Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 21/10 - Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivsaknr: 2010/490
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.05.10 46/10
Kommunestyret 26.05.10 21/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Kommunestyret godkjenner det reviderte budsjettet for Levanger boligforvaltning KF.
Dekningen tas opp i forbindelse med behandling av regnskap for 1. tertial.

Avstemning:
Aalbergs forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Kommunestyret godkjenner det reviderte budsjettet for Levanger boligforvaltning KF.
Dekningen tas opp i forbindelse med behandling av regnskap for 1. tertial. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret godkjenner det reviderte budsjettet for Levanger boligforvaltning KF. Dette betyr at 1,3 mill av de 2,3 mill det er budsjettert med i overføring fra selskaper/foretak må hentes fra andre av kommunens selskaper.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Revidert budsjett for Levanger Boligforvaltning er behandlet av styret i BKF i møte 30.04.2010.

Vedlegg:

  1. Revidert budsjett 2010 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Følgende utsnitt er kopiert fra saksframlegg for behandling av budsjett 2010:
”Levanger Boligforvaltning forvalter 310 boenheter fordelt på gjennomgangsboliger og omsorgsboliger.
Deler av året 2009 har for BKF sin del vært noe preget av lite bemanning. Ny daglig leder tiltrådte ved Boligforvaltningen 7. september 2009. På dette tidspunkt ble det registrert ca. 30 leiligheter stående tomme. Leilighetene er systematisk oppusset og det er fra september og ut året innflyttet 30 nye leietakere.

Boligforvaltningen hadde ved årsskiftet en lånegjeld på kr. 105.492.000,-.
95 % av låneporteføljen er lån med inngåtte fastrentekontrakter med 5,2 % rente som utløper i 2013. To mindre lån på tilsammen 6 700 000 har forøvrig en rente på hhv 2,15 og 2,45 %.
Det er få tiltak som kan iverksettes for å skaffe Boligforvaltningen flere inntekter for inneværende år. Generell økning i husleiene er lite ønskelig ettersom husleie må ses i sammenheng med den standard en kan forvente, spesielt med tanke på bad/kjøkken. Rentenivå på lån kan heller ikke endres for inneværende år ut fra de fastrentekontrakter som er inngått.”

Styret i Levanger Boligforvaltning KF (senere benevnt BKF) behandlet i møte 30.04.2010 revidert budsjett for BKF. Et enstemmig styre foreslo en overføring til morkommune med kr. 1 000 000,- og ikke kr. 2 500 000,- som kommunestyrets vedtak tilsier (post 34800).

Med de utgifter BKF har hatt med istandsetting av tomme leiligheter vil det være helt umulig å oppnå overføring til morkommune med kr. 2 500 000,- også for inneværende år. Istandsettingen, sammen med flytting av enkelte leietakere pga dårlig standard, har pågått til det siste og BKF vil derfor ha problemer med å oppnå de husleieinntekter som er oppført i budsjett for 2010 (post 36300 er redusert fra kr. 19 000 000,-  til kr. 18 400 000,-).

Vurdering:
Styret i BKF er informert om den tekniske tilstand mange av boligene har. Bygningsmassen er av eldre dato og har et stort etterslep på vedlikeholdssiden.
Bygningsmassen er ikke optimalt tilpasset dagens leietakere og søkere til kommunale boliger. Forslag til endringer i bygningsmassen (også salg) vil bli fremlagt for styret i BKF i løpet av året og forsøkt innarbeidet i Boligsosial Handlingsplan som er under revidering/utarbeidelse. Til eksempel kan opplyses at én bolig allerede er solgt i år (Sannan) og at to nye boenheter vil bli oppstartet inneværende år (Okkenhaugvn. 20).

Selv om enkelte boliger kan selges (midlene kan uansett ikke brukes til vedlikehold) vil behovet for midler til vedlikehold være meget stort. Det eldste bygget i Levanger Bo- og aktivitetssenter er oppført i 1982. Behovet for utskifting av vinduer og dører har meldt seg for lenge siden. Samme bygg har behov for større takreparasjoner og må utføres inneværende år. Det nyeste bygget er oppført i 1996 og har stort behov for utvendig vask/malingsarbeider. Lignende eksempler kan gis for de fleste bygg BKF forvalter, og de fleste bygg er eldre.

Selv med en overføring på kr. 1 000 000,- til morkommunen vil det bli krevende å holde seg innenfor budsjettet. Dersom årets overføring til morkommune reduseres vil nødvendige prioriteringer bli foretatt i hht. vedlikeholdsplan som blir fremlagt for styret i BKF.

Rådmannen vil tilrå at kommunestyret aksepterer styrets forslag til endring. Dette betyr at 1,3 mill av de 2,3 mill kommunestyret har budsjettert med i overføring fra selskaper/foretak må hentes fra andre av kommunens selskaper. Rådmannen vil komme tilbake til dette.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.05.2010 22:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051