Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.06.09 - sak 37/09 - Trønderhallen - Igangsetting, finansiering og omfang

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2006/4666 - /D23
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 17.06.09 60/09
Kommunestyret 24.06.09 37/09

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes. Før saken blir lagt fram, må følgende avklares:

 • Forutsetningen i Kommunestyrevedtak i sak 06/09 om at en realisering av Trønderhallen i kommunal regi skal skje ”under forutsetning til at det oppnås tilfredsstillende avtale med staten” må oppfylles før vedtak fattes. Avtaler med staten foreligger ikke nå.
 • Leieavtaler med HINT, SINOT og N-Tr.lag fylke må gjøres før bygging vedtas. Det må foreligge forpliktene avtaler på kort og lang sikt.
 • Det må opprettes et driftsselskap med et kvalitetssikret driftsbudsjett før bygging vedtas. HINT og SINOT’s deltakelse må være bekreftet.
 • Ulike støtteordninger, spillemilder, og mva-refusjoner må være avklart før bygging vedtas.
 • Endelig målsum må foreligge før vedtak om bygging.
 • Midler til kunstnerisk utsmykking, ca. 0,75% av prosjektkostnad, må legges inn i prosjektbudsjettet.
 • Treningsstudio til 37 mill tas ut av prosjektet.


Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Kommunen avklarer endelig prosjektkostnad/målsum (alle kostnader), kvalitetssikrer tallgrunnlag og gjennomfører de nødvendige avklaringer med aktuelle leietakere.

2. Kommunen tar kontakt med Fylkeskommunen og bidrar til ferdigstillelse av utredning på alternativ Moan parallelt med pkt. 1 slik at unødig tidstap unngås. (viser til fylkesrådets tidsangivelse for ferdigstillelse utredning av alternativet, 1-2 mnd)

3. Når begge alternativer er utredet vil kommunestyret i Levanger, mht til størrelsen på investeringen, ha et grunnlag som er godt nok til å gjøre en endelig beslutning på.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

INNSTILLING:

1. Levanger kommune bygger Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall

2. Følgende tilleggsarbeider/kostnader innarbeides i prosjektet:

 • Heving av tak idrettshall fra 7-9m – kr. 580 000
 • Mesanin og solrom i bassengrommet – kr. 820 000.
 • Økning U-verdi glassfasade svømmehall – kr. 225 000
 • Boblebad – kr. 320 000.
 • Vannsklie – kr. 310 000.
  Alle priser er eks mva.


3. Bygging av Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall gjennomføres innenfor en maksimal kostnadsramme på kr. 199 000 000.

4. Det forhandles med Statsbygg/Fornyings- og administrasjonsdepartementet om redusert pris på tomt og dekning av påløpte prosjektkostnader.

5. Hvis tilfredsstillende husleiekontrakt for utleie av planlagt treningsstudio oppnås (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold), står Levanger kommune som byggherre for treningsstudio innenfor en kostnadsramme på kr. 37 000 000. I husleieavtalen kan det tas inn et eget punkt om opsjon på kjøp av treningsstudioet ved utseksjonering av dette.

6. Trønderhallen og eventuelt treningsstudio finansieres ved tilskudd og låneopptak inntil kr. 236 000 000. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig finansiering.

7. Det opprettes et driftsselskap – AS med vedtekter som beskrevet i rapport av 22.01.09, Drift og organisering av Arena Røstad. Høgskolen i Nord-Trøndelag – HiNT og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag – SiNoT deltar i selskapet. Egen sak om opprettelse av selskapet med forslag til nødvendige aksjekapital, avtaler med HiNT og SiNoT og nærmere om omfang og drift av anlegget, fremmes for kommunestyret høsten 2009.

8. Anlegget gis betegnelsen Trønderhallen – Svømme- og idrettshall.

9. Det nedsettes en egen gruppe for å komme med forslag til kunstnerisk utsmykning. 

Rød skillelinje

 

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Levanger kommune bygger Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall

2. Følgende tilleggsarbeider/kostnader innarbeides i prosjektet:

 • Heving av tak idrettshall fra 7-9m – kr. 580 000
 • Mesanin og solrom i bassengrommet – kr. 820 000.
 • Økning U-verdi glassfasade svømmehall – kr. 225 000
 • Boblebad – kr. 320 000.
 • Vannsklie – kr. 310 000
  Alle priser er eks mva.


3. Bygging av Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall gjennomføres innenfor en maksimal kostnadsramme på kr. 199 000 000.

4. Det forhandles med Statsbygg/Fornyings- og administrasjonsdepartementet om redusert pris på tomt og dekning av påløpte prosjektkostnader.

5. Hvis tilfredsstillende husleiekontrakt for utleie av planlagt treningsstudio oppnås (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold), står Levanger kommune som byggherre for treningsstudio innenfor en kostnadsramme på kr. 37 000 000. I husleieavtalen kan det tas inn et eget punkt om opsjon på kjøp av treningsstudioet ved utseksjonering av dette.

6. Trønderhallen og eventuelt treningsstudio finansieres ved tilskudd og låneopptak inntil kr. 236 000 000. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig finansiering.

7. Det opprettes et driftsselskap – AS med vedtekter som beskrevet i rapport av 22.01.09, Drift og organisering av Arena Røstad. Høgskolen i Nord-Trøndelag – HiNT og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag – SiNoT deltar i selskapet. Egen sak om opprettelse av selskapet med forslag til nødvendige aksjekapital, avtaler med HiNT og SiNoT og nærmere om omfang og drift av anlegget, fremmes for kommunestyret høsten 2009.

8. Anlegget gis betegnelsen Trønderhallen – Svømme- og idrettshall.

9. Det nedsettes en egen gruppe for å komme med forslag til kunstnerisk utsmykning.

Vedlegg:

Rapport av 22.01.09 - Drift og organisering av Arena Røstad PDF
 
Excel regneark - Fordeling av årstimer PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

·         K.sak 06/09 i møte 28.01.09 – TRØNDERHALLEN - Overtakelse av byggherreansvaret

·         K.sak 35/06 i møte 21.06.06 – Flerbrukshall med svømmebasseng

Saksopplysninger:

I.         BAKGRUNN
Kommunestyret vedtok i møte 28.01.09, sak 06/09 følgende:

A.       Kommunen er villig til å overta byggherreansvaret fra Statsbygg og viderefører samspillsprosjektet med sikte på realisering av flerbrukshall med svømmehall – Trønderhallen under forutsetning til at det oppnås tilfredsstillende avtale med staten.

B.       Det legges fram en egen sak mht. igangsetting og finansiering av utbyggingsprosjektet.

C.       Formannskapet holdes løpende orientert om inngåelse av nødvendige avtaler med Statsbygg og prosjekteringen av utbyggingsprosjektet.

A.      MÅL FOR PROSJEKTET
I forbindelse med den inngått intensjonsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Tønderhallen Eiendom/Levanger Håndballklubb og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag (LHK, SiNoT), Statsbygg og Levanger kommune var det enighet om bl.a. følgende formål/målsetting for prosjektet:

·         Kommunens vertskapsrolle for HiNT –arb.pl.
·         Toppidrettssatsing – spisset tilbud handball
 
·         Attraktivt studiested for studenter
·         Godkjent arena for eliteserien – LHK dispensasjon
 
·         Være et regionalt senter for idrett
·         FOU-arbeid tilknyttet toppidrett, studietilbud, næringsutvikling
 
·         Storstue for kultur/større idrettsarrangement
 ·         Et byutviklingsprosjekt, Bysentrum – Havna – Campus Røstad
 

Det vises ellers til vedlagte rapport – Drift og organisering av Arena Røstad, vedlegg 1 og saksframlegg i sak 06/09 hvor det er redegjort for utviklingen av prosjektet og spesielt fylkesrådets fronting av Trønderhallen i forskjellige sammenhenger.
 

II. FLERBRUKSHALL TRØNDERHALLEN
A. PROSJEKTBESKRIVELSE
1. Trønderhallen
Perspektivet som viser treningsstudio, svømmehall, flerbrukshall/idrettshall samt eksisterende bevegelseshus Løa 

Perspektivet ovenfor viser treningsstudio, svømmehall, flerbrukshall/idrettshall samt eksisterende bevegelseshus Løa. Under Bassengarealet er alle tekniske installasjoner lagt.

Anlegget er planlagt mht. universell utforming iht. lover og forskrifter. Prosjektet er planlagt med vannbåren varme (fra varmesentralen på Røstad) og utstrakt bruk av varmegjenvinning.

2. Flerbrukshallen

Flerbrukshall
Flerbrukshallen har to spilleflater (handball). Den ene spilleflaten vil kunne deles opp i 3 mindre saler. Hallen vil bli forsøkt tilrettelagt for de fleste hallidretter. Prosjektet er planlagt med 3 garderobesett.

Ved bruk av centercourten vil hallen romme ca. 2000 tilskuere. Den er planlagt med både teleskoptribuner, faste tribuner og ståplasser/sitteplasser på galleriet. Hallen vil også bli tilrettelagt for TV-overføringer.

Hallen vil også bli tilrettelagt for større messer, kulturarrangement etc. ved at rømningsveger, porter inn til hallen osv. blir dimensjonert for innkjøring av utstyr og rømning for 3000 personer. Gulvflaten er planlagt med kunststoffdekke.

I tillegg til vil hallen få en testlabb (FOU), seminarrom, lagsrom, buldrerom, kontorer, styrketreningsrom/galleri, resepsjon og en vestibyle/vrimlehall med muligheter for enkel servering.

3. Svømmehall

Svømmehall
Svømmehallen er planlagt med opplæringsbasseng, konkurransebasseng (25 x 15,5m) og stupebasseng med 1 m svikt, 3 m svikt og 5 m fast. Anlegget er også vist med vannsklie og boblebad. Hallen kan også bygges med et galleri/mesanin med muligheter for flere solrom.

Foruten det vanlige garderobesettet, er hallen planlagt med instruktør-/ledsagergarderobe samt nødvendige lager og sosial-/møterom.

4. Treningsstudio
Treningsstudio 

Planleggingen av treningsstudioet er den del av anlegg som er kommet kortest i prosessen. Det med bakgrunn i at Statsbygg pga. sine fullmakter ikke fant å kunne gå videre med denne delen av prosjektet uten at det ble en konkurranse på tomtekjøp og at dette ble direkte finansiert av kjøper. Treningsstudioet var allikevel en del av samspillkonkurransen.

Det viste anlegg i prosjektet er nå på 1450 m2. Det innholdet treningsrom, spinningsal, 2 aerobicsaler, SPA-avdeling, solrom samt de nødvendige kontorer og garderober. Hvis det melder seg drivere som kan betale den nødvendige husleie og nødvendige vedtak blir fattet, kan det her bli aktuelt med endringer i planløsning og størrelse. Treningsstudioet ligger under bakken tett inntil Løa og kan skape problemer mht. utsprengning.

III. KOSTNADER
A. PROSJEKTBUDSJETT
I en samspillmodell har entreprenør kun oppgitt et kostnadsoverslag. Dette var ikke bindende, men kun en del av evalueringen i arkitektdelen av besvarelsen. Foruten den arkitektoniske løsning/oppgaveløsningen lå følgende elementer inn i konkurransen:

·         Pris (som ovenfor nevnt)

·         Netto timepriser alle aktører

·         Prosentvis påslag for adm., risiko og fortjeneste

·         Angi hvor mye som antas som rene innkjøp og hvilken prosentvis påslag som benyttes på nto pris

·         Gjennomføring

·         Forpliktende liste over personer og fag

·         Prosjekttid og byggetid

I tillegg har Grandegruppen gitt tilbud på Rigg og drift til en fast pris på kr. 5,0 mill. kr. eks mva.

Nedenfor følger et forslag til budsjett for prosjektet - prosjektbudsjett. Den oppgitte foreløpige målprisen er et tak for målprisen som entreprenøren har oppgitt, med unntak av 2 opsjoner på arbeider som må inngå i målprisen hvis anlegget skal bygges iht. tekniske krav og fungere – økning av isolasjonstykkelse i tak fra 250 mm til 350 mm og innredning bl.a. teleskoptribuner, skillevegg etc. Rådmannen har lagt disse kostnadene inn i taket for målsummen. Grunnen til at det er lagt inn et tak på målsum, er at grunnlaget for å bestemme endelig målsum ikke var tilstrekkelig. Det vil bli foretatt forhandlinger i etterkant for å komme fram til en endelig målsum. Den endelige målsummen skal framkomme gjennom forhandlinger med bakgrunn i samspill-kontrakten, jfr.de nevnte elementer ovenfor.

Som det framgår av prosjektbudsjettet er heving av tak i idrettshallen fra 7 – 9m og boblebad, sklie og mesanin i svømmehallen lagt inn.

Kostnader til utvidelse og oppgradering av parkeringsplass samt nødvendig oppgradering av veg fram til parkeringsplassen har ligget utenfor prosjektet. Disse er nå tatt inn.

Beløpet til innredning kommer i tillegg til 5.9 mill. kr. eks mva. som er lagt inn i målsum. Anleggstilskudd NTE og Biovarme gjelder omlegging av eksisterende ledninger. Ledningene ligger i samme grøft slik at en kostnadsreduksjon her kan forventes.

Det er lagt inn konsulentbistand og egen prosjektadministrasjon både for nåværende fase og byggefasen samt pris- og lønnsstigning, byggelånsrente og renteomkostninger i påvente av utbetating av spillemidler. Påløpte kostnader fra Statsbygg er oppført i sin helhet. Tomtepris er satt til samme beløp som i Statsbygg sine beregninger – 1.3 mill. kr.

Kostnader idrettshall, svømmehall og treningsstudio 

B. KAPITALKOSTNADER – HUSLEIE (renter, avdrag og bygningsmessig   vedlikehold)
Kapitalkostnader - husleie 

1. Spillemidler
Som det framgår av tabellen, er det tatt høyde for totalt 27.1 mill. kr. Dette innbefatter nå 12 mill. kr. til et konkurransebasseng. I møte med Idrettsforbundet hevdet Svømmeforbundets representant at dette forutsatte publikumsplasser. Ved bygging av den planlagte mesaninen (opsjon på denne), bør kravet her være tilfredstilt. Stupebassenget er forhåndsgodkjent med 2 mill. kr. Tildeling skal vurderes av departementet på samme måte som spilleflate 2. I tillegg er det mulighet for tildeling av styrketreningsrom (maks 700 000 kr.) og buldrevegg/buldrerom (maks. 700 000 kr.)

2. Tiltakspakken
Kommunen har fått tildelt 9.5 mill. kr. fra tiltakspakken. Dette er ikke tatt med i beregningene ut fra de forskjellige tolkninger kommunen har fått. Avhengig av hvilken tolkning som legges til grunn, må beløpet sees opp mot det vi kan oppnå i spillemidler.

3. Momskompensasjon
Moms-komp er beregnet ut fra bruken av hall og svømmehall. For Treningsstudio er det ingen moms-komp/mva-refusjon. Saken er drøftet med KomRev og i samråd med dem har rådmannen valgt å benytte 24 t som beregningsgrunnlag. Justeringsforskriften innebærer mulig endring av momsbeløpet ut fra faktisk bruk i løpet av en 10-årsperiode. Ellers framgår forutsetningen for beregningene tabellen ovenfor.

4. ”Netto” kapitalkostnader
Selv om prosjektbudsjett for idrettshallen er høyere enn de kalkyler Statsbygg hadde, er ”netto” kapitalkostnader her vesentlig lavere enn Statsbygg sine kalkyler (ca 82 mill. kr.)

5. Husleie – renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold
De siste kalkylene fra Statsbygg hadde en beregnet husleie på 5.66 mill. kr. Til tross for høyere prosjektbudsjett, har en her beregnet husleien til 4.28 mill. kr.

C. DRIFTSUTGIFTER

Driftsutgifter
Driftsutgiftene bygger på rapport av 22.01.09, Drift og organisering av Arena Røstad, vedlegg 1.

I motsetning til rapportens beregninger er inntektene eks. utleie av idrettsanlegg tatt inn i bregningsgrunnlaget. Disse inntektene vil da komme alle leietakere til nytte med redusert leie. Dette er forholdsvis små summer – 500 000 kr. totalt Det er ikke beregnet inntekter for utleie av testlabb, kontorer, seminarrom, lagslokaler etc.

IV. BRUK AV TRØNDERHALLEN – IDRETTS- OG SVØMMEHALL OG LØA.
A. REGISTRERT BRUKERBEHOV
Gjennom utført kartlegging i oktober /november 2008 meldte frivillige lag og organisasjoner et behov for å leie Trønderhallen i 139 timer pr uke. Det kan være aktører som ikke har meldt inn sine behov da opplysningene ble innhentet.

Kartleggingen fordeler seg slik:

Kartlagt behov for å leie Trønderhallen  

Det kartlagte behovet på 139 timer pr uke vil på årsbasis utgjøre 5838 timer (42 uker), noe som er betydelig mer enn tilgjengelige timer for hel hall. Ivaretakelse av behovet medfører behov for deling av hallen på kveldstid. Erfaringer fra andre steder der større idrettsanlegg blir bygd, er at det blir en aktivitetsøkning ut over det som var forventet ved bygging.

I tillegg til lag og organisasjoner er det innhentet følgende behov:

·         HiNT: Idrettshall 502 t, svømmehall 203 t. Totalt estimat på 1000 t. Garantert med 1.2 mill. kr. for husleie ovenfor Statsbygg

·         SiNoT: Idrettshall 4 t pr. uke på ettermiddag

·         NTFK: 20 t pr. uke, en flate, på formiddag i 42 uker

Brukerbehovet er nærmere beskrevet og vurdert i rapporten (vedlegg 1). Dette gjelder bl.a. bruk av halen til møter, konferanser, kongresser, messer og utstillinger, konserter og andre forestillinger, events – bankett mv.

B. BRUK AV TRØNDERHALLEN – IDRETTS- OG SVØMMEHALL OG LØA
Ut fra de registerte behov er det foretatt en fordeling av disponible timer i anleggene fordelt på bruk formiddag, ettermiddag, kveld, lørdag og søndag. Følgende åpningstider er her benyttet:

·         Idrettshall: Mandag – fredag 08.00 – 23.00. Lørdag 09.00 – 19.00. Søndag 10.00 – 20.00.

·         Løa: Samme åpningstid som idrettshallen.

·         Svømmehallen: Mandag – Fredag 06.00 – 14.00 og 16.00 – 23.00. Lørdag og søndag 10.00 – 18.00.

·         Alle anleggene er åpne 42 uker 08.00 – 14.00 og 47 uker ti de resterende tidpunkt.

Det vises også her til rapporten, vedlegg 1.

De detaljerte fordelinger og beregninger er vist i vedlagte regneark, vedlegg 2. Nedenfor følger en sammenstilling av bruken. Ved delt bruk av anlegget er timene omregnet til hel hall – f.eks. svømmehallen hvor HiNT er sammen med andre og i 203 t og belastet med hel hall for 101,5 t. Det samme gjelder for en del av den viste utleie for Løa hvor det forutsettes at turnapperater står fast oppmontert.

 

Som det framgår av vedlagte regneark, vedlegg 2 kan turn og matteidretten fylle opp Løa på ettermiddag og kveldstid. Beregningene viser en del tid som faller på HiNT pga. at matteidrettene kun kan leie del av Løa da turnutstyret står fast oppmontert.

HiNT har under utredning en total bruk av alle arealer på Røstad. I påvente av resultatet fra dette arbeidet, vil HiNT ikke frigi bruken av Løa til lag og foreninger på ettermiddag/kveldstid og i helger. De har imidlertid selv vurdert en slik løsning for å kunne frigi ressurser til ytterligere leie av Trønderhallen.

C. UTLEIEKOSTNADER OG TIMEPRISER FOR TRØNDERHALLEN OG LØA.
Nedenfor følger en beregning av totale utleiekostnader (kapital- og driftskostnader) og timepriser for utleie før eventuell kommunal støtte til lag og foreninger.

Totale utleiekostnader 

Beregningene viser at kapitalutgiftene (tilsvarende den garanterte husleie - Statsbygg) både for kommunen (lag og foreninger) og HiNT ligger godt under de garantier vi stilte ovenfor Statsbygg – kommunen 2.7 mill. kr., HiNT 0.82 mill kr.

Bergningene gir følgende totale timepriser (hel hall):

Idrettshall kr. 1 474 (1 104 + 370)
Svømmehall kr. 2 392 (1 199 + 1 194)
Løa: kr. 444 (324 + 119)
Rapporten (vedlegg 1) viste følgende timepriser – idrettshall kr. 1 820, svømmehall kr. 2 400 og Løa kr. 470. Disse priser er ikke justert for større kapitalkostnader.

I vedlagte rapport ble innvirkningen på timepris ved bruk av avsatte husleiestøtte i økonomiplanen på 3.5 mill. kr. for Trønderhallen vist. Nedenfor endring i ny timeprisen vist for forskjellige støttebeløp:

Støttebeløp - timepris

V. TRENINGSSTUDIO
Entreprenøren har foretatt en beregning av totale kostnader for treningsstudioet. Disse beregninger bygger på de samme enhetspriser som for resten av anlegget. Kostnadene er ikke gjennomgått av vår konsulent. Hvis treningsstudioet skal realiseres, må det også for denne bygningen forhandles om en endelig målsum iht. samspillkontrakten.

Det er engasjert eiendomsmegler for annonsering av mulig utleie. I en eventuell leiekontrakt må det også tas inn en andel for bruk av fellesarealer. De tekniske anlegg vil også levere nødvendige oppvarming (luft og vann), ventilasjon etc.

VI. DRIFT AV TRØNDERHALL OG LØA
Rapporten (vedlegg 1) foreslår at driften av anlegget organiseres i et AS hvor HiNT og SiNoT deltar. Begge parter har styrevedtak på deltakelse. Det foreslås at aksjekapitalen skal være på minst kr. 1 000 000, 1 000 aksjer pålydende kr. 1 000. Dette er et større beløp enn det som tidligere er foreslått og besluttet i kommunestyret og styrene.

Aksjefordelingen blir foreslått slik:

 • Levanger kommune 500 aksjer
 • HINT 400 aksjer
 • SiNOT 100 aksjer

Rapporten har satt opp følgende formål for driftsselskapet:

 • forvalte og drive Trønderhallen, Svømmehallen og Løa.
 • anleggene som omtalt, er bygg for idrett, kultur, utdanning og forskning, messer, utstillinger, konserter og andre virksomheter som naturlig faller sammen med dette.
 • markedsføre og promotere Arena Røstad for større idretts- og kulturarrangementer, messer og utstillinger.
 • sørge for at driften av Arena Røstad skjer etter sunne økonomiske prinsipper
 • selskapet skal ikke ha profittmaksimering som mål, og eierne skal ikke ha avkastning av innskutt kapital i selskapet.


og driftsselskapets oppgaver til følgende:

 • ha ansvar for daglig drift av Arena Røstad
 • markedsføre og promotere Arena Røstad
 • utføre vakt, vaktmestertjenester og renhold
 • ha ansvar for tilrettelegging og kundetilpasning, inkl fordeling av timer i anleggene
 • utføre resepsjonstjeneste
 • drive-, eller leie ut, kiosk og øvrig servering
 • ha ansvar for informasjonstjenester og informasjonssystemer
 • fakturere leie på brukerne
 • annet etter avtale med eierne av anleggene


Rapporten har også et forslag til vedtekter for driftsselskapet. Disse skal være iht. de retningslinjer departementet setter til slike selskap. Det vises her til rapporten (vedlegg 1) vedr. utforming av vedtektene.

VII. KUNSTNERISK UTSMYKNING
Statsbygg setter av en prosentsats til kunstnerisk utsmykking. Ca. 0.75% av prosjektkostnad er avsatt. Dette beløpet er holdt utenfor prosjektkostnadene. Det er ikke avsatt beløp i foreslåtte prosjektbudsjett.

Vurdering:

II. FLERBRUKSHALLEN TRØNDERHALLEN
A. PROSJEKTBESKRIVELSE
Rådmannen vil peke på den at det er lagt ned et betydelig arbeid i utforming, innhold og kvalitet i anlegget. Det har vært en stor utfordring å planlegge et slikt anlegg på dette området både mht. tilpasning til landskap og øvrig bebyggelse på campus Røstad, Det foreliggende forslag til bygning synes å ha tatt vare på de kvaliteter som i dag er på området.

 I forhold til de formål/målsettinger som ble satt for prosjektet, synes også anleggets innhold og utforming å ha ivaretatt disse på en god måte. Slik anlegget er foreslått, skulle derfor dette bli et attraktivt møtested for alle grupper av kommunens innbyggere og forhåpentligvis også regionalt. I denne sammenheng håper rådmannen at også treningstudioet vil kunne realiseres. For helheten er dette et viktig element.

Stupebassenget har vært vurdert underveis i prosjektet ut fra de estimat Statsbygg opprinnelig hadde for prosjektet. Svømmehallen har blitt vesentlig dyrere både pga for lav m2-pris og feil i romprogram slik at det ikke var mulig å prosjektere stupebasseng innenfor de oppgitte m2. For å få et helhetlig og attraktivt anlegg, ble stupebassenget tatt inn i prosjekteringen når kommunen tok over prosjektet. Vi har også fått klare anbefalinger fra andre svømmeanlegg som anser stupebassenget som svært viktig for attraktiviteten spesielt ungdom. Rådmannen vil også peke på at eget stupebasseng gir en helt annen fleksibilitet i bruken av anlegget enn stup i kortbanebassenget både ved at stupaktiviteter reduserer bruken (deler av bassenget må stenges), stengt for stupeaktivitet i perioder og stor dybde i stupeenden av bassenget.

III. KOSTNADER
A. PROSJEKTBUDSJETT
Det har vært en utfordring å ta over et samspillprosjekt selv om kommunen har vært med i prosjektet fra begynnelsen. Rollen som brukerrepresentant har vært en helt annen enn som byggherre nå. Det har ikke vært mulig å drive dette prosjektet uten den kompetanse vi har fått gjennom innleie av egen konsulent. Denne ble da også valgt med bakgrunn i forskjellig teknisk kompetanse og kompetanse i bruk av samspillmodellen.

Vi har dessverre ikke kommet fram til en endelig målsum hvor vi har blitt enig med entreprenøren. Dette har sin bakgrunn i at det ikke har vært mulig å kontrollere målsummene med bakgrunn i samspillkontrakten. Dette er bakgrunnen for at Grandegruppen har vært villig til å presentere en målsum som et tak for kostnadene. Vi vil da med bakgrunn i disse tallene nå gå inn i en aktiv forhandlingsfase for å bli enig om en endelig målsum. Rådmannen har store forhåpninger ut fra vår konsulents foreløpige vurdering, at endelig målsum blir vesentlig lavere enn det tak på målsum som er satt. Det med bakgrunn bl.a. prising av rigg og drift ut fra opprinnelig tilbud og en del økning av enhetspriser som er funnet ved sammenligning av tidligere målsummer levert til Statsbygg.

I den siste fasen av prosjekteringen, har det spesielt for svømmehallen blitt foretatt ut fra en kvalitetsvurdering som medfører økt pris. Dette gjelder bl.a. bruk av betongkonstruksjoner i stedet for stålkonstruksjoner. Dette gir en økning i kostnadene på ca 1 mill. kr. inkl. avg. Det er også foretatt lignende endringer i dusjsoner hvor lettvegger i gips og stål er erstattet med betongvegger eller murvegger. Dette har hevet kvaliteten og vil gi større trygghet for at vedlikeholde holdes på et framtidig lavt nivå.

Det ligger en mulighet for salg av fjellmasser til f.eks havneområdet. Mulighetene for reduksjon av prosjektkostnadene for et slik beløp, er ikke tatt med i beregningene. Entreprenør har fått beskjed om at dette er aktuelt.

I prosjektbudsjettet er det lagt inn en del opsjoner på leveranser. Rådmannen har følgende kommentarer til disse:

·         Økt isolasjon i vegger – kr. 295 000: Rådmannen har ikke tatt dette inn i prosjektet da entreprenøren ikke har framskaffet livssykluskostnadene for spart energi opp mot investeringsbeløp. dette vil også ha betydning for den søknad som skal sendes Enova. En beslutning om dette vil derfor måtte tas når disse vurderingene foreligger.

·         Heving av tak idrettshall fra 7-9m – kr. 580 000: Rådmannen foreslår at dette inngår i prosjektet. Dette med bakgrunn i internasjonale krav til slik høyde innenfor noen idrettsgrener bl.a. volleyball og badminton. En heving av taket vil også arkitektonisk gi en bedre løsning – det er en meget stor takflate.

·         Mesanin og solrom i bassengrommet – kr. 820 000: Rådmannen vil også anbefale en slik løsning. Løsningen gir oss publikumsplass for konkurransebassenget og stupebassenget. Dette bør også sikre oss de 12 mill. kr. et slikt konkurransebasseng gir i spillemidler. I tillegg vil dette være et attraktivt areal for ledsagere til brukere av bassenget. Adkomsten vil skje via 1. etg. – publikumsarealet. Solrommene vil også gi gode inntekter i driften av anlegget.

·         Økning U-verdi glassfasade svømmehall – kr. 225 000: Rådmannen vil også anbefale denne opsjonen. Den vil bl.a. gi en bedre løsning mht. kondensasjon opp mot tak. Beløpet er også forholdsvis lavt.

·         Boblebad – kr. 320 000: Rådmannen anbefaler dette ut fra et mer attraktivt anlegg.

·         Vannsklie – kr. 310 000: Anbefaler dette – mer attraktivt anlegg for barn.

·         Renner basseng – kr. 264 000: Rådmannen er ikke kjent med de fordeler skifte av system vil medføre.

B. KAPITALKOSTNADER
1. Spillemidler
Rådmannen har hatt møte med idrettskonsulenten i fylket og diskutert gjennom mulighetene for økning i spillemidlene. Ut fra disse samtalene og tidligere samtaler, har rådmannen store forhåpninger om å kunne øke beløpet. Dette gjelder bl.a.:

·         Økt bidrag til 2. spilleflate. Departementet kan her vurdere beløpet (forhåndsgodkjenning anga her om 3.5 mill. kr.). Dept. ba her om at vi laget en argumentasjon rundt det totale anlegget for å oppnå høyere beløp.

·         Styrketreningsrom over 150 m2. Dette er planlagt på galleriet i idrettshallen. Arealet er langt større enn 150 m2. Tegninger for dette må lages. Kr. 700 000 i tilskudd kan oppnås.

·         Buldrevegg/buldrerom. Det er avsatt et buldrerom i foreliggende planer. Maks tilskudd er kr. 700 000. Må påregne et mindre beløp da rommet er på 34,5 m2.

·         Eget stupebasseng. Forhåndsgodkjenning kr. 2 000 000. Dept. kan vurdere dette beløpet. Idrettskonsulenten anbefalte oss å argumentere for et høyere beløp her da antydet beløp er svært lite.

I prosjektbudsjettet er ikke disse beløp medtatt. Det er medtatt et rentebeløp ut fra at det tar tid før spillemidlene blir utbetalt.

Rådmannen vil anbefale at det tas et nytt møte med departementet for å framlegge planene, argumenter for de forhold som ovenfor er nevnt og sikre de beløp som er lagt inn i budsjettet.

2. Tiltakspakke
Rådmannen vil anbefale at vi tar opp tolkningen av betingelsene for dette tilsagnet i møtet med departementet. Vi får håpe at det gis anledning til å søke om spillemidler på elementer ut over spilleflaten. Hvis det ikke gis en slik anledning, må kommunen se på om det i det hele tatt er lønnsomt å motta beløpet tatt i betraktning hvilke spillemiddelbeløp en kan forvente og rentekostnader pga. senere utbetaling.

C. DRIFTSUTGIFTER
Beløpet er tatt fra rapporten som skal bygge på erfaringstall fra både Statsbygg og andre anlegg. Rådmannen har ikke vurdert disse nærmere.

IV. BRUK AV TRØNDERHALLEN OG LØA
Selv om de foreliggende registreringer av behovet kan være preget av ønsker og ikke helt realistisk, vil Trønderhallen ikke dekke behovet i Levanger. Antall idrettsflater i kommunen vil fremdeles være lavt i forhold til andre kommuner. Det må også antas at flere vil melde sitt behov når Trønderhallen er ferdig.

Rådmannen håper at Løa kan frigis til lag og foreninger. For turn og matteidretter må dette vær et godt lokale. Større aktivitet i Løa vil også styrke Trønderhallen som et møtested. HiNT vil også få frigitt ressurser til ytterligere leie av Trønderhallen. Det oppgitte behov er kun et minimumsbehov for kroppsøvingsseksjonen ved HiNT.

Alle timepriser er for hele hallene. Dette medfører at timeprisen for en flate i idrettshallen er beregnet til kr. 737 før kommunen går inn med den planlagte støtten. Hvis kommunen dekker kapitalkostnadene for svømmehallen ut fra kommunens eget behov – skolesvømming, vil timeprisen til lag og foreninger ut fra beregningene, bli kr. 1 194. før kommunen går inn med den planlagte støtten. Utleie til HiNT, SiNoT og NTFK vil være de oppgitte bruttopriser (kr. 1 474 og kr. 2 392).

V.  TRENINGSSTUDIO
Kostnadene til treningsstudioet må betraktes som et maks beløp Hvis det etter annonseringen er interessenter til drift av anlegget, vil den endelige utormingen måtte skje i samarbeid med denne aktøren. Rådmannen regner med at det sannsynligvis vil bli en justering av arealet ned fra i dag 1450 m2. Kostnadsmessig er det viktig at avstanden til Løa blir større. Dette med bakgrunn i at sprengningsarbeidene her er etter entreprenørens utsagn er priset høyt pga risikoen for skade på Løa.

Skal treningsstudioet realiseres, er det en forutsetning at kommunen for full dekning for sine kapitalkostnader inkl. bygningsmessig vedlikehold – husleiegaranti slik Statsbygg forutsatte ovenfor oss mht. idrettshallen. I tillegg må soliditete til det firma kommunen skal inngå avtale med være en vesentlig del av vurderingen. Kommunens risiko skal minimaliseres i den grad dette er mulig.

VI. DRIFT AV TRØNDERHALL OG LØA.
I sin rapport, vedlegg 1 foreslår gruppa at anlegget får betegnelsen Arena Røstad. Rådmannen vil foreslå at Trønderhallen benyttes som betegnelse på flerbruks-/ idrettshallen. Dette er et navn som allerede er godt innarbeidet gjennom den lange planleggingsfasen fra den startet med SiNoT og LHK til der prosjektet er i dag.

Rapporten danner et svært godt grunnlag for videre arbeid med dannelse av et driftselskap. Rådmannen vil derfor foreslå at det fremmes en egen sak vedr. stiftelse av selskapet med vurdering av drift, selskapets oppgaver og formål og forslag til vedtekter. Før saken fremmes må HiNT og SiNoT sin rolle være avklart. Begge har vedtak om deltakelse i stiftelsen av et slikt driftsselskap. Et eventuelt samarbeid med en driver av treningsstudio må også vurderes. Samarbeid og/eller kjøp av tjenester hos Statsbygg/HiNT må vurderes opp mot egen bemanning. 

Rådmannen vil foreslå at HiNT og SiNoT tilbys å være med i selskapet selv om kommunen nå vil bli stående som eier av hele anlegget.

Et selskap bør stiftes så snart som mulig. Ideelt burde en daglig leder ha vårt på plass for å ha fulgt oppbyggingen av anlegget. Markedsføring og planlegging av driften må være klar til innvielsen av anlegget. Slikt arbeid må starte i god tid før dette tidspunkt.

VII. KUNSTNERISK UTSMYKNING
Rådmannen vil foreslå at det nedsettes en egen gruppe for å lage en plan for utsmykning av området og bygget. Arbeidet bør organiseres slik at det kan søkes om KORO-midler (kunst i det offentlige rom). Det settes i denne sammenheng krav til sammensetning av en slik gruppe.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.06.2009 09:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051