Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.01.11

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 26.01.11, kl. 17:00-18:15

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/11 Spillemidler til idrettsanlegg - prioritering av søknader med utgangspunkt i idrettspolitisk plan/anleggsplan utredning vedtak video
PS 2/11 Levanger kommunes søknad om statlige midler til satsing på kommunalt barnevern utredning vedtak video
PS 3/11 Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40 utredning vedtak video
PS 4/11 Utbyggingsavtale for reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40 utredning vedtak video
PS 5/11 Utbyggingsavtale Joplassen 1719/2/105 utredning vedtak video
PS 6/11 1719/97/1 - Reguleringsplan for steinbrudd og deponi Valan utredning vedtak video
PS 7/11 Endring av foretaksnavn og valg av revisor - Trønderhallen KF utredning vedtak video
FO 1/11 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil erstatte fartsputene i Kirkegata tekst PDF behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 + 7 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Olav Strid dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem - forfall
Tove Irene Løvås dna medlem - forfall
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Olin Halgeir Pettersen frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Arild Nordli dna varamedlem 3 x Anne-Grethe Hojem
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Asle Granås
Jens Ludvik Jenssen dna varamedlem 9 x Olav Strid
Ivan Sundal dna varamedlem 10 x Tove Irene Løvås
Ingen vara dna   - Arman Rad
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Gunnar Morten Løvås
Odd Einar Langø frp varamedlem 5 x Hans Aalberg
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 2 x Einar Vandvik


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 


Orienteringer:


Interpellasjoner:

FO 1/11 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil erstatte fartsputene i Kirkegata - video

SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN:
Vil ordføreren ta initiativ opp mot politiet og Statens Vegvesen for å få på plass andre trafikkdempende tiltak enn fartsputer i Kirkegata, som for eksempel opphevelse av forkjørsveg, bedre skilting ved innfartsårene til Levanger og fortgang i arbeidet med en avlastningsveg langs Levangerelva?

Forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune vil i samarbeid med Statens Vegvesen og politiet utarbeide en egen plan for å få på plass andre trafikkdempende og trafikksikkerhetsmessige tiltak enn fartsputer i Levanger sentrum.
 2. Blant tiltak som skal vurderes i planen er opphevelse av forkjørsveg, bedre skilting ved innfartsårene til byen og mulighetene for å få på plass en avlastningsveg langs Levangerelva og økt kapasitet mellom sentrum og Nesset.


Ordføreren besvarte interpellasjonen.  Forslag til vedtak ble avvist av ordføreren.    Til toppen av sidenPS 1/11 Spillemidler til idrettsanlegg - prioritering av søknader med utgangspunkt i idrettspolitisk plan/anleggsplan

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.01.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2010-2011:
Ordinære anlegg:

 1. Levanger kommune – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)              
 2. Levanger kommune – Trønderhallen, svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
 3. Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
 4. Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
 5. Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
 6. Skogn il – kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
 7. Innherred Motorsportsklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet).
 8. Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan (fornyet)
 9. Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden (fornyet)
 10. Levanger Fritidspark – nytt kunstgress(fotball) – Moan (ny)
 11. Skogn il – hoppanlegg K- 63 – Torsbustaden (ny)
 12. Skogn il – skileik, snøproduksjon - Torsbustaden (ny)
 13. Skogn il – skileik,  terrengtilpasninger – Torsbustaden (ny)
 14. Skogn il – skileik, lysanlegg – Torsbustaden (ny)


Nærmiljøanlegg:
1. Innherred RC bilklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet)    Til toppen av siden

 

 

PS 2/11 Levanger kommunes søknad om statlige midler til satsing på kommunalt barnevern

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.01.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst, med tillegg av eget punkt om søknad om kompetansemidler.

Følgende prioritering legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling ved småbarns- og fosterhjemsteamet, 100% stilling – tidlig innsats i barnevernet for å forebygge alvorlige vansker, samt veiledning av ansatte ved helsestasjonen i lavterskeltiltak.
 2. Stilling ved ungdomsteamet, 100% stilling ved ungdomsteamet i barnevernet. Forebygge institusjonsplasseringer.
 3. Psykolog knyttet til barnevernet. 100% stilling - psykolog knyttet til barnevernet til å bistå i utredninger og veiledning til ansatte i barnevernet.
 4. Kompetansemidler, kr 100 000.     Til toppen av siden

 

 

PS 3/11 Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40 - forslag til vedtak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.01.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Reguleringsplan for Kleivan, trinn 2 vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.    Til toppen av siden

 

 

PS 4/11 Utbyggingsavtale for reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.01.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende reguleringsplan Kleivan boiligfelt, trinn 2 – 1719/288/40 godkjennes.    Til toppen av siden

 

 

PS 5/11 Utbyggingsavtale Joplassen 1719/2/105

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.01.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Joplassen gnr. 2 bnr. 105” godkjennes.    Til toppen av siden

 

 

PS 6/11 1719/97/1 - Reguleringsplan for steinbrudd og deponi Valan

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.01.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Reguleringsplan for steinbrudd og askedeponi Valum, rev. 06.01.11, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.    Til toppen av siden

 

 

PS 7/11 Endring av foretaksnavn og valg av revisor - Trønderhallen KF

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.01.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foretaket endrer navn fra Trønderhallen KF til Trønderhallen Levanger KF. 

KomRev Trøndelag IKS orgnr. 987 123 842 velges som revisor for Trønderhallen Levanger KF.    Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051