Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 29/11 - Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder – Anbefaling.

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2010/6799
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 18.05.11 37/11
Kommunestyret 25.05.11 29/11

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
For å sikre næringslivets eierskap til det nye samarbeidsutvalget foreslås det at dette utvalget ikke ledes av Ordfører men at leder velges av næringslivet.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Svarvas endringsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder sin anbefaling vedtas slik som vist i dette saksframlegg.

For å sikre næringslivets eierskap til det nye samarbeidsutvalget foreslås det at dette utvalget ikke ledes av Ordfører men at leder velges av næringslivet. 

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder sin anbefaling vedtas slik som vist i dette saksframlegg.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedtak i formannskapets møte 03.11.2010, sak 102/10 om mandat for å vurdere etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I formannskapets møte 03.11.2010, sak 102/10 ble følgende mandat for arbeidet gitt:

 1. Kort statusfor ansvar og hvordan kommunale tomteområder forvaltes og utvikles i dag. Hva utføres i egen regi og hvilke tjenester kjøpes.
 2. Vurdere hvilke politiske føringer som i dag eksisterer, hvordan disse blir fulgt opp og eventuelt komme med forslag til områder det bør legges politiske føringer for i forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder.
 3. Utrede nødvendig kompetanse og hvordan denne blir ivaretatt i dag – egen regi, kjøpe tjenester og om noen av denne finnes i kommunen/ISK uten at de i dag benyttes.
 4. Utrede hvilken kompetanse et samlet miljø for forvaltning og utvikling bør ha:
  • I egen organisasjon
  • Kjøp/innleie:
  o Eksternt
  o Internt i den kommunale organisasjonen
 5. Innhente forskjellige eksempler fra andre kommuner på hvordan denne oppgaven er løst:
  • Samlet
  • Med delt ansvar
  • Forskjellig type organisering
 6. Drøft fordeler og ulemper med alternative organiseringer av oppgaven som:
  • Som i dag med mulige forbedringer
  • Ny organisering:
  - o AS
  - o KF
  - o Innenfor den kommunale organisasjonen
  Eventuelle følger av oppløsning av dagens selskaper skal inngå i drøftingen:
  - o Ivaretakelse av andre oppgaver
  - o Økonomiske følger
 7. Med bakgrunn i de forutgående vurderinger/drøftelser skal utvalget komme med et begrunnet forslag til hvordan forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder skal best ivaretas.


Utvalget har bestått av:


Det er utarbeidet egen rapport fra utvalgets arbeid. Rapporten følger vedlagt.

ANBEFALING
Utvalget har kommet med følgende anbefaling/forslag til hvordan forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder skal ivaretas (mandatets pkt. 7):

Politisk organisering

Politisk organisering
 

Gruppa anbefaler at formannskapet velges ansvarlig for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder – næringstomter, boligtomter, tomte for offentlig bebyggelse, friområder og friluftsområder. Formannskapet bør også ha det politiske ansvaret for forvaltning og utvikling av havneområdet.

Utarbeidelse av boligbygggerprogram gjeninnføres og legges fram for kommunestyret.

For å ivareta dialogen og næringslivets interesser i næringsutvikling, anbefaler gruppa at det opprettes et samarbeidsutvalg mellom næringslivet og formannskapet. I samarbeidsutvalget bør i tillegg til næringslivet også HiNT, videregående skole og forskningsmiljøene (f.eks. HuNT/Biobanken).

Det fremmes en egen sak om sammensetning, arbeidsoppgaver/vedtekter etc. for politisk behandling. Det bør være 3 politiske medlemmer i utvalget - bredt politisk sammensatt. Ordfører og ett formannskapsmedlem skal være medlem. Ordfører skal være leder av Samarbeidsutvalget.

Alle møtereferater legges fram for formannskapet.

Administrativ organisering

Administrativ organisering 

Gruppa anbefaler at ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder – næring, bolig, offentlige bygninger, friområder og friluftsområder legges som en egen fagseksjon under enheten Kommunalteknikk. Deler av dagens ansvar for grønn sektor overføres fra Bygg & Eiendom slik at alt ansvar nå blir lagt til Kommunalteknikk. Dette for både å utvikle miljøet innenfor enheten og utvikle et kompetansemiljø innenfor forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder.

Gruppa vil anbefale at forvaltning, utvikling og salg av regulert areal til næringsformål på Rinnleiret, blir lagt til den nye fagseksjonen. Framtidig ansvar for forvaltning av de fredede områder og bygninger må avklares sammen med Rinnleirets venner. Fram til en slik avklaring foreligger, ligger forvatningsansvaret for hele Rinnleiret til den nye seksjonen.

Gruppa anbefaler at det opprettes en egen gruppe ledet av kommunen for å avklare hvordan utvikling av havneområdet kan organiseres. I dette arbeidet bør aktører på havna og eventuelt andre utviklingsaktører får tilbud om deltakelse. Målet for arbeidet vil være å komme med forslag til hvordan havneområdet skal utvikles og hvilket organ/eventuelt selskap som skal ha et slikt ansvar. Fagseksjonen skal ha ansvaret for både forvaltning (oppfølging av festekontrakter) og eventuell utbygging av infrastruktur fram til valg av organisasjonsform for utvikling av havneområdet er besluttet. 

Ansvaret for næringsbygget bør etter gruppas vurdering legges til enheten Bygg & Eiendom.

Næringssjefen beholdes i rådmanns stab for å ivareta kontakten med eksisterende og ”framtidig” næringsliv – veiledning, kontakt opp mot andre offentlige organer/kompetansemiljø, støtteordninger etc.. Næringssjefen har ansvaret 1. linjetjenesten i kommunen

Bemanning - kompetanse
Gruppa vil anbefale at seksjonen søkes oppbemannet med følgende:

 • En administrativ ressurs for ledelse av seksjonen. Lederen vil i tillegg til det overordna ansvaret for seksjonen, arbeide med markedsføring og salg av tomter, inngåelse av kontrakter og ansvaret for saksbehandling og holde formannskapet løpende orientert om utvikling, salg og økonomi mht. kommunale tomteområder.
 • En ressurs med bestillerkompetanse med erfaring fra planlegging og utvikling av tomtearealer og ledelse av utbyggingsprosjekt.
 • For forvaltning og drift av områdene tilføres seksjonen intern ressurs i kommunen.
 • Det ansettes ikke egen ressurs til byggeledelse før en har fått erfaring behovet for slik kompetanse over tid. Slik kompetanse kjøpes internt og/eller eksternt. Ved internt kjøp utgiftsføres slikt arbeid tomteområdene.
 • Gruppa vil foreslå at det opprettes en stilling ved Plan, Byggesak, Oppmåling og Miljø (PBOM) som skal utarbeide mindre reguleringsplaner/reguleringsendringer (område- og detaljreguleringsplaner) samt
  koordinere større planer opp mot konsulenter. Denne stillingen forutsettes finansiert ved kjøp av disse tjenestene fra begge morkommunene.


Andre arbeidsoppgaver
Det opprettes et eget Samarbeidsutvalg med næringslivet for å ivareta næringslivets behov både mht. etablering og utvikling, jfr. organisasjonskart for politisk organisering og kommentarer. Deler av formannskapet, representanter for næringslivet, forskningsmiljøet og utdanningsinstitusjonene danner et slikt utvalg. Næringssjefen som beholdes i rådmannens stab, for ansvaret for ”driftingen” av dette samarbeidsutvalget.

 • Utvalget anså kommunens engasjement i forvaltning og utvikling av kommunale områder så sentralt at dette måtte underlegges politisk kontroll. Diskusjonen rundt organisering av oppgavene gjennom et aksjeselskap eller kommunalt foretak KF ble derfor forlatt grunnet de nye reglene for habilitet for styremedlemmer som trer i kraft fra 01.11.2011.
  Dette spørsmålet reguleres av fvl § 6 1. ledd e:
  § 6. 1 (habilitetskrav). 2
         En offentlig tjenestemann 3 er ugild 4 til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse 5 i en forvaltningssak 6
  a) når han selv er part 7 i saken;
  b) når han er i slekt eller svogerskap med en part 7 i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; 8
  c) når han er eller har vært gift 9 med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn 10 til en part; 7
  d) når han er verge 11 eller fullmektig 12 for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part 7 etter at saken begynte;
  e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap 13 som er part 7 i saken og ikke helt ut eies av stat 14 eller kommune, 15 et samvirkeforetak, 16 eller en forening, sparebank 17 eller stiftelse 18 som er part i saken.
  Etter 1. november 2011 vil ordlyden i bokstav e lyde:
  e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for :
  1. et samvirkeforetak, 1 eller en forening, sparebank 2 eller stiftelse 3 som er part i saken, eller
  2. et selskap 4 som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.


Nærmere vurdering av den politiske og administrative organiseringen i kommunen og utvalget vurdering av bl.a. andre organisasjonsformer følger av utvalgets vedlagte rapport.
Det påløper ingen dokumentavgift ved fusjon og fisjon mellom aksjeselskap. Det er en forutsetning at fisjonen/fusjonen gjøres ut i fra kontinuitetsbetraktninger.
Ved nedleggelse av heleid kommunalt aksjeselskap har kommunen vært i kontakt med departementet. Uten at departementet vil binde seg opp i en konklusjon i dette tilfelle, synes det som en overføring av verdier/tomter kan gjennomføres uten at dokumentavgift påløper.

Vurdering:
I vedlagte notat er bakgrunnen for utvalgets anbefaling nærmere grunngitt. Det vises derfor til vedlagte notat. Mandatet er her forsøkt besvart med ulik grad av ”dypdykk”.

Rådmannen støtter fullt ut de anbefalinger som utvalget har kommet med. I og med at daglig leder i tomteselskapet slutter i løpet av mai, vil det haste med å få ansatt nødvendige ressurser ved enheten Kommunalteknikk.

Hvis anbefalingen følges må det også velges et avviklingsstyre for hvert av de to selskapene. Selskapene bør være avviklet i løpet av 2011.

Forvaltning og utvikling av park- og fri-/friluftsområder – de grønne områdene – legges til den nye enheten.

Forvaltningen av alle kommunale tomter forvaltes og utvikles av den nye enheten inkl. offentlige bygninger og anlegg.

OPPLØSNING AV DAGENS SELSKAPER – Mulig følger

Juridisk vurdering
Det påløper ingen dokumentavgift ved fusjon og fisjon mellom aksjeselskap - se rundskriv G 06/2005
Det er en forutsetning at fisjonen/fusjonen gjøres ut i fra kontinuitetsbetraktninger.

Ved nedleggelse av heleid kommunalt aksjeselskap har kommunen vært i kontakt med departementet. Uten at departementet vil binde seg opp i en konklusjon i dette tilfelle, synes det som en overføring av verdier/tomter kan gjennomføres uten at dokumentavgift påløper.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051