Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 27/11 - Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivref. 2008/5745 - /C56
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 08.12.10 34/10
Driftskomiteen 04.05.11 9/11
Formannskapet 18.05.11 35/11
Kommunestyret 25.05.11 27/11

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
 3. Museene organiseres som vist i rådmannens forslag til organisering. Dette innebærer bl.a. at:
  • Dannelse av et organ Museene i Levanger – MiL
  • Styret i MiL danner Levanger Museumsråd som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen.
  • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger.
 4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
 5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011.


Avstemning:
Driftskomiteens innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til innstilling.

INNSTILLING:

 1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
 3.  
  A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet ”Museumsvirksomheten i Levanger” (figur 2 på side 20 i rapporten datert 29.09.10) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen 15.02.11, danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen.
  B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling.
  C. Organisasjonsutviklingen innebærer også:
  • Dannelse av et organ ”Museene i Levanger”  MiL (lik rådmannens innst.)
  • Styret i MiL danner ”Levanger Museumsråd” som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.)
  • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.)
 4. Dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
 5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011. 


Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.05.2011

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet på vegne av KRF, SP og DNA følgende forslag:
Pkt. 1 – som rådmannens innstilling.
Pkt. 2 – som rådmannens innstilling.
Nytt pkt. 3:
A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet ”Museumsvirksomheten i Levanger” (figur 2 på side 20 i rapporten datert 29.09.10) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen 15.02.11, danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen.
B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling.
C. Organisasjonsutviklingen innebærer også:

 • Dannelse av et organ ”Museene i Levanger”  MiL (lik rådmannens innst.)
 • Styret i MiL danner ”Levanger Museumsråd” som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.)
 • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.)


Pkt. 4 – som rådmannens innstilling.
Pkt. 5 – som rådmannens innstilling.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Johansens forslag til innstilling, pkt. 3, tiltrådt med 10 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 3.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
3. 
A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet ”Museumsvirksomheten i Levanger” (figur 2 på side 20 i rapporten datert 29.09.10) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen 15.02.11, danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen.
B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling.
C. Organisasjonsutviklingen innebærer også:

 • Dannelse av et organ ”Museene i Levanger”  MiL (lik rådmannens innst.)
 • Styret i MiL danner ”Levanger Museumsråd” som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.)
 • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.)


4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
 3. Museene organiseres som vist i rådmannens forslag til organisering. Dette innebærer bl.a. at:
  • Dannelse av et organ Museene i Levanger – MiL
  • Styret i MiL danner Levanger Museumsråd som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen.
  • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger.
 4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
 5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Bestilling fra Driftskomiteen

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser (utlagt på nett):

 1. Høringsuttalelse fra Stiftelsen Levanger Museum (SLM), Bymuseet i Levanger, Skogn Museumslag, Åsen Museum- og Historielag og Stiftelsen Ytterøy Bygdetun PDF
 2. Høringsuttalelse fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter PDF


Saksopplysninger:
Denne saken ble fremmet for DK i sak 34/2010, 8. desember 2010. I møtet ble det gjort vedtak om å sende museumsrapporten ut på offentlig høring – med høringsfrist 1. februar 2011. Denne høringsfristen ble etter oppfordring fra Stiftelsen Levanger Museum utsatt. Det er registrert to høringsuttalelser som er vedlagt saken i sin helhet.
Den ene er en felles høringsuttalelse fra eierselskapet Stiftelsen Levanger Museum, Bymuseet i Levanger, Skogn Museumslag, Åsen Museums- og Historielag og Stiftelsen Ytterøy Bygdetun datert 15.02.2011. Den andre er en uttalelse fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) datert 25.02.2011.

Uttalelsen fra SNK påpeker i pkt 2 at forprosjektrapporten ikke inneholder noen klar prioritering av museumsoppgavene i Levanger. Dette er i samsvar med Rådmannens oppfatning i DK-saken datert 08.12.2010 der det under saksutredningen påpekes manglende prioritering av museumsområder i rapporten slik det ble bedt om i mandatspunkt 2. Rådmannen uttaler seg slik:
”Prosjektgruppen ønsker i prinsippet å likestille de ulike satsningsområdene.
 Imidlertid vil det være nødvendig å foreta prioritering ut fra oppgavenes omfang, om de
 ivaretar lokale, regionale eller nasjonale oppgaver- og evt ut fra forankring i planverk.” 

I pkt 4 kommenterer SNK rapportens to forslag til organisasjonsmodeller og uttaler at ingen av modellene er gode eller hensiktsmessige og heller bidrar til å komplisere arbeidet innenfor museumsfeltet heller en å styrke det. I den videre teksten står det:
”SNK anbefaler derfor at utfordringene for museumssektoren i Levanger søkes løst
 innenfor de organisatoriske rammene som gjelder i dag”.

SNK viser i sin uttalelse til ambisjoner ut over det arbeidet som det konsoliderte museet har hatt fokus på fram til i dag på Levanger – ivaretakelse av det fotohistoriske arbeidet knyttet til det bemannede Levanger Museum. I uttalelsen påpekes framtidige innholdsområder knyttet til et sterkere formidlingsmessig fokus på kulturminnene i Levanger, formidling av ”småbyens og trehusbyens historie” samt igangsetting av rådgivningstjeneste overfor de ubemannende museene som er konsolidert, dvs alle med unntak av Rinnleiret Museum som er i en tidlig utviklingsfase og som ikke omfattes av konsolideringen.

Den felles høringsuttalelsen fra Stiftelsen Levanger Museum og de 4 ubemannede museene (unntatt Rinnleiret) påpeker i pkt 2.2 behovet for å omdanne Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum, men viser til at det vil være styret i Stiftelsen Levanger Museum som i samråd med stifterne - har myndighet til å gjennomføre en slik omdanning. Videre fastholder de som står bak den felles høringsuttalelsen ønsket om at Bymuseet i Levanger organisatorisk bør ligge på samme nivå som de andre museene, jmf modell en i arbeidsgruppas forprosjektrapport.

Høringsuttalelsen går videre inn for at Rinnleiret - som en ny ordning - legges inn i det konsoliderte museet under SNK, til tross for at Rinnleirets Venner i denne fasen selv ønsker å stå utenfor konsolideringen.

Rådmannen påpeker i sitt saksframlegg 8.12.2010 under Vurdering at:

”Rinnleiret Museum er i en utviklingsfase og har ennå ikke funnet sin form. Rinnleirets Venner gjør en stor innsats for å ta vare på og formidle kunnskapen om den militærhistorien som er knyttet til Rinnleiret. Det er behov for at Levanger kommune som eier av bygningsmassen forsterker sitt engasjement også i Rinnleiret som kulturminne.

Vurdering:
De innkomne høringene tar på ulike måter opp sentrale spørsmål knyttet til museumsarbeidet i Levanger: innhold, satsningsområder, rolleavklaring, organisering og økonomi.
Rådmannen fastholder sin innstilling til vedtak og holder fast på nåværende organisasjonsstruktur for å forsterke og utvikle det sammensatte museumsarbeidet på Levanger.  Dette er også i samsvar med innspillet fra SNK. Rådmannen foretar noen mindre justeringer i sitt forslag til organisasjonsmodell med utgangspunkt i høringene.

Organisering skal legge til rette for en samla styrking av museumsfeltet. For å få til dette er det behov for god dialog mellom aktørene gjennom bruk av ulike kompetansemiljø  - både museenes egenkompetanse  - og gjennom sterke fagmiljø i SNK, Riksantikvaren og Rustkammeret/Forsvarsmuseet (gjelder militærhistorie Rinnleiret). I tillegg har Falstadsenteret betydelig kompetanse bl.a. på formidling.

Rådmannens foreslåtte modell tar opp i seg behovet for et sterkere samarbeid mellom de ulike museene i Levanger kommune. En liten endring i organisasjonskartet/organisasjonsmodellen er gjort, samtidig som Rådmannen ikke vil stenge for framtidige, gode organisatoriske løsninger.
Til en viss grad imøtekommes ønsket fra den felles høringsuttalelsen som vektlegger de ulike museene som ”selvstendige og likeverdig organisasjoner som forplikter seg i et fellesskap ”(pkt 2.3.2 kulepkt 1) ved at Bymuseet legges inn på linje med de andre ubemannede museene i modellen.

Rådmannens justerte modell fastholder det skillet som er mellom bemannede og ubemannede museer og tegner inn et framtidig museumsområde ”Martnads- og trehusbyen Levanger” der virksomheten til Bymuseet i Levanger vil kunne ha en forsterket rolle hvis dette er ønskelig fra Bymuseet.
Rådmannen fastholder behovet for at Rinnleiret som kulturminne (forankret i Kulturminneloven og PBL) og museumsvirksomheten gås igjennom mellom kommunen som eier sammen med Rinnleirets Venner samt andre aktuelle aktører (Rustkammeret/Forsvarsmuseet).  Museumsvirksomheten på Rinnleiret er i en utprøvende fase og vil finne sin form. 

Når det gjelder organisasjonsmodellen: Det kan være mulig å beskrive en organisering av museumsarbeidet i tekstlig form, noe annet er å omsette en tenkning og forståelse til en modell. Det er ikke mulig å fange opp alle sider og nyanser ved den komplekse museumsstrukturen i Levanger i en enkelt modell.  Men en modell kan fange opp og klargjøre hovedstrukturen, ansvars- og samarbeidslinjer mv. I den justerte modellen er Bymuseet i Levanger lagt på linje med de andre ubemannede museene. Et større, framtidig musumsområde er foreslått innenfor martnads- og trehusbyen Levanger på linje med Fotomuseet. Her vil Bymuseet kunne fortsette å forsterke sitt arbeid, men det må skje i tråd med de overordna forvaltningsmessige føringer som ligger i den omfattende kulturmiljøfredningen som nå er under arbeid i regi av Riksantikvaren.

I denne sammenheng påpekes at Levanger kommune har fått et betydelig forvaltningsansvar for ivaretakelse av kulturmiljø/kulturminner gjennom det pågående kulturmiljøfredningsarbeidet i Levanger bysentrum. Kulturmiljøfredningen i regi av Riksantikvaren (i nært samarbeid med kommunen og i nær dialog med fylkeskommunen) vil stå i en særstilling mhp omfang, oppmerksomhet og ressursbruk. Dette er et nasjonalt utviklingsprosjekt som har sterk politisk og administrativ forankring og der bl.a. arkeologiske undersøkelser av bygrunnen vil bli gjennomført. Dette utviklingsarbeidet vil ha fokus på kulturminneforvaltning (forankret i PBL og Kulturminneloven), men vil også gi nye muligheter for museumsarbeidet i Levanger.
I den justerte modellen er også Falstadsenterets rolle i forhold til samhandling tonet noe ned i forhold til de ubemannende museene i og med at Falstadsenteret i dag har funnet sin form og skal ivareta klart definerte oppgaver som nasjonalt senter for krigens fangehistorie og som menneskerettighetssenter.

Det er naturlig å skape en sterkere planmessig forankring mht det videre arbeidet med innholdsutvikling, samhandling og prioritering på museumsfeltet i Levanger. Her har forprosjektet med høringer gitt gode føringer. Dette arbeidet vil videreføres inn i kommunens kommunedelplan for kultur med oppstart i slutten av 2011.

Klikk for PDF-utgave


Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Sluttrapport fra Forprosjektet ” Museumsvirksomheten i Levanger-Innhold, samhandling og organisering ” datert 29.september 2010 tas til orientering.
 2. Sluttrapporten sendes på off.høring , og pr.post til de mest berørte parter:
  -Stiftelsen Levanger Museum
  -Bymuseet i Levanger
  -Åsen Museums-og Historielag
  -Skogn Museumslag
  -Stiftelsen Ytterøy bygdetun
  I tillegg til de 2 forslag om organisering som vises i rapporten , vedlegges også rådmannens egen org.modell - vist i sakspapirene for sak 34/10, men ikke behandlet av prosjektgruppa.
  Høringsfristen settes til 1. februar 2011.
 3. Etter vurdering av høringsuttalelsene fremmes det ny sak for DK. Høringsuttalelsene vedlegges saken i sin helhet.


Avstemning:
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Sluttrapport fra Forprosjektet ” Museumsvirksomheten i Levanger-Innhold, samhandling og organisering ” datert 29.september 2010 tas til orientering.
 2. Sluttrapporten sendes på off.høring , og pr.post til de mest berørte parter:
  -Stiftelsen Levanger Museum
  -Bymuseet i Levanger
  -Åsen Museums-og Historielag
  -Skogn Museumslag
  -Stiftelsen Ytterøy bygdetun
  I tillegg til de 2 forslag om organisering som vises i rapporten, vedlegges også rådmannens egen org.modell - vist i sakspapirene for sak 34/10, men ikke behandlet av prosjektgruppa.
  Høringsfristen settes til 1. februar 2011.
 3. Etter vurdering av høringsuttalelsene fremmes det ny sak for DK. Høringsuttalelsene vedlegges saken i sin helhet. 

 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
 3. Museene organiseres som vist i rådmannens forslag til organisering. Dette innebærer bl.a. at:
  •  Dannelse av et organ Museene i Levanger – MiL
  •  Styret i MiL danner Levanger Museumsråd som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen
  •  De ubemannede musene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted fotomuseet, Levanger
 4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
 5. Museumsplanarbeidet videreføres i i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Bestilling fra Driftskomiteen

Vedlegg:
Sluttrapporten: Museumsvcirksomheten i Levanger – Innhold, samhandling og organisering Forprosjekt 2009-2010 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Det finnes ingen politiske vedtak eller plandokument som beskriver kommunens ambisjonsnivå, satsningsområder, ansvar og roller på museumsfeltet. Levanger har mange kulturmiljøer (-minner), utredet første gang i kommunedelplan kulturminner 1996-1999 (1995), men som går utover ansvarsområdet for museumsdrift i Levanger.
Innledningsvis nevnes at drift av Levanger Museum med vekt på fotodelen ble konsolidert i Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) i mai 2004. Dette gjaldt da det bemannende museet (det fotohistoriske museet der Stiftelsen Levanger Museum er eiere av gjenstander og bygningsmasse). De ubemannede museene Bymuseet i Levanger, Ytterøy Bygdetun, Skogn Museumslag og Åsen Museum og Historielag inngår i konsolideringen, men har fram til nå i liten grad vært involvert i det konsoliderte museumsarbeidet.

Museumsreformen i Norge (konsolideringen) har sin bakgrunn i St.meld.nr. 22 (1999 – 2000) Kjelde til kunnskap og oppleving (ABM-meldinga) med formål å styrke det faglige samarbeidet og involvere statlig finansiering. Denne tenkningen ble gjentatt og forsterket i St.meld.nr. 48 (2003-2004) Kulturpolitikk fram mot 2014 (Kulturmeldinga).
I St. prp.nr. 1 (2007-2008) ble det sagt at 2009 er siste året med friske statsmidler til nye
konsoliderte museum/nye museumsområder, og det ble m.a. uttalt at”Det er fortsatt konsolideringsprosesser som bør igangsettes og videreføres i flere av landets fylker.”
Ut fra dette vil det ikke tilføres nye, statlige midler til nye museumsområder fra og med 2010. Dersom det skal opprettes nye museumsområder som ikke allerede har blitt tilført statsmidler gjennom konsolidering, vil det i prinsippet kreve en omfordeling av ressurser innenfor ressursene til det enkelte konsoliderte museum (dvs her innenfor SNK).

Kort om forstudien for museumsarbeidet i Levanger:
Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter for Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), Levanger Museum, de ubemannede museene og Levanger kommune. Gruppen gikk igjennom virksomhet, organisering av de enkelte museene, og la fram en forstudie til politisk behandling i mai 2008. Driftskomiteen fattet vedtak om at arbeidet skulle videreføres i et forprosjekt, sak 25/08 i DK. En prosjekt-gruppe ble oppnevnt i mai 2009 i sak 15/09 i DK, og DK valgte 2 medlemmer til denne arbeidsgruppen. Det er resultatet av dette arbeidet som nå legges fram til politisk behandling.

Det har foregått ulike prosesser på museumsområdet parallellt med at forprosjektet har pågått noe som har innvirket på gruppens arbeid, bla framdriften i arbeidet. Stillingen som museumsbestyrer på Levanger Museum er besatt (oppstart 1. januar 2011) etter at bestyrerstillingen har vært vakant siden 2007/2008.
Underveis i prosessen har Driftskomiteen avgitt høringsuttalelse om Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune (i sak 32/09 4. november 2009).
I høringsuttalelsen står det ma:

 • ”Fotosamlingene som eies av Levanger museum bør prioriteres og utvikles slik at Levanger framstår som fotohovedstaden innenfor den konsoliderte museumsorganisasjonen i N-T fylke”.


Driftskomiteen har fått orientering om status i arbeidet, siste gang 8. september 2010. Prosjektlederen har hatt møte med fylkeskultursjefen 23. februar 2010 og SNKs ledelse 2. mars 2010.

Prosjektarbeidet er gjennomført iht. PLP-metodikken og har hatt følgende organisering:

Organisering - klikk for støre versjon i PDF 

Mandatet.
Prosjektgruppen har hatt følgende mandat:

 1. Lag en prosjektplan som viser hvordan oppgaven skal løses. Prosjektplanen skal være godkjent av prosjektansvarlig PA innen 1. juni 2009.
 2. Med bakgrunn i den foreliggende forstudie skal prosjektet komme med forslag til mål og satsningsområder for museumsvirksomheten i kommunen. Mål og satsningsområdene skal drøftes opp mot ambisjonsnivå - kommunalt, regionalt, nasjonalt.
 3. Prosjektet skal klargjøre kommunens ansvar og roller i museumsvirksomheten og samtidig ivareta og utvikle videre den frivillige innsatsen museumsarbeidet.
 4. Innenfor det foreslåtte satsningsområdene skal kompetansebehovet klargjøres. Prosjektet skal vurdere hvordan dette kompetansebehovet skal dekkes.
 5. Prosjektet skal avklare hvordan de konsoliderte museene/museet kan dekke de kompetansebehov som er avdekket mht. museumsvirksomheten i kommunen innenfor de rammeoverføringer kommunen i dag bidrar med, og hvordan eventuelle økte overføringer kan styrke kompetansebehovet/type kompetanse. Prosjektet skal prioritere hvilke kompetanse som skal prioriteres ut fra kommunens behov.
 6. Prosjektet skal komme med et forslag til organisering av museumsvirksomheten i kommunen og hvordan denne/deler av denne kan organiseres og knyttes opp mot de konsoliderte musene/museet.
 7. Prosjektet skal komme med forslag til rammer for kommunalt tilskudd til museumsarbeidet i kommunen og bruken av disse.
 8. Prosjektets forslag til mål, satsingsområder, kommunens ansvar og rolle og organisering av museumsvirksomheten leveres i en egen fagrapport. Egen sluttrapport som omhandler gjennomføringen av prosjektet med erfaringer, måloppnåelse – administrativ rapport skal i tillegg leveres. Frist for endelige prosjektrapporter 01.11.2009.


Mandatet er meget omfattende og prosjektgruppen har definert oppdraget innenfor fire hovedområder

 • mål/satsningsområder
 • organisering og samhandling
 • kompetanse
 • økonomi


Det er laget en omfattende rapport med en grundig drøfting av mandatet. Prosjektgruppen er delt i synet på organisering og prioritering og har ikke klart å enes om satsningsområder, jmf mandatspunkt nr 2. På denne måten er ikke mandatet besvart fullt ut. Forprosjektrapporten inneholder to mindretallsmerknader.

Mål
Museene i Levanger har som mål å ta vare på og formidle kunnskapen om Levangers historie. Levangermuseene skal gjøres i stand til å ivareta samfunnsoppgaver hver for seg og samlet gjennom å:

 • samle, ivareta og registrere bygninger, gjenstander og annet av kulturhistorisk verdi.
 • formidle ved å fortelle historien om utviklingen av nærområdet i et historisk perspektiv, på en måte som gjør historien til gode referanser for utviklingen av det moderne samfunn.
 • forske og bidra til forskning om Levangers kulturhistorie  (-arv)
 • samhandle i arbeidet mot felles mål, slik at museene i fellesskap framstår enhetlig


Prosjektgruppen har gjennom delmålene lagt grunnlaget for arbeidet med satsningsområder, organisering og samhandling, kompetanse og økonomi.

Satsningsområder
Prosjektgruppen gir en bred presentasjon av ulike museumsområder som ivaretas av de enkelte museene i Levanger (med unntak av Falstadstadsenterets ansvarsområder). Gruppen peker på ulike satsningsområdr på museumsfeltet:

 • foto
 • trehusbyen med handel og håndverk
 • sjøverts samferdsel
 • bergverk og industri
 • kulturmiljø
 • militærhistorie
 • skolehistorie


Fram til nå har konsolideringen ivaretatt formuseets virksomhet gjennom prioritering og drift fra SNK sin side.

Det drives et meget solid og viktig arbeid ved de ubemannede museene tuftet på et kompetent, frivillig arbeid. Samtidig ivaretar Falstadsenteret samfunnsoppgaver knyttet til formidling og forskning på krigens fangehistorie og menneskerettigheter. Senterets museumsvirksomhet har en statlig forankring gjennom en egen post i Statsbudsjettet.

Kort om de ubemannede museene opp mot satsningsområdene:
Åsen Museum og Historielag:
Åsen Museum og har sine lokaler i flere hus ved Fossingelva. Samlingene omfatter landbruksredskaper og industrihistorie, skolerom og legekontor. Like overfor ligger ”Fossinghusa”, hvor Fossums landhandel og skiverksted er rekonstruert. Laget har en stor utfordring i å dokumentere og formidle kunnskap om Hoplavassdraget fra Hoklingen til utløpet av Hoplafjorden.

Skogn Museumslag.
Laget konsentrerer aktiviteten rundt Ammestua (datert 1747) på Alstadhaug og gjenstandene som er samlet der gjennom de siste 75 år. Huset rommer gjenstander fra mange områder av dagligliv i Skogn i gamle dager. Ammestua - fredet i 1923 - står i dag som en naturlig del av det vakre kulturlandskapet på Alstadhaug. Muligheter for et samarbeid mellom museet og kommunen om å tilrettelegge og formidle kunnskap om en rekke verdifulle kulturminner.

Ytterøy Bygdetun.
Stiftelsen har et overordnet ansvar for alle kulturminner på Ytterøya. Hovedsatsingen er gårdstunet i Øver-Bjørvika, et unikt og komplett gårdsanlegg og bygdetun fra slutten av 1800-tallet og fra 1900-tallet. Behov for ressurser og kompetanse til å fullføre restaureringen av Jørstadsjøkaia, og synliggjøre båttrafikken på Indre Trondheimsfjorden og dens betydningen for øya og kontakt med fastlandet (sjøverts samferdsel). Tilrettelegging av kopper- og svovelkisperioden på Berghaugen er mulig større satsningområde som på prosjektbasis kan utvikles innenfor konsolideringa, evt med faglig bistand fra Røros Kobberverk.

Bymuseet i Levanger har sin museale virksomhet i og like ved det kulturmiljøet som Riksantikvaren beskriver slik: ”Levanger er en av Norges mest interessante trebyer med store nasjonale kulturminneverdier.” Eier arbeiderboligen Sjøgt 40 og driver bilhistorisk museum i Sjøgt 12/14 og har skolehistorisk utstilling i Gulbygget (Kirkegta 11, Gamle Byskolen) Driver og eier Brusveanlegget. Gjennom kulturmiljøfredningen i regi av Riksantikvaren kan museumsfeltet styrkes i betydelig grad.

Rinnleiret Museum eies og drives av Rinnleirets Venner, stiftet 20. april 1994. Levanger kommune er medlem av foreningen som har som mål å ta vare på og formidle kunnskapen om militærhistorien som knytter seg til Rinnleiret. Herunder inngår å samarbeide med Levanger kommune og sikre at de verneverdige bygninger blir tatt vare på. Foreningen har et nært samarbeid med Forsvarsmuseet/Rustkammeret mhp registrering, utlån og utplassering av gjenstander. Museet er av nasjonal og til dels internasjonal betydning. I Norge eneste bevarte militærleir med bygninger (inkl 21 fredede bygninger) som viser en komplett kavalerileir fra 1800-tallet.

Prosjektgruppen ønsker i prinsippet å likestille de ulike satsningsområdene.
Imidlertid vil det være nødvendig å foreta prioritering ut fra oppgavenes omfang, om de ivaretar lokale, regionale eller nasjonale oppgaver- og evt ut fra forankring i planverk. 

Prosjektgruppen uttrykker seg slik om dette dilemmaet:

 • I dette perspektivet tvinger det seg fram små og større satsingsområder som prosjektgruppa ikke har klart å prioritere. Gruppen vil understreke verdien av det museale mangfoldet i kommunen, og mener at det er mulig å gjøre flere ting samtidig. Likevel er det nødvendig å skape et fyrtårn (by-, trehus- og tettsteds-utvikling med regional fotosatsing) som kan gi synergi, utvikle mangfoldet ved de øvrige musene og sikre at kulturminneforvaltningen blir forankret i det kommunale planverket med tanke på god forvaltningspraksis. (Museumsrapporten s.17)

Organisering og samhandling
Museumsarbeidet i Levanger i dag er organisert som tre ulike organisasjoner. De konsoliderte museene med SNK som driftsorganisasjon, Falstadsenteret og Rinnleiret Museum med Rinnleirets Venner og med kulturmiljø eid av Levanger kommune.

Prosjektgruppen foreslår at Stiftelsen Levanger Museum omdannes til et rent fotomuseum – Nord -Trønderlag Fotomuseum, Levanger - og at det etableres en ny samhandlingsarena, ”Museene i Levanger” (MiL) der både de fem konsoliderte museene – og Rinnleiret Museum inngår. Falstadsenteret inviteres til å delta i MiL. Det er behov for en sterk arena for samhandling, noe som idag savnes, også i forhold til Levanger kommune.
MiL sitt styre, Levanger Museumsråd, kan tenkes å ha samme funksjon som Levanger Idrettsråd i dag har – en samordende funksjon både innad og overfor kommune og andre

Gruppen delt i to mhp organisering.
En gruppe foreslår at dagens konsoliderte museer samt Rinnleiret konsolideres innenfor SNK. (Falstadsenteret ikke med her). Gruppen sidestiller de ulike satsningsområdene, men foto løftes fram spesielt som i dag.
Den andre delen av prosjektgruppen foreslår en løsning med større fleksibilitet der noen satsningsområder som museumsarbeid knyttet til trehusbyen vektlegges ut fra det omfattende arbeidet med kulturmiljøfredning igangsatt av Riksantikvaren. I dette forslaget stilles Rinnleiret Museum utenfor konsolideringen.

Kompetanse
Alle Levangermuseene vil i større eller mindre grad ha behov for grunnleggende museumsfaglig kompetanse som:

 • Museumsfaglig/antikvarisk kompetanse. Alle har behov for kunnskap om innsamling, registrering/katalogisering og bevaring av materielle og immaterielle kulturminner. Ulike fagområder kan være aktuelle: Historie, etnologi, arkitektur, arkeologi mm.
 • Bygningsfaglig/håndverksmessig kompetanse. Alle museene eier eller disponerer en eller flere bygninger. Alle har fra tid til annen behov for hjelp/veiledning fra personell med kunnskap om eldre byggeskikk, teknikker, materialbruk mm. Det vil også være behov for konserveringskompetanse mht. museenes gjenstandsmateriale.
 • Informasjon/formidlingskompetanse. God formidling forutsetter kompetanse på de fagområdene man skal formidle innenfor, men også på formidling. Behov for bistand til å utforme utstillinger, lage forskjellig informasjonsmateriale, benytte digitale formidlingskanaler mm.
 • Administrativ/økonomisk kompetanse. De fleste vil ha behov for hjelp med spørsmål mhp lover og regler, budsjett og regnskap, personal, IKT mm.


Prosjektgruppen ser for seg ulike kompetanseområder og ulike kompetansemiljø:

 • Egenkompetansen som eksisterer i de ubemannede museene knyttet til frivillig arbeid er av avgjørende betydning.
 • Kompetansen innenfor det konsoliderte museet SNK.
 • Kompetanse fra andre sentrale fagmiljø - Falstadsenteret med verdifull utstillings- og digital formidlingskompetanse. Rustkammeret/Forsvarsmuseet. I tillegg Riksantikvaren, kommunen samt evt fra den andre konsolideringen i fylket - ”Museet Midt”.


Prosjektgruppen påpeker at det er behov for å økt bemanning og kompetanse for å styrke fotomuseets arbeid og for å styrke de ubemannede museene sin virksomhet.  Gruppen peker på økt foto- og formidlingskompetanse (IKT og museumspedagogikk) og bygningsfaglig kompetanse. 

Overordna samhandling.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har ansvaret for den konsoliderte virksomheten der fem av Levangermuseene er med. Rinnleiret Museum inngår ikke i konsolideringen med SNK, men søker en sterkere tilknytning til Rustkammeret/Forsvarsmuseet ut fra at det er her kompetansen og forankringen på området nasjonalt ligger.

Kommunens ansvar
Kommunen har ansvar for å legge til rette for museumsarbeid gjennom bistand til samordning, involvering og gjennom økonomiske virkemidler. Rapporten påpeker at Levanger kommune utfører oppgaver innenfor kulturminnefeltet som ikke ivaretas av museene. Kommunens oppgaver omfatter bla Falstadskogen (grunneier og regionale myndigheter), Alstadhaug samt Munkeby (Fortidsminneforeningen), bergkunst på Holtås, Ekne og Okkenhaug,- friluftsområder (for eksempel Skånes og i Åsen) og trehusbebyggelsen i Levanger bysentrum (samarbeid med Riksantikvaren og regionale myndigheter). Dette er områder som sammen med andre kulturminner bør inngå i den reviderte strategiske kulturplanen (oppstart 2011)

Økonomi
Levanger kommune bidrar i år (2010) med kr 100.000.- i tilskudd til Falstadsenteret,
kr 466.000.- til det konsoliderte museet SNK samt noe frie midler til de ubemannede museene etter søknad. Frie midler er en praksis som anbefales videreført i og med at dette er tilskudd som stimulerer til videre frivillig innsats og som kan være nødvendige som egenandel ved regionale og statlige tilskuddsordninger.

Tilskuddet til SNK er regulert i en egen avtale mellom stat, fylkeskommune og de enkelte kommunene. Levanger kommune har en egen avtale mellom kommunen og fylket som forplikter disse to partene til et bestemt tilskuddsnivå. En ensidig økning av tilskuddet fra Levanger kommune til SNK vil ikke automatisk utløse nye statsmidler eller økte fylkeskommunale midler. Siste året for statlig opptrapping på musumesfeltet var 2009. Det medfører at nye museumsområder (fra og med 2010) i utgangspunket vil kreve en omfordeling av eksisterende midler innenfor den konsoliderte museumsstrukturen.

Vurdering:
Museumsvirksomheten i Levanger er den mest omfattende og mangfoldige som finnes i en enkelt kommune i Trøndelag med unntak av Trondheim kommune.
Falstadsenteret som et nasjonalt senter knyttet til forskning, undervisning og formidling på krigens fangehistorie og menneskerettigheter i samtida - har en unik posisjon både i Levanger, regionalt og nasjonalt. Senteret har et forsknings- og formidlingarbeid på museumsområdet som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt.

Rapporten dokumenterer den store frivillige innsatsen som årlig legges ned ved de ubemannede museene innenfor ulike satsningsområder – bergverk og industri,  kulturmiljø, bygdetun, sjøverts samferdsel, trehusbyen med handel og håndverk, skolehistorie og militærhistorie. Dette gjelder både i Åsen, på Skogn, på Ytterøya, i Levanger sentrum og på Rinnleiret.
Det bemannede fotomuseet har en unik posisjon med hensyn til den regionale (og nasjonale) fotohistorien og har samtidig behov for forsterking og utvikling av sitt digitaliserings-, dokumentasjon- og formidlingsarbeid. Når det gjelder formidling, ligger det et betydelig potensiale i å benytte ny teknologi, slik som feks ved museet Rockheim i Trondheim.

Riksantikvarens pågående fredningsarbeid av kulturmiljøet trehusbyen Levanger (i dialog med kommunen og fylkeskommunen), tar utgangspunkt i at trehusbyen Levanger har blitt vurdert til å være kulturmiljø av nasjonal interesse forankret i Kulturminneloven. Dette gir et enestående utviklingspotensiale for det samlede kulturminnevernet der både vern og utvikling vil bli ivaretatt. Det er da viktig å presisere at museumsarbeid og kulturminnevern bør sees i sammenheng, men har ulik forankring i lovverket og dermed ulike samfunnsroller. Museumsarbeidet er forankret i eget planverk og i den generelle Kulturloven fra 2007 (Kulturdepartementet er ansvarlig for feltet). Kulturminnevernet og kulturminneforvaltningen, er forankret i Plan.- og bygningsloven og Kulturminneloven (Miljøverndepartementet er ansvarlig for feltet).

I tilknytning til det pågående arbeidet med å revitalisere trehusbyen med et kulturminnefaglig fundament i bunnen, vil det også være rom for å videreutvikle den museumsvirksomheten som Bymuseet i Levanger allerede ivaretar og bidra til at museumsarbeid knyttet til trehusbyen kan bli et større satsningsområde.

De viste modeller for organisering av museumsvirksomheten i rapporten synes svært komplisert. Rådmannen vil foreslå følgende organisering av museumsvirksomheten i kommunen:

Rådmannen vil foreslå følgende organisering av museumsvirksomheten i kommunen - klikk for PDFversjon

I modellen ovenfor har rådmannen forsøkt å vise hvordan ansvarsforholdet opp til SNK og Falstadsenteret fungerer i dag og hvordan dette kan utvikles. Modellen ovenfor viser også en framtidig situasjon hvor Bymuseets virksomhet knyttet til trehusbyen løftes opp som en del av de bemannede konsoliderte museene. Rådmannen er også kjent med at Steinkjer kommune arbeider med planer for å løfte inn ”gjenreisningsbyen” som en del av de konsoliderte musene. Så lenge større bevilgninger fra kommunene ikke medfører økte bevilgninger fra staten (60 % andel) og fylkeskommunen (24 % andel), må det arbeides for en endring hvor de konsoliderte museene/SNK har rom for slike endringer uten at kommunen fullt ut må finansiere de nye områdene.

Rinnleiret Museum er i en utviklingsfase og har ennå ikke funnet sin form. Rinnleirets Venner gjør en stor innsats for å ta vare på og formidle kunnskapen om den militærhistorien som er knyttet til Rinnleiret. Det er behov for at Levanger kommune som eier av bygningsmassen forsterker sitt engasjement også i Rinnleiret som kulturminne.

Rådmannen anbefaler at Stiftelsen Levanger Museum omdannes til Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger – og rendyrker det regionale fotoansvaret på museumsfeltet. Omdanningen må stiftelsen selv ha ansvaret for.

Rådmannen ser positivt på dannelsen av en nytt samhandlingsorgan – Museene i Levanger (MiL), med et styre – et museumsråd - som utad kan ivareta noen av de samme funksjonene på museumsområdet som Levanger Idrettsråd ivaretar på vegne av idrettsorganisasjonene. MiL må få den selskapsform som de deltakende museene finner mest formålstjenlig.

Forslaget til ny organisering vil tydeliggjøre og samle museumsarbeidet i Levanger. Den vil videre ivareta både konsolideringen og og bidra til å videreutvikle dialogen med SNK på en god måte. Videre - nødvendig samhandling museene imellom, kommunens ansvar og rolle. Organiseringen vil ivareta Rinnleirets selvstendige stilling i en tid der Rinnleiret Museum skal finne sin form. Det anbefales at Falstadsentret inviteres til å delta i MiL, også ut fra ønsket om at Falstadsenteret kan bidra med sine nasjonale/internasjonale erfaringer og sin utstillings-og formidlingskompetanse. Museumsstrukturen blir ikke fastlagt en gang for alle, men vil kunne bidra til å styrke en målrettet utvikling med dagens situasjon og utfordringer.

Rådmannen anbefaler at ressurstildeling til museumsvirksomhet inntil videre fortsatt skjer i form av eget tilskudd til Falstadsenteret og SNK samt gjennom frie tilskudd til de ubemannede museene etter søknad.

Stillingen som museumsbestyrer på Levanger (oppstart 1. januar 2011) vil styrke kompetansen i betydelig grad, og stillingsmessig vil da Levanger Museum være omtrent på samme nivå som i 2004 da konsolideringen ble iverksatt. SNK vil fra 2011 gå inn med faglig veiledning overfor de konsoliderte, ubemannede museene innenfor visse rammer, noe som er meget positivt og som har et utviklingspotensiale.

Rådmannen kan ikke se at det er rom for å legge inn de 3 nye stillingshjemler som prosjektgruppen foreslår uten statlige og fylkeskommunale tilskudd.

Rådmannen vil påpeke at Levanger kommune utfører forvaltningsoppgaver innenfor kulturminnefeltet med forankring i Plan- og bygningsloven og kulturminneloven og som ikke naturlig betraktes som et museumsansvar. Kommunens oppgaver omfatter bla forvaltning av Falstadskogen (i dialog med grunneier og fylkeskommune/Riksantikvar)   Munkeby klosterruiner (i dialog med Fortidsminneforeningen og andre) og trehusbebyggelsen i Levanger sentrum (i samarbeid med Riksantikvaren og regionale myndigheter) for å nevne noen områder. 

I framtida vil det være viktig å finne permanente forvaltningsordninger som overlapper det ansvaret som i dag er hjemlet i lovverket/kontrollert av forvaltningsnivåene og hvor skjøtsel og ansvar ivaretas av andre enn det lokale museet. Det kan dreie seg om samhandling mellom grunneier, frivillige og historielag, Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren. I tillegg er det dokumentert stort antall ”museum på rot” i kommunen.

Rådmannen vil ikke anbefale at den strategiske kulturplanen skal revideres. Planarbeidet innenfor kulturområdet bør nå samles i en kommunedelplan for Kultur iht. vårt plan- og styringssystem Det mangfoldige museumsarbeidet samt forvaltningsoppgaver knyttet til Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven bør inngå i denne og med oppstart 2011.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051