Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 25.05.11

Meninger:

25.05.11 - PS 25/11 Områdereguleringsplan Levanger Havn
Vi er redd for arbeidsplassen våres på Nord-Trøndelag Vaskeri. Skulle lokalene vi har bli fjernet, håper jeg at det tenkes i forkant, slik at den videre drift ivaretas. Helst skulle jeg sett at vi får beholde de eksisterende lokalitetene vi har på havna.

Unni

---------------------------------

24.05.11 - PS 25/11 Områdereguleringsplan Levanger Havn
Inhabilitetsinnsigelse
Bio Varme AS er fjervarmekosesjonær på Havneområdet. Tatt i betraktning selskapets høringsuttalelse, ligger det i korta at det vil være en betydelig økonomisk gevinst i å få vedtatt "tilkoplingsplikt".

Videre virker det som om Bio Varme AS vil stå fritt i å fastsette energiprisen. Intet er anført om hvem som skal bekoste og vedlikeholde rørgatene, og om det i tillegg kommer ei tilkoplingsavgift.

Så vidt jeg har kjennskap til Plan og bygningslova, skal alle nye boliger ha mulighet for flere varmekilder. Da bør vel murpipe og ved- eller pelletsovner vurderes som et alternativ. Vedfyring er et godt miljøtiltak, med en virkningsgrad som ligger langt høgere enn å "transportere" varmvatn på kilometervis.

Rekkefølge
Sunn fornuft tilsier at rør for vatn, kloakk, fjernvarme, el- og IT kabler legges ned før hus settes opp og beboere flytter inn. Ingen vil bli fornøgd med stadig oppgraving og hull i gata. Dessuten vil det bli unødvendig kostbart for teknisk etat (les skattebetalerne) å innlate seg på prosjektet stykkevis og delt. Kommunestyret bør vedta klare føringer når det gjelder framdrifta for den nye bydelen. Å tenke samordning er ikke dumt!

Bjørn Erik Dypdahl

---------------------------------

23.05.11 - PS 26/11 Tilstandsrapport for Grunnskolen 2010
Kommentar til pkt. 2.1.3 Netto driftsutgift til skole pr. innbygger:
Ideen om "gratisprinsippet i grunnskolen" er ofte til diskusjon blant foreldrene. F. eks. under "martnan på juleavslutningen".
Finnes en oversikt over hvor mye penger grunnskolene i Levanger har i f. eks. salgsinntekter på skolen og evt. er disse beløpene lagt til grunn i beregningene i pkt. 2.1.3

Selv om beløpene ikke er høye i den store sammenehengen kan det kanskje være interessant å følge med på utviklingen i denne aktiviteten ... og evt. hva pengene brukes til.

Anders Grønli

Svar:

Tallene som ligger til grunn for pkt 2.1.3: Netto driftsutgift til skole pr. innbyggere, er tall som er regnskapsført som kommunens direkte utgifter. Dugnad, pengeinnsamlinger og arrangementer i elev og foreldreregi er ikke med her. Det foreligger ikke noen kommunal oversikt over hvor mye penger det er som kommer inn som salgsinntekter, gaver og dugnad på skolene i kommunen. " Gratisprinsippet" og praktiseringen av dette på den enkelte skole, er en sak som kan drøftes i FAU eller i Samarbeidsutvalget ved skolen. Temaet kan også løftes inn i Kommunalt Foreldreutvalg (KUF) i Levanger.

Bjørg Tørresdal

 

  • 24.05.11 - Anders Grønli
    Ideen om å diskutere midlene innhentet fra "dugnad, pengeinnsamlinger og arrangementer i elev og foreldreregi" er mulig først nå det foreligger en samlet oversikt -skole for skole. Jeg tror kommunepolitikere også har godt av å følge med i utviklingen av "gratisprinsippet i grunnskolen".
Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 16.06.2011 13:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051