Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 19/11 - Årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2010/10010 - /210
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 18.05.11 39/11
Kommunestyret 25.05.11 19/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Rådmannen trakk pkt. 3 i sitt forslag til innstilling. Pkt. 4 blir pkt. 3.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 9.476.384,08
 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige resultatet for 2010 disponeres slik:
  Avsetning enhetsfond  kr. 2.000.000,-
  Avsetning IA-fond   kr. 1.000.000,-
  Avsetning kompetansefond  kr. 1.000.000,-
  Eldresatsingen   kr. 3.500.000,-
  Avsetning disposisjonsfond kr. 1.976.384,08       

 
Til toppen av siden    

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 9.476.384,08
 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering.
 3. Egenkapitalinnskudd til KLP i 2010 belastes ubundet investeringsfond.
 4. Det regnskapsmessige resultatet for 2010 disponeres slik:
  Avsetning enhetsfond  kr. 2.000.000,-
  Avsetning IA-fond   kr. 1.000.000,-
  Avsetning kompetansefond  kr. 1.000.000,-
  Eldresatsingen   kr. 3.500.000,-
  Avsetning disposisjonsfond kr. 1.976.384,08


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven §48 Årsregnskapet og årsberetningen

Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2010 - Levanger kommune PDF
 2. Årsberetning 2010 - Levanger kommune PDF
 3. Tillegg til årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune
 4. Særutskrift fra Kontrollutvalgets sak 011/11
 5. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommune 2010
 6. Revisjonsberetning 2010 - Levanger kommune


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Brev nr. 4 - 2010 til kontrollutvalget i Levanger kommune vedrørende mangler ved Levanger kommunes årsregnskap for 2010 PDF (utlagt 25.05.11)


Saksopplysninger:
Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og årsregnskap for 2010 fram til behandling. Det vises til tidligere utsendte/utdelte dokumenter i saken.
Kommunens regnskap for 2010 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på knapt 9,5 millioner kroner.

Som det framgår av investeringsregnskapet er det betalt inn 1,8 millioner kroner i egenkapitalinnskudd i KLP. Dette har mange år vært finansiert gjennom låneopptak, men endringer i Kommuneloven noen år tilbake har fjernet denne muligheten for finansiering. Levanger kommune må med bakgrunn i dette endre praksisen for å følge de regler som er gjeldende og rådmannen foreslår at innskuddet for 2010 dekkes av ubundet investeringsfond. 

Rådmannen foreslår at resultatet for 2010 avsettes til å styrke kommunens ulike fond og til å følge opp regjeringens ”eldremilliard” som kommunene mottok i 2010. Kommunen mottok i 2010 3,5 millioner kroner av den såkalte ”eldremilliarden” som var tenkt brukt til å bidra til en bedre og mer verdig eldreomsorg. Midlene ble ikke benyttet i 2010 og foreslås derfor avsatt til opprinnelig formål i 2011. Det foreslås videre å avsette knapt 4 millioner kroner til tiltak å vedlikeholde kommunes disposisjonsfond, IA-fond og kompetansehevingsfond. I tillegg forslås det å avsette 2 millioner kroner til enhetsfond – dette er midler som skal fordeles på de enhetene som hadde et regnskapsmessig mindreforbruk i 2010. Midlene fordeles etter de retningslinjer som kommunestyret har vedtatt i sak 27/08.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av den vedlagte årsberetningen for 2010.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051