Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 28/11 - Levangermanifestet - 2. gangs behandling

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivsaknr: 2011/2441      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 30.03.11 21/11
Kommunestyret 13.04.11 16/11
Kommunestyret 25.05.11 28/11

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune gir sin tilslutning til lanseringen av Levangermanifestet ”Leve Sammen” i jubileumsåret 2011.
I Introduksjonen til manifestet innsettes et siste avsnitt:
”Vi” i manifestet Leve Sammen er alle som skriver under på det. Enkeltpersoner på vegne av seg selv. Kommunestyre og ordfører på vegne av Levanger kommune. Menigheter og livssynsgrupper, lag og foreninger, skoler, bedrifter og andre på vegne av sine grupper. Og her er vi alle både ”vi” og ”de andre”. Vi byttes på å være ”vi” og ”de”, og nettopp slik oppstår den gode dynamikken i samfunnet vårt.

Ordføreren undertegner manifestet i forbindelse med den offentlige lanseringen av det under den nasjonale konferansen HÅP og TRO i 1000 år på HiNT 10. og 11. oktober

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I kommunestyrets behandling av saken den 13.4.2011 ble saken sendt tilbake til arbeidsgruppen og det ble bedt om en klargjøring av hva som ligger i begrepene ”vi”og ”de andre” i teksten, før saken kommer til ny behandling.

Arbeidsgruppen har behandlet saken og forsøker å klargjøre begrepssbruken under ”vurdering”.

Vurdering:
”Vi” er alle som skriver under på manifestet

Det store Vi består av mange mindre ”vi” slik det store fellesskapet består av mange mindre fellesskap. Det være seg politiske partier, musikalske og kulturelle foreninger, livssynsgrupper, menigheter, idrettslag, sanitetsforeninger, fagforeninger og andre frivillige sammenslutninger. Det kan også være skoleklasser, barnehager, sykehusavdelinger, forretninger, bedrifter og andre grupper som er viktige i hverdagen vår. Alle oppfordres til å skrive under på manifestet og slik vise at de slutter seg aktivt til det. Og nettopp her kan det oppstå gode diskusjoner, der de enkelte grupperingene prøver å finne ut hva dette betyr for dem.

Andre. I denne sammenhengen oppstår også begrepet (de) ” andre”. For alle er noen ganger ”vi” og andre ganger ”de”. Ens egen gruppering er ”vi” for en selv og oss, samtidig som vi er ”de andre” for andre. Dette gjelder både politiske partier, livssynsgrupper, skoler, bedrifter og annet. Samfunnet, det store Vi, består av mange ”vi” og mange ”de” og dermed bytter alle på å være ”vi” og ”de andre”. Dette er viktig for både demokrati og samfunnsutvikling, for nettopp her skapes dynamikken i det store Vi, i samfunnet.

Du og jeg. Ethvert fellesskap består av meg og deg, av enkeltpersoner – det er helt grunnleggende. Ingenting i samfunnet får betydning om det ikke leves ut i livet av levende mennesker i reelle relasjoner. Nettopp derfor bør også enkeltpersonene i et samfunn oppfordres til å skrive under på Levanger-manifestet ”Leve Sammen”. Gjennom å gjøre det gir en sin personlige tilslutning til manifestet. Man sier da så tydelig en kan, at en ønsker å være en del av fellesskapet med alle andre enkeltpersoner og at ”Leve Sammen” er en hjelp til utviklingen av samfunnet man er en del av.

For å klargjøre foreslås å legge til som siste avsnitt i Introduksjonen til Leve Sammen:
”Vi” i manifestet Leve Sammen er alle som skriver under på det. Enkeltpersoner på vegne av seg selv. Kommunestyret og ordfører på vegne av Levanger kommune. Menigheter og livssynsgrupper, lag og foreninger, skoler, bedrifter og andre på vegne av sine grupper. Og her er vi alle både ”vi” og ”de andre”. Vi byttes på å være ”vi” og ”de”, og nettopp slik oppstår den gode dynamikken i samfunnet vårt.

Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.04.2011 - video

Forslag i møte:
Arne Solem, SP fremmet følgende forslag:
Det foreslåtte ”Levangermanifestet” sendes tilbake til arbeidsgruppen og det bes om en klargjøring av hva som ligger i begrepene ”vi”og ”de andre” i teksten, før saken kommer tilbake for ny behandling.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom formannskapets forslag og Solems forslag:
Solems forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det foreslåtte ”Levangermanifestet” sendes tilbake til arbeidsgruppen og det bes om en klargjøring av hva som ligger i begrepene ”vi”og ”de andre” i teksten, før saken kommer tilbake for ny behandling.  

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommune gir sin tilslutning til lanseringen av Levangermanifestet ”Leve Sammen” i jubileumsåret 2011.
Ordføreren undertegner manifestet i forbindelse med den offentlige lanseringen av det under den nasjonale konferansen HÅP og TRO i 1000 år på HiNT 10. og 11. oktober 

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune gir sin tilslutning til lanseringen av Levangermanifestet ”Leve Sammen” i jubileumsåret 2011.
Ordføreren undertegner manifestet i forbindelse med den offentlige lanseringen av det under den nasjonale konferansen HÅP og TRO i 1000 år på HiNT 10. og 11. oktober

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Levangermanifestet - Leve Sammen PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Levanger kommune har hatt og har et samfunn preget av livssynsmangfold i befolkningen. I tillegg har kommunen gjennom mange år gjort et respektabelt arbeid med sin innvandringstjeneste og høstet god kritikk for det på nasjonalt nivå ved flere anledninger.
I dag har Levanger en samling av mennesker med forholdsvis flere livssyn enn andre steder i landet (iflg Idar Kjølsvik ved HINT) og disse skal leve godt sammen i fremtiden.

Levanger kommune er inne i en 1000-årsmarkering som både skal ha en lokal og nasjonal oppmerksomhet. Fortid, nåtid og framtid er viktige tidsperspektiv. Ofte er det slik at når vi ser oss tilbake, har vi fokus på arkeologi og praktisk historie. En valgte i det tidsperspektivet også å se litt på hva vi i Levanger har trodd og håpet på gjennom de siste 1000 år, hvordan vi fremstår i dag og hvilke utfordringer vi står foran framover. Dette har vakt interesse og en nasjonal konferanse er snart en realitet.
Levanger-manifestet, Leve sammen, er et resultat av forberedende arbeid mot HÅP og TRO i 1000 år. Det skal fungere som en ”Vær Varsom-plakat” når det gjelder å tolerere og respektere ulike tros- og livssyn og bidra til økt forståelse mellom mennesker.

Vi har håp om at Levanger skal være foregangskommune i Norge og lansere Levanger-manifestet og oppfordre alle tros-, livssyns- og verdibaserte grupper i samfunnet om å tilslutte seg dette i framtiden. Det samme gjelder skoler, barnehager og enkeltpersoner i samfunnet.

Vi vil bygge samfunnet vårt i lag og bruke mangfoldet i byen og bygdene som ressurs til best for fellesskapet og den enkelte. Levanger skal gi rom for utvikling og vekst for alle, og slik være en stadig bedre kommune å bo i.

Arbeidsgruppen som har arbeidet med Levanger-manifestet og planlegger konferansen består av:


Manifestet vil være Levanger kommunes manifest og det bør oppfordres til at alle religioner, livssyn, kirkesamfunn, organisasjoner og verdibaserte grupperinger til å skrive under i løpet av jubileumsåret 2011.  Det samme gjelder skoler, barnehager og alle som har med barn og unge å gjøre, samt enkeltpersoner og andre grupperinger som ønsker å støtte manifestet.

Vurdering:
En har håp om at Levanger skal være foregangskommune i Norge og lansere Levanger-manifestet og oppfordre alle tros-, livssyns- og verdibaserte grupper i samfunnet om å tilslutte seg dette i framtiden. Det samme gjelder skoler, barnehager og enkeltpersoner i samfunnet.

Vi vil bygge samfunnet vårt i lag og bruke mangfoldet i byen og bygdene som ressurs til best for fellesskapet og den enkelte. Levanger skal gi rom for utvikling og vekst for alle, og slik være en stadig bedre kommune å bo i.

Rådmannen tilrår at kommunen slutter seg til Levangermanifestet ” Leve Sammen”.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051