Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 20/11 - Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2010

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivref. 2011/4655
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 25.05.11 20/11

 

Styrets forslag til vedtak:
Resultatregnskap 2010 og årsrapport 2010 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Regnskap og årsrapport for 2010 er behandlet av Styret i BKF i møte 04.03.2011 sak 10/2011.
Resultatregnskap og årsrapport 2010 har vært til behandling i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets behandling og uttalelse er vedlagt.

Vurdering:
Driftsresultatet for 2010 viser et underskudd på kr. 621 618,47. Daglig leder har i årsrapporten redegjort for noen av årsakene til merforbruket. Store deler av boligmassen er av eldre dato og uforutsette forhold har medført store ekstrakostnader. Etterslepet på manglende vedlikehold er fortsatt meget stort, men arbeidet med planmessig vedlikeholdsarbeider er godt i gang. I 2010 ble det inngått 74 nye husleiekontrakter. Med såpass mye ut- og innflytting har enkelte leiligheter blitt stående tomme uforholdsmessig lenge, noe som har medført tap av husleieinntekter. Så godt som alle leiligheter har blitt oppgradert før nye leietakere har flyttet inn. Binding av 95 % av lånemassen i fastrentelån for perioden 2008 – 2013 har bidratt til store renteutgifter. Samlet har disse forhold gitt noe vanskelige rammevilkår på driftsbudsjettet. Daglig leder er rimelig trygg på at årets budsjett vil gå i balanse, selv om underskudd fra 2009 på ca. kr. 910.000,- skal dekkes inn i 2011. Revidering av budsjett for 2011 anses derfor ikke nødvendig.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051