Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 26.05.10, kl. 17:00-20:55
Sakliste hefte 1 (18-29) som PDF - hefte 2 (30-31) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 18/10 Årsregnskap / årsberetning 2009 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 19/10 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2009 utredning vedtak video
PS 20/10 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2009 utredning vedtak video
PS 21/10 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010 utredning vedtak video
PS 22/10 Kloakkanlegg 2003-2009 - Avslutning av regnskap utredning vedtak video
PS 23/10 Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010 utredning vedtak video
PS 24/10 Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger utredning vedtak video
PS 25/10 Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger utredning vedtak video
PS 26/10 Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune utredning vedtak video
PS 27/10 Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke utredning vedtak video
PS 28/10 Kunstnerisk utsmykking - Trønderhallen utredning vedtak video
PS 29/10 Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting digitalisering utredning vedtak video
PS 30/10 1719/315/104 m.fl. - Reguleringsplan for Levanger havn - del 1 - hotell/kulturhustomten - sluttbehandling utredning vedtak video
PS 31/10 1719/232/1 - Reguleringsplan Lo sør utredning vedtak video
FO 11/10 Spørsmål fra Per Anker Johansen (DNA) - angående organisering av oppvekstsektoren tekst PDF behandl. video
FO 12/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående mobildekning mellom Ekne og Frosta tekst PDF behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 6 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Gunnhild M. Ø. Nesgård dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne E. Lilleberg sv medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Gunnhild M. Ø. Nesgård
Terje Johannes Veimo dna varamedlem 12 x Lill Kristin Nordahl
Eilif Due sp varamedlem 2 x Jorunn Skogstad
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Hanne E. Lilleberg
Jostein Myhr v varamedlem 2 x Einar Vandvik
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Hans Aalberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konsulent  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Øystein Lunnan fung. kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS

 

Merknader:
Ole Jørstad, SP og Geir Tore Persøy, FRP fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 21/10.
Kristin Aas, DNA fikk permisjon og forlot møtet før avstemming i sak 25/10.

Spørsmål:
FO 11/10 Spørsmål fra Per Anker Johansen (DNA) - angående organisering av oppvekstsektoren - video
Rådmannen besvarte spørsmålet.

FO 12/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående mobildekning mellom Ekne og Frosta - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden

 

 

PS 18/10 Årsregnskap / årsberetning 2009 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ragnhild Torun Skjerve, SV fremmet følgende oversendelsesforslag til Formannskapet:
Barn og familie prioriteres ved revidert budsjett 2010, slik at PPT minst tildeles en 100 % stilling.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Repr. Skjerves oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 4.356.914,78.
 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering.
 3. Ikke finansierte investeringer i 2009 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Endelig beløp vil bli lagt fram ved behandling av regnskap etter 1. tertial 2010.
 4. Det regnskapsmessige resultatet for 2009 disponeres slik:
  Avsetning IA-fond     kr. 2.356.914,78
  Avsetning kompetansehevingsfond  kr. 1.000.000,-
  Avsetning enhetsfond    kr. 1.000.000,-


Oversendelsesforslag til Formannskapet:
Barn og familie prioriteres ved revidert budsjett 2010, slik at PPT minst tildeles en
100 % stilling.    Til toppen av siden

 

PS 19/10 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2009

Styrets forslag til vedtak:
Resultatregnskap 2009 og årsrapport 2009 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Resultatregnskap 2009 og årsrapport 2009 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes.    Til toppen av siden

 

PS 20/10 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2009

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Hans Heieraas, SP fremmet følgende forslag til styrehonorar:

 • Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte
 • Medlemmer: kr. 500,- pr. møte


Avstemning:
Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte
 • Medlemmer: kr. 500,- pr. møte    Til toppen av siden

 


PS 21/10 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Arne Solem, SP fremmet følgende forslag:
Budsjettert overføring fra Boligforvaltningen på kr. 2,5 mill, reduseres til 1,0 mill

Avstemning:
Solems forslag vedtatt mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling.

VEDTAK:
Budsjettert overføring fra Boligforvaltningen på kr. 2,5 mill, reduseres til 1,0 mill    Til toppen av siden


 

PS 22/10 Kloakkanlegg 2003-2009 - Avslutning av regnskap

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
1. Regnskapet fra følgende kloakkanlegg
     -  Utslippsledning havna
     -  Utslippsledning Hopla
     -  Skarpenget-Havna
     -  Byborgvegen
     -  Håkon den godes gate
     -  Åsen-Hoklingen
     -  Gunlaug Ormtunges gate
     -  Kirkegata 3.etappe
     -  Sjøgata
     -  Sjøgata II
     -  Gårdsvegen
     -  Sykehuset pumpestasjon
   avsluttes med utgifter på kr. 18.462.652 og et samlet tilgodebeløp på kr. 997.347.
2. Tilgodebeløpet overføres til Ekne avløpsrenseanlegg med kr. 997.347.    Til toppen av siden


 

PS 23/10 Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt

VEDTAK:

 1. Det bevilges 5 mill kroner til følgende arbeider ved Nesheim skole -trafikksikkerhetstiltak, skolepaviljong og sprinkling av gammelskolen.
 2. Beløpet dekkes ved salg av eiendommene Leira sjefsgård og Skogn herredshus.    Til toppen av siden


 

PS 24/10 Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
1. Forprosjekt med kostnadsoverslag  på kr. 627.000 til VA ledninger Ekne og kr. 8.870.000 til rensanlegg Ekne godkjennes.

2. Anleggene finansieres som følger:

2001     6630  Ekne RA                                                    Kr.   1.500.000,-
2009     6630  Ekne RA                                                    Kr.   4.000.000,-
2010     Ombygning (Ekne RA)                                        Kr.   3.000.000,-
2010     Overskudd fra avslutning  av regnskap avløp.        Kr.     997.000,-
Sum                                                                                 Kr.   9.497.000,-    Til toppen av siden

 

PS 25/10 Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt, V fremmet følgende oversendelses forslag:
Levanger kommune mener rammene som er foreslått for leksehjelp fra nasjonalt hold innskrenker kommunens frihet til å prioritere ressurser målrettet ut fra lokale behov. På bakgrunn av dette vil Levanger kommune gå i dialog med staten med sikte på at midlene som nå er øremerket til leksehjelp over tid blir gjort om til frie midler, slik at kommunen kan prioritere de tiltakene vi mener er viktigst for å nå målene om tilpassa opplæring og tidlig innsats, for eksempel høyere lærertetthet og kompetanseheving blant lærerne.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling vedtatt med 23 mot 9 stemmer
Buchholdts oversendelses forslag avvist med 26 mot 6 stemmer

VEDTAK:

 1. Leksehjelpsordning for 1. – 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas.
 2. Ordningen evalueres etter 1 år.
 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten.
 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. – 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn.    Til toppen av sidenPS 26/10 Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

 1. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas med følgende tillegg:
  Nytt punkt under punkt 2.1 (før overskiften Salgs og skjenkebevillinger.)
  FOKUS PÅ HOLDNINGER:
  I det holdningsdannende rusforebyggingsarbeidet skal det rettes fokus på de skader nesteperson påføres gjennom rusbruk i nære relasjoner og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.(Passive russkader)
  Dette kan bl.a. gjøres ved:
  - å skape gode holdninger til rusmidler
  - forbildeutvikling gjennom relasjonsbygging mellom ungdom og voksne
  - å skape tradisjoner og vaner som er bra.
  - Å videreføre arbeidet i MOT.
  - å sette fokus på de fysiske og psykiske skader som skjer i nære relasjoner når noen ruser seg
  - å skape gode holdninger i voksen generasjonen
  - å innføre rusfrie soner eksempelvis i offentlige bygning , kjøpesenter o.l.
  - å gjøre aktuelle arrangement i kommunal regi, idretts- og kulturarrangement rusfrie. 
 2. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 ”Kunsten å bo”, nr. 2 ”Dagsverket”, nr. 3 ”Miljøkontakt rus”, nr. 4 ”Helsestasjon rus” nr. 5 ”Homla” og nr. 6 ”Rusteam 0 – 18 år” bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år.
 3. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år.     Til toppen av siden


 

PS 27/10 Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemming:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune tar opp lån på 2,25 mill kr for videreutlån til Levanger fritidspark as. Fritidsparken kan ikke ta opp ytterligere lån uten godkjenning av Levanger kommune.
 2. Løpetid settes til 8 år.
 3. Fritidsparken betaler renter og avdrag på lånene til samme vilkår som kommunen oppnår.    Til toppen av sidenPS 28/10 Kunstnerisk utsmykking - Trønderhallen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 2. enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt. 3 enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt. 4. enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt. 5 enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt. 6 vedtatt mot 5 stemmer.

VEDTAK:

 1. Rådmannen får mandat til å nedsette et kunstutvalg for utsmykking av Trønderhallen.
 2. Det avsettes kr 800.000 som kommunal andel til utsmykkingsprosjektet
 3. Beløpet finansieres fra ubundet investeringsfond.
 4. Rådmannen får myndighet til å arbeide med oppfinansiering av prosjektet for kunstnerisk utsmykking av Trønderhallen.
 5. I løpet av 2011 utarbeides lokal plan for kunstnerisk utsmykning av det offentlige rom i Levanger kommune
 6. Det bør tilstrebes å benytte lokale, sekundært regionale kunstnere.    Til toppen av siden


PS 29/10 Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting digitalisering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets forslag til innstilling vedtatt mot 3 stemmer.

VEDTAK:

 1. Den vedtatte digitaliseringen av Festiviteten kino og kulturhus iverksettes innenfor en kostnad på kr 260.000.-
 2. Det investeres i et nytt 3D-lerret innenfor en kostnad på kr 210. 000.-
 3. Investeringene finansieres med bruk av ubundet investeringsfond    Til toppen av sidenPS 30/10  1719/315/104 m.fl. - Reguleringsplan for Levanger havn - del 1 - hotell/kulturhustomten - sluttbehandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Karl Meinert Buchholdt, V:
Privat reguleringsplan fra Levanger Fjordhotell Eiendom AS - Reguleringsplan for hotell og kulturhus - Levanger havn, avslås.

Begrunnelse:
Levanger Venstre er positiv til etablering av nytt hotell og kulturhus i Levanger.
Havneområdet er en av Levangers mest attraktive utviklingsområder og disponering av området vil få betydning for kommunen i generasjoner framover.
Levanger kommune ved Levanger næringsselskap AS arbeider med en helhetlig reguleringsplan for området. Plan- og utviklingskomiteen mener at en ikke skal gjennomføre en stykkevis og delt regulering av området, før den helhetlige planen foreligger.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling vedtatt mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for ”Levanger havn – del 1 – Hotell/kulturhus”, datert 08.10.09, rev. 09.11.09, med bestemmelser sist revidert 05.05.10, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.    Til toppen av siden

PS 31/10 1719/232/1 - Reguleringsplan Lo sør

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.05.2010 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer av plankartet:
Vegnavnene P1 og P2 må påføres plankartet, jfr. høringsutgavene.

Reguleringsplan for Lo sør, datert 10.09.08, sist revidert 27.04.10, og med overnevnte endring, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.    Til toppen av siden

Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 26.04.2016 13:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051