Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 30/11 - Næringsbygget Røstad. Bygningsteknisk oppdatering.

John Helge Holmen - klikk for personkort
Saksbehandler: John Helge Holmen
Arkivref. 2011/4561
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 18.05.11 40/11
Kommunestyret 25.05.11 30/11

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

  1. Det avsettes kr. 2.200.000,- over investeringsbudsjettet til oppgradering av den tekniske delen av Næringsbygget Røstad
  2. Det avsettes kr. 2.000.000,- over investeringsbudsjettet til bygningsmessige endringer på Næringsbygget Røstad 
  3. Det vil ikke være aktuelt å gjennomføre de bygningsmessige arbeidene før en har leietakere som kan bære kostnadene med ombygging.
  4. Investeringene finansieres gjennom ubrukte lånemidler.


Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Det avsettes kr. 2.200.000,- over investeringsbudsjettet til oppgradering av den tekniske delen av Næringsbygget Røstad
  2. Det avsettes kr. 2.000.000,- over investeringsbudsjettet til bygningsmessige endringer på Næringsbygget Røstad 
  3. Det vil ikke være aktuelt å gjennomføre de bygningsmessige arbeidene før en har leietakere som kan bære kostnadene med ombygging.
  4. Investeringene finansieres gjennom ubrukte lånemidler.


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Næringsbygget ble ferdigstilt i 1999 og inneholder kontorlokaler, møterom, seminarrom, biovarmeanlegg og et lite kjøkken med spiserom. Bygg samt tomt, eies av Levanger kommune.

Eiendommen ligger 1,5 km fra Levanger sentrum nær stoppested for jernbane og har god adkomst fra offentlig vei. Bygget er på 2 etasjer med støpt plate på mark og har minimalt med ytre vedlikehold. Bygningsmassen er brutto 1710 m2 med et forholdsvis stort fellesareal og tekniske rom. Tomta er på 8420 m2 og er regulert til blandet formål: forretning, kontor og industri. Utnyttelsesgraden er på 45 %.

Bygget er et såkalt ”intelligent” bygg med individuelt styrte soner for varme, ventilasjon og lys. Vannbåren varme i golv, forvarmet, samt ventilasjonsluft som er varmet av vannbåren varme, begge deler oppvarmet av biovarmeanlegget med flisfyrt fyrkjele og automatisk mating. Anlegget forsyner også HiNT og Trønderhallen.

Bygget ble utformet etter de leietakerne som fantes på byggetidspunktet. Dette var Mattilsynet med tilhørende laboratorium(den gang Næringsmiddeltilsynet), HiNT ingeniørlinja samt ENØK- sentret og Bio-varme as.

HiNT ingeniørlinja og ENØK - sentret ble noen år senere nedlagt og opphørte som leietakere. Næringsmiddeltilsynet ble oppdelt i Mattilsynet og Labnett as. Labnett as ble flyttet til Kvithammer/Stjørdal. Derved opphørte leieforholdet til disse. Byggets spesialtilpassede innvendige utforming og innredning gjør det vanskelig å omsette i utleiemarkedet.

Siden først på år 2004 har kun Mattilsynet vært og er fortsatt fast leietaker. De leier ca 30 % av arealet og dekker inn tilsvarende på driftskostnadene. Kontrakten gjelder frem til 2015 med rett til forlengelse. Det har dog vært noen sporadiske leietakere på ledig areal i perioder som HUNT og Biobanken.

En har hele tiden arbeidet mot potensielle leietakere og i samarbeid med arkitekt hatt et seriøst tilbud til flere forespørsler angående tilpassing/utleie og pris. I april 2011 ble det inngått en 5 års leiekontrakt med TMM(Trøndelag Multi Media) fra 01.01.2012 på 200 m2 av det ledige arealet. Fortsatt er det 570 m2 ledig for utleie. Dette er grovt sett laboratoriedelen og HiNT delen som kan kreve omfattende ombygging for å møte leietakers behov. Det arbeides aktivt mot konkrete prosjekter/interessenter for utleie av resterende ledig areal.

Dagens teknologiske styring av bygget er gått ut på dato. Teknologien ble aldri ferdig utbygget, da den baserte seg på videreutvikling/vedlikehold og drift i samarbeid med undervisningen ved ingeniørutdanningen HiNT. Styringen av lys/oppvarming/ventilasjon/brann- og innbruddsalarmer fungerer ikke overfor dagens leietaker(e) og krever full utskifting. Driften av VVS- anlegget og deler av det elektriske anlegget har derav et behov for oppgradering. For å ha en tilfredsstillende drift av bygningsmassen for dagens leietakere, samt å imøtekomme nye, må en oppgradere hele bygget på den tekniske siden av driften. Selve lokalene til dagens leietakere er tilfredsstillende.
Næringsbygget kvalifiserer ikke til momskompensasjon.

En utskifting av dagens teknologi i Næringsbygget samt tilpassing av lokaler for fremtidige leietakere må skje over investeringsbudsjettet.

Vurdering:
En ser for seg en oppdatering av Næringsbygget i to trinn.

  1. Å tilfredsstille behovet til sikker drift av bygningen overfor dagens leietakere, samt ledig areal for utleie.
  2. Imøtekomme kostnader i forbindelse med tilpassing av lokalene til fremtidige leietakere på ledig areal.


1. Teknisk del
Denne dekker inn styring og oppgradering av ventilasjonsanlegg, el - anlegg, sentralvarme, brann- og tyverialarm for en lokal Sentral Driftskontroll(SD) på bygget. Lokal SD skal kobles opp mot kommunens SD-server for kommunens øvrige bygg.
Det er innhentet et kostnadsoverslag på oppgradering av den tekniske delen.
Det beløper seg til kr.2.200.000,- inklusiv moms (ikke momsrefusjon)

2. Bygningsmessige endringer på ledig areal
For å møte kostnader ved endring av det ledige arealet, ønsker en i samme sak å be om midler til disposisjon for dette. Kostnadene her varierer ut i fra hvilken virksomhet en skal tilpasse arealene for. I beregninger som konkret er gjort for Næringsbyggets, har ombygningskostnadene variert og etter som en ikke har noen konkret leietaker på agendaen er det vanskelig å anslå kostnadene. En mener å kunne dekke de fleste tilbud innenfor en ramme på kr. 2.000.000,- inklusiv moms (ikke momsrefusjon).

Rådmannen foreslår at en setter av midler til bygningsmessige endringer som en ramme, men at det legges som premiss at det ikke vil være aktuelt å gjennomføre de bygningsmessige arbeidene før en har leietakere som kan bære kostnadene med ombygging.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051