Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.06.09 - sak 39/09 - Tertialrapport 1. tertial 2009 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2009/5362
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 17.06.09 61/09
Kommunestyret 24.06.09 39/09

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Gunnhild Ø. Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag til endring av innstillingen:

Punkt 4 og 5 tas ut.

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende forslag – nye pkt. 4 og 5:

4. Kommunestyret ber styret for Levanger Tomteselskap, sammen med eieren, vurdere framtida for selskapet. Bl.a. hvordan kommunen bør engasjere seg videre når det gjelder å tilrettelegge tomteareal og økonomiske forhold rundt selskapet. F.eks. muligheter for kommunen til å ta ut fortjeneste ved tomtesalg, juridiske konsekvenser  i forhold til tomteselger, konkurranseforhold til omkringliggende areal.

5. Tomtekjøperne gis opsjon på kjøp av tomter med forbehold om at prisene kan bli   inntil 30% høyere enn kostpris.

Avstemning:

Nesgårds endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Skogstads tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling, med endring i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.09 til etterretning.

2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.

3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:

Økte utgifter/reduserte inntekter:

Økt ramme Barne- og familietjenesten – barnevern 4.500.000 kr
 
Økt ramme Oppvekst felles – ikke-kommunale barnehager 3.000.000 kr
 
Økte avdragsutgifter 5.500.000 kr
 
Økt overføring til investeringsregnskapet – innvandrertjenesten 166.185 kr
 
Finansiering:

Redusert reserve 4.137.000 kr
 
Økt rammetilskudd 1.500.000 kr
 
Økt momskompensasjon investeringer 5.500.000 kr
 
Redusert overføring momskompensasjon til investeringsregnsk. 1.863.000 kr
 
Reduserte driftsposter/økt inntekt innvandrertjenesten 166.185 kr

Rådmannen gis fullmakt til å justere resultatenhetenes budsjetter med effekten av årets lønnsoppgjør når denne er beregnet. 

Rød skillelinje

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.09 til etterretning.

2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.

3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:

4. Økte utgifter/reduserte inntekter:

Økt ramme Barne- og familietjenesten – barnevern  4.500.000 kr
 
Økt ramme Oppvekst felles – ikke-kommunale barnehager 3.000.000 kr
 
Økte avdragsutgifter 5.500.000 kr
 
Økt overføring til investeringsregnskapet – innvandrertjenesten 166.185 kr

Finansiering:

Redusert reserve 4.137.000 kr
 
Økt rammetilskudd 1.500.000 kr
 
Økt momskompensasjon investeringer 5.500.000 kr
 
Redusert overføring momskompensasjon til investeringsregnsk. 1.863.000 kr
 
Reduserte driftsposter/økt inntekt innvandrertjenesten 166.185 kr

Rådmannen gis fullmakt til å justere resultatenhetenes budsjetter med effekten av årets lønnsoppgjør når denne er beregnet.

5. Levanger kommune overtar ervervet areal i Kjønstadmarka til kostpris fra Levanger Tomteselskap as

6. Ved salg av tomtearealer beregner kommunen seg en avanse på inntil 30%. Overskuddet skal anvendes til investeringer i infrastruktur. Salg organiseres av Levanger Tomteselskap as som får fullmakt til å fastsette endelig pris på den enkelte tomt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement

Vedlegg:

Status i forhold til prosjektplan PDF
 
Tertialrapport 1. tertial 2009 - Levanger kommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.09. Hovedoversikten viser følgende tall for driften etter 1. tertial:

Hovedoversikt 2. tertial 2009 - Levanger kommune 

Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet.

En kartlegging av Levanger kommunes økonomiske utfordringer i årene som kommer viser store behov for omstillinger og effektiviseringer. Det er derfor igangsatt et større omstillingsprogram i 2009, jfr administrasjonsutvalgets saker 22 og 33. De ulike delprosjektenene har frist til 1. september 2009, slik at resultatene kan inngå i forslaget til økonomiplan for 2010-13. I tillegg fikk delprosjektene i oppdrag å fremme forslag til strakstiltak som kunne igangsettes inneværende år. Frist for dette var 1. juni. Delprosjektgruppe 1 kom opp med følgende strakstiltak:

1. Levanger Boligforvaltning KF legges inn under enhet bygg og eiendom i Levanger kommune.

2. Boligfeltet Kjønstadmarka løftes ut av Levanger tomteselskap AS for kostpris. Daglig leder i Tomteselskapet vil i så fall kunne selge tomtene på vegne av kommunen til den pris kommunestyret fastsetter.

3. Det foretas en retaksering av takstgrunnlaget for eiendomsskatt av eiendommene i Levanger kommune. I påvente av dette oppjusteres takstene med 10 % hvert år fra 2010. Tre-årsregelen for fritak av eiendomsskatt fjernes.

En eventuell organisatorisk endring i forhold til boligforvaltningen bør drøftes og vurderes av styret i KF før det realitetsbehandles, mens eiendomsskattespørsmålet må behandles i økonomiplan og årsbudsjett for 2010. Spørsmålet om salg av tomtene i Kjønstadmarka er imidlertid en hastesak dersom det skal skje endringer, da Tomteselskapet er rett foran en salgsperiode. Eventuelle vedtak om endring her må vedtas av kommunestyret 24. juni dersom det skal kunne ha effekt.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av rapporten, men jeg finner det likevel naturlig å understreke at flere enheter varsler mulige budsjettoverskridelser i 2009. Det er satt i verk tiltak for å unngå dette, men det er ikke mulig å unngå visse justeringer av budsjettet etter 1. tertial.

Det er beregnet at Barne- og familietjenesten går mot et overforbruk på 4,5 millioner kroner i 2009. Dette er knyttet til økte kostnader i barnevernstjenesten, bl.a. som følge av økte plasseringskostnader i 2008 som får full effekt i 2009. I tillegg påpekes det at årets vedtatte budsjett er lavere enn fjorårets regnskapsresultat, dette er etter rådmannens syn en urealistisk ramme. Barnevernets utfordringer er omtalt spesielt i vedlagte rapport.

I tillegg er det nødvendig å øke rammen til Oppvekst felles som følge av at det ikke er avsatt nok midler til å dekke kommunens forpliktelser ovenfor ikke-kommunale barnehager. Beløpets størrelse er fortsatt usikkert bl.a. fordi det fortsatt ikke er klart hvor mye kommunen vil motta i skjønnsmidler fra staten.

Det er budsjettert med en netto finanskostnad (kommunal del) i 2009 på 35,0 mill. kroner. En beregning av avdragskostnader i 2009 viser at det er avsatt 5,5 millioner kroner for lite til dette formålet. Dette skyldes at man fra 2008 gikk over til å beregne minimumsavdrag på alle opptatte lån, og ikke som tidligere av alle lån som reelt sett var brukt. Det foreslås nå at budsjettet justeres for disse forhold.

For å finansiere dette ser rådmannen det som nødvendig å disponere avsatt reserve i årets budsjett. I tillegg viser de seneste beregningene at Levanger kommune vil motta 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert i rammeoverføringer fra staten.

Momskompensasjon for investeringer ble i fjorårets budsjett redusert på grunn av utsatt byggestart ved Skogn barne- og ungdomsskole. Denne kompensasjonen vil kommunen motta i år og vil bidra til å styrke kommunens driftsinntekter. Det er i årets budsjett vedtatt å benytte 8,0 millioner kroner av momskompensasjonen for investeringer til å delfinansiere årets investeringer. Momskompensasjon på investeringer skal gjennom en gradvis omlegging kun kunne brukes til å finansiere investeringer fra 2014. Denne nedtrappingen er kommunene pålagt å begynne med senest i 2010. Levanger kommune har valgt å bruke deler av momskompensasjonen til å finansiere investeringer allerede fra 2009, og rådmannen ser det derfor som naturlig å redusere overføringen til investeringsregnskapet med knapt 1,9 millioner kroner i 2009.

I tillegg er det rapportert om fare for budsjettoverskridelser ved enkelte oppvekstenheter, pleie- og omsorgsdistriktene og brann- og feiervesenet. Rådmannen ser ingen mulighet til å foreta tilleggsbevilgninger på disse områdene, og enhetene pålegges derfor å finne dekning for mulig merforbruk innenfor egne rammer.

Forslaget om å endre praksis for kommunalt tomtesalg er veldig interessant. Siden Tomteselskapet ble dannet har selskapet ervervet areal og opparbeidet boligfelt for så å selge tomtene til kostpris. Dette har vært bevist politikk for å gi boligbyggere rimelige tomter. En har ikke lagt på noen fortjeneste for kommunen. Markedet for boligtomter har endret seg mye de siste årene. Markedsprisene har økt, mens kommunen fortsatt selger til kostpris. Dette har selvsagt klare positive effekter for de som skal bygge bolig i Levanger, men innebærer en betydelig fordel for den som har anledning til å bygge selv i forhold til den som må kjøpe brukt bolig. Om en la på de kommunale tomtene en avanse på eksempelvis 20 eller 30% ville prisen på en typisk eneboligtomt kunne øke med 40.000 - 60.000 kr, og fortsatt ligge langt under markedspris. Fortjenesten kunne i så fall anvendes til investering i kommunal infrastruktur.

Tomteselskapets vedtekter åpner ikke for å legge inn en slik avanse. Da må tomtene overdras til kommunen som i så fall kan selge dem til den pris kommunestyret fastsetter.

Tomteselskapets vedtekter har en bestemmelse om at tomteselskapet kan overdra tomter til kommunen slik at kommunen kan bortfeste dem. Kommunen må kunne vurdere om en i stede for bortfeste selger tomtene til en fornuftig pris.

Det er viktig at kommunestyret nå tar den prinsipielle debatten på om en fortsatt skal drive boligutbygging til selvkost eller om en skal kunne ta ut en gevinst som kan reinvesteres i kommunal infrastruktur. Så kan en drøfte eventuelle organisatoriske endringer senere. Rådmannen følger anbefalingene fra arbeidsgruppen og tilrår at en gjennomfører en endring nå i starten av salget i Kjønstadmarka. Det vil være uheldig å innføre en endring etter at salget har kommet i gang. Om en i gjennomsnitt får en avanse på 50 000 på de ca 100 tomtene en ser for seg å selge i den nærmeste framtid, vil en kunne frigjøre 5 mill til investering i veg eller annen infrastruktur.

Rådmannen finner grunn til å presisere at selv om daglig leder i Levanger Tomteselskap as har vært med på arbeidet i delprosjektgruppa som har foreslått strakstiltaket, er det ikke et forslag han eller Tomteselskapet ønsker realisert. Daglig leder er av den oppfatning at dette er mulig å gjøre, og at han forstår at kommunen kan ha ønske om slik endra praksis og at han bidra til å gjennomføre et evt vedtak. Styret i Tomteselskapet er sterkt kritisk til forslaget.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.06.2009 09:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051