Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.11.10

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 24.11.10, kl. 17:00-19:55

Sakliste som PDF - word -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 59/10 Internorganisering - tolking av politisk vedtak utredning vedtak video
PS 60/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven utredning vedtak video
PS 61/10 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011 utredning vedtak video
PS 62/10 Kommunedelplan for oppvekst - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 63/10 Pleie og omsorgsplan - videreføring 2010 utredning vedtak video
PS 64/10 Retningslinjer for anleggsleie kommunale anlegg Levanger utredning vedtak video
etter pause
PS 65/10 Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred utredning vedtak video
PS 66/10 Vann og Avløpsgebyr 2011 utredning vedtak video
PS 67/10 Søknad om Kommunal  garanti - Ekne vassverk A/L utredning vedtak video
FO 24/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Treplan tekst behandl. video
FO 25/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt ( V ) - Frita trebebyggelsen i Levanger sentrum byggesaksgebyr tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 28 + 5 av 35.

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Vegard Granaune dna medlem - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Olav Strid dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Kristin Aas dna medlem x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Arman Rad dna medlem - forfall
Tove Irene Løvås dna medlem x  
Asle Granås dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Kjell Bullen dna medlem x  
Ole Jørstad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Arne Solem sp medlem x  
Siv By sp medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Mia Silkoset frp medlem x  
Inge Johansen frp medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Gerd Haugberg h medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Heidi Flaten v medlem x  
Einar Vandvik v medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7 x Vegard Granaune
Terje Veimo dna varamedlem 12 x Lill Kristin Nordahl
Ingen vara dna - - Arman Rad
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2 x Gunnar Morten Løvås
Mads Sæther Juul sv varamedlem 6 x Jostein Trøite
Ingen vara h - - Gerd Haugberg
Asgeir Persøy frp varamedlem 7 x Inge Johansen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  Permisjoner:
Hans Aalberg (FRP), Per Anker Johansen (DNA) og Fanny Gausen (DNA) – fikk permisjon og forlot møtet kl. 19:20 - etter sak 64/10.

Orienteringer:


Interpellasjoner:
FO 24/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Treplan - video
Interpellasjonen ble fremmet av Hanne Ihler Toldnes (SV) 
Ordføreren besvarte interpellasjonen. Forslag til vedtak ble støttet

FO 25/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt ( V ) - Frita trebebyggelsen i Levanger sentrum byggesaksgebyr - video
Buchholdt fremmet følgende oversendelsesforslag:

 1. Levanger kommune vil frita tiltak på bygg med bevaringsverdi for bevaring eller tilbakeføring av fasader som er i tråd med kulturminnefaglig anbefaling for byggesaksgebyr.
 2. Tiltaket innarbeides i Innherred Samkommunes økonomiplan og budsjett med første virkningsår fra 2012.


Ordføreren besvarte interpellasjonen. Oversendelsesforslaget ble avvist av ordføreren.    Til toppen av siden

 

 

PS 59/10 Internorganisering - tolking av politisk vedtak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010 - video

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
Tilleggsforslag fremmet av Ap-gruppa vedr. samme tema i sak PS 32/10 Omstillingsprogrammet 2009 i møtet 23.06 .2010 oppheves.
Nytt forslag til vedtak:
For å styrke kapasiteten for plan-og utviklingsarbeid knyttet til oppvekst-sektoren i rådmannens stab og ivareta behov for faglige rådgivere knyttet til rådmannsfunksjonen , beholdes  en fagstab direkte knyttet til kommunalsjefnivået.
Denne fagstaben gis et klart mandat som bl.a. sikrer faste samarbeidsmøter med Barne-og Familietjenesten ( BaFa)
I fagstaben inngår skolefaglig ansvarlig og barnehageansvarlig.

Avstemning:
Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For å styrke kapasiteten for plan-og utviklingsarbeid knyttet til oppvekst-sektoren i rådmannens stab og ivareta behov for faglige rådgivere knyttet til rådmannsfunksjonen , beholdes  en fagstab direkte knyttet til kommunalsjefnivået.
Denne fagstaben gis et klart mandat som bl.a. sikrer faste samarbeidsmøter med Barne-og Familietjenesten ( BaFa)
I fagstaben inngår skolefaglig ansvarlig og barnehageansvarlig.    Til toppen av siden

 

 

PS 60/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune slutter seg til forslaget om å lovfeste at det enkelte kommunestyre og fylkesting i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement for sin kommune/fylkeskommune og til forslaget om å lovfeste en alternativ regel om danning av kommuneråd i kommuner med parlamentarisk styringsform.

Levanger kommune avviser forslaget om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler.
Levanger kommune støtter forslaget om innføring av kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyre/fylkestingsrepresentanter i en kommune/fylkeskommune.    Til toppen av siden

 

 

PS 61/10 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune er positiv til å bosette 45 personer i 2011. Av disse kan 15 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.    Til toppen av siden

 

 

PS 62/10 Kommunedelplan for oppvekst - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010  - video

Forslag i møte:
Kristin Aas (DNA) fremmet følgende forslag:

 1. Endringsforslag til innstillingens punkt 1 g:
  3. Styrke fagfolks kompetanse og organisasjonen som system på proaktiv klasseledelse, samt kompetanse på tiltak som har dokumentert effekt når problemene oppstår.
 2. Endringsforslag Planens del 6. Tiltaksplan
  Ansvarsområde skole:
  1.1.32: Utarbeide plan for sosial kompetanse. Settes i verk fra 2012.
  1.1.31: Videreutvikling av kompetansen hos ledere og personale på området læringsmiljø gjennomføres etter plan som legges frem for driftskomiteen vårhalvåret 2011.
 3. Nytt punkt 4 til innstillingen:
  Forslag til Plan for å øke kompetansen hos fagfolk og i organisasjonen som system utarbeides, og legges frem for driftskomiteen for behandling vårhalvåret 2011.


Oversendelsesforslag:
1.1.32:  Videreutvikle sosialpedagogisk nettverk.  Settes i verk fra 2011.

Avstemning:
Aas forslag, pkt 1, enstemmig vedtatt.
Aas forslag, pkt 2 (1.1.32), enstemmig vedtatt.
Aas forslag, pkt 2 (1.1.31), enstemmig vedtatt.
Aas forslag, pkt 3, enstemmig vedtatt.
Aas oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.
Plan- og utviklingskomiteens forslag til vedtak, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunedelplan oppvekst vedtas med følgende endringer:
a. Nye tiltak legges inn i 7.2 Handlingsprogram som vist i vedlegg 3.
b. Endring planens del 6. Tiltaksplan. Ansvarsområde skole:

1.1.32:Utarbeide plan for sosial kompetanse. Settes i verk fra 2012.
1.1.31:Videreutvikling av kompetansen hos ledere og personale på området læringsmiljø gjennomføres etter plan som legges frem for driftskomiteen vårhalvåret 2011.
c. Følgende tiltak legges til i tiltaksplanens avsnitt 6.1 Driftstiltak innenfor ramme:

1.1.43 ”Godt samliv” - kurs for førstegangsfødende. Ansvarlig Enhetsleder BaFa.
 
d. Tiltak i tiltaksplanens avsnitt 6.2 Driftstiltak som krever økte ressurser gis prioritet som vist i vedlegg 4.

e. Tiltak i avsnitt 6.3 Investeringstiltak - som vist i vedlegg 5:

f. Under avsnitt 7.1.1 Barn og unges helse, settes Rusforebyggende arbeid inn som nytt punkt, og det legges inn en henvisning til Ruspolitisk plan.

g. Under avsnitt 7.1.1 Barn og unges helse, underpunkt Seksualitet og samliv, boksen Utfordringer i Levanger, settes følgende punkter inn:
i. Styrke informasjonstilbudet i skolen og helsestasjon for ungdom.
ii. Styrke helsetilbud for elever ved Skogn folkehøgskole (etablere driftsavtale).
iii. Styrke tilbudet for flerkulturell ungdom rundt temaet seksualitet.
iv. Etablere undervisningstilbudstilbud for psykisk utviklingshemmede (ESS - (etikk, seksualitet og samliv)-prosjektet).
v. Utvikle samarbeid og rutiner for arbeid med individuell plan (IP)for barn og unge i tråd med intensjonene i ny folkehelselov.
vi. Kjønnslemlestelse: Styrket tverrfaglig samarbeid mellom fastleger/helsetj. for barn og unge/barnehage/skole.

h. Under avsnitt 7.1.3 Oppvekst- og læringsmiljø, punkt Generelt om læringsmiljø settes følgende tekst inn:
i. Læringsmiljø kan deles inn i følgende områder:
1. Det fysiske miljøet
2. Styrke barns kompetanse for å bedre læringsmiljøet
3. Styrke fagfolks kompetanse og organisasjonen som system på proaktiv klasseledelse, samt kompetanse på tiltak som har dokumentert effekt når problemene oppstår.
4. Styrke organisasjonen på å ha et forsvarlig internkontrollsystem opp mot læringsmiljø/psykososialt miljø

i. Under kapittel 7.3 Handlingsprogram Organisasjon, Satsingsområde 9, vegvalg 1, legges følgende inn som nytt punkt:

9.1.2 Legge inn mål om bedre kjønnsbalanse i barnehager og skoler i kommunens personalpolitiske handlingsplan.

2. Følgende mål og vegvalg legges til grunn innenfor Satsingsområde 1 Oppvekstmiljø ved neste kommuneplanrullering:

3. Rådmannen bes om å holde tilleggsdokumentet oppdatert fram til informasjonen kan legges inn i et Utfordringsdokument som gjelder hele kommunens virksomhet.

4. Forslag til Plan for å øke kompetansen hos fagfolk og i organisasjonen som system utarbeides, og legges frem for driftskomiteen for behandling vårhalvåret 2011.

Oversendelsesforslag:
1.1.32: Videreutvikle sosialpedagogisk nettverk.  Settes i verk fra 2011.    Til toppen av siden

 

 

PS 63/10 Pleie og omsorgsplan-videreføring 2010

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010  - video

Forslag i møte:
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Planleggingsgruppas arbeid sikres ved å inneha nødvendig kompetanse innen alderspsykiatri og demens.

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen anmodes om å se på om deler av omsorgsboligene i kommunen bygningsmessig kan omdannes til rene sykehjemsavdelinger i stedet for omsorgsboliger.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Toldnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Skogstads oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:
Rådmannen får i oppdrag å starte planlegging av 1. byggetrinn med 20 heldøgns plasser og dagsenter på Staup med sikte på bygging i 2013.

Planleggingsgruppas arbeid sikres ved å inneha nødvendig kompetanse innen alderspsykiatri og demens.

Oversendelsesforslag:
Administrasjonen anmodes om å se på om deler av omsorgsboligene i kommunen bygningsmessig kan omdannes til rene sykehjemsavdelinger i stedet for omsorgsboliger.    Til toppen av siden

 

 

PS 64/10 Retningslinjer for anleggsleie kommunale anlegg Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010  - video - etter pause

Habilitet:
Olav Strid (DNA) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet.
Ole Jørstad (SP) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet.
Ole Jørstad (SP) og Olav Strid (DNA) ble av kommunestyret erklært habil med 17 mot 14 stemmer.

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:
Innstillingen vedtas med følgende endringer:

De enkelte anleggene, prissetting:
Skognhallen: Kr 220.- pr. time for hel flate

Frol Oppvekstsenter, treningshallen
Innendørs anlegg som er større enn ordinær gymnastikksal men mindre enn hel innendørs anleggsflate.
Kr 90.- pr time for hel flate. Kr 50.- pr timer for halv flate.
Foreslås redusert til kr. 0,- pr time, for barn og unge. (opp til 15 år)

Levanger Fritidspark A/S.
Makspris vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune:
            Kr 400.- pr. time  - (Kr. 200,- pr. time ½ flate).
            Makspris sommerleie: kr 300.- pr time 
Foreslås redusert til kr. 200,- pr time, både sommer og vinter.
            For lag og foreninger med tilhørighet utenfor Levanger kommune:
            kr 600.- pr time.
Detaljerte leiepriser 2011 fastsettes av Levanger Fritidspark A/S innenfor rammer gitt av Kommunestyret i Levanger

Trønderhallen  Makspris: Kr 280.- pr enkeltflate.
Foreslås økt til kr. 350,- pr time.
          Endelige leiepriser vedtas av Trønderhallen KF

Mindre kommunale anlegg (Gymnastikksalene ved Åsen barne- og ungdomsskole, Tuv skole, Ekne skole, Mule skole, Ytterøy skole, Halsan skole, Skogn barne- og ungdomsskole, Nesheim skole og Nesset ungdomsskole.)
Kr 50.- pr time.
Foreslås redusert til kr. 0,- pr time, for barn og unge. (opp til 15 år)

Svømmehaller:
Lysaker: kr 520.- pr time.- for hele anlegget

Trønderhallen – svømmeanlegget
Makspris: Kr 520.- pr time.
Foreslås økt til kr. 650,- pr time
Detaljerte leiepriser vedtas av Trønderhallen KF

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:
Innstillingen vedtas med følgende endringer:

 1. Leiepriser for mindre kommunale anlegg (gymnastikksaler) settes til kroner 0 per time.
 2. Leie for Frol Oppvekstsenter, treningshallen settes til kroner 0 per time.


Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA og SP følgende forslag:
Innstillingen vedtas med følgende endringer:

 • Frol Oppvekstsenter Treningshallen – Barn og unge under 16 år gratis. Voksne kr 150,- pr time for hel flate og kr 100,- for halv flate
 • Levanger Fritidspark A/S – Makspris vinterleie settes til kr 380.-pr time for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune.
 • Trønderhallen – Makspris kr 300.- pr enkeltflate
 • Mindre kommunale anlegg – Barn og unge under 16 år gratis. Voksne kr 100.- pr time


Avstemning:
Aalbergs forslag fikk 12 stemmer.
Buchholdts forslag fikk 10 stemmer.
Heieraas forslag fikk 20 stemmer og er dermed vedtatt.

VEDTAK:

 1. Retningslinjene for anleggsleie kommunale anlegg vedtas med følgende endringer:
  • Frol Oppvekstsenter Treningshallen – Barn og unge under 16 år gratis. Voksne kr 150,- pr time for hel flate og kr 100,- for halv flate
  • Levanger Fritidspark A/S – Makspris vinterleie settes til kr 380.-pr time for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune.
  • Trønderhallen – Makspris kr 300.- pr enkeltflate
  • Mindre kommunale anlegg – Barn og unge under 16 år gratis. Voksne kr 100.- pr time
 2. Kommunestyret vedtar makspriser for leie ved de ulike anleggene i tråd med intensjonene i idrettspolitisk plan.
 3. Detaljerte leiepriser for anleggene på Levanger Fritidspark A/S og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene innenfor de rammer som Kommunestyret vedtar.
 4. Prinsipper for prissetting og forslag til priser for 2011 leggs til grunn for budsjett 2011.    Til toppen av siden


 

 

PS 65/10 Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune vil fortsatt samarbeide om destinasjonsarbeid på Innherred, og kjøp av destinasjonstjenester skal samordnes og legges ut på anbud for en periode på 5 år med oppstart 1.1.12.  Arbeidet skal organiseres som et prosjekt. Det opprettes en styringsgruppe med en representant fra hver kommune oppnevnt av formannskapene.
 2. Som konsekvens av pkt 1 må avtalen med Innherred Reiseliv forlenges med ett år.
 3. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe bestående av 4 personer (en fra hver kommune) som får mandat til å utarbeide konkurransegrunnlag for et 5-årig destinasjonssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.  Arbeidsgruppas mandat utarbeides av styringsgruppa i løpet av første halvdel januar 2011.  Konkurransegrunnlaget skal behandles og godkjennes av styringsgruppe før kunngjøring senest 1.3.11.
  Rådmannen peker ut arbeidsgruppemedlem fra Levanger kommune.
  Arbeidsgruppa er ansvarlig for gjennomføring av anbudskonkurranse i april-juni 2011. Arbeidsgruppa innstiller på valg av leverandør til styringsgruppa.   Valg av leverandør gjøres av styringsgruppa.
 4. Kommunen forutsetter at destinasjonssamarbeidet dekkes av midler fra Innherredsprogrammet, men kommunen må stå økonomisk ansvar dersom Innherredsprogrammet legges ned eller endrer innhold Levanger kommune forutsetter at de andre kommunene i Innherredsprogrammet gjør likelydende vedtak.
  Frosta, Snåsa og Verran kommuner forespørres også om å delta i destinasjonssamarbeidet.    Til toppen av siden

 

 

PS 66/10 Vann og Avløpsgebyr 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2008 -2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2011.
 2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2011.    Til toppen av siden

 

 


PS 67/10 Søknad om Kommunal  garanti - Ekne vassverk A/L

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.11.2010  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.000.000,- som Ekne vassverk AL tar opp til  likviditetsstyrking og utskifting av ledningsnett
 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 1.000.000,- med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle  påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 1.000.000,- + 10%
 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.
 4. Saken går til fylkesmannen i Nord-Trøndelag  for endelig godkjenning     Til toppen av siden
Publisert: 24.12.2009 08:29 Sist endret: 26.04.2016 14:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051