Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 22/11 - Aksjeutvidelse - LevaFro AS

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2011/4566
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 18.05.11 38/11
Kommunestyret 25.05.11 22/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune gjennomfører ikke en aksjeutvidelse for selskapet Leva-Fro AS.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune er positiv til å gjennomføre en aksjeutvidelse for selskapet Leva-Fro AS med totalt kr. 800.000.
  2. Aksjeutvidelsen gjennomføres ved omklassifisering av deler av selskapets egenkapital.


Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune er positiv til å gjennomføre en aksjeutvidelse for selskapet Leva-Fro AS med totalt kr. 800.000.
  2. Aksjeutvidelsen gjennomføres ved omklassifisering av deler av selskapets egenkapital.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Søknad om aksjeutvidelse PDF
  2. Aksjeutvidelse brev fra LevaFro AS 23.11.10 PDF
  3. Likviditetsbudsjett 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Etter at Frosta og Levanger kommune mottok forespørsel om aksjeutvidelse, ble det avholdt møte mellom kommunene og Leva-Fro AS (representert med daglig leder og styreleder). I dette møtet ble det besluttet at saken ikke skulle behandles politisk før etter at et foreløpig resultatregnskap for 2010 forelå, slik at dette kunne inngå i vurderingsgrunnlaget.

Leva-Fro AS hadde ved oppstart i 1994 kr. 50.000 i aksjekapital. Dette ble utvidet med overføring fra øvrig egenkapital til kr. 100.000 for å tilfredsstille krav i ny lovgivning for aksjeselskaper. Ut over dette har kommunene stilt garantier for refinansiering av gjeld og for anskaffelse av nye lokaler i Levanger kommune.

Selskapets omsetningsøkninger de siste årene har vært betydelig. I 2007 hadde selskapet en omsetning på 9,5 mill. kr, mens tilsvarende beløp i foreløpig regnskap for 2010 er på 20,7 mill. kr. Årsaken til omsetningsøkningen er i hovedsak knyttet til utvidet driftsområde over de siste årene, blant annet med kjøpet av Vintex. Selskapets driftsområde er hovedsakelig innenfor tilrettelegging av arbeidsplasser i form av arbeidspraksis eller varig tilrettelegging. I november i fjor hadde selskapet 56 ansatte, hvorav 39 var på tiltak igjennom NAV. Selskapet har følgende aksjefordeling:

  • Levanger kommune 80 %
  • Frosta kommune 20 %


I brev fra Leva-Fro AS datert 15.04.10 oppgis ønsket aksjeutvidelse til kr. 800.000. Dette innebærer andelsmessig kr. 160.000 på Frosta kommune og kr. 640.000 på Levanger kommune. Ønsket om utvidelse er begrunnet ut i fra likviditetsmessig situasjon og behov for arbeidskapital, noe som forutsetter tilførsel av eksterne midler fra eierne. Likviditetsbudsjett i oversendt brev av 23.11.10 viser positiv likviditet for hele perioden. Det opplyses i brevet at likviditetsbudsjettet på dette tidspunktet trolig er for høyt i forhold til forventningene for inngangen til 2011. Reelle tall for inngående saldo for betalingskonto er kr. 305.867 (32 %) høyere enn forventet. Leva-Fro AS hadde 5,3 mill. kr. i samlet egenkapital ved inngangen til 2010, og har et foreløpig positivt regnskapsresultat for fjoråret.

Kommunelovens § 50 - 1 har følgende hovedbestemmelse vedrørende låneopptak:

Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk.

Med bakgrunn i denne bestemmelsen, har kommuner ikke adgang til å lånefinansiere kjøp av aksjer eller andeler. Dette medfører at finansieringsmulighetene for en eventuell aksjeutvidelse er enten overføring fra driftsregnskapet eller bruk av frie midler (disposisjonsfond).

Vurdering:
Med utgangspunkt i selskapets drifts- og omsetningsøkning over de siste årene, så kan bundet aksjekapital sees på som noe lav, selv om Leva-Fro AS ikke har noen forpliktelser knyttet til utbetaling av aksjeutbytte. Dette innbærer at kommunen stiller seg positiv til å øke selskapets bundne egenkapital med totalt kr. 800.000.

Leva-Fro AS ønsker i utgangspunktet at en aksjeutvidelse gjennomføres med tilførsel av midler for å bedre den likviditetsmessige situasjonen. En slik finansieringsløsning vil innebære en merkostnad for kommunene i 2011 på investeringssiden, som enten må finansieres med overføring fra driftsregnskapet gjennom driftsreduksjoner eller bruk av frie avsatte midler. Dette siste vil redusere den frie likviditet for kommunen.

Inngående saldo for betalingskonti er betydelig bedre i 2011 for selskapet, enn forutsatt i budsjettet fra november. Videre viser budsjettert likviditetsreserve i hovedsak positive tall for hele året. Det er derfor vurdert at den likviditetsmessige situasjonen ikke tilsier behov for innskudd fra eiernes side, og at aksjeutvidelsen gjennomføres ved omklassifisering av selskapets frie egenkapital. Dette vil medføre at selskapet vil måtte løse eventuelle likviditetsutfordringer med bruk av kortsiktig lån/kassakreditt, som igjen vil kunne gi selskapet merutgifter på rentesiden.

Levanger kommune ser behovet for at Leva-Fro AS utvider selskapskapitalen med utgangspunkt i de siste års vekst. Med utgangspunkt i selskapets budsjettsituasjon for 2011 foreslås det at utvidelsen gjennomføres innenfor selskapets opptjente egenkapital. Levanger kommune ønsker at LevaFro AS løser sine utfordringer knyttet til likviditet innenfor selskapets øvrige drift.

Frosta kommune har behandlet samme forespørsel og saksbehandlingen er samordnet.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051