Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 26/11 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2010

Bjørg Tørresdal - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørg Tørresdal
Arkivref. 2011/2622
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 04.05.11 7/11
Kommunestyret 25.05.11 26/11

 

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.05.2011

Presentasjon PDF v/fagansvarlig grunnskole Bjørg Tørresdal.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.  

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 PDF


Saksopplysninger:
I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Det har de siste årene blitt lagt fram en kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger. Dette året har administrasjonen valg å bruke Utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008).

Til de nasjonale målsettingene er det stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld.nr 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.
I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting.
Levanger kommune har fulgt den nasjonale malen for Tilsynsrapport. I tillegg har en lagt til to indikatorer;

  1. Netto driftsutgift til skole pr. innbygger 6-15 for å kunne se sammenhengen mellom resultater og ressursbruk.
  2. Spesialundervisning. Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning


For kommende år vil tilstandsrapporten ha indikatorer tilpasset målene i kommunedelplan oppvekst.

Årets tilstandsrapport viser at Levanger kommune ligger på nasjonalt nivå når det gjelder karakter er i norsk, matematikk og engelsk og når det gjelder grunnskolepoeng.

Kommunen ligger noe lavere når det gjelder resultater på nasjonale prøver.
Levanger kommune har som mål å snu utviklingen når det gjelder resultater på nasjonale prøver . Dette skal skje gjennom en videreføring av arbeidet med en bedre vurderingspraksis. Videre forbereder Levanger kommune en stor lesesatsing for alle skolene. Lesesatsingen er for alle trinn og fag i grunnskolen og involvere elever, foreldre, lærere, assistenter og ledelse. Dette vil utdype den allerede igangsatte kursrekken innen lesing i alle fag som startet i 2010.

Det blir også utviklet et etterutdanningstilbud innen regning finansiert med statlige midler.

Et godt læringsmiljø er avgjørende både for elevenes læring og trivsel. Alle skoler i Levanger skal arbeide systematisk med et bedre læringsmiljø. Innen utgangen av 2015 skal alle skoler i Levanger ha hatt minimum et år der læringsmiljø er hovedsatsingsområde. Arbeidet med å forebygge og avdekke mobbing og  med å ha gode prosedyrer når mobbing er avdekket, intensiveres. 

Lærertetthet og nivå på ressurser til Levangerskolen videreføres på samme nivå som i dag. Levanger kommune ønsker å gi flere elever tilpasset opplæring gjennom ordinær undervisning. Dette innbærer på sikt en vridning av ressursene til mer styrking av ordinær undervisning og mindre  til spesialundervisning for enkeltelever.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at mål og tiltak for arbeidet følges opp slik det er beskrevet i Tilstandsrapporten.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051