vil bli fremmet for formannskapet - video

Orienteringer:

 

FO 1/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Lokal næringspolitikk nytter

Ordføreren besvarte interpellasjonen. - video

 

FO 2/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - ang plan for Gotåsfeltet
Ordføreren besvarte interpellasjonen. - video

 

FO 3/10 Spørsmål fra Hanne E. Lilleberg (SV) - ang Levanger stadion
Ordføreren besvarte spørsmålet. - video    Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 1/10 Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2010 - video

Forslag i møte:
Arne Solem (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Rådmannen bes i budsjettrevisjonen til våren, legge fram alternativer for reduksjon av Boligforvaltningens utbyttekrav.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag – til styret i Levanger Boligforvaltning KF:
Kommunestyret ber om orientering om konsekvensene av låneporteføljen til selskapet.
Kommunestyret ber om en orientering fra styreleder om hans daglige kontroll/oversikt over selskapet.
Hvilke tiltak er det som må prioriteres for at foretaket skal få en sunn utvikling.

Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Solems oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.
Trøites oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt til styret i Levanger Boligforvaltning KF uten realitetsvotering.

VEDTAK:
Budsjett 2010 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.

OVERSENDELSESFORSLAG:
Rådmannen bes i budsjettrevisjonen til våren, legge fram alternativer for reduksjon av Boligforvaltningens utbyttekrav.

OVERSENDELSESFORSLAG – til styret i Levanger Boligforvaltning KF:
Kommunestyret ber om orientering om konsekvensene av låneporteføljen til selskapet.
Kommunestyret ber om en orientering fra styreleder om hans daglige kontroll/oversikt over selskapet.
Hvilke tiltak er det som må prioriteres for at foretaket skal få en sunn utvikling.    Til toppen av siden

 

PS 2/10 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2010 - video

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – tillegg til strekpunkt 6:
I det videre arbeid må en ha målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Arbeidet gjennomføres fortrinnsvis i driftsorganisasjonen som ordinært arbeid og rapporteres til ordinært rapporteringssystem.

Hanne E. Lilleberg (SV) fremmet følgende endringsforslag pkt. 4:
Etisk og faglig kompetanseheving på alle nivå.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Johansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Lillebergs endringsforslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet:

  1. Partssamarbeid og medvirkning
  2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
  3. Uønsket deltid
  4. Etisk og faglig kompetanseheving på alle nivå
  5. Omdømme og informasjonsarbeid
  6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet ”Kvalitetslosen”.


I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse.    Til toppen av siden   

 

PS 3/10 Reguleringsplan Hegglund 1719/1/9

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Reguleringsbestemmelsenes §§ 2.04 og 2.05 endres slik at dokumentasjoner vedrørende grunnforhold og støy skal foreligge ved ramme- eller ett-trinnssøknad.

Reguleringsplan m/bestemmelser for Hegglund, revidert 18.11.2009, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder og for vannbåren oppvarming.    Til toppen av siden 

 

PS 4/10 1719/1/9 Utbyggingsavtale Hegglund

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2010 - video 

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Hegglund, gnr. 1 bnr. 9 (del av) godkjennes.    Til toppen av siden

 

PS 5/10 Reguleringsplan for Mule industrihall - Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2010 - video 

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1 (PBL 1985) vedtas reguleringsplan for Mule industrihall, revidert 06.11.2009.    Til toppen av siden

 

PS 6/10 Endring av reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.01.2010 - video 

Habilitet:
Ole Jørstad fratrådte møtet under behandling av denne sak, pga. inhabilitet.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt med 26 mot 8 stemmer.

VEDTAK:
Reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka, § 3.1 ”Områder for eneboliger”, endres slik at maksimal tillatt mønehøyde ved saltak settes til 9,2 m over planert terreng foran sokkel/høyeste fasade.    Til toppen av siden

Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 26.04.2016 13:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051