Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 25.05.11, kl. 17:00-21:15

Sakliste (unntatt sak 25/11 Havna) som PDF - word - sak 25/11 Havna PDF - word  -   protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 19/11 Årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 20/11 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2010 utredning vedtak video
PS 21/11 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2010 utredning vedtak video
PS 22/11 Aksjeutvidelse - LevaFro AS utredning vedtak video
PS 23/11 1719/276/5 - Mindre endring av reguleringsplan Kathrines Minde utredning vedtak video
PS 24/11 Utbyggingsavtale Kathrines Minde utredning vedtak video
PS 25/11 Områdereguleringsplan Levanger Havn utredning vedtak video
PS 26/11 Tilstandsrapport for Grunnskolen 2010 utredning vedtak video
PS 27/11 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet utredning vedtak video
PS 28/11 Levangermanifestet - 2. gangs behandling utredning vedtak video
PS 29/11 Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - Anbefaling utredning vedtak video
PS 30/11 Næringsbygget Røstad. Bygningsteknisk oppdatering utredning vedtak video
FO 7/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Grønne offentlige innkjøp -  manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak tekst behandl. video
FO 8/11 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Evt. fjerning av avgift for korttidsparkering i Levanger sentrum tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 + 6 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem x  
Tove Irene Løvås dna medlem - forfall
Asle Granås dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem - forfall
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Olin Halgeir Pettersen frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Lill Kristin Nordahl
Tove Randi Olsen dna varamedlem 8 x Kjell Bullen
Ingvill Berg Fordal dna varamedlem 11 x Tove Irene Løvås
Terje Veimo dna varamedlem 12 x Asle Granås
Asgeir Persøy frp varamedlem 7 x Hans Aalberg
Lewi Brevik krf varamedlem 1 x Britt Tønne Haugan


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Ingjar Eggen regnskapsansvarlig  
Asbjørn Eriksen daglig leder Levanger Boligforvaltning KF  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


I tillegg var tilstede, KomRev Trøndelag IKS
Terje Wist, ass. revisjonssjef
Tove Melgård, oppdragsansvarlig revisor
 

Merknader:
Før møtet ble satt ble det holdt ”åpen spørretime”:
Spørsmål vedrørende kollektivtilbudet på Ekne – fra Anne-Marie Steinheim og Solfrid Vestli  -  video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Sak 20/11 ble behandlet før sak 19/11 

Ole Jørstad (SP) og Hanne Ihler Toldnes (SV) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.15, før behandling av sak 26/11.
Per Anker Johansen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.40, før behandling av sak 28/11.
Olav Strid (DNA)  og Gerd Haugberg (H) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.50, før behandling av sak 29/11.

Til dagsorden:
Tidspunkt for møtestart - Jostein Trøite, SV - video 

 

FO 7/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Grønne offentlige innkjøp -  manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak - video

Spørsmål til ordføreren:
Når vil ordføreren ta opp Venstres oversendelsesforslag om grønne offentlige innkjøp opp til behandling?
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 

FO 8/11 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Evt. fjerning av avgift for korttidsparkering i Levanger sentrum - video

Spørsmål til ordføreren
Vil ordføreren innføre en ordning med parkeringsskiver på parkeringsplasser som i dag er avgiftsbelagt i Levanger by?

Oversendelsesforslag:
Levanger kommune innfører snarest mulig en ordning med parkeringsskiver på dagens avgiftsbelagte parkeringsplasser i Levanger sentrum. Det legges opp til to timers gratis parkering på disse parkeringsplassene, og samt andre tiltak vurderes.
Ordføreren besvarte interpellasjonen.  Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.      Til toppen av siden

 

 

PS 19/11 Årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Forslag i møte:
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

 • Fortsette sterkt fokus på å redusere uønsket deltid. Jmfr. Tidligere vedtak.
 • Konkretisere tiltak og videre framdrift meldes i forbindelse med tertialrapportering til kommunestyret.


Ragnhild Torun Skjerve (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

 • Kommunestyret ber driftskomiteen om å vurdere årsaker til ulikheter i skole/barnehage i Levanger, når det gjelder bruk av spesialundervisning.
 • Kommunestyret ber driftskomiteen vurdere hvordan det kan legges til rette for at barn, som har behov for spesialpedagogisk hjelp og eventuelt spesialundervisning, ikke settes på ventelister for utredning og tiltak.


Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Toldnes oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.
Skjerves oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 9.476.384,08
 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige resultatet for 2010 disponeres slik:
  Avsetning enhetsfond  kr. 2.000.000,-
  Avsetning IA-fond   kr. 1.000.000,-
  Avsetning kompetansefond  kr. 1.000.000,-
  Eldresatsingen   kr. 3.500.000,-
  Avsetning disposisjonsfond kr. 1.976.384,08


OVERSENDELSESFORSLAG:

 • Fortsette sterkt fokus på å redusere uønsket deltid. Jmfr. Tidligere vedtak.
 • Konkretisere tiltak og videre framdrift meldes i forbindelse med tertialrapportering til kommunestyret.


OVERSENDELSESFORSLAG:

 • Kommunestyret ber driftskomiteen om å vurdere årsaker til ulikheter i skole/barnehage i Levanger, når det gjelder bruk av spesialundervisning.
 • Kommunestyret ber driftskomiteen vurdere hvordan det kan legges til rette for at barn, som har behov for spesialpedagogisk hjelp og eventuelt spesialundervisning, ikke settes på ventelister for utredning og tiltak.     Til toppen av siden


 

 

PS 20/11 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Resultatregnskap 2010 og årsrapport 2010 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 21/11 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

 • Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte
 • Medlemmer: kr. 500,- pr. møte


Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

 • Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte
 • Medlemmer: kr. 1.000,- pr. møte


Avstemning:
Hojems forslag vedtatt med 23 mot 12 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak.

VEDTAK:

 • Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte
 • Medlemmer: kr. 500,- pr. møte     Til toppen av siden

 

 


PS 22/11 Aksjeutvidelse - LevaFro AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Forslag i møte:
Einar Theodor Bangstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune tilfører kr. 640.000 i ny aksjekapital til Leva-Fro AS. Kapitalinnskuddet finansieres ved bruk av frie avsatte midler.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 20 mot 15 stemmer som ble avgitt for Bangstads forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune er positiv til å gjennomføre en aksjeutvidelse for selskapet Leva-Fro AS med totalt kr. 800.000.
 2. Aksjeutvidelsen gjennomføres ved omklassifisering av deler av selskapets egenkapital.     Til toppen av siden


 

 

PS 23/11 1719/276/5 - Mindre endring av reguleringsplan Kathrines Minde

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Habilitet:
Einar Theodor Bangstad ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil i behandling av sak 23/11.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte mindre endring av reguleringsplan for Kathrines Minde, datert 18.02.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14, jf. § 12-12.     Til toppen av siden

 

 

PS 24/11 Utbyggingsavtale Kathrines Minde

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Habilitet:
Einar Theodor Bangstad ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil i behandling av sak 24/11.

Forslag i møte:
Einar Vandvik (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes og utbyggingsavtalen sendes tilbake til administrasjonen for reforhandling  med sikte på deltakelse fra utbygger for å få ferdigstilt fortau langs Sørvegen.

Begrunnelse:
Etableringen av 24 nye boenheter på eiendommen Kathrines Minde vil øke trafikken i Sørvegen. Denne veien er allerede i dag belastet med en del trafikk og har tversgående gater som gir et uoversiktelig trafikkbilde – særlig på vinters tid. Blant annet brukes veien av skolebarn. Langs Sørvegen er det delvis opparbeidet fortau, men dette er ikke ferdigstilt. Ferdigstilling av fortau vil sikre gående og vil øke trafikksikkerheten. Etablering av 24 nye boenheter på eiendommen Kathrines Minde vil gi økt trafikk, og det er rimelig at utbygger deltar i ferdigstilling av fortau langs Sørvegen for å ivareta trafikksikkerheten i området.

Avstemning:
Vandviks forslag til vedtak vedtatt med 24 mot 10 stemmer.

VEDTAK:
Saken utsettes og utbyggingsavtalen sendes tilbake til administrasjonen for reforhandling  med sikte på deltakelse fra utbygger for å få ferdigstilt fortau langs Sørvegen.

Begrunnelse:
Etableringen av 24 nye boenheter på eiendommen Kathrines Minde vil øke trafikken i Sørvegen. Denne veien er allerede i dag belastet med en del trafikk og har tversgående gater som gir et uoversiktelig trafikkbilde – særlig på vinters tid. Blant annet brukes veien av skolebarn. Langs Sørvegen er det delvis opparbeidet fortau, men dette er ikke ferdigstilt. Ferdigstilling av fortau vil sikre gående og vil øke trafikksikkerheten. Etablering av 24 nye boenheter på eiendommen Kathrines Minde vil gi økt trafikk, og det er rimelig at utbygger deltar i ferdigstilling av fortau langs Sørvegen for å ivareta trafikksikkerheten i området.     Til toppen av siden

 

 

PS 25/11 Områdereguleringsplan Levanger Havn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Habilitet:
Geir Tore Persøy (FRP) ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil i sak 25/11.
Einar Theodor Bangstad (H) ble med 33 mot 1 stemme erklært habil i sak 25/11.
Asgeir Persøy (FRP) ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil i sak 25/11.

Forslag i møte:
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

 1. Nødvendig kompetanse innen regulering, forvaltning og drøfting av havneområdet må etableres.
 2. Rekkefølgebestemmelsene må formuleres og etterfølges, slik at det skaper en omforent forståelse og forutsigbarhet for alle involverte parter.
 3. Plan for infrastruktur, kommunale grunnlagsinvesteringer, kostnadsnivå, samt fordeling av kostnader må bestemmes/avklares innen ”rimelig tid”.
 4. Forpliktende dialog og ivaretakelse av dagens næringsliv på kort og lang sikt skal prioriteres.
 5. Rapport innen 1. desember 2011.


Fanny Gausen (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende endringsforslag:
Det foreslås at bebyggelse/anlegg BF/K-01 tillates en gesimshøyde på 12,5 m for derigjennom å kunne realisere den inntrukne 4. etasje og opprettholde den gjennomgående siktlinjen fra Gunlaug Ormstunges gate og opp gjennom Sundet.

Gerd Haugberg (H) fremmet følgende endringsforslag:
1. Reguleringsformålet for P1 endres til å lyde: ….bolig, forretning, kontor, industri, næringsvirksomhet med mer.
2. Vaskeriet og næringsbygget til Ertzaas legges inn i reguleringsplanen, og parken ved ”Holmgangen” reduseres til det arealet som da blir tilgjengelig. Hovedtyngden av parkarealet flyttes lengre nord langs elva, til området som i dag ikke er bebygd.
Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Områdereguleringsplan for Levanger havn avvises.

Olav Strid (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ved inngåelse av utbyggingsavtalene mellom utbyggerne og kommunen, forutsetter kommunen at utbyggerne tar alle kostnader knyttet til infrastruktur – veg, vann, avløp, møteplasser, kai-/sjøfronter, friområder, stier etc.

Einar Theodor Bangstad (H) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 3.9 a Parkering: ”0,75 parkeringsplass.. endres til 1 parkeringsplass..”
 
Avstemning:
Buchholdts forslag til vedtak avvist med 30 mot 3 stemmer.
Gausens endringsforslag vedtatt med 26 mot 7 stemmer.
Haugbergs endringsforslag avvist med 27 mot 6 stemmer.
Bangstads endringsforslag avvist med 28 mot 5 stemmer.
Strids tilleggsforslag vedtatt med 26 mot 7 stemmer.
Toldnes oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 29 mot 4 stemmer.
Innstillinga, med endringer/tillegg i møtet, vedtatt med 29 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Områdereguleringsplan for Levanger havn, sist revidert 13.04.11, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Bebyggelse/anlegg BF/K-01 tillates en gesimshøyde på 12,5 m for derigjennom å kunne realisere den inntrukne 4. etasje og opprettholde den gjennomgående siktlinjen fra Gunlaug Ormstunges gate og opp gjennom Sundet

Ved inngåelse av utbyggingsavtalene mellom utbyggerne og kommunen, forutsetter kommunen at utbyggerne tar alle kostnader knyttet til infrastruktur – veg, vann, avløp, møteplasser, kai-/sjøfronter, friområder, stier etc.

OVERSENDELSESFORSLAG:

 1. Nødvendig kompetanse innen regulering, forvaltning og drifting av havneområdet må etableres.
 2. Rekkefølgebestemmelsene må formuleres og etterfølges, slik at det skaper en omforent forståelse og forutsigbarhet for alle involverte parter.
 3. Plan for infrastruktur, kommunale grunnlagsinvesteringer, kostnadsnivå, samt fordeling av kostnader må bestemmes/avklares innen ”rimelig tid”.
 4. Forpliktende dialog og ivaretakelse av dagens næringsliv på kort og lang sikt skal prioriteres.
 5. Rapport innen 1. desember 2011.      Til toppen av siden


 

 

PS 26/11 Tilstandsrapport for Grunnskolen 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.        Til toppen av siden

 

 

PS 27/11 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 6:
I det videre arbeidet med museumsvirksomheten i Levanger, tas det hensyn til det videre arbeidet med trehusbyen som museal oppgave.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
 3.  
  A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet ”Museumsvirksomheten i Levanger” (figur 2 på side 20 i rapporten datert 29.09.10) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen 15.02.11, danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen.
  B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling.
  C. Organisasjonsutviklingen innebærer også:
  • Dannelse av et organ ”Museene i Levanger”  MiL (lik rådmannens innst.)
  • Styret i MiL danner ”Levanger Museumsråd” som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.)
  • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.)
 4. Dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
 5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011.
 6. I det videre arbeidet med museumsvirksomheten i Levanger, tas det hensyn til det videre arbeidet med trehusbyen som museal oppgave.     Til toppen av siden

 

 

PS 28/11 Levangermanifestet - 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Forslag i møte:
Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det framlagte Levangermanifestet returneres til arbeidsgruppen for omarbeiding av punktene 2 og 5, alternativt at disse punktene strykes.

Avstemning:
Solems forslag til vedtak avvist med 26 mot 6 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak fikk ved prøvevotering 27 stemmer. Ved endelig votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 29 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Levanger kommune gir sin tilslutning til lanseringen av Levangermanifestet ”Leve Sammen” i jubileumsåret 2011.
I Introduksjonen til manifestet innsettes et siste avsnitt:
”Vi” i manifestet Leve Sammen er alle som skriver under på det. Enkeltpersoner på vegne av seg selv. Kommunestyre og ordfører på vegne av Levanger kommune. Menigheter og livssynsgrupper, lag og foreninger, skoler, bedrifter og andre på vegne av sine grupper. Og her er vi alle både ”vi” og ”de andre”. Vi byttes på å være ”vi” og ”de”, og nettopp slik oppstår den gode dynamikken i samfunnet vårt.

Ordføreren undertegner manifestet i forbindelse med den offentlige lanseringen av det under den nasjonale konferansen HÅP og TRO i 1000 år på HINT 10. og 11. oktober     Til toppen av siden

 

 

PS 29/11 Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - Anbefaling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Protokolltilførsel:
Protokolltilførsel fra Jorunn Skogstad (SP):
KF ble aldri vurdert av utvalget som en mulig organisasjonsform. Iflg. informasjon som tilfløt utvalget var KF og AS likestilt i forhold til nye habilitetsregler for politikeres deltagelser i styrer.
Dette viser seg å ikke være korrekt ut fra det som står i lovforarbeidene. Forespørsel om dette til KS – juridisk avdeling – og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bekrefter dette.

Forslag i møte:
Nina Bakken Bye (H) fremmet på vegne av H og FRP følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ny vurdering.

Avstemning:
Byes forslag til vedtak avvist med 20 mot 10 stemmer.
Formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 8 stemmer.
 

VEDTAK:
Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder sin anbefaling vedtas slik som vist i dette saksframlegg.

For å sikre næringslivets eierskap til det nye samarbeidsutvalget foreslås det at dette utvalget ikke ledes av Ordfører men at leder velges av næringslivet.     Til toppen av siden

 

 

PS 30/11 Næringsbygget Røstad. Bygningsteknisk oppdatering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.05.2011 - video

Forslag i møte:
Einar Theodor Bangstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune selger Næringsbygget Røstad.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 9 stemmer som ble avgitt for Bangstads forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Det avsettes kr. 2.200.000,- over investeringsbudsjettet til oppgradering av den tekniske delen av Næringsbygget Røstad
 2. Det avsettes kr. 2.000.000,- over investeringsbudsjettet til bygningsmessige endringer på Næringsbygget Røstad 
 3. Det vil ikke være aktuelt å gjennomføre de bygningsmessige arbeidene før en har leietakere som kan bære kostnadene med ombygging.
 4. Investeringene finansieres gjennom ubrukte lånemidler.     Til toppen av siden
Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051